Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 17.03.2016 - 11:04  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:15  //  zobrazené: 1191

02/2016 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 14/03/2016

číslo: 02/2016  |  dátum konania: 14.03.2016  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Program ako celok

Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Marián Krištof, Ing. Vladimír Vicena,

Hlasovanie neplatné z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia poslanca
Ing. Mariána Krištofa.


Hlasovanie č. 2
Program ako celok – opakované hlasovanie

Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Ing. Vladimír Vicena,


Hlasovanie č. 3
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 1
Róbert Tölgyesi,
Zdržalo sa: 1
Ing. Gabriela Lacková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Ing. Vladimír Vicena,


Hlasovanie č. 4
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 2
Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Ing. Vladimír Vicena,


Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“ - materiál číslo
C 1/2/2016

Uznesenie č. 2/2016 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámer mesta predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os č. 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita č. 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov,  Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 na realizáciu projektu              s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“,
B. schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci OP Kvalita životného prostredia kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 na realizáciu projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa vo výške 97 072,17 EUR z celkových oprávnených výdavkov 1 941 443,41  EUR, ako aj neoprávnené výdavky vo výške 68 203,30  EUR, o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie,
d) zabezpečenie ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Michael Angelov

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS