Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 17.03.2016 - 10:02  //  aktualizácia: 17.03.2016 - 10:03  //  zobrazené: 767

02/2016 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 02/2016  |  dátum konania: 14.03.2016

Prítomní:  Ing. Peter Andruška, Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Radovan Braník, Ing. Katarína Machová, Miroslav Gera
Neprítomný:  Ondrej Moťovský

Ďalej boli prítomné: Ing. Božena Tóthová, Ing. Alena Kiácová, Ing. Alžbeta Sedliačiková
 


1. Vývoj hospodárenia mesta za mesiac január 2016

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vývoj hospodárenia mesta za mesiac január 2016   a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 94
• ekonomická komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Vývoj hospodárenia mesta za mesiac január 2016  

 

2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na
rok 2016


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na
rok 2016 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 95

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť

 


1.  úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016 nasledovne:

Bežné príjmy:                                        13 553 798 EUR
Bežné výdavky:  13 159 313 EUR
Rozdiel:                                                          394 485 EUR

Kapitálové príjmy: 1 180 000 EUR
Kapitálové výdavky:  1 145 030 EUR
Rozdiel: 34 970 EUR
   
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 14 733 798 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     14 304 343 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:  429 455 EUR

Príjmové finančné operácie: 791 345 EUR
Výdavkové finančné operácie:             1 202 800 EUR
Rozdiel: -411 455 EUR


Rozpočet na rok 2016 celkom:

Príjmy celkom: 15 525 143 EUR
Výdavky celkom:  15 507 143 EUR
Rozdiel celkom:  18 000 EUR

2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy 8 127 847 EUR
200 Nedaňové príjmy 1 986 865 EUR
300 Granty a transfery 4 619 086 EUR
400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas. 791 345 EUR
500 Prijaté úvery a fin. výpomoci 0 EUR
600 Bežné výdavky 13 159 313 EUR
700 Kapitálové výdavky 1 145 030 EUR
800 davky z transakcií s finanč. akt. a pas.  1 202 800 EUR

3. osobitne rozpočtované dotácie podľa § 6 VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií  nasledovne:

Futbalovému klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške                 16 440 EUR
Telovýchovnej jednote Slovan Duslo Šaľa vo výške              5 100 EUR
Hádzanárskemu klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške             16 620 EUR
Futbalovému klubu Veča vo výške                                          1 400 EUR

 

3. Návrh na zmenu Cenníka nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu a ostatných  zložiek nájomného pre príležitostné a sezónne trhy
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na zmenu Cenníka nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu a ostatných  zložiek nájomného pre príležitostné a sezónne trhy a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 96

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť Návrh na zmenu Cenníka nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu a ostatných  zložiek nájomného pre príležitostné a sezónne trhy v predloženom znení s účinnosťou od 01. 04. 2016.

 

4. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa 
a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 97

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť mesačnú odmenu vo výške 10 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 

 

 

 

5. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2016

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2016  a schválila nasledovné uznesenie:

• ekonomická komisia neprijala žiadne uznesenie 

 

6. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť športu

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť športu a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 98

• ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške
37 000,00 EUR nasledovne:
- Atletický oddiel SLOVAN DUSLO Šaľa, IČO 17643953, na zabezpečenie účasti pretekárov oddielu na športových podujatiach, vo výške 500,00 EUR,
- FK SLOVAN DUSLO Šaľa, IČO 17642868, na podporu činnosti mládežníckych mužstiev, vo výške 13 750,00 EUR,
- RADA ŠPORT Šaľa, IČO 42366411, na podujatie Beh nočnou Šaľou 2016, vo výške 500,00 EUR,
- Hádzanársky klub SLOVAN DUSLO Šaľa, IČO 17643929, na zabezpečenie účasti žiačok, dorasteniek a žien na športových podujatiach a turnajoch, vo výške 18 250,00 EUR,
- Karate klub BANANA DOJO Šaľa, IČO 42369975, na nákup tatami a iných tréningových pomôcok, vo výške 500,00 EUR,

 

7. Prehodnotenie podmienok prenájmu bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli Športovej haly na ul. Hornej v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Prehodnotenie podmienok prenájmu bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli Športovej haly na ul. Hornej v Šali a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 99
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť
1. prenájom majetku mesta Šaľa, bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli Športovej haly, súp. Č. 921 na ul. Hornej  v Šali, na pozemku KN reg. C parc. č.  2424/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3779 m2, hádzanárskeho ihriska a spevnených plôch na parc. č. 2424/3, ostatná plocha o výmere 4494 m2 a na parc.
č. 2424/13, ostatná plocha o výmere 1040 m2 v k.ú. Šaľa vedených na LV č. 1  a hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta, nachádzajúci sa v týchto nebytových priestoroch, pre  Hádzanársky klub SLOVAN Duslo Šaľa, so sídlom 927 01 Šaľa, ul. Horná 30, na dobu neurčitú, za ročný prenájom 0,40 Eur/rok.
2. náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody,  vodné a stočné, elektrická energia) hradí nájomca. V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN č. 2/2016
o dotáciách) mesto poskytne dotácie na úhradu nákladov za služby spojené s užívaním.
3. cenník krátkodobých nájmov nasledovne:
-  MsÚ a organizácie mesta, školy a CVČ – zdarma
-  pre iné organizácie a verejnosť nasledovne:
• s účasťou verejnosti 58,00 Eur/hodina
• bez účasti verejnosti 27,00 Eur/hodina
4. nájomné za krátkodobé prenájmy je príjmom prenajímateľa.
s účinnosťou od 01. 07. 2016.

 

8. Prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov Kolkárne na ul. Hornej v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov Kolkárne na ul. Hornej v Šali a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 100

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť
1. prenájom majetku mesta Šaľa, nebytových priestorov  v objekte „Kolkáreň“ súp. č. 920, na ul. Hornej  v Šali, na pozemku  parc. č.  2424/5 a  parc. č. 2424/6, nehnuteľnosti vedené v KN C pre k.ú. Šaľa na LV č. 1  a hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta, nachádzajúci sa v týchto nebytových priestoroch, pre  Telovýchovnú jednotu Slovan DUSLO Šaľa, so sídlom Šaľa, ul. Horná 921/30, na dobu neurčitú, za ročný prenájom 0,40 Eur/rok.
2. náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody,  vodné a stočné, elektrická energia) hradí nájomca. V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN č. 2/2016
o dotáciách) mesto poskytne dotácie na úhradu nákladov za služby spojené s užívaním.
3. cenník krátkodobých nájmov nasledovne:
-  MsÚ a organizácie mesta, školy a CVČ – zdarma
-  pre iné organizácie a verejnosť – 28 Eur/hod.
4. nájomné za krátkodobé prenájmy je príjmom prenajímateľa.
s účinnosťou od 01. 07. 2016.

9. Prehodnotenie podmienok prenájmu majetku mesta, Futbalového štadióna na Nitrianskej ulici v Šali-Veči

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Prehodnotenie podmienok prenájmu majetku mesta, Futbalového štadióna na Nitrianskej ulici v Šali-Veči a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 101

• ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť

1. prenájom majetku mesta Šaľa na Futbalovom štadióne na Nitrianskej ulici  v Šali-Veči: -     futbalový štadión, stavba s. č. 1727, na pozemku parc. č. 3962
- vedľajšia tribúna na parc. č. 3963
- garáž pre techniku na parc. č. 3964
- pomocné sociálne priestory na parc. č. 3965
- sociálno-prevádzkovú budovu s tribúnou a bytom správcu na parc. č. 3967/12
- sociálno-prevádzkovú budovu s tribúnou a bytom správcu na parc. č. 3967/13
- sociálno-prevádzkovú budovu s tribúnou a bytom správcu na parc. č. 3967/14
- umelý trávnik na parc. č. 3967/11.
pre  Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa, so sídlom Nitrianska 1721/1, 927 05 Šaľa,
na dobu neurčitú, za ročný prenájom 0,40 Eur/rok.
(pozn.: pozemky sú vo vlastníctve Duslo a.s.)
2. náklady za služby spojené s užívaním (plyn, vodné , elektrická energia) hradí nájomca. V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN č. 2/2016 o dotáciách) mesto poskytne dotácie na úhradu nákladov za služby spojené s užívaním.
3. cenník krátkodobých nájmov pre futbalový trávnik s umelou trávou nasledovne:
- dospelí kluby: zápas 90 min. vo výške 130,00 Eur bez osvetlenia
- dospelí kluby: zápas 90 min. vo výške 160,00 Eur s osvetlením
- neorganizované skupiny, deti a mládež: 55,00 Eur bez osvetlenia
- neorganizované skupiny, deti a mládež: 70,00 Eur s osvetlením.
4. nájomné za krátkodobé prenájmy je príjmom prenajímateľa
s účinnosťou od 01. 07. 2016.

 

 

 

 

10. Prehodnotenie podmienok prenájmu majetku mesta, Futbalového štadióna na Hospodárskej ulici v Šali-Veči

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Prehodnotenie podmienok prenájmu majetku mesta, Futbalového štadióna na Hospodárskej ulici v Šali-Veči a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 102

• ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť

1. prenájom majetku mesta Šaľa na Futbalovom štadióne na Hospodárskej ulici v Šali-Veči: areál športového ihriska na parc. č. 3602, ostatná plocha o výmere 12977 m2 a objekt sociálnej budovy na parc. č. 3603, zastavaná plocha o výmere 104 m2, zapísané na LV č. 1 k. ú. Šaľa pre  Futbalový klub Veča, so sídlom 927 05 Šaľa, ul. Hospodárska 1, na dobu neurčitú, za ročný prenájom 0,40 Eur/rok.
2. náklady za služby spojené s užívaním (vodné, elektrická energia) hradí nájomca. V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN č. 2/2016 o dotáciách) mesto poskytne dotácie na úhradu nákladov za služby spojené s užívaním.      
3. nájomné za krátkodobé prenájmy je príjmom prenajímateľa.
s účinnosťou od 01. 07. 2016.


11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pavla Pápaya, Nešporova 14, Šaľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pavla Pápaya, Nešporova 14, Šaľa, parcela číslo 2181/1 o výmere 25 m2  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 103

• ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Hlbokej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 2181/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2 (výmera bude pri schvaľovaní prevodu spresnená geometrickým plánom), v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.     o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci vo vybudovaní vstupu na vlastný pozemok, v cene 46,47 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 1 161,75 Eur pre Pavla Pápaya, Nešporova 1016/14, Šaľa, v celosti.


12. Mg. Marek Belovič, Hlavná 45, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mgr. Mareka Beloviča, Hlavná 45, Šaľa, časť parcely číslo 2303/20 o výmere 53 m2 , časť parcely číslo 1993/14, ostatná plocha a výmere 57 m2, spolu o výmere 110 m2   a schválila nasledovné uznesenie:


• ekonomická komisia neprijala žiadne uznesenie 

 

13. COOP Jednota, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre COOP Jednota, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta, časť parcely číslo 1030/1, zastavaná plocha a nádvorie; parcela číslo 1030/35, zastavaná plocha a nádvorie a parcela číslo 1030/48, zastavaná plocha a nádvorie, spolu o celkovej výmere 979 m2, v zmysle GP č. 08-02/2016 ako novovytvorené parcely číslo 1030/53, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 186 m2 a parcela číslo 1030/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 793 m2, spolu o výmere 979 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 104

• ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 1030/1, zastavaná plocha a nádvorie; parcela číslo 1030/35, zastavaná plocha a nádvorie a parcela číslo 1030/48, zastavaná plocha a nádvorie, spolu o celkovej výmere 979 m2, v zmysle GP č. 08-02/2016 ako novovytvorené parcely číslo 1030/53, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 186 m2 a parcela číslo 1030/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 793 m2, spolu o výmere 979 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 649,07 Eur/rok, pre COOP Jednota, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta, IČO 00 168 840, na dobu  neurčitú, s tým, že cena nájmu bude započítaná so skutočnými nákladmi na vybudovanie parkoviska v časti, ktorá sa bude nachádzať na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa

 

 

 

14. Sylvia Kleštincová, Štúrova 32, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Sylviu Kleštincovú, Štúrova 32, Šaľa, časť parcely číslo 2303/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 105

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,   v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2303/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2, v cene 8,298 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 66,38Eur/rok, pre Sylviu Kleštincovú, Štúrova 32, Šaľa, na dobu neurčitú.

 

15. Bc. Attila Kurucz, Diakovce č. d. 731 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Bc. Attila Kurucz, Diakovce č. d. 731, časť parcely číslo 3080/210, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 258 m2, a časť parcely číslo 3080/212, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 303 m2, spolu o výmere 1 561 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 106

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 1,   v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 3080/210, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 258 m2, a časť parcely číslo 3080/212, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 303 m2, spolu o výmere 1 561 m2, v cene 4,315 Eur/m2/rok za výmeru 382 m2  a 0,165 Eur/m2/rok za výmeru 1 179 m2, t.j.v celkovej cene 1 842,86Eur/rok, pre Bc. Attilu Kurucza, č. d. 731, Diakovce, na dobu určitú do 31. 03. 2025.

 

 

16. Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662, časť parcely číslo 2303/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 107

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,   v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2303/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, v cene 8,298 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene  248,94 Eur/rok, pre Branka Pistoviča City Cafe, Krfáľová nad Váhom 662, IČO 47 880 422, na dobu neurčitú.

 

 

 

 

        Ing. Tibor Baran
        predseda komisie
  


Zapísala: Anita Petkovová