Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.04.2018 - 08:57  //  aktualizácia: 23.04.2018 - 09:01  //  zobrazené: 1053

02/2018 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 02/2018  |  dátum konania: 17.04.2018

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

Dátum a miesto: 17. apríla 2018 (utorok) o 15,30 h v DK Šaľa

Prítomní: Mgr. Július Morávek, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová, Jozefína Karlubíková,  Mgr. Adriana Gerová, Mária Šeboková 
Neprítomní: Marek Molnár – neospravedlnený, Mgr. Ivan Aľakša –ospravedlnený, Ing. František Botka – ospravedlnený, Ing. Martina Čižmáriková – ospravedlnená

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Správa o činnosti MsKJJ v Šali za rok 2017 – vedúca knižnice
4. Informácia z rokovania MsZ – predseda komisie
5. Príprava hodnotenia PHSR za rok 2017 - predseda komisie
6. Návrh na zriadenie obrazárne v priestoroch MsÚ – predseda komisie
7. Príprava správy o činnosti MsKS za rok 2017 – vedúci MsKS
8. Večianske slávnosti 2018 – vedúci MsKS
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Ukončenie

Prizvaní:

1. Mgr. Gerová, vedúca MsKJJ
2. Ing. Botka, vedúci MsKS
3. Ing. Čižmáriková, ref. kultúry MsKS

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie
Predseda komisie Mgr. Július Morávek privítal prítomných členov komisie a prizvaných: riaditeľku MsKJJ Mgr. Adrianu Gerovú a zástupkyňu vedúceho MsKS Ing. Františka Botku p. Máriu Šebokovú. Prezentovalo sa osem členov komisie. Program rokovania doručila členom komisie v elektronickej forme tajomníčka komisie dňa 11.4.2018. Prítomní členovia odsúhlasili program uvedený v pozvánke, predseda komisie viedol rokovanie v súlade s ním.

2. Kontrola prijatých uznesení  - predseda komisie
Informoval o plnení úloh z uznesení komisie zo dňa 23.1.2018 a 5.3.2018.
Uznesenie zo dňa 23.1.2018:
- odporúčacia časť uznesenia, body č. 1,2,3 – riešiť až v roku 2019 po zvolení nového MsZ,
- odporúčacia  časť uznesenia, bod č. 4 – splnené,
- odporúčacia časť uznesenia, bod č. 5 – z ministerstva Srbska doteraz neprišla odpoveď na podanú žiadosť,
- odporúčacia časť uznesenia, bod č. 6 – MsÚ  postúpilo žiadosť na pamiatkový úrad, doteraz nemajú súhlas vlastníka žijúceho v zahraničí.
- ukladacia časť uznesenia, bod č. 1 – tajomníčka komisie splnila dňa 26.1.2018.
Uznesenie zo dňa 5.3.2018:
- schvaľovacia časť uznesenia, bod č. 1 – splnené
- odporúčacia časť uznesenia, body č. 1,2,3,4 – splnené.

3. Správa o činnosti MsKJJ v Šali za rok 2017 – vedúca knižnice
Riaditeľka MsKJJ Mgr. Adriana Gerová prezentovala Správu o činnosti MsKJJ za rok 2017, ktorú členom komisie v elektronickej forme rozoslala tajomníčka komisie dňa 10.4.2018.
Obsah správy je rozdelený do  troch častí: Knižničná činnosť, Ekonomické ukazovatele a Záver. Uviedla v nej prehľadne všetky dôležité informácie.
Knižničnú činnosť rozdelila do štyroch častí, ktoré obsahujú informácie: Knižničný fond, Výpožičky, Používatelia a Podujatia. Ekonomické ukazovatele rozdelila do štyroch častí, ktoré obsahujú informácie: Príjmová časť rozpočtu, Výdavková časť rozpočtu, Osobné náklady a Prevádzkové náklady. V časti Záver  stručne zhodnotila činnosť knižnice.
V roku 2017 sa knižnici podarilo získať dotácie  z Fondu na podporu umenia vo výške 4500,-- EUR.
MsKJJ má celkove veľmi dobré hodnotenie – vysoko nad štandardom.
Pozitívne sa vyjadrila smerom k vedeniu mesta, že bolo ústretové a podporilo navýšenie rozpočtu na mzdy pracovníkov knižnice.
Stanovisko komisie je uvedené v schvaľovacej časti uznesenia, bod č. 1 a odporúčacej časti uznesenia, body č. 1, 2.

Mgr. Miroslav Demín:
- navýšenie rozpočtu by bolo vhodné aj na nákup literatúry

Mgr. Július Morávek:
- na zváženie zmenu právneho postavenia knižnice – vo všetkých okresných mestách majú knižnice štatút okresnej knižnice, s čím súvisí aj príspevok z VÚC,
- poďakoval za besedy.

4. Informácia z rokovania MsZ – predseda komisie
MsZ prerokovalo a odsúhlasilo dotácie v oblasti kultúra na rok  2018, tak ako komisia navrhla v schvaľovacej časti uznesenia bod č. 1 zo dňa 5.3.2018.
MsZ prerokovalo a odsúhlasilo stanovisko komisie k nadviazaniu partnerských vzťahov, tak ako komisia navrhla v odporúčacej časti uznesenia, body č. 1,2,3,4 zo dňa 5.3.2018.

5. Príprava hodnotenia PHSR za rok 2017 – predseda komisie
Prípis k vyhodnoteniu PHSR za rok 2017 poslala elektronicky Ing. Eliška Vargová. Mgr. Morávek požiadal členov komisie, aby do konca apríla doručili svoje pripomienky a návrhy členov komisie na aktualizáciu PHSR v oblasti kultúry a cestovného ruchu, na základe čoho spracuje stanovisko komisie k správe o plnení PHSR za rok 2017. Ing. Františkovi Botkovi odporúča komisia spracovať materiál k PHSR za oblasť kultúry.
Stanovisko komisie je uvedené v odporúčacej časti uznesenia, bod č. 4 a ukladacej časti uznesenia, body č. 1,2.

6. Návrh na zriadenie obrazárne v priestoroch MsÚ – predseda komisie
Vo viacerých mestách, v starých a aj nových budovách, videl na chodbách umiestnené umelecké diela ľudí žijúcich, resp. pochádzajúcich z týchto miest.
Nakoľko v súčasnej dobe prebieha rekonštrukcia budovy MsÚ prezentuje  návrh na zriadenie obrazárne v priestoroch MsÚ, čím by sa zvýšila estetická úroveň budovy. Uvedené konzultoval s primátorom mesta Mgr. Jozef Belickým a riaditeľom ZUŠ Akad. sochárom Milanom Jančovičom a tomuto návrhu sú naklonení.
Stanovisko komisie je uvedené v odporúčacej časti uznesenia, bod č. 3.

7. Príprava správy o činnosti MsKS za rok 2017 – zástupkyňa vedúceho MsKS p. Mária Šeboková
Odovzdala informáciu od vedúceho MsKS Ing. Františka Botku, že  na správe o činnosti MsKS za rok 2017 pracuje. Všetky potrebné podklady od referentov MsKS má k dispozícii.

8. Večianske slávnosti 2018 –zástupkyňa vedúceho MsKS p. Mária Šeboková
Večianske slávnosti 2018 sa uskutočnia v dňoch 18. a 19.5.2018 na parkovisku pred Hypermarketom TESCO.
Program je kompletne hotový a  MsKS ho propaguje prostredníctvom webu a plagátov. Plagát s programom slávností priniesla k nahliadnutiu.

 


9. Rôzne
Mgr. Adriana Gerová:
- pozvala prítomných na slávnostné odovzdávanie Ceny Jána Johanidesa a  slávnostné vyhodnotenie súťaže Esej Jána Johanidesa dňa 24.4.2018 v bábkovej sále DK Šaľa

p. Mária Šeboková:
- dňa 11.5.2018 sa uskutoční v SD Veča Hodová zábava, ktorú usporiada OZ Večania

Mgr. Miroslav Demín:
- na zváženie, či originály súsošia Svätej Trojice uložené  priestoroch kaštieľa by bolo možné umiestniť na verejne dostupnom mieste, napr. v priestoroch zrekonštruovanej budovy MsÚ alebo iných priestoroch,
- dáva do pozornosti 100. výročie vzniku Československej republiky – navrhuje usporiadať napr. týždeň československého filmu...
- v minulosti sa inštalovali sochy do parkov, napr. Sad novorodencov - dať možnosť umelcom na umiestnenie sôch aj v iných parkoch mesta

Mgr. Július Morávek:
- poďakoval p. Marekovi Molnárovi za krásny Veľkonočný koncert v kostole vo Veči,
- publikácia o Šali získala druhé miesto na Slovensku, ďalej ide na knižný veľtrh do Prahy a na  Frankfurtský knižný veľtrh,
- je zverejnená výzva na 11. ročník Objektívu Františka Kollára

Ing. Peter Jaroš:
- informoval o úspešnom zábavnom podujatí -4. ročník ochutnávky tradičných špecialít, ktoré pripravil v spolupráci s MsKS a Dobrovoľným hasičským zborom v SD Veča dňa 14.4.2018

Mgr. Anikó  Sárkányová:
- koncom mája  ZUŠ usporiada koncert v mestskej časti Veča spojený s náborom žiakov. 

10. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prítomní členovia komisie schválili. Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice.

 

 

11. Ukončenie
Na záver predseda komisie poďakoval prítomným členom komisie za účasť na rokovaní.


Šaľa, 17.4.2018

 

zapísala: Jozefína Karlubíková    Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie     predseda komisie

 


Na vedomie:
1. primátor mesta
2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
3. predseda a členovia komisie
4. tajomníčka komisie
5. riaditeľka MsKJJ – Mgr. Adriana Gerová
6. vedúci MsKS - Ing. Botka
7. referent kultúry a cestovného ruchu - Ing. Čižmáriková
8. referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy - Ing. Vargová

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 17.4.2018

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu


berie na vedomie

1. informáciu o plnení uznesení za mesiace február a marec 2018
2. informáciu zo zasadnutia MsZ
3. informáciu o príprave hodnotenia PHSR za rok 2017
4. informáciu o príprave správy o činnosti MsKS za rok 2017
5. informáciu o zabezpečení programu na Večianske slávnosti


schvaľuje

1. správu o činnosti MsKJJ za rok 2017


odporúča

1. predložiť správu o činnosti MsKJJ za rok 2017 na rokovanie MsZ
2. zvýšenie financií na nákup literatúry v MsKJJ
3. zriadenie obrazárne v rekonštruovanej budove MsÚ
4. vedúcemu MsKS spracovať pripomienky a návrhy v súlade s textom PHSR za rok 2017 za oblasť kultúry


ukladá

1. členom komisie predložiť pripomienky a návrhy k PHSR mesta za rok 2017 do konca mesiaca apríl 2018 predsedovi komisie, prípadne tajomníčke komisie za oblasť kultúry a cestovného ruchu
2. predseda komisie spracuje pripomienky a návrhy v lehote do 7.5.2018 do stanoviska komisie k správe o plnení PHSR mesta za rok 2017


Šaľa, 17.4.2018
Július Morávek
predseda komisie