Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.06.2018 - 15:23  //  aktualizácia: 27.06.2018 - 15:25  //  zobrazené: 999

02/2018 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 02/2018  |  dátum konania: 20.06.2018
ZASADNUTIE KOMISIE PRE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, VÝSTAVBU A DOPRAVU
číslo: 02/2018 | dátum konania: 20.06.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Hostia: Ing. Tibor Schlosser, Mgr. Husáriková, Mgr. Keselyová, Miroslav Políček, Ing. Róbert Andrási

Program:
1) Prerokovanie Materiálov do MsZ  ( výber vecne  príslušných tém)
2) Prerokovanie požiadavky na zmenu Územného plánu mesta Šaľa – ČSPH Materiálov
3) Návrh investičných akcií a predloženie priorít k tvorbe návrhu rozpočtu na r. 2019
4) Správa o plnení PHSR za rok 2017
5) Voľná téma – využitie areálu ZŠ Krátka ul.
6) Voľná téma – podľa uváženia členov
Predseda Komisie UPVD, Ing. V. Vicena, na požiadanie zmenil poradie bodov programu, aby vyhovel hosťom komisie.
Bod 1:
Územný dopravný generel – informácie o prebiehajúcich a pripravovaných prácach na prieskumoch Dopravného generelu
Na komisiu prišiel hosť – hlavný inžinier projektu – Územný dopravný generel (UDG) mesta Šaľa, Ing. Tibor Schlosser. Informoval prítomných o spôsobe a metodike prieskumov dopravy  ako podkladov pre UDG.  Momentálne sa robí prieskum dynamickej dopravy, statickej dopravy a prieskum v jednotlivých mestských zónach. Na jeseň by mali byť spracované výsledky prieskumov, na jar 2019, analýza vykonaných prieskumov. UDG sa vypracováva pre celé katastrálne územie mesta Šaľa. V meste sú namontované automatické sčítače dopravy, mesto sa snaží zabezpečiť platených dobrovoľníkov na vykonávanie prieskumu, ale má problém nájsť dostatok ochotných ľudí. UDG je strategický dokument, ktorý zanalyzuje súčasný stav dopravy a navrhne celkovú stratégiu dopravy mesta v časových horizontoch 2025, 2035, 2040. Po informáciách Ing. Schlossera prebehla zaujímavá diskusia.
Komisia  k bodu 1) nehlasovala

Bod 2:
Prerokovanie Materiálov do MsZ  -    Využitie areálu ZŠ na ul Krátka v Šali
Mgr. Jarmila Husáriková, riaditeľka ZŠ na Krátkej ul., informovala prítomných o nesúhlase  vedenia školy a rodičov žiakov, so žiadosťou podnikateľskej spoločnosti na prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, ktorý má v správe ZŠ z dôvodu investičného zámeru výstavby bytového domu. Žiaci spolu s pedagógmi ZŠ sa dlhoročne starajú a zveľaďujú predmetný pozemok. Vedú tým žiakov ku vzťahu k prírode, vytvorili v areáli školy akoby oázu prírody so studňou, príjemným posedením  a výsadbou drevín.  Prítomní členovia komisie podporili nesúhlasné stanovisko s prenájmom pozemku v areáli školy na podnikateľský zámer.
2a)Komisia hlasovala:
Za: 9  členov
Proti: 0
Zdržal sa: 0 
Komisia odporúča mestu neprenajať pozemok v areáli školy na investičný zámer a ponechať pozemok v správe školy.
2b) Komisia hlasovala:
Za: 9  členov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Komisia odporúča mestu, aby Mestský úrad pripravil materiál  pre VZN, aby areály škôl a škôlok boli nepredajné, neprenajímateľné na zriadenie iných objektov ako objektov na výchovnú alebo športovú činnosť detí a mládeže.
Bod 3:
Prerokovanie požiadavky na zmenu Územného plánu mesta Šaľa – ČSPH Materiálov
Spoločnosť SYNERGAS, s.r.o. podala na Mesto Šaľa žiadosť o zmenu územného plánu mesta (UPN) z dôvodu výstavby čerpacej stanice pohonných hmôt (ČSPH) na parkovisku TESCO Šaľa. Mesto, mestský úrad, obdobnú žiadosť inej spoločnosti o výstavbu ČSPH minulý rok zamietol, z dôvodu nesúladu s UPN mesta Šaľa. Mestský úrad znovu potvrdil nesúlad s UPN a predložil Komisii UPVD žiadosť spoločnosti o zmenu UPN mesta Šaľa na prerokovanie .
Komisia hlasovala:
Za: 9 členov
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Komisia neodporúča mestu obstarávať zmenu územného plánu vo veci výstavby ČSPH v území centrálnych polôh mesta, mimo periférnych častí a hlavných mestských osi.
Bod 4:
Návrh investičných akcií a predloženie priorít k tvorbe návrhu rozpočtu na r. 2019
Komisia kladie hlavný dôraz na riešenie komplexného problému dopravy a rekonštrukcie ciest, parkovísk, chodníkov, ktoré sú v zlom technickom stave.
Komisia prioritne mestu odporúča zaradiť do plánu investičných akcií:
1) rekonštrukcie ciest:
- Ul SNP - časť, ktorá je vo vlastníctva mesta (od Policajtov po Želzničnú stanicu)
- Vajanského ul.
- Okružná ul.
- Ul. M.R.Štefánika
- Ul. Boženy Němcovej
- Ul. ČSĽA
2) vytvoriť podmienky pre budovanie hromadných garáží
Bod 5:
Správa o plnení PHSR za rok 2017
Predseda v krátkosti informoval o správe PHSR za r. 20017. K téme nebola diskusia. Predseda podotkol, že by uvítal, keby sa Komisia mohla aktívne zapájať do návrhov PHSR. 
Bod 6:
Voľná téma – podľa uváženia členov
Členovia opätovne diskutovali o stálych pálčivých témach v meste,  a to:
-problém s parkovaním, rovnako na sídliskách, ako aj v centre mesta
-problém rozkopávok, prepadnuté cesty, chodníky, povrchy po rozkopávkach nie sú dané do pôvodného stavu, v diskusii odznelo, že by mesto malo žiadať opraviť po rozkopávke celú šírku chodníka, nie len vyrezaný pás.
Posledná otázka bola k téme Predstaničný priestor. Na stránke mesta je vizualizácia od arch. V. Beckera, B-Projekt s.r.o. Aký je ďalší krok mesta, ako sa vo veci postúpilo. Predseda sa bude informovať na MsZ a podá správu na budúcom zasadnutí komisie.
Komisia k bodu 6) nehlasovala.
 

Za správnosť : Ing. Vladimír Vicena, Ing. Zuzana Hrubá

Prílohy

Prezenčka 20 06 2018

(pdf - 292.8 kB)