Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 14.03.2017 - 08:36  //  aktualizácia: 14.03.2017 - 08:37  //  zobrazené: 2801

02/2017 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 02/2017  |  dátum konania: 09.03.2017

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, RSDr. Ľubor Gáll, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Klaudia Hátašová, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová,
 
Neprítomní: Mgr. Renáta Zelezníková (ospravedlnená), Ing. Róbert Andráši (ospravedlnený), 

Prizvaní: Ing. Jana Nitrayová, prednostka Mestského úradu v Šali, PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa, JUDr. Anna Torišková, Mgr. Zita Pašteková, Sylvia Braunová (Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky, pobočka Šaľa)
 
Program:
1. Otvorenie
2. Plnenie uznesení
3. Bytové otázky
4. Rôzne
5. Záver

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 7 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky. Členovia komisie odsúhlasili doplnenie bodu programu o „Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia“.  

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková.
Uznesenie č. 1/2017: Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 19 na II. poschodí na ul. Rímskej 2137/1 v Šali 5. Splnené: Primátor mesta pridelil predmetný byt Marekovi Bekénimu, trvale bytom Narcisová 1945/8, Šaľa 5 na základe doporučenia komisie.
Uznesenie č. 2/2017: Žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 32 na ul. Rímskej 2138/3 v Šali 5. Nesplnené: Uchádzači a ani náhradník doporučení komisiou  predmetný byt neprevzali.
Uznesenie č. 3/2017: Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 20 na II. poschodí na ul. Rímskej 2137/1 v Šali 5. Nesplnené: Uchádzačka doporučená komisiou predmetný byt neprevzala.
3.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

Materiál predložila prednostka Mestského úradu v Šali, ktorá oboznámila prítomných            so zmenami, ktoré sú v návrhu zapracované. PhDr. Hušvétyová ako spracovateľka návrhu vysvetlila členom komisie dôvody zmeny všeobecne záväzného nariadenia. Vzhľadom na to, že v zákonnej lehote RSDr. Gáll podal k návrhu VZN pripomienky, členovia komisie sa zaoberali aj týmito pripomienkami k návrhu. Po rozsiahlej diskusii komisia k návrhu nezaujala stanovisko, ale berie materiál na vedomie. 
  
4.  Bytové otázky

1.) Žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 9 na I. poschodí na ul. Rímskej 2139/5 v Šali 5.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7;
Uznesenie č. 4/2017
a) komisia prerokovala obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 9 na I. poschodí      na ul. Rímskej 2139/5 v Šali 5,
b) komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačom      z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Michalovi Janoškovi a Lucii Bednárovej, trvale bytom Fraňa Kráľa 4, Šaľa,
c) v prípade, ak uvedení uchádzači nebudú mať záujem o predmetný byt, komisia odporúča prideliť predmetný byt ďalšej uchádzačke z aktuálneho poradovníka Stanislave Páhokiovej, trvale bytom Narcisová 24, Šaľa 5.
2.) Žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 32 na III. posch.  na ul. Rímskej 2138/3 v Šali 5.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7;
Uznesenie č. 5/2017
a) komisia prerokovala obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 32 na III. poschodí na ul. Rímskej 2138/3  v Šali 5,
b) komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačovi     z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Rudolfovi Sárközimu, trvale bytom Pažitná 624/4, Šaľa a jeho priateľke Veronike Kumanovej, trvale bytom Žihárec 478,
c) v prípade, ak uvedení uchádzači nebudú mať záujem o predmetný byt, komisia odporúča prideliť predmetný byt ďalšiemu uchádzačovi z aktuálneho poradovníka Jurajovi Arpášovi, trvale bytom P. Pázmaňa 50/11, Šaľa a jeho priateľke Skarlete Adámikovej, trvale bytom Hlavná 95, Šaľa.
3.) Žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 29 na III. posch.  na ul. Rímskej 2137/1 v Šali 5.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7;
Uznesenie č. 6/2017
a) komisia prerokovala obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 29 na III. poschodí na ul. Rímskej 2137/1  v Šali 5,
b) komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačke     z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Kristíne Pappovej, trvale bytom F. Kráľa 6, Šaľa a jej priateľovi Dušanovi Uhrovi, trvale bytom Cabaj 829,
c) v prípade, ak uvedení uchádzači nebudú mať záujem o predmetný byt, komisia odporúča prideliť predmetný byt ďalšiemu uchádzačovi z aktuálneho poradovníka Tiborovi Szabovi a jeho priateľke Slávke Škvarkovej.
4.) Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 20 na II. posch. na ul. Rímskej 2137/1 v Šali 5.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7;
Uznesenie č. 7/2017
a) komisia prerokovala obsadenie uvoľnenej garsónky č. 20 na II. poschodí na ul.   Rímskej 2137/1 v Šali 5,
b) komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačke     z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Denise Kovářovej, trvale bytom M. M. Hodžu 8, Šaľa,
c) v prípade, ak uvedená uchádzačka nebude mať záujem o predmetný byt, komisia odporúča prideliť predmetný byt ďalšej uchádzačke z aktuálneho poradovníka Veronike Pragaiovej, trvale bytom Jazerná 26, Šaľa a jej priateľovi Mikulášovi Kovácsovi, trvale bytom Jazerná 26, Šaľa.
5.) Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 9 na prízemí na ul. Hlavnej 2112/95 v Šali.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7;
Uznesenie č. 8/2017
a) komisia prerokovala obsadenie uvoľnenej garsónky č. 9 na prízemí na ul. Hlavnej 2112/95 v Šali,
b) komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačke     z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Nikolete Bajcsyovej, trvale bytom Hlavná 93, Šaľa a jej priateľovi Dávidovi Kvasňovskému, trvale bytom Veľká Dolina 9,
c) v prípade, ak uvedení uchádzači nebudú mať záujem o predmetný byt, komisia odporúča prideliť predmetný byt ďalšiemu uchádzačovi z aktuálneho poradovníka Jurajovi Šípošovi, trvale bytom Šaľa mesto bez ulice.
6.)  Žiadosť nájomníka Zoltána Legnera o prenechanie nájomného bytu č. 26                   vo vlastníctve mesta Šaľa, na ul. Rímskej 5, Šaľa 5 Jozefovi Audymu, ktorý má v predmetnom byte schválený podnájom do 14. 03. 2017.
 
Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 0; proti: 7
Uznesenie č. 9/2017
a) komisia prerokovala žiadosť nájomníka Zoltána Legnera o prenechanie nájomného bytu č. 26 vo vlastníctve mesta Šaľa, na ul. Rímskej 5, Šaľa 5 Jozefovi Audymu,
b) komisia neodporúča primátorovi mesta schváliť žiadosť nájomníka Zoltána Legnera o prenechanie predmetného nájomného bytu  vo vlastníctve mesta Šaľa Jozefovi Audymu.
7.) Písomná žiadosť Klaudii Vargovej o udelenie výnimky pri pridelení trojizbového nájomného bytu vo vlastníctve mesta Šaľa na ulici Rímskej.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 0; proti: 7
Uznesenie č. 10/2017
a) komisia prerokovala písomnú žiadosť Klaudii Vargovej o udelenie výnimky pri pridelení trojizbového nájomného bytu vo vlastníctve mesta Šaľa na ulici Rímskej, 
b) komisia neodporúča primátorovi mesta schváliť výnimku žiadateľke o pridelenie trojizbového nájomného bytu vo vlastníctve mesta, nakoľko momentálne nie je možné žiadateľke vyhovieť,
c) komisia ukladá zamestnankyni Bytkomfortu, s.r.o. Nové Zámky pobočka Šaľa zaslať žiadateľke písomnú odpoveď v tomto znení.   

 

 

 

 

 


5.  Rôzne
V tomto bode programu oboznámila prítomných tajomníčka komisie PhDr. Zozuľáková s pozvaním od spolku Armády spásy v Českej republike, z.s. na návštevu ich zariadení sociálnych služieb v Ostrave. 
6. Záver
     
P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.     

 


             MUDr. Jozef Grell                                             predseda komisie

 

V Šali dňa 10. 03. 2017
Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie