Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 03.02.2017 - 08:48  //  aktualizácia: 03.02.2017 - 08:59  //  zobrazené: 728

02/2017 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 02/2017  |  dátum konania: 03.02.2017

číslo: 02/2017 | dátum konania: 31.01.2017

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

hostia:

Ing. Jana Nitrayová, prednostka MÚ

Ing. Eliška Vargová, referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy

Ing. arch. Andrea Belzarová

Program:

 

  1. Športové centrum pre deti a mládež - ponuka SZĽH ( Návrhy  potenciálnej lokality v súvislosti s možnosťou, ktorú mestám nad 5000 obyvateľov ponúka SZĽH – výstavbu zimného štadióna.)

  2. Diskusia  o  rozpracovanosti projektovej dokumentácie

    „ Predstaničný priestor “

 

 

Bod 1: Športové centrum pre deti a mládež – ponuka SZĽH

 

Ing. Eliška Vargová informovala o aktuálnej  výzve pre primátorov miest , o ponuke SZĽH  . 

Bližšie informácie sú uvedené na web stránke : https://www.scribd.com/document/337514375/%C5%A0portove-centra-pre-deti-a-mlade%C5%BE )

 

Základné údaje športového centra :

-Pre vybudovanie je potrebná plocha o rozmeroch 76 x 56 m

-Celoročná prevádzka centra ( ľad/športový povrch)

-Stavba je navrhnutá výhradne v areáloch alebo v blízkosti základných škôl

-Rozmer ľadovej plochy je 20 x 40 m

Športové centrum  je určené pre športovú  výchovu detí vo veku 6 – 12 rokov .  SZĽH športové  centrum vybuduje, bude ho prevádzkovať a určovať spôsob prevádzky.  Mesto zabezpečí pozemok, potrebné prípojky inžinierskych sietí,  dopravné napojenie a parkovanie. Pre potreby verejného korčuľovania bude k dispozícii minimálne 60 hodín mesačne. Ďalšou podmienkou SZĽH je navýšenie počtu hodín telesnej výchovy na sezónne činnosti (korčuľovanie, hokej) na školách pod správou obce.

Ing. E. Vargová predstavila všetky Základné školy v Šali a ich priestorové možnosti na vybudovanie športového centra.

Ako najvhodnejšie z hľadiska priestoru v areáli školy a prístupu k nemu sa vyhodnotili :

Základná škola J. Hollého vo Veči a Základná škola J. Hronského na ul. Krátkej v Šali.

Komisia hlasovala k bodu 1)

Otázka : V areáli ktorej  Základnej školy odporúčate vybudovať Športové centrum? Prítomní : počet členov komisie  9

Za Základnú školu J. Hollého :  7

Proti: 2

Zdržal sa: 0

Za Základnú školu J. Hronského na Krátkej ul :  2

Proti: 7

Zdržal sa: 0

 

Uznesenie komisie k bodu 1)

Komisia odporúča mestu uchádzať sa o  Športové centrum v areáli ZŠ J. Hollého v Šali –Veči  za predpokladu, že areál bude vyhovovať z hľadiska inžinierskych sietí a IG prieskumu.

 

Bod 2: Diskusia  o  rozpracovanosti projektovej dokumentácie

    „ Predstaničný priestor “

 

Ing. Eliška Vargová predložila aktuálnu verziu projektového riešenia predstaničného priestoru.

V diskusii o   predloženej  verzii projektového riešenia Predstaničného priestoru , Ing.  arch.

V. Becker nadviazal na pripomienky z predchádzajúceho zasadnutia Komisie UPVD,  zo dňa 24.1.2017 , ohľadom  prehodnotenia dispozičného riešenia. Zúčastnení spoločne sformulovali svoje návrhy mestu.

Komisia odporúča mestu zohľadniť v projektovej dokumentácii Predstaničného priestoru :

  • Umožniť prejazd osobných vozidiel s akýmkoľvek obmedzením ( zníženie rýchlosti, spomaľovač )pred staničnou budovou a umožniť tak dojazd automobilov čo najbližšie ku vstupu do staničnej budovy (nevyhnutná podmienkana vyloženie občanov s obmedzenou mobilitou a starších občanov)

  • Pred vstup / výstup zo staničnej budovy umiestniť rozšírenú plochu pre peších–

    „ predpolie na vyrojenie sa “ z hľadiska bezpečnosti a prehľadnej orientácie

  • Zameniť umiestnenie autobusovej stanice a parkovacích miest ( autobusovú stanicu umiestniť bližšie pred vstup do staničnej budovy,  tým zvýhodniť Hromadnú dopravu pred osobnou - dlhodobý trend ako posilniť Hromadnú dopravu a znížiť počet osobných vozidiel)

  • Zmeniť organizáciu dopravy

  • Vytvoriť optický filter ( tak, aby pri výstupe zo staničnej budovy bola viditeľná zeleň a nie množstvo áut)

  • Zvážiť, či by nebolo vhodnejšie odkúpiť súkromnú budovu s pozemkom v riešenom predstaničnom území , ktorá bráni kompaktnému riešeniu , ako dispozíciu prispôsobovať a obmedzovať touto stavbou.

 

Za správnosť : Ing. Vladimír Vicena, Ing. Zuzana Hrubá