Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.02.2016 - 10:43  //  aktualizácia: 29.02.2016 - 11:15  //  zobrazené: 697

02/2016 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 02/2016  |  dátum konania: 22.02.2016

Z á p i s n i c a
komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ

Dátum a miesto: 22. februára 2016 (pondelok) o 16,30 h v budove KS Večierka

Prítomní: Mgr. Július Morávek,  Peter Hlavatý,  Ing. Peter Jaroš,  Mgr. Ivan Aľakša, Mgr. Miroslav Demín, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mária Lišková,  Jozefína Karlubíková,  Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková, Katarína Gáborová, Ing. Gabriela Lacková

Neprítomní: Marek Molnár - ospravedlnený, Mgr. Alena Demková - neospravedlnená, Mgr. Anikó Sárkányová - ospravedlnená

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých opatrení
3. Kultúrno - spoločenské podujatia na mesiac marec 2016 – zást. MsKS
4. Návrh operačného plánu koncepcie kultúry na rok 2016 – ref. MsÚ
5. Úlohy PHSR mesta v oblasti kultúry a cestovného ruchu – preds. komisie
6. Propozície fotosúťaže ,,Váh-rieka, ktorá spája“ – Mgr. Demín
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Ukončenie
10. Prehliadka výstavy Region Art

Prizvaní:
- zástupca MsKS
- ref. MsÚ – Ing. Čižmáriková
- ved. KS Večierka

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie - predseda komisie Mgr. Július Morávek
Privítal členov komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, vedúceho MsKS Ing. Františka Botku, Ing. Martinu Čižmárikovú, p. Katarínu Gáborovú a Ing. Gabrielu Lackovú. Odprezentovalo sa 7 prítomných členov, na základe  toho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 15.2.2016. Navrhol zaradiť do bodu č. 7.  prerokovanie materiálu od vedúcej MsKJJ  Mgr. Adriany Gerovej zaslaného členom komisie elektronicky dňa 18.2.2016. Program odsúhlasili a rokovali v súlade s ním.
 
2. Kontrola prijatých opatrení – predseda komisie Mgr. Július Morávek
Informoval prítomných o plnení úloh z prijatého uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 25.1.2016.  Skonštatoval, že úlohy č. 1.,4. a 5. odporúčacej časti  uznesenia  boli  splnené a úlohy č. 2. a 3.  sa budú riešiť v blízkej budúcnosti. 

3. Kultúrno - spoločenské podujatia na mesiac marec 2016 – vedúci MsKS Ing. František Botka
Oboznámil prítomných s kultúrnym programom na mesiac marec 2016, ktorý bude vydaný v  mesačníku Kam v Šali. Členom komisie bol tajomníčkou komisie zaslaný prostredníctvom elektronickej pošty dňa 17.2.2016 a obyvateľom mesta Šaľa bude distribuovaný do poštových schránok prostredníctvom Slovenskej pošty. 
Menovite uviedol niektoré akcie v mesiaci marec:  10.3.2016 Radošinské naivné  divadlo: Zmiešaná štvorhra, 13.3.2016 Rozprávkovo: Červená čiapočka, 18.3.2016 koncert hudobnej skupiny Elán, 19.3.2016 Oldies party, 20.3.2016 Divadlo ŠOK – Hrad, vystúpenie pred porotou, 21.3.2016 Najlepší športovec, 24.3.2016 Veľkonočná party pre deti a mnohé ďalšie.

4. Návrh operačného plánu koncepcie kultúry na rok 2016 – referentka MsÚ Ing. Martina Čižmáriková
Pri vypracovaní materiálu, ktorý je prílohou tejto zápisnice, sa opierala o Koncepciu kultúry na roky 2014-2018. Materiál má dve časti -  kultúrnu činnosť a kultúrnu infraštruktúru. Rozpočet nevedela doplniť, urobí dodatočne.

5. Úlohy PHSR mesta v oblasti kultúry a cestovného ruchu – predseda komisie Mgr. Július Morávek
Materiál má 332 strán. Vyňal z neho Prioritnú oblasť: Kultúra a cestovný ruch, Cieľ 7: SWOT analýzu, strategickú časť, realizačnú časť a fotokópie poskytol všetkým členom komisie na preštudovanie. Komisia sa bude materiálom zaoberať na budúcom zasadnutí.

6. Propozície fotosúťaže ,,Váh-rieka, ktorá spája“ – Mgr. Miroslav Demín
Oboznámil prítomných s propozíciami súťaže, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice. Vypracovaniu propozícií predchádzala porada, na ktorej sa zúčastnili: Mgr. Július Morávek, Mgr. Miroslav Demín, Ing. František Botka, p. Igor Boháč a p. Katarína Gáborová. Poprosil Ing. Františka Botku o distribúciu plagátov do škôl a inštitúcií.

