Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.03.2018 - 07:04  //  aktualizácia: 22.03.2018 - 07:05  //  zobrazené: 1329

02/2018 zasadnutie komisie školstva

číslo: 02/2018  |  dátum konania: 22.03.2018

Dátum a miesto konania: 26. 02. 2018 o 15,30 hod.
                                            v zborovni ZŠ J. C. Hronského v Šali

Prítomní za KŠ: Ing. Marián Krištof, Miloš Rehák, Marek  Molár, Mgr.  Jarmila Husáriková, Ing. Michal Malárik, Mgr. Alica Michalková, Mgr. Zita Zaťková,
Prítomní za MsŠR: Ing. Michal Malárik, Akad. soch. Jančovič Milan, Vargová Irena, Mgr. Polláková Lucia, Ing. Braníková, Mgr. Radka Putzová, Ing. Marián Krištof, Miloš Rehák

Ospravedlnení za KŠ:  PaedDr. Dagmar Mesárošová, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Sedlárová
Ospravedlnení za MsŠR: Molnárová Dana, Ing. Psotová Helena, Mgr. Sántai Michal, MBA

Hostia: Mgr. Nora Valentínová, Ing. Gabriela Lacková, PhDr., Mgr. Marián Šperka
 
Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadosti o súhlas so zriadením súkromnej ZUŠ
3. Prerokovanie žiadosti ZUŠ  o zriadenie elokovaného pracoviska
4. Návrh na úpravu rozpočtu na r. 2018
5. Partnerská spolupráca s mestom Leszno
        6.   Aktuálne informácie – Testovanie 5
        7.   Záver

Prítomných členov privítal a rokovanie otvoril  Ing. Marián Krištof. Zároveň skonštatoval, že komisia  aj mestská školská rada sú uznášaniaschopné. Pozvánka aj materiály boli doručené elektronicky.

K bodu 2 a 3

Štatutár OZ Chameleon Studio Mgr. Peter Rafaj v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve podal žiadosť na Mesto Šaľa o udelenie súhlasu so zriadením Súkromnej umeleckej školy na území mesta Šaľa.  Členovia KŠ boli  informovaný na januárovom zasadnutí. Ing. Velazquezová informovala členov MsŠR  o štruktúre a lokalizácii SZUŠ, ktorá by mala byť zaradená do siete škôl a školských zariadení SR. Vyučovanie má prebiehať v 5 odboroch: výtvarný, literárno-dramatický, tanečný, hudobný a odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Začiatok vyučovania je naplánovaný na september 2018 ( v prípade, že toto zariadenie dostane výnimku od MŠ VVaŠ SR).
SZUŠ by bola lokalizovaná v mestskej časti Šaľa – Veča, v priestoroch ZŠ J. Hollého.  Mgr. Rafaj predložil komisii aj kladné stanovisko riaditeľa ZŠ J. Hollého, k poskytnutiu priestorov ZŠ. Vyučovanie vo všetkých piatich odboroch bude prebiehať pod vedením skúsených odborníkov z praxe. Cieľom OZ Chameleon Studio je po otvorení školy nadviazať aktívnu spoluprácu so základnými školami vo Veči, so ZUŠ v meste Šaľa.
Ing. Malárik uviedol, že by sa mala urobiť analýza, aký vplyv by mala SZUŠ na našu ZUŠ, či sa zníži počet detí. Táto informácia by pomohla poslancom pri rozhodovaní.
Riaditeľ ZUŠ p. Jančovič uviedol, že 2 subjekty chcú to isté. Žiadosť OZ bola katalyzátorom vzniku  elokovaného pracoviska i keď už v minulosti upozorňovali na nedostatočné priestory. Z dlhodobého hľadiska majú pripravený aj projekt nadstavby ZUŠ. Čo sa týka nového odboru so zameraním na audiovizuálnu tvorbu nebránia sa spolupráci s OZ Chameleon Studio a majú aj svojich učiteľov.
Mgr. Husáriková uviedla, že v čase keď KŠ schvaľovala žiadosť OZ Chameleon Studio ešte nemala informácie o zriadení elokovaného pracoviska v priestoroch ZŠ J. Hollého. Ak si SZUŠ nájde iné priestory môžu fungovať súbežne.
Mgr. Michaliková skonštatovala, že trh ukáže či sa uplatnia obe školy.

