Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 11.03.2016 - 13:23  //  aktualizácia: 11.03.2016 - 13:24  //  zobrazené: 670

02/2016 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 02/2016  |  dátum konania: 09.03.2016

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, PaedDr. Danica Lehocká, Mgr. Renáta Zelezníková Mgr. Ildikó Jarošová

Neprítomní: Mgr. Irina Kostová (ospravedlnená), Aneta Szilágyiová (ospravedlnená)

Prizvaní: Sylvia Braunová (Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky, pobočka Šaľa), PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa.

Za verejnosť: Zoltán Legner, Jozef Audy. 


Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Bytové otázky
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015
5. Rôzne
6. Záver

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 7 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková.
Uznesenie č. 1/2016: komisia ukladá zamestnankyni oddelenia správy majetku a zariadení mesta Šaľa Márii Szabovej písomne odpovedať nájomníčke mestského nájomného bytu        vo vlastníctve mesta Šaľa Ivane Ďurovkovej na jej písomne predložené otázky. Splnené: List bol p. Ďurovkovej odoslaný.
Uznesenie č. 2/2016: komisia prerokovala obsadenie dvojizbového bytu č. 1 na prízemí na ul. Rímskej 2137/1 v Šali – Veči a odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt na ul. Rímskej 2137/1 uchádzačom z  aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č. 4/2012 a Smernicou MV a RR č. 2/2003 a VZN        č. 19/2011 Petre Kollárovej, trvale bytom Šaľa, Narcisová 2, Eve Mrllákovej a Jánovi Mrllákovi (formou spoločného nájmu), v prípade, ak uvedení uchádzači nebudú mať záujem o predmetný nájomný byt, komisia odporúča prideliť byt ďalším uchádzačom z aktuálneho poradovníka Miroslavovi Pálinkášovi a Helene Pálinkášovej, trvale bytom Šaľa, Novomeského 12. Splnené: Primátor mesta pridelil predmetný byt na základe doporučenia komisie uchádzačom z aktuálneho poradovníka Petre Kollárovej, Eve Mrllákovej a Jánovi Mrllákovi (formou spoločného nájmu).
Uznesenie č. 3/2016: komisia prerokovala obsadenie trojizbového bytu č. 8 na prízemí na ul. Rímskej 2139/5 v Šali - Veči, komisia odporučila primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačom z  aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Róberte Tománkovej a Matejovi Vörösovi. V prípade, ak uvedení uchádzači nebudú mať záujem o nájomný byt komisia odporučila prideliť predmetný byt ďalším uchádzačom z aktuálneho poradovníka Tomášovi Morovičovi a Simone Púpavovej. Splnené: Primátor mesta vzhľadom na odmietnutie tohto bytu uchádzačmi z aktuálneho poradovníka, ktorých odporučila komisia pridelil predmetný byt ďalším uchádzačom z aktuálneho poradovníka Tomášovi Morovičovi a Simone Púpavovej.
 
3. Bytové otázky

1.) Žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 30 na 3 a 4 poschodí na ul. Rímskej 2137/1 v Šali – Veči. Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7
Uznesenie č. 4/2016
a) komisia prerokovala obsadenie trojizbového bytu č. 30 na 3. a 4. poschodí na ul. Rímskej 2137/1 v Šali - Veči,
b) komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt na ul. Rímskej 2137/1 uchádzačom z  aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č. 4/2012 a Smernicou MV a RR č. 2/2003 a VZN č.19/2011 Zuzane Farkašovej, trvale bytom Šaľa, Okružná 4,
c) v prípade, ak uvedená uchádzačka nebude mať záujem o nájomný byt – na ul. Rímskej 2137/1 v Šali - Veči, komisia odporúča prideliť predmetný byt ďalšej uchádzačke z aktuálneho poradovníka Andrei Polónyiovej, trvale bytom Šaľa, M.M. Hodžu 18.
2.) Žiadosť o spoločný nájom nájomníka Zoltána Legnera, nájomcu dvojizbového nájomného bytu v Šali – Veči, ul. Rímska 2139/5, byt. č. 26 s Jozefom Audym, trvale bytom Šaľa – Veča, ul. Rímska 2139/5. Na zasadnutie komisie sa osobne dostavil nájomník Zoltán Legner spolu s Jozefom Audym a komisii vysvetlili dôvody svojej žiadosti. Svoju žiadosť o spoločný nájom na zasadnutí komisie po konzultácii preformulovali na žiadosť o podnájom. Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7
 

Uznesenie č. 5/2016
a) komisia prerokovala žiadosť nájomníka Zoltána Legnera, nájomcu dvojizbového nájomného bytu v Šali – Veči, _ul. Rímska 2139/5, byt. č. 26 o podnájom pre  Jozefa Audyho, trvale bytom Šaľa – Veča, ul. Rímska 2139/5,
b) komisia odporúča primátorovi mesta schváliť žiadosť nájomníka Zoltána Legnera,  bytom Šaľa - Veča, Rímska 2139/5, byt č. 26 o podnájom pre Jozefa Audyho, trvale bytom Šaľa – Veča, Rímska 2139/5.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2016, ktorým sa mení a dopĺňa       Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa        č. 1/2015

Materiál predložila PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa.

Komisia po rozsiahlej diskusii prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7
Uznesenie č. 6/2016
a) komisia prerokovala materiál „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2016,         ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015“,
b) komisia odporúča materiál prerokovať v Mestskom zastupiteľstve a zakomponovať  pripomienky, ktoré boli k nemu podané tak, aby to bolo v súlade s platnou legislatívou.

5. Rôzne

V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál.

6. Záver
     
P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.     

 


             MUDr. Jozef Grell                                             predseda komisie


V Šali dňa 10. 03. 2016
Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie