Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 27.03.2015 - 09:10  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:17  //  zobrazené: 1376

02/2015 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 26/03/2015

číslo: 02/2015  |  dátum konania: 26.03.2015  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Program ako celok (s navrhnutými zmenami)

stiahnuť z programu rokovania:
- materiál číslo B 4/2/2015 - Návrh na novelizáciu interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“

doplniť do programu rokovania na základe poslaneckého návrhu Ing. Petra Andrášiho:
- bod číslo D 1/2/2015 - Návrh na stanovenie pravidiel pri zmluvnom odplatnom prevode pozemkov mesta fyzickým osobám 

doplniť do programu rokovania na základe poslaneckého návrhu MUDr. Jozefa Grella:
- bod číslo D 2/2/2015 - Návrh na stanovenie pravidiel pri zmluvnom odplatnom prevode pozemkov mesta právnickým osobám

ostatné body v časti D. následne prečíslovať t.j. 1 – 11 na 3 – 13

doplniť do programu rokovania:
- materiál číslo D 14/2/2015 - Informácia ohľadom zmluvného odplatného prevodu účelovej komunikácie k areálu ZVS, a. s. v katastrálnom území Šaľa

Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Tibor Baran, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Ing. Vladimír Vicena,

Hlasovanie č. 2
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 3
Ing. Tibor Baran, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Ing. Vladimír Vicena


Hlasovanie č. 3
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Gabriela Lacková, Miloš Rehák
Nehlasovalo: 2
Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Ing. Marián Krištof, Ing. Vladimír Vicena


Materiál číslo A 1/2/2015 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 2/2015 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných ÚHK v r. 2014,
B. berie na vedomie
správu o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných ÚHK v r. 2014.

Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 


Materiál číslo A 2/2/2015 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 2/2015 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 3/2/2015 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 28. 02. 2015

Uznesenie č. 2/2015 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 28. 02. 2015,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 28. 02. 2015.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo A 4/2/2015 - Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ - v znení Dodatku č. 10 a Dodatku č. 11

Uznesenie č. 2/2015 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 10 a Dodatku č. 11,
B. berie na vedomie
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ účinného od
01. 01. 2015 v znení Dodatku č. 10 a účinného od 20. 01. 2015 v znení Dodatku č. 11.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 1/2/2015 - Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 5 územného plánu mesta Šaľa

Hlasovanie č. 8 Lokalita č. 1 – PF Časť Veča Východ
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,  Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

Hlasovanie č. 9 Lokalita č. 2 – PF Časť Veča Juh 
Za hlasovalo: 1
PaedDr. Alžbeta Botorčeová,
Proti hlasovalo: 9
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Nehlasovalo: 6
Ing. Róbert Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

Hlasovanie č. 10 Lokalita č. 3 –  PF Veča centrum
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Gabriela Lacková,
Nehlasovalo: 2
Ing. Peter Jaroš, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

Hlasovanie č. 11 Lokalita č. 4 - nová alternatívna lokalizácia mestského cintorína
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Jaroš,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

Uznesenie č. 2/2015 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 5 územného plánu mesta Šaľa,
B. schvaľuje
obstarať spracovanie návrhu zmien a doplnkov č. 5 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu so schválenými lokalitami,
C. odporúča
primátorovi mesta zabezpečiť obstaranie spracovania obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 5 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek.
T: 5. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2015


Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Jaroš,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 2/2/2015 - Návrh na obstaranie územného plánu zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa

Uznesenie č. 2/2015 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na obstaranie územného plánu zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa,
B. schvaľuje
obstarať spracovanie územného plánu zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa,
C. odporúča
primátorovi mesta zabezpečiť obstaranie spracovania územného plánu zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek.
T: posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2015

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Jaroš,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 3/2/2015 - Návrh na zmenu Uznesenia MsZ č. 8/2011 – IX.
z 30. júna 2011, ohľadom výkupu pozemkov pre nový cintorín v Šali

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 8/2011 – IX. z 30. júna 2011, ohľadom výkupu pozemkov pre nový cintorín v Šali,
B. schvaľuje
a) výkup pozemkov pre nový mestský cintorín v Šali v lokalite Murgašova ul., v cene 5,311 Eur/m2 podľa aktuálnej ponuky oslovených vlastníkov v dvoch alternatívach:
1. časti parciel KN registra E (ako novovytvorené  parcely KN registra C, oddelené
a zapísané do KN k.ú. Šaľa, v zmysle geometrického plánu č. 070/07 overeného Správou katastra Šaľa pod číslom 327/07 dňa 11. októbra 2007) v rozsahu  prílohy č. 1 k uzneseniu,
2. celé parcely KN registra E v rozsahu prílohy č. 2 k uzneseniu,
b) následne riešiť individuálne zámenu prevyšujúcej výmery pozemkov získanej výkupom podľa alternatívy 2 s vlastníkmi, ktorí nesúhlasili s výkupom pozemkov v danej lokalite, ako dôvod hodný osobitného zreteľa.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,
Proti hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 5
Ing. Michael Angelov, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Jaroš,
Počet neprítomných: 0

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo C 1/2/2015 - Vývoj hospodárenia mesta za mesiac január 2015

Uznesenie č. 2/2015 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
 vývoj hospodárenia mesta za mesiac január 2015,
B. berie na vedomie
 vývoj hospodárenia mesta za mesiac január 2015.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Jaroš,
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 2/2/2015 - Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2015
s výhľadom na roky 2016 a 2017; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017

Prvý poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova – znížiť položku projektové práce o 10 000,00 Eur a tieto prostriedky použiť na zrekonštruovanie zastrešenia zastávok v Šali – Veči.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Peter Jaroš, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 6
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
Nehlasovalo: 1
Marek Molnár,
Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Ing.  Michaela Angelova nebol prijatý.

Druhý poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova – znížiť položku projektové práce o 10 000,00 Eur a tieto prostriedky použiť na označenie parkovacích miest v Šali – Veči.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Peter Jaroš, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 10
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák,
Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Marek Molnár,
Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Ing.  Michaela Angelova nebol prijatý.


Uznesenie č. 2/2015 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017,
B. schvaľuje
1. rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2015 nasledovne:

bežné príjmy:  12 328 813 EUR
bežné výdavky:  11 714 579 EUR
rozdiel:        614 234 EUR
 
kapitálové príjmy:    1 963 350 EUR
kapitálové výdavky:     3 033 137 EUR
rozdiel:                                                                                               - 1 069 787 EUR

spolu príjmy bez príjmových finančných operácií:  14 292 163 EUR
spolu výdavky bez výdavkových finančných operácií:  14 747 716 EUR
rozdiel bez finančných operácií:                            - 455 553 EUR

príjmové finančné operácie:                   700 553 EUR
výdavkové finančné operácie:      243 000 EUR
rozdiel:      457 553 EUR

Rozpočet na rok 2015 celkom:
Príjmy celkom:  14 992 716 EUR
Výdavky celkom:  14 990 716 EUR
Rozdiel celkom:           2 000 EUR

2. výšku príspevku pre OSS na rok 2015 v celkovej sume 513 430 EUR,

C. berie na vedomie
1. výhľadový rozpočet na rok 2016 a 2017,
2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Vystúpenia verejnosti

Poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova – zrušiť vysťahovanie a povoliť užívanie do času, kým nebude založené občianske združenie a potom poskytnúť prenájom za symbolickú cenu.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 6
Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková,
Proti hlasovalo: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Miloš Rehák,
Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 7
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Marek Molnár,
Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Ing.  Michaela Angelova nebol prijatý.

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana – navrhuje, aby sa o návrhu poslankyne Mileny Veresovej vôbec nehlasovalo.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 3
Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 0

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

Materiál číslo C 3/2/2015 - Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa

Poslanecký návrh Ing. Štefan Bartošovič – návrh na odmenu hlavnej kontrolórke vo výške
15 % z mesačného platu.

Uznesenie č. 2/2015 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa,
B. schvaľuje 
mesačnú odmenu vo výške 15 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie
od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 14
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Marián Krištof,
Zdržalo sa: 1
Peter Hlavatý,
Nehlasovalo: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Július Morávek,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení (na základe poslaneckého návrhu
Ing.  Štefana Bartošoviča).


Materiál číslo C 4/2/2015 - Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2015

Uznesenie č. 2/2015 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh plánu verejného obstarávania na rok 2015,
B. schvaľuje
plán verejného obstarávania na rok 2015.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Mgr. Július Morávek,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Bod číslo D 1/2/2015 - Návrh na stanovenie pravidiel pri zmluvnom odplatnom prevode pozemkov mesta fyzickým osobám

Uznesenie č. 2/2015 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh na stanovenie pravidiel pri zmluvnom odplatnom prevode pozemkov mesta  fyzickým osobám,
B. schvaľuje
pravidlá pri zmluvnom odplatnom prevode pozemkov mesta fyzickým osobám nasledovne:
- pozemky pod drobnými stavbami, ako sú garáže, prípadne nevysporiadané pozemky pri väčších budovách, priľahlých rodinných domoch, či záhradách, ktoré sú buď
v dlhodobom nájme alebo v dlhodobom užívaní (v odplatnom alebo bezodplatnom)
sa snažiť zaceliť ako celistvý kus a navrhnúť občanom vlastniacim jednotlivé pozemky (či už priľahlé alebo pod konkrétnou nehnuteľnosťou) k odpredaju za jednotnú cenu 11,00 Eur/m²; výmeru týchto pozemkov obmedziť do 100 m²,
- pozemky a ich majiteľov či užívateľov identifikovať do konca roku 2015 a vyzvať ich k odkúpeniu (prejaveniu záujmu alebo nezáujmu) s tým, že prípadní záujemcovia sú povinní sa vyjadriť do konca roku 2016; s výnimkou, ak predaju bránia napr. inžinierske siete, legislatíva resp. iné skutočnosti.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Mgr. Július Morávek,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Bod číslo D 2/2/2015 - Návrh na stanovenie pravidiel pri zmluvnom odplatnom prevode pozemkov mesta právnickým osobám

Uznesenie č. 2/2015 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh na stanovenie pravidiel pri zmluvnom odplatnom prevode pozemkov mesta právnickým osobám,
B. schvaľuje
pravidlá pri zmluvnom odplatnom prevode pozemkov mesta právnickým osobám nasledovne:
- pri prevode pozemkov pod budovami majiteľa pripravovať návrh na prevod pozemkov
za najnižšiu cenu podľa aktuálnej cenovej mapy,
- pri prevode voľných pozemkov na výstavbu pripravovať návrh na prevod pozemkov za najvyššiu cenu podľa aktuálnej cenovej mapy,
pokiaľ zákon o majetku obcí neustanovuje inak.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Mgr. Július Morávek,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 3/2/2015 - Mgr. Helena Kisteleki, V. Šrobára 6, 927 01  Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa (pôvodne materiál číslo D 1/2/2015)

Uznesenie č. 2/2015 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov na ul. V. Šrobára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 4/2014 – XXVI. zo dňa 26. júna 2014 nasledovne:
- zverejniť zámer prevodu pozemku na ul. V. Šrobára v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 942/90, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 19 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, spočívajúci v ochrane vlastného majetku, v cene 11,00 Eur/m2, t. j. za celú výmeru
cca 209,00 Eur, pre Mgr. Helenu Kisteleki, trvale bytom V. Šrobára 6, Šaľa, v celosti.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák,
Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 4/2/2015 - Pavol Behun, Alena Behunová, obaja trvale bytom Okružná 1025/18, 927 01  Šaľa  – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa (pôvodne materiál číslo D 2/2/2015)

Uznesenie č. 2/2015 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v znížení kúpnej ceny z dôvodu predchádzajúcich predajov pozemkov pod jestvujúcimi garážami v rovnakej cene,
2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 11. marca 2015,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, vedeného v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parcely číslo 2301/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2,
v zmysle geometrického plánu č. 092/2014 vyhotoveného Róbertom Benkom – RB GEO geodetické práce, ide o novovytvorenú parcelu a to parcelu registra C katastra nehnuteľností č. 2301/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 10,95 Eur/m2, v celkovej cene 197,10 Eur, pre Pavla Behuna a Alenu Behunovú, rod. Škrabákovú, obaja trvale bytom Okružná 1025/18, 927 01  Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál č. D 5/2/2015 - Jozef Kerék, L. Novomeského 772/6, 927 01  Šaľa – žiadosť
o  prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (pôvodne materiál číslo D 3/2/2015)

