Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 29.03.2017 - 11:27  //  aktualizácia: 29.03.2017 - 11:28  //  zobrazené: 737

02/2017 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 02/2017  |  dátum konania: 29.03.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Úvod
2. Informácia o činnosti OZ Zatúlané psíky
3. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
4. Informácia o zbere biologického odpadu v meste
5.  Rôzne
6. Záver.


Informácia o činnosti OZ Zatúlané psíky
Margita Hanová informovala prítomných o aktivitách občianskeho združenia, o investíciách, ktoré boli použité na vybudovanie karanténnej stanice ako aj celého útulku podľa pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Veterinárnej správy, o odchyte psov v spolupráci s Mestskou políciou.
RSDr. Gomboš prisľúbil zabezpečenie terénnej obhliadky členmi komisie v priestoroch útulku pre psov.
UZNESENIE č.II/1 :
Komisia berie na vedomie informáciu o činnosti Občianskeho združenia Zatúlané psíky.


Informácia o bezpečnostnej situácii
Poručík Komjáthy  informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste v priebehu februára tohto roku. Oboznámil prítomných s prípadmi, ktoré  za toto obdobie riešila mestská polícia – porušenie cestnej premávky, držanie psov, občianske spolunažívanie, rušenie verejného poriadku. Ďalej uviedol, že medzi občanmi rezonuje problematika ubytovní, ktoré pribúdajú v našom meste. Ľudia majú obavy o zabezpečenie verejného poriadku.
UZNESENIE č.II/2 :
Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa.


Informácia o zbere biologicky rozložiteľného odpadu v meste Šaľa
Ing. Braníková informovala prítomných o začínajúcom zbere biologického odpadu od rodinných domov a zo sídlisk, termíny vývozov zostávajú nezmenené – Veča v piatok a Šaľa v sobotu.
UZNESENIE č.II/3 :
Komisia berie na vedomie informáciu o zbere biologického odpadu v meste Šaľa.

Rôzne
RSDr. Gomboš, predseda komisie privítal za verejnosť obyvateľky ulice Novomeského a Kráľovská  p. Bizmárovú, Mátéffyová, Miklášovú, ktorým odovzdal slovo. Boli prednesené požiadavky a pripomienky ohľadom prejazdu áut z ulice Kráľovskej po zeleni, čistenia krajníc a uličných vpustí v sídlisku Novomeského a požiadavky na úpravu a výsadbu zelene v predzáhradkách bytoviek.

 


                                                                                                                         RSDr. Peter Gomboš
                                                                                                                         Predseda komisie
Zapísala: Ing. Braníková