Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.03.2018 - 07:06  //  aktualizácia: 22.03.2018 - 07:07  //  zobrazené: 1170

02/2018 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 02/2018  |  dátum konania: 22.03.2018

Prítomní:  Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Radovan Braník,  Ing. František Botka, Róbert Tölgyesi, Miroslav Gera, Ondrej Moťovský,
Neprítomní: Bc.Elza Melegová, Ing.Katarína Machová


Ďalej boli prítomní: Mgr. Miloš Kopiary,  Ing. Alžbeta Sedliačiková, Ing. Jana Nitrátová, Ing. Alena Kiácová
 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2017

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2017 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 275
• ekonomická komisia odporúča MsZ  schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2017.

 

 

 


2. Návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014   

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014     a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 276

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť Dodatok č. 6 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v predloženom znení.

 

3. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2017
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2017
a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 277

• ekonomická komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2017

 


4. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť športu    
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť športu  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 278

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške 6 480,00 EUR nasledovne:
- Rondis, s.r.o., IČO 36366056, na Streetbal Cup 2018 vo výške 400,00 EUR,
- Centrum zdravia, prevencie civilizačných chorôb a športový klub mládeže Atlanta,IČO 50140922, na náklady spojené so štartovnými poplatkami na súťažiach a s nákupom dresov s potlačou mesta Šaľa vo výške 230,00 EUR,
- Hokejový klub HK Mládež Šaľa, IČO 50809440, na výstroj hráčov a materiálno-technického zabezpečenia klubu vo výške 700,00 EUR,
- Telovýchovná jednota Tatran, IČO 31827063, na podporu mládeže, materiálno-technického zabezpečenia klubu a vytvárania podmienok pre tréningovú a súťažnú činnosť v stolnom tenise vo výške 300,00 EUR,
- Atletický klub Maratón Nitra, IČO 37868667, na podporu slovenského reprezentanta v chôdzi Daniela Kováča zo Šale – na náklady spojené s nákupom doplnkov výživy a na regeneráciu vo výške 500,00 EUR,
- FK Slovan Duslo Šaľa, IČO 17642868, na podporu Mládežníckeho medzinárodného futbalového turnaja prípraviek U-11 – na náklady spojené s nákupom cien a občerstvenia vo výške 300,00 EUR,
- Mariášový klub Šaľa - Veča – Nové Zámky, IČO 42120268, na podporu Celoslovenského extraligového turnaja v mariáši – na náklady spojené s nákupom občerstvenia vo výške 350,00 EUR,
- TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel karate, IČO 17643953, na Majstrovstvá Slovenska v karate mládeže – na náklady spojené s nákupom cien a občerstvenia vo výške 500,00 EUR,
- Klub vodných športov Barakuda, IČO 42371856, na podporu mládeže zaoberajúcej sa plutvovým plávaním – na náklady spojené s prenájom plaveckých dráh vo výške 400,00 EUR,
- O.Z.T.K.T., IČO 50390333, na revitalizáciu dopravnej výchovy v meste Šaľa a na náklady spojené s nákupom semaforovej súpravy a dopravného značenia a vydávanie školského časopisu "Stoj! Pozor! Šaľa" vo výške 0,- EUR,
- Športový klub Stepné kozy zo Šale, IČO 42207258, na podporu Inline korčuliarskej školy pre deti a mládež a materiálno-technického zabezpečenia klubu vo výške 300,00 EUR,
- Občianske združenie Rada Šport, IČO 42366411, na Beh nočnou Šaľou 2018 – na náklady spojené s nákupom medailí, prenájmom prenosných toaliet, výrobou a tlačou plagátov a diplomov a zabezpečením časomiery a štartovacích čísiel s čipom vo výške 800,00 EUR,
- Telovýchovná jednota Slávia SOUP Šaľa, IČO 31824480, na Slovenský voltížny pohár 2018 v Šali – na náklady spojené s organizáciou podujatia, so zabezpečením materiálno-technického zabezpečenia a nákupom cien vo výške 600,00 EUR,
- Klub športových potápačov Tritón Šaľa, IČO 37868764, na podporu činnosti športových aktivít klubu – na prenájom bazéna vo výške 400,00 EUR,
- Športový klub potápačov Hurrican Šaľa, IČO 50750941, na podporu činnosti športových aktivít klubu – na prenájom plaveckých dráh vo výške 700,00 EUR.
5. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť kultúry