7. Rôzne
K materiálu Marec – mesiac kníh v Mestskej knižnici Jána Johanidesa v Šali, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice členovia komisie nevzniesli zásadné pripomienky. Mgr. Július Morávek uviedol, že sa mu zdá málo aktivít, ktoré Mgr. Gerová naplánovala – nie sú tam napr. výročia niektorých významných spisovateľov.

Mgr. Július Morávek:
- poďakoval ZUŠ, Ing. Slavomíre Tóthovej a Mgr. Nore  Valentínovej za nádherný koncert, ktorý usporiadali k životnému jubileu Mgr. Henriety Záležákovej dňa 19.2.2016 v kongresovej sále MsÚ,
- poďakoval p. Gáborovej za perfektné zorganizovanie vernisáže výstavy Region Art,

Ing. František Botka:
-  predostrel členom komisie požiadavku Ing. Elišky Vargovej na vytypovanie kultúrnej pamiatky v meste vhodnej na renováciu – možnosť vypracovať projekt na Slovak Telecom do 6.3.2016,

Ing. Peter Jaroš:
- kedy bude vypísaná výzva na predkladanie žiadostí na dotácie v oblasti kultúry a výzva na doplnenie člena komisie kultúry a cestovného ruchu, 

Peter Hlavatý:
- či by bolo možné v budúcnosti na CMZ umiestniť srdce, ktoré mladí ľudia tento rok pripevnili na most, alebo umiestniť aj niečo iné v tomto priestore,

Mgr. Miroslav Demín:
- ak je to technicky možné, navrhuje sprevádzkovať informačné kiosky v meste,

p. Gáborová:
- počas vernisáže výstavy Region Art sa rozprávala s Mgr. Júliusom Morávekom a predostrela mu víziu, ako by sa dal výstavný priestor v KS Večierka rozšíriť. Mgr. Morávek na túto tému následne hovoril s primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým, ktorý je naklonený tejto myšlienke,
- s Mgr. Margitou Knappovou riaditeľkou Galantského osvetového strediska sa dohodla na vzájomnej výmene výstav od septembra 2016,

Ing. Gabriela Lacková:
-  prečítala stanovisko p. Alföldiovej k informačnému centru v Šali,
- či je možné podsvietené city laity prenajaté p. Hecsovou využívať občianskymi združeniami a záujmovými skupinami,

8. Návrh na uznesenie –  predseda komisie Mgr. Július Morávek
Návrh na uznesenie prítomní členovia odsúhlasili. Uznesenie tvorí samostatnú prílohu zápisnice.

9. Ukončenie – predseda komisie Mgr. Július Morávek
Poďakoval prítomným a ukončil rokovanie komisie.

10. Prehliadka výstavy Region Art

 


zapísala: Jozefína Karlubíková    Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie     predseda komisie

 

 

Na vedomie:

1. primátor mesta
2. vedúca – oddelenie organizačné a správne
3. referát kultúry a cestovného ruchu MsÚ
4. predseda a členovia komisie
5. tajomníčka komisie
6. vedúci MsKS
7. referentka KS Večierka


Uznesenie
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu dňa 22. februára 2016

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu


berie na vedomie

1. informáciu o plnení opatrení z januára 2016
2. informáciu o kultúrno-spoločenských podujatiach v mesiaci marec 2016
3. informáciu p. Gabriely Alföldiovej o zriadení infocentra
4. písomnú informáciu o aktivitách MsKJJ v marci 2016
5. súbor priorít v oblasti kultúry a cestovného ruchu podľa PHSR na roky 2015 - 2020


schvaľuje

1. propozície fotosúťaže ,,Váh - rieka, ktorá spája“
2. operačný plán koncepcie kultúry na rok 2016


odporúča

1. vedúcemu MsKS pripraviť návrh riešenia priorít kultúry a cestovného ruchu podľa PHSR mesta na roky 2015 – 2020
2. vedeniu mesta pripraviť návrh na rozšírenie výstavných priestorov v KS Večierka

informuje

1. zasadnutie komisie v mesiaci marec sa bude konať v priestoroch MsKJJ. Termín zasadnutia bude určený dodatočne.


Šaľa, 22.2.2016       Július Morávek
predseda komisie

 


OPERAČNÝ PLÁN KONCEPCIE NA ROK 2016

KULTÚRNA ČINNOSŤ

Rok 2016:
1) Zaktívniť činnosť a záujem o spoluprácu mládežníckeho parlamentu s mestom
Zodpovednosť: zástupca primátora mesta Financie: rozpočet mesta
/iné zdroje/ granty

2) Pravidelne prizývať mládežnícky parlament na stretnutia umeleckej rady a zapájať ich do tvorby a procesu kultúrno-spoločenských a vzdelávacích aktivít
Zodpovednosť: MsKS     Financie: rozpočet mesta

3) Pripraviť koncept na zriadenie nízkoprahového zariadenia pre deti a mládež
Zodpovednosť: MsKS     Financie: rozpočet mesta

4) Vytypovať priestory vhodné na zriadenie nízkoprahového zariadenia pre deti a mládež
Zodpovednosť: oddelenie správy majetku a zariadení mesta
        Financie: rozpočet mesta

5) Realizovať podujatia na základe vytvoreného konceptu týkajúce sa mesta a regiónu podporujúce uchovávanie tradícií a zvykov v rámci spolupráce umeleckej rady a v súčinnosti so štátnym archívom, archeologickým krúžkom v CVČ a domom ľudového bývania
Zodpovednosť: MsKS Financie: rozpočet mesta
/iné zdroje/ granty

6) Zviditeľňovať pamiatky a pamätihodnosti mesta prostredníctvom dostupných médií
Zodpovednosť: oddelenie správy majetku a zariadení mesta
Financie: rozpočet mesta
/iné zdroje

7) Pripraviť koncept spoločne so školami a umeleckou radou na organizovanie vedomostných súťaží o regionálnej a miestnej histórii spojenú s prezentáciou škôl formou detských projektov zameraných na vlastnú históriu, zvyky a tradície
Zodpovednosť: MsKS     Financie: rozpočet mesta

8) Spracovať vypracované podklady o meste a previesť ich do tlačovej a elektronickej podoby
Zodpovednosť: MsKS     Financie: rozpočet mesta

9) Distribuovať propagačné materiály o meste v tlačovej a elektronickej forme
Zodpovednosť: MsKS     Financie: rozpočet mesta

10) Zakúpiť propagačné plochy a inštalovať ich v centre mesta na základe vypracovaného návrhu
Zodpovednosť: oddelenie správy majetku a zariadení mesta
Financie: rozpočet mesta
/iné zdroje
KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

11) Pripraviť ekonomický plán rozpočtu na jednotlivé roky
Zodpovednosť: oddelenie správy majetku a zariadení mesta
        Financie: rozpočet mesta

12) Vybudovať vyhovujúci exteriérový priestor v mestskej časti Veča na realizáciu kultúrnych aktivít a vytvoriť zoznam vhodných lokalít, ich priestorové a technické možnosti
Zodpovednosť: MsKS     Financie: rozpočet mesta

13) Vybrať jednu z lokalít v mestskej časti Veča zo zoznamu vhodných lokalít a pripraviť plán jej vybudovania na určené účely
Zodpovednosť: oddelenie správy majetku a zariadení mesta
        Financie: rozpočet mesta

14) Vytvoriť databázu výtvarníkov z mesta Šaľa a regiónu
Zodpovednosť: MsKS     Financie: rozpočet mesta

15) Vypracovať zoznam vhodných priestorov na zriadenie mestskej galérie
Zodpovednosť: oddelenie správy majetku a zariadení mesta 
Financie: rozpočet mesta

16) Vypracovať opatrenia na obnovu, revitalizáciu a záchranu historických budov a kultúrnych pamätihodností
Zodpovednosť: Komisia pamätihodností   Financie: rozpočet mesta

17) Navrhnúť riešenia na základe opatrení na obnovu, revitalizáciu a záchranu historických budov a kultúrnych pamätihodností
Zodpovednosť: Komisia pamätihodností   Financie: rozpočet mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROPOZÍCIE PRE FOTOSÚŤAŽ:

Názov:  VÁH, rieka ktorá spája

Vyhlasovateľ: Mestské kultúrne stredisko Šaľa

Zámer súťaže:
Podchytiť neprofesionálnych fotografov, motivovať ich k  tvorbe na vopred určenú tému. Milovníci fotografie svoje práce často krát vystavujú na sociálnych sieťach, no bez väčšej ambície. Najčastejšie sú to zachytené momenty rieky Váh – jedného zo symbolov mesta.

Cieľ:  Uskutočniť verejnú výstavu vyhodnotených fotografií. Prezentovať fotografie na oficiálnych stránkach mesta. Vyhotovenie kalendára pre rok 2017, v ktorom budú najlepšie súťažné fotografie.
Termín:  do 31.septembra 2016
Podmienky súťaže:
 Prihlásiť sa môže každý neprofesionálny fotograf v meste, ktorého osloví zadaná téma. Poňatie témy je na samotnom autorovi fotografie.

Technické rozhranie:
1/ kategória „klasická fotografia“ –  v stanovenom termíne odovzdať maximálne 10 kusov fotografií. Rozmery fotografií môžu byť: 20x30 cm, 30x40cm (30x45cm), alebo odvodené formáty (20x20cm, 30x30cm)
2/ digitálna fotografia, fotografia zo smartfónu – v stanovenom termíne odovzdať maximálne 10 kusov fotografií. Veľkosť fotografie musí byť najmenej  5 MB.
Odovzdanie súťažných fotografií:
 Klasické fotografie treba odovzdať na sekretariáte MsKS v dome kultúry alebo KS Večierka. Digitálne fotografie posielajte mailom na adresu fotosutazvah@sala.sk. Pri každej fotografii (aj digitálnej) musí byť označenie: meno, priezvisko, adresa, vek, názov fotografie.
Vekové rozhranie: neobmedzené

Vyhodnotenie súťaže:
Fotografie budú hodnotiť profesionáli z oblasti fotografie a výtvarného umenia. Vyhodnotenie sa uskutoční v mesiaci november 2016.

Upozornenie:
Prihlásené fotografie môžu byť použité pre propagačné a iné účely Mesta Šaľa. Autorom nezaniká autorské právo.
Marec – mesiac kníh v Mestskej knižnici Jána Johanidesa v Šali

ŠKOLY

Knižnica tak, ako po každý rok, organizuje počas marca, mesiaca kníh aktivity spojené so školákmi a predškolákmi. Počas celého mesiaca knižnicu navštevuje hlavne 1.ročník základných škôl a predškoláci z materských škôl v Šali. Oddelenie pre deti a mládež si každý rok chystá pre školákov a predškolákov rôzne aktivity, ktoré majú deti motivovať k čítaniu a celkovo ku knihám. Školáci dostávajú aj svoj prvý čitateľský preukaz, ktorý je zdarma. Súčasťou aktivít je nielen čítanie, ale aj rôzne tvorivé aktivity. Najobľúbenejšou je výroba vlastnej záložky do knihy. Osvedčilo sa nám deti motivovať aj hrou, aby si knižnicu spájali nielen s výpožičkou kníh, ale chápali knižnicu ako  miesto, kde sa dá nielen čítať, ale aj tvoriť a tráviť čas aj mimo školských aktivít. Je potrebné si pochytiť najmladších čitateľov, a práve marec - mesiac kníh je dobrou príležitosťou. O tom, že sa nám to v spolupráci s pedagógmi darí, svedčí aj vysoký počet zaregistrovaných čitateľov na oddelení pre deti a mládež.

BESEDA

Marec sa v našej knižnici samozrejme nezaobíde bez besedy. Dňa 17. marca bude v našich priestoroch beseda s Norom Ölveckým, ktorý príde do knižnice predstaviť svoju poslednú knihu Nečakaná diagnóza. Tento autor už svoju tvorbu v našej knižnici predstavoval, a beseda mala veľký ohlas, preto sme sa rozhodli, opätovne osloviť práve tohto autora.
 
LITERÁRNA SÚTAŽ

Tento rok nás čaká aj literárna súťaž Esej Jána Johanidesa, ktorá ponúka priestor mladým stredoškolákom. Je to už šiesty ročník súťaže a zapojiť sa, so svojou esejou, na jednu z vybraných myšlienok Jána Johanidesa, môže každý, kto navštevuje strednú školu v Nitrianskom a Trnavskom samosprávnom kraji. Uzávierka súťaže je 11. marca 2016. Slávnostné vyhlasovanie súťaže sa bude konať v Šali 19. apríla 2016 a hlavnou cenou bude cesta na knižný veľtrh do talianskej Bologne. Súťaž je organizovaná v spolupráci s Literárnym informačným centrom v Bratislave. Táto literárna súťaž sa teší vysokej účasti súťažných prác a každoročne počet prihlásených prác stúpa.

KNIŽNÁ AMNESTIA

Počas mesiaca kníh prebieha slovenských knižniciach aj Týždeň slovenských knižníc, ktorý tento rok spadá pod prvý marcový týždeň a naša knižnica už tradične ponúka našim čitateľom odpustenie poplatkov za prekročenie výpožičnej lehoty, tzv. Knižnú amnestiu. Je to ústretový krok smerom k zábudlivcom, ktorí majú doma knihy dlhšie obdobie a uložená pokuta ich odrádza od návštevy knižnice. Knižná amnestia sa nám po minulé roky osvedčila a preto s ňou prichádzame opäť aj v tomto roku.

V Šali dňa 18.2.2016


Vypracovala:

Adriana Gerová