Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.03.2016 - 12:44  //  aktualizácia: 22.01.2018 - 12:47  //  zobrazené: 408

02/2016 zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

číslo: 02/2016  |  dátum konania: 03.03.2016

Dátum: 3.3.2016
Miesto: zasadačka na I. poschodí MsÚ
Prítomní: Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Vojtech Halász, Ladislav Jaroš, Ing. Erik Kováč, Jana Majdlenová, Peter Szalay, Bc. Patrik Ščasný, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Martina Čižmáriková
Neprítomní: Ing. Michael Angelov – ospravedlnený, Miroslav Gera – ospravedlnený

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhlásenie najlepších športovcov mesta a okresu Šaľa za rok 2015 – príprava a organizačné zabezpečenie
3. Prerokovanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť športu
4. Rôzne
5. Záver

Priebeh zasadnutia:
K bodu 1. Otvorenie
Predseda komisie, Ing. Ivan Kováč, privítal členov komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia. Predseda privítal aj RSDr. Petra Gomboša, poslanca MsZ, a Mgr. Jozefa Varsányiho, poslanca MsZ, ktorí požiadali o účasť na zasadnutí. Skonštatoval uznášaniaschopnosť komisie na základe prítomných 8 členov a viedol rokovanie podľa programu.
K bodu  2. Príprava a organizácia podujatia Vyhlásenie najlepších športovcov mesta a okresu Šaľa pre rok 2015
Ing. Martina Čižmáriková informovala prítomných o príprave blížiaceho sa kultúrno-spoločenského podujatia Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2015. Akcia bude organizovaná mestom Šaľa a Asociáciou telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa a uskutoční sa dňa 21. marca 2016 o 17,00 hod.  v kinosále Domu kultúry v Šali. Oboznámila členov komisie a hostí o príprave a organizácii podujatia. Informovala o tom, že sú už vytlačené pozvánky a informačný bulletin, zabezpečené športové trofeje (poháre), je dohodnutá kinosála v MsKS, catering s reštauráciou Domino a kultúrny program. Moderátormi akcie bude Mgr. Angela Čizmadiová a p. Jozef Sklenár.
K bodu 3. Prerokovanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta pre rok 2016 pre oblasť športu
Na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta pre rok 2016 pre oblasť športu bolo na mesto Šaľa do dňa 25. februára 2016 doručených 7 žiadostí.

VYHODNOTENIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ PRE ŠPORT PRE ROK 2016

POR. ČÍSLO

ŽIADATEĽ

NÁZOV PROJEKTU

POŽADOVANÁ SUMA DOTÁCIE

ODPORUČENÁ SUMA DOTÁCIE

1.

Hádzanárky „Staršie gardy“

medzinárodný hádzanársky turnaj

neuvedená

xxx

2.

Atletický oddiel TJ Slovan Duslo Šaľa

športové podujatia

700 EUR

500 EUR

3.

Veronika Tóthová - Beh pre labky

charitatívny beh

100 EUR

xxx

4.

Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa

športové podujatia

28 100 EUR

18 250 EUR

5.

Karate Klub BANANA DOJO

nákup tatami a iné tréningové pomôcky

1 500 EUR

500 EUR

6.

OZ RADA ŠPORT

Beh nočnou Šaľou 2016

2 316 EUR

500 EUR

7.

FK Slovan Duslo Šaľa

podpora činnosti mládež. mužstiev

14 000 EUR

13 750 EUR

Nevyčerpaná časť dotácie pre rok 2016 pre oblasť športu bude použitá na iné projekty v zmysle ďalšej výzvy na predkladanie žiadostí z rozpočtu mesta pre rok 2016, ktorá bude zverejnená v priebehu tohto roka.
Hodnotenie:
1. Ing. Martina Čižmáriková informovala prítomných o žiadostiach o dotáciu z rozpočtu mesta pre rok 2016 pre oblasť športu. Vylúčila dve žiadosti, nakoľko žiadatelia nespĺňali potrebné formálne náležitosti v zmysle Prílohy č. 1 VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií. Dodala, že písomne informovala nevyhovujúcich žiadateľov, že im nemôže byť poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta Šaľa.
Ostatné žiadosti o dotáciu spĺňajú všetky náležitosti a podmienky pre poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre rok 2016 v zmysle VZN č.2/2016.
2. V zmysle Výzvy sa hodnotilo predovšetkým:
• splnenie cieľa projektu – predložené žiadosti splňujú hlavné ciele projektu, ktorými sú aktivity smerujúce k zvýšenie záujmu verejnosti o športovanie, podpora zdravého životného štýlu obyvateľov mesta Šaľa, podpora športovo-talentovanej mládeže, podpora športu na školách, rozvoj športu pre všetkých a podpora projektov, ktoré sa podieľajú na prezentácii mesta v národnom i medzinárodnom meradle
• kvalita projektu – predložené žiadosti sú predložené kvalitne, zodpovedajú požiadavkám v zmysle platného VZN o podmienkach poskytnutia dotácií
• finančná náročnosť projektu - každý žiadateľ žiada dotáciu vo výške, ktorá je len časťou celkových nákladov projektov
• prínos projektu pre cieľové skupiny - uvedené aktivity projektu napĺňajú hlavné ciele výzvy č. 675/2016/132 zo dňa 1.2.2016 na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa, ktorými sú:

1) Podpora  vytvárania  podmienok na rozvoj športovo-rekreačných aktivít občanov s dôrazom na sociálno-zdravotný aspekt, formovanie zdravého životného štýlu  a rozšírenie ponuky voľno-časových aktivít.
2) Podpora športových podujatí poskytujúcich verejnosti  možnosti kvalitného športového vyžitia prostredníctvom rôznorodej ponuky športových podujatí miestneho, regionálneho i medzinárodného významu adresovaných rôznym cieľovým skupinám,  propagácia mesta v rámci SR i v zahraničí.
3) Podpora skvalitňovania  športovej prípravy na školách ‒ formovanie zdravého životného štýlu u najmladšej generácie, rozvoj pohybových zručností detí a mládeže.
4) Podpora vytvárania a skvalitňovania podmienok pre budovanie mládežníckej základne  v jednotlivých športových odvetviach.
5) Podpora výkonnostného a vrcholového  športu ‒ rozvoj športových odvetví v záujme zviditeľnenia mesta v rámci SR i v zahraničí, vzbudenie záujmu verejnosti o športové dianie.
6) Podpora materiálno-technických podmienok pre  rozvoj športu ‒ zlepšenie podmienok pre športové aktivity a regeneráciu  občanov i návštevníkov Šale, skvalitňovanie a vytváranie podmienok pre tréningovú a súťažnú činnosť, zatraktívnenie mesta z hľadiska rozširovania podmienok pre rozvoj cestovného ruchu.
Komisia mládeže a športu na základe uvedeného vyhodnotenia konštatuje, že predložené žiadosti o dotáciu spĺňajú všetky náležitosti a podmienky pre poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre rok 2016 v zmysle VZN č.2/2016 a v zmysle výzvy č. 675/2016/132 zo dňa 1.2.2016 a odporúča MsZ v Šali schváliť poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre rok 2016 v zmysle horeuvedenej tabuľky.
Za: 8, Proti: 0, Zdržali sa:0

K bodu 4. Rôzne
Ing. Martina Čižmáriková informovala prítomných o Výzve na podanie návrhov na ocenenie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2015. Návrhy na ocenenie športovcov je potrebné zaslať v elektronickej podobe do 11. marca 2016. Komisia sa zhodla na nominácii Davida Ivana v kategórii Jednotlivci seniori. Komisia poverila Ing. Martinu Čižmárikovú kontaktovať p. Jozefa Sklenára, aby sa v mene Asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa vyjadril k ostatným kategóriam.
Pán Vojtech Halász podal návrh, aby bola skompletizovaná elektronická registrácia občianskych združení a športových klubov pôsobiacich  na území okresu Šaľa, na základe ktorej mesto Šaľa získa prehľad o všetkých športových klubov, mieste ich pôsobenia a počte ich členov v našom meste.

K bodu 5. Záver
Na záver predseda komisie, Ing. Ivan Kováč, poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Zapísala:  Ing. Martina Čižmáriková    Ing. Ivan Kováč
  tajomníčka KMaŠ     predseda KMaŠ

Dátum: 4.3.2016