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť kultúry  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 279

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške 9 600,00 EUR nasledovne:
- OZ LeGrácia, IČO 50438018, na podporu 4. ročník Šaľa Maxi Festík – na honoráre pre účinkujúcich vo výške 300,- EUR
- Divadlo ASI, IČO 51296560, na výrobu a stavbu scény, kostýmov a na technické a materiálne zabezpečenie vo výške 1 000,00 EUR
- OZ Večania, IČO 42202205, na veľkonočný koncert – na náklady spojené s honorární pre účinkujúcich a materiálno-technického zabezpečenia vo výške 250,00 EUR; na Večianske hodové slávnosti – na náklady spojené s honorármi pre účinkujúcich a materiálno-technického zabezpečenia vo výške 250,00 EUR, na Family Day – na náklady spojené s honorármi pre účinkujúcich a materiálno-technického zabezpečenia vo výške 250,00 EUR a na 4. ročník Lečo Festival – na náklady spojené s honorární pre účinkujúcich a materiálno-technického zabezpečenia vo výške 250,- EUR
- Divadlo Materinky, IČO 50650289, na projekt Pinocchio – na náklady spojené s nákupom svetelnej techniky, realizáciou a ozvučením scény, výrobou bábok a kostýmov, nákupom rekvizít a vydaním CD vo výške 1 600,- EUR
- OZ Maceva, IČO 42041406, na podporu Džezákov Šaľa 2018 – 6. šalianskeho džezového festivalu – na honoráre pre účinkujúcich vo výške 500,00 EUR
- Spoločnosť Petra Pázmanya, IČO 36109100, na podporu výstavy – Vplyv udalostí roku 1918 na vývoj regiónu – na náklady spojené s výrobou výstavných panelov (roll-up), bulletinu, plagátov, nákupom farebného papiera a písmo-maliarskymi prácami vo výške 500,00 EUR
- Divadlo Šok, IČO 36098191, na divadelnú hru Ťapákovci – na náklady spojené s nákupom svetelnej a zvukovej techniky, obnovou kostýmov a dopravou techniky vo výške 700,00 EUR
- Rodičovské združenie pri ZUŠ v Šali, IČO 37862251, na regionálne, celoslovenské a medzinárodné súťaže – na náklady spojené s účastníckymi poplatkami, ubytovaním a cestovnými nákladmi vo výške 600,00 EUR
- Csemadok - Základná organizácia Šaľa, IČO 37861832, na náklady spojené so zabezpečením rovnakého oblečenia pre členov spevokolu vo výške 1 500,- EUR
- Kristián Rehák, IČO 51159007, na podporu Urban festivalu – na náklady spojené so zabezpečením svetelnej techniky, materiálno-technického zabezpečenia podujatia, občerstvenia a honorárov pre účinkujúcich vo výške 0,00 EUR
- Materské centrum Mamy mamám, IČO 37970330 na podporu 2. ročníka festivalu - Rodina s láskou – na náklady spojené s prenájmom priestorov, zabezpečením zvukovej techniky, nákupom občerstvenia, honorármi pre účinkujúcich a materiálno- technického zabezpečenia vo výške 1 000,00 EUR
- Rodičovské združenie ZŠ Jána Hollého, IČO 37867962, na 15 - minútové štylizované pásmo folklórneho súboru – na náklady spojené so spracovaním videa, zvuku a režijného spracovania video materiálu vo výške 300,00 EUR
- Miestny odbor Matice slovenskej v Šali, IČO 001790270016, na podporu 25. ročníka Šalianskeho Maťka J. C. Hronského – na nákup cien a náklady na vydanie bulletinu vo výške 600,00 EUR

 

6. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa
a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 280

• ekonomická komisia odporúča MsZ mesačnú odmenu vo výške 15 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017.


