Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 29.03.2016 - 14:46  //  aktualizácia: 29.03.2016 - 14:48  //  zobrazené: 757

02/2016 zasadnutie komisie školstva

číslo: 02/2016  |  dátum konania: 15.03.2016

Prítomných členov KŠ privítal a rokovanie otvoril predseda komisie, Ing. Marián Krištof. Zároveň skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členom komisie bola doručená pozvánka aj materiály elektronicky. Na zasadnutie KŠ bola pozvaná vedúca Spoločného školského úradu, Ing. Erika Velázquezová.

Program zasadnutia:
1.    Otvorenie
2.    Rozpočet pre program Vzdelávanie  – návrh na 1. úpravu rozpočtu v r. 2016
3.    Objem financií na originálne kompetencie – určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa  
4.    Deň učiteľov 2016 – informácia
        5.   Záver

K bodu  2 Rozpočet pre program Vzdelávanie  – návrh na 1. úpravu rozpočtu v r. 2016
Materiál k bodu 2 a 3 členovia dostali elektronicky. Ing. Velázquezová, vedúca SŠÚ, informovala členov KŠ o rozpočte v programe Vzdelávanie, ktorý bol upravovaný z dôvodu spresnenia rozpočtu jednotlivých škôl a školských zariadení  podľa aktuálnych koeficientov pre rok 2016 a podľa výšky  pridelených finančných prostriedkov na prenesené kompetencie na tento kalendárny rok, ktoré vychádzajú z údajov Eduzberu. Zároveň sa prihliadalo  na čerpanie finančných prostriedkov  v roku 2015. Rozpočty škôl a školských zariadení boli konzultované s vedením škôl a školských zariadení. Navýšenie objemu finančných prostriedkov v rámci prenesených kompetencií je z dôvodu 4 % navýšenia platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov a z dôvodu navýšenia počtu žiakov. Predstavuje sumu 151 487  EUR.
Pôvodný rozpočet na rok 2016 v oblasti originálnych kompetencií  bol vo výške 2 593 781,00 EUR. Navýšenie o celkovú sumu 24 483,00 EUR bolo z nasledovných dôvodov:
-    navýšenie o 20 000,00 EUR pre ZUŠ (predpokladané zvýšenie 3 pedagogických  zamestnancov v šk. roku 2016/2017)
-    presun vlastných príjmov škôl a školských zariadení  z r. 2015 vo výške  1 330,00 EUR
-    refundácia za prenájom telocviční  2 341,00 EUR
-    dopravné 824,00 EUR
-    asistent učiteľa  3 398,00 EUR
ZŠ s MŠ J. Murgaša požiadala o preklasifikovanie z bežných výdavkov na kapitálové na nákup kotla na varenie do ŠJ vo výške 3 410,00 EUR.
Uznesenie č. 1/2/2016:  KŠ pri MsZ v Šali berie na vedomie a odporúča prerokovať na MsZ dňa 17. 3. 2016.
Za: 9    Proti: 0  Zdržali sa: 0

   
K bodu 3  Objem financií na originálne kompetencie – určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa  

Ing. Velázquezová upozornila, že obce sú povinné podľa zákona 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určiť výšku dotácie na žiaka ZUŠ, CVČ, MŠ, ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na krytie nákladov na prevádzku a mzdy .
Pre určenie finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií boli použité východiskové štatistické údaje o predpokladanom výnose dani z príjmov a určení podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2016.
Počet obyvateľov SR k 1.1.2015:                                                              5 421 090
Počet obyvateľov Šale k 1.1.2015:                                                                 22 938
Prepočítaný počet žiakov - SR:                                                                  8 854 226
Prepočítaný počet žiakov - v Šali:                                                                  40 930
Výnos dane určený pre obce v roku 2016 – SR ( prognóza):             1 573 799 000         EUR
Výnos dane určený pre mesto Šaľa na rok 2016                                       6 445 011         EUR
Jednotkový koeficient ( predpokladaný):                                                       71,098
Finančné prostriedky mesta Šaľa z podielových daní, ktoré môžu
byť určené na originálne kompetencie pre rok 2016:                                  2 910 041         EUR
71,098  x  40 930  = 2 910 041
Objem finančných prostriedkov, ktorý dostane obec napočítaný na školské kompetencie, nie je pre obec záväzný. Obec môže prideliť na financovanie školstva (MŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ) aj väčšiu, resp. menšiu finančnú čiastku. Jedná sa o originálne kompetencie obce a o pridelených financiách rozhoduje mestské zastupiteľstvo, prostredníctvom výšky dotácie určenej vo VZN a následne prostredníctvom schváleného rozpočtu pre svoje konkrétne zariadenia. Vo VZN sa zohľadňujú špecifické požiadavky na financovanie jednotlivých škôl a školských zariadení (kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov, energetická náročnosť budov, počet detí v MŠ, atď).
Rozpočet mesta po 1. úprave v r. 2016  počíta s nasledovanými financiami:                                            
PDFO – originálne kompetencie  (mzdy, prevádzka)                                        2  613 781 EUR                                                       kapitálové výdavky na  program Vzdelávanie                                                          40 910 EUR                              

Mgr. Morávek upozornil na finančný rozdiel uvedený v tabuľkovej časti a v dôvodovej správe ohľadom kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie. Ing. Velázquezová vysvetlila, že rozdiel v kapitálových výdavkoch vznikol tak, že riaditeľ ZŠ s MŠ J. Murgaša požiadal o zmenu rozpočtu z bežných výdavkov na kapitálové výdavky, keď už bol odovzdaný materiál týkajúci sa návrhu VZN, ktorý musí visieť na úradnej tabuli 14 dní pred MsZ. V budúcnosti sa tento problém nebude opakovať, lebo pri úprave rozpočtu sa bude prihliadať iba na písomné požiadavky škôl a školských zariadení, ktoré musia byť odovzdané v predstihu.
Informoval sa aj o výsledku vykonanej kontroly hygieny v MŠ, či sa v rozpočte na rok 2016 počíta aj s financiami potrebnými na odstránenie uvedených nedostatkov. Vedúca SŠÚ odpovedala, že niektoré nedostatky a opravy je možné realizovať aj v rámci projektov alebo aj v rámci výzvy na rekonštrukciu MŠ. Ďalej sa dotkol aj problematiky kreditových príplatkov pedagogických zamestnancov, keďže v rozpočte nie je vyčlenená žiadna suma. Ing. Velázguezová uviedla, že pridelenie kreditových príplatkov pri prenesených kompetenciách sa zabezpečuje dohadovacím konaním s OÚ a pri originálnych kompetenciách sa navýšenie finančných prostriedkov zabezpečuje až po nahlásení od riaditeľov škôl a školských zariadení úpravou rozpočtu rozpočtovým opatrením.

Uznesenie č. 2/2/2016:  KŠ pri MsZ v Šali berie na vedomie a odporúča prerokovať na MsZ dňa 17. 3. 2016.
Za: 9    Proti: 0  Zdržali sa: 0

Mgr. Morávek ďalej vyzdvihol aj problematiku ZUŠ, ktorá od školského roka 2016/17 potrebuje prijať 3 pedagogických zamestnancov. Problém je aj s priestorom i s materiálnym zabezpečením. Mgr. Michalková navrhla, aby sa zistil počet žiakov ZUŠ z Veče a v prípade potreby zriadiť elokované pracovisko napr. na ZŠ J. Hollého.

Uznesenie č. 3/2/2016:  Komisia školstva požaduje od ZUŠ písomne spracovať a predložiť požiadavky na technické, materiálne a personálne zabezpečenie vyučovacieho procesu (spev, gitara, klavír) na školský rok 2016/17 do 23. 3. 2016.

Za: 9    Proti: 0  Zdržali sa: 0

K bodu 4  Deň učiteľov 2016 – informácia
Mgr. Hamarová informovala prítomných o príprave celookresných osláv Dňa učiteľov, ktoré sa uskutočnia dňa 30. 3. 2016 o 10.00 hod. na MsÚ v Šali. Celkový počet ocenených pedagogických zamestnancov za okres Šaľa je 52, z toho mestských 27.
Členovia boli informovaní aj o tom, že v niektorých školách a školských zariadeniach končí funkčné obdobie rady školy. Z uvedeného dôvodu boli školy upozornené a vyzvané SŠÚ na uskutočnenie ustanovujúceho zasadnutia rady školy.
Tajomníčka KŠ poprosila členov komisie, aby po prijatí elektronickej pozvánky na jednotlivé zasadnutia potvrdili svoju účasť, resp. neúčasť obratom.

Prítomní členovia KŠ sa dohodli na tom, že ďalšie stretnutie sa uskutoční koncom apríla v ZUŠ.

Záver:  Predseda komisie poďakoval prítomným členom KŠ za účasť a zasadnutie ukončil.                                                                                          

                                                                                         
                                                                                                     Ing. Marián Krištof   
                                                                                                       predseda komisie


Za správnosť:  Mgr. Monika Hamarová
                         tajomníčka komisie