Uznesenie  MsŠR 1/1/2018:
Mestská školská rada odporúča zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy v Šli, ktorej zriaďovateľom je OZ Chameleon Studio.
Za : 2                                             Proti: 0                                        Zdržali sa: 6
                                             
Uznesenie  MsŠR 2/1/2018:
Mestská školská rada odporúča zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ v priestoroch ZŠ J. Hollého.
Za: 8                                             Proti: 0                                        Zdržali sa: 0

                                             
Uznesenie  KŠ 1/2/2018:
Komisia školstva odporúča zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ v priestoroch ZŠ J. Hollého.
Za: 7                                            Proti: 0                                        Zdržali sa: 0


K bodu 4
Ing. Velazquezová informovala o tom, že prebehli rokovania so všetkými základnými školami a školskými zariadeniami ohľadne úpravy rozpočtu. Materiál, ktorý bol rozdaný všetkým prítomným v tlačenej forme bude prerokovaný s ekonomickým odborom MsÚ s Ing. Kiácovou a s p. primátorom.
Ing. Malárik uviedol, že mesto každoročne ukrajuje z objemu financií, ktoré sú určené pre školy a školské zariadenia z podielových daní. Nie je pravda, že mesto má dať 40 % z celkového objemu podielových daní, ale podľa toho koľko je narátané podľa koeficientov, v prípade mesta Šaľa je to 45,5 %.


K bodu 5
KŠ a MSŠR sa oboznámili s ponukou mimovládnych organizácií mesta Leszno, ktoré hľadajú partnerské organizácie v zahraničí v rámci V4. V oblasti záujmovej činnosti boli vytypované 2 ponuky a materiál bol zaslaný ZUŠ a CVČ. V prípade záujmu sa môžu jednotlivé organizácie kontaktovať priamo s danými subjektami.


K bodu 6
Materiál bol zaslaný elektronicky. Všetky mestské školy, okrem ZŠ s MŠ Bernolákova dosiahli nadpriemerné výsledky v testovaní. Vedenie ZŠ s MŠ Bernolákova si urobilo analýzu nepriaznivých výsledkov Testovania 5. Do testovania bolo zapojených 11 žiakov, medzi nimi 1 žiak, ktorý postupuje podľa IVVP a jedna žiačka, ktorá opakuje 5. ročník už druhý krát. Výsledky testovania zodpovedali schopnostiam žiakov a ich priemernej známke z jednotlivých predmetov.

Aktuálne informácie:
1. prerušenie prevádzky  z dôvodu chrípky
 v 4 MŠ  ( Družstevná, Šafárika, MŠ s VJM, Okružná) v januári bola zatvorená  MŠ Budovateľská  a zo škôl  ZŠ s MŠ Bernolákova
2. Oslavy Dňa učiteľov sa budú konať 28.3.2018 o 10,00 hod. v estrádnej sále MsKS
3. 27. 3. 2018 sa koná  2. ročník  zábavno – vedomostnej súťaž  „Ukáž čo vieš !“
4. Vedenie ZUŠ pozýva na koncert a výstavu pedagógov a bývalých žiakov pri príležitosti 65. výročia založenia školy – 19. marec o 18,00 hod., divadelná sála MsKS Šaľa.
5. 22. 3. 2018 od 9,00 hod. do 13,00 hod. pred MsKS sa koná podujatie k Svetovému dňu vody, ktoré organizuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť
( prezentácia vodárenskej  techniky, vyšetrenie vzoriek vody zo studní ,  ukážky prác vodárenských pracovníkov, ...)
Spoločne zo ŠÚ sa organizujú súťaže pre žiakov ZŠ : výtvarná „ Voda je čarovná, chráňme si ju“ a literárna  „Voda je budúcnosť“. Vyhodnotenie a ocenenie žiackych prác sa bude konať 22. 3. 2018 v divadelnej sále.
PhDr., Mgr. Šperka v mene organizačného tímu pozval členov KŠ, riaditeľov škôl, zástupcov ZŠ a ŠZ na konferenciu, ktorá sa bude zaoberať problematikou mládeže, do CVČ na pondelok 5. 3. 2018 o 14,30. Zároveň odovzdal  „Požiadavky na zabezpečenie zdravého rozvoja mládeže v Šali“ s prílohou „Hlavné výstupy a odporúčania z konferencie „Ako sa máme ? A čo s tým ?“, ktoré budú predmetom marcového zasadnutia KŠ.

Na záver predseda KŠ  poďakoval  všetkým prítomným za aktívnu účasť.
                                                                                                         
                Mgr. Michal Malárik                                                               Ing. Marián Krištof  
                  predseda MsŠR                                                                         predseda komisie                                                                                                                                                                                

Zapísala: Ing. Erika Velazquezová