7.Július Benkő, Okružná 1024/2, Šaľa – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Július Benkő, Okružná 1024/2, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 281

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, vedeného v registri „C“ katastra nehnuteľností,na liste vlastníctva číslo 1 v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta, parcela číslo2522/77, záhrada o výmere 285 m 2 v celosti; parcela číslo 2519, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 15 m 2 v celosti; parcela číslo 2522/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1550 m 2 v podiele 35//2174-tin, pre Júliusa Benkőa, Okružná 1024/2, 927 01 Šaľa, v celkovej kúpnej cene 1905,73 Eur
• ekonomická komisia ďalej odporúča doplniť kúpnu cenu pozemku za m2
8. G & G. s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre G & G. s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 282
• ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa v registri C katastra nehnuteľností, pre obec a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva číslo 1 vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela registra CKN č. 1038/39, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1513 m 2 v kúpnej cene 30,- Eur/m 2 , t. j. v celkovej kúpnej cene 45 390,- Eur, pre G & G. s.r.o. Šafárikova 429, 924 01 Galanta, IČO: 31 418 937.


9. GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (parcela č. 1038/68)

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (parcela č. 1038/68) pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 283

• ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť prevod pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra C KN č. 1038/68,zastavaná plocha a nádvorie o výmere 571 m 2 odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN č. 1038/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1649 m 2 , podľa Geometrického plánu č. 51/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS - geodetické služby, s.r.o. dňa 31. 08. 2017, autorizačne overený Ing. Petrom Petrom dňa 31. 08. 2017, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v kúpnej cene 30,- Eur/m², v celkovej kúpnej cene 17 130,- Eur, pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta, IČO: 46 198 041.

 


10. GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (parcela č. 1038/54, 1038/56)

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (parcela č. 1038/54, 1038/56)  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 284

• ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť prevod pozemkov vo vlastníctve mesta, parcela registra CKN č. 1038/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1060 m 2 , parcela registra CKN č. 1038/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 442 m 2 , vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v kúpnej cene 30,- Eur/m 2 , t. j. při celkovej výmere 1502 m 2 v celkovej kúpnej cene 45 060,- Eur, pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta, IČO: 46 198 041.


11. Hokejový klub HK Mládež Šaľa, B. Nemcovej 381/6, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Hokejový klub HK Mládež Šaľa, B. Nemcovej 381/6, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 285

• ekonomická komisia odporúča MsZ  schváliť
1. prenájom nebytových priestorov o výmere 40,87 m 2 (vrátane príslušného podielu na spoločných priestoroch) v sociálnom zariadení pre ľadovú plochu v areáli Zimného štadióna na Váhovej ulici č. 1006/17 v Šali, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Šaľa ako časť stavby na pozemku katastra nehnuteľností registra „C“ parcelné číslo 2529/4, za symbolické nájomné vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera,
2. odpustenie nákladov spojených s užívaním (režijné náklady) vo výške 717,12 Eur/rok, pre občianske združenie Hokejový klub HK Mládež Šaľa., so sídlom B. Nemcovej 381/6, 927 01 Šaľa, IČO 50809440, zastúpené Jozefom Holotom.

 

12. Peter Lehocký a Lýdia Lehocká, Hlavná 2115/89, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Peter Lehocký a Lýdia Lehocká, Hlavná 2115/89, Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 286

• ekonomická komisia odporúča MsZ  schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 1038/31, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 18 m 2 , v cene 0,663 Eur/m 2 /rok, t. j. v celkovej cene 11,93 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Petra Lehockého a Lýdiu Lehockú, obaja trvale bytom Hlavná 2115/89, Šaľa.


13. Mgr. Anton Porhajaš a manželka Mgr. Mária Porhajašová, Pažitná 625/2, 927 01 Šaľa – prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa   

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mgr. Anton Porhajaš a manželka Mgr. Mária Porhajašová, Pažitná 625/2, 927 01 Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 287

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra CKN číslo 1028/62, zastavané plochy a nádvoria o výmere 368 m 2 , odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN číslo 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m 2 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v cene 0,165 EUR/m 2 /rok, t.j. pri výmere 368 m 2 v celkovej sume 60,72 EUR/rok, pre Mgr. Antona Porhajaša a manželku Mgr. Máriu Porhajašovú, trvale bytom Pažitná 625/2, 927 01 Šaľa, na dobu neurčitú.

 

 

 

14. Ing. Eva Zlatošová, Javorová 2095/14, 927 01 Šaľa – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa   

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Eva Zlatžošová, Javorová 2095/14, Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 288

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m 2 , vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/16-ina k celku; parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m 2 , vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/16-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m 2 , vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/16-ina k celku; odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m 2 , vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úřadně overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, pre Ing. Evu Zlatošovú, Javorová 2095/14, 927 01 Šaľa, v cene 0,663 Eur/m 2 /rok, t.j. pri výmere spoluvlastníckeho podielu 23,13 m 2 v celkovej sume 15,34 EUR/rok, na dobu neurčitú.

15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Františka Dózsu a manželku Zuzanu Dózsovú, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Františka Dózsu a manželku Zuzanu Dózsovú, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 289

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta, parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m 2 , vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina   celku; parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m 2 , vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m 2 , vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m 2 , vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úřadně overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve v celkovej kúpnej cene 538,75 EUR, pre Františka Dózsu a manželku Zuzanu Dózsovú, trvale bytom Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva.

16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Kurňavu a manželku Helenu Kurňavovú, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Kurňavu a manželku Helenu Kurňavovú, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 290

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta, parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m 2 , vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m 2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m 2 , vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m 2 , vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úřadně overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, v celkovej kúpnej cene 538,75 EUR, pre Jozefa Kurňavu a manželku Helenu Kurňavovú, trvale bytom Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva.


17. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre RNDr. Petra Pateka a manželku Mgr.  Boženu Patekovú, Pažitná 612/9, 927 01 Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre RNDr. Petra Pateka a manželku Mgr.  Boženu Patekovú, Pažitná 612/9, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 291

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m 2 , vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m 2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m 2 , vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m 2 , vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úřadně overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve v celkovej kúpnej cene 538,75 EUR, pre RNDr. Petra Pateka a manželku Mgr. Boženu Patekovú, trvale bytom Pažitná 612/9, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva.


18. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vendelína Karasa a manželku Máriu  Karasovú, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vendelína Karasa a manželku Máriu  Karasovú, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 292

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta, parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m 2 , vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m 2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m 2 , vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m 2 , vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úřadně overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s § 4 ods. 3písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, v celkovej kúpnej cene 538,75 EUR, pre Vendelína Karasa a manželku Máriu Karasovú, trvale bytom Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva.


19. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Petra Daniša a manželku Ľubicu  Danišovú, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Petra Daniša a manželku Ľubicu  Danišovú, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 293

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta, parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m 2 , vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m 2 , vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m 2 , vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m 2 , vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve v celkovej kúpnej cene 538,75 EUR, pre Petra Danina a manželku Ľubicu Danišovú, trvale bytom Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva.


20. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rudolfa Paštéku a manželku Anastáziu Paštékovú, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rudolfa Paštéku a manželku Anastáziu Paštékovú, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 294

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta parcela CKN č. 1028/58,zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m 2 , vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m 2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m 2 , vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m 2 , vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve v celkovej kúpnej cene 538,75 EUR, pre Rudolfa Paštéku a manželku Anastáziu Paštékovú, trvale bytom Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva.

 

 

21. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rudolfa Sárköziho a manželku Lýdiu Sárköziovú, Pažitná 624/4, 927 01 Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rudolfa Sárköziho a manželku Lýdiu Sárköziovú, Pažitná 624/4, 927 01 Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 295

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra CKN č. 1028/63, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m 2 v celosti,odčlenená a novovytvorená od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m 2 , vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemok v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktorý žiadatelia užívajú ako záhradu k rodinnému domu a tento je súčasne priľahlým pozemkom k pozemku v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, v celkovej kúpnej cene 272,- EUR, pre Rudolfa Sárköziho a manželku Lýdiu Sárköziovú, trvale bytom Pažitná 624/4, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva.


22. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Milana Psotu a manželku Ing. Helenu Psotovú, Tulipánová 1997/4, 927 01 Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Milana Psotu a manželku Ing. Helenu Psotovú, Tulipánová 1997/4, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 296

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra CKN č. 1028/61, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m 2 v celosti, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m 2 , vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemok v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktorý žiadatelia užívajú ako záhradu k rodinnému domu a tento je súčasne priľahlým pozemkom k pozemkom v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, v celkovej kúpnej cene 701,- EUR, pre Ing. Milana Psotu a manželku Ing. Helenu Psotovú, trvale bytom Tulipánová 1997/4, 927 01 Šaľa,do ich bezpodielového spoluvlastníctva.


23. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o individuálne zníženie kúpnej ceny pre Ing. Antona Šottera a manželku Oľgu Šotterovú, Pažitná ul. 1924/16, 927 01 Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o individuálne zníženie kúpnej ceny pre Ing. Antona Šottera a manželku Oľgu Šotterovú, Pažitná ul. 1924/16, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 297

• ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku vo vlastníctve mesta, parcela registra CKN č. 1027/4, záhrada o výmere 289 m 2 , vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa na liste vlastníctva č. 1, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemok v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktorý žiadatelia užívajú ako záhradu a vinicu a tento je súčasne priľahlým pozemkom k pozemku v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, v kúpnej cene 11,- EUR/m 2 , t.j. pri celkovej výmere 289 m 2 v celkovej kúpnej cene 3179,- EUR, pre Ing. Antona Šottera a manželku Oľgu Šotterovú, trvale bytom Pažitná 1924/16, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva.
24. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 18  s  príslušenstvom  a  podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Slnečnej, súpisné číslo 1941, vchod číslo 3, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemkom registra C KN parcelné číslo 3080/36, 37, 38, 39 v k. ú. Šaľa“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 18  s  príslušenstvom  a  podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Slnečnej, súpisné číslo 1941, vchod číslo 3, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemkom registra C KN parcelné číslo 3080/36, 37, 38, 39 v k. ú. Šaľa“ a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 298

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže a v súlade s podmienkami obchodném verejnej súťaže zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k. ú. Šaľa vedených v KN C na liste vlastníctva č. 4531, a to:
 a) byt číslo 18 (1-izbový) na 1. NP (prízemie), v bytovom dome na Slnečnej, súpisné číslo 1941, vchod číslo 3, podlahová plocha bytu 48,37 m 2 , v podiele 1/1,
 b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 1941, vo veľkosti 109/10000-in,
 c) spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela číslo 3080/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m 2 , parcela číslo 3080/37, zastavané plochy a nádvoria o výmere 191 m 2 , parcela číslo 3080/38, zastavané plochy a nádvoria o výmere 192 m 2 a parcela číslo 3080/39, zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m 2 , na ktorom je bytový dom postavený, vo veľkosti 109/10000-in,
 do výlučného vlastníctva Ivana Šumana – Hreblay, Agátová 485/8, 031 04 Liptovský Mikuláš, za cenu 34 567,89 Eur.


25. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 2-izbového bytu číslo 35 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici  Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod číslo 19 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 2-izbového bytu číslo 35 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici  Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod číslo 19 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa“ a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 299

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 2-izbového bytu číslo 35 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod číslo 19 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa“, podľa predloženého návrhu
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Peter Jaroš, poslanec
- Róbert Tölgyesi, poslanec
- Ing. Katarína Machová, člen komisie ekonomickej
- MUDr. Jozef Grell, člen komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
- Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
- JUDr. Margita Pekárová, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku OVS na májovom zasadnutí mestského zastupitelstva v roku 2018.

 

26. GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda – prevod pozemku pod stavbou

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku pod stavbou pre GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 300

• ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod pozemku na ul. Hollého v Šali, vedený v registri „C“ katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, časť parcely číslo 3080/210, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1356 m 2 v zmysle geometrického plánu vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o., odčlenené a novovytvorené parcely registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3080/351, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 743 m 2 a parcela číslo 3080/352, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 m 2 v katastrálnom území Šaľa, v cene 26,585 Eur/m 2 , v celkovej cene 21 959,21 Eur pre GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 599 277.

 

 

 

 

        Ing. Tibor Baran
        predseda komisie
  

Zapísala: Anita Petkovová