Uznesenie č. 2/2015 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku  vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene vlastníka nehnuteľnosti vedenej na liste vlastníctva číslo 6197 a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa na užívanie pozemku,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 11. marca 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 3080/249, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, spolu v sume 15,91 Eur/rok, za účelom užívania prístupovej komunikácie ku garáži v osobnom vlastníctve, pre Jozefa Keréka, L. Novomeského 772/6, 927 01  Šaľa, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 6/2/2015 - Pavol Pápay, Nešporova 1016/14, 927 01  Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (pôvodne materiál číslo D 4/2/2015)

Uznesenie č. 2/2015 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní vstupu na pozemok z betónovej dlažby, na parcelu číslo 2214 vo vlastníctve žiadateľa, na vlastné náklady a jeho údržbe počas celej doby nájmu,  
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 11. marca 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 2181/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, za účelom vybudovania vstupu na pozemok, parcelu číslo 2214, z betónovej dlažby, na vlastné náklady a jeho údržbu počas celej doby nájmu, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v celkovej sume 13,92 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Pavla Pápaya, Nešporova 1016/14, Šaľa.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 7/2/2015 - Edon Jakupi, P. Pázmáňa 50/17, 927 01  Šaľa – žiadosť
o  prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (pôvodne materiál číslo D 5/2/2015)

Uznesenie č. 2/2015 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v umiestnení letnej terasy
s prístreškom pred cukrárňou, na vlastné náklady žiadateľa, na pozemku
– nespevnenej ploche z drveného kameniva, na Hlavnej ulici v Šali, v súvislosti 
s výstavbou „Záchytného parkoviska pre pešiu zónu Šaľa“ v rámci projektu „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 11. marca 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 1993/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2, za účelom umiestnenia letnej terasy s prístreškom pred cukrárňou, na vlastné náklady, na pozemku – nespevnenej ploche z drveného kameniva, na ulici Hlavnej v Šali, v súvislosti s výstavbou „Záchytného parkoviska pre pešiu zónu Šaľa“ v rámci projektu „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“, v individuálnej cene 20,00 Eur/m2/rok, spolu v sume
740,00 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Edona Jakupi, P. Pázmaňa 50/17, 927 01  Šaľa, IČO: 47883090.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 8/2/2015 - HP centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, 927 01  Šaľa – prevod pozemku na Hlavnej ulici v Šali pod zastavanou plochou, ktorá tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľa (pôvodne materiál číslo D 6/2/2015)

Uznesenie č. 2/2015 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Hlavnej ulici v Šali,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ide o prevod pozemku pod zastavanou plochou, ktorá tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa – pod schodiskom,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku vedený v registri „C“ katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, časť parcely číslo 890/1, ostatné plochy, novovytvorenú parcelu číslo 890/13 o výmere 20 m2, na Hlavnej ulici v Šali, v zmysle geometrického číslo 139/2003 zo dňa 12.09.2003, v cene 66,387 Eur/m2, v celkovej sume 1 327,74 Eur, pre HP centrum ESO, s.r.o., so sídlom Hlavná 8, 927 01  Šaľa, IČO: 36273295, zastúpenú konateľom Slavomírom Prílepkom.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 9/2/2015 - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa (pôvodne materiál číslo D 7/2/2015)

Uznesenie č. 2/2015 – XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa,
B. schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho v uložení elektrických vedení, prípojok a iných súvisiacich stavieb v zmysle zákona
č. 251/2012 Z.z. o energetike, realizované v rámci stavby DS Šaľa rozšírenie VNK,
VNK, v prospech budúceho oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, odplatne, vo výške znaleckého posudku, ktorý bude vypracovaný po realizácii stavby. Zoznam parciel zaťažených vecným bremenom je uvedený v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 10/2/2015 - SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava – zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa (pôvodne materiál číslo
D 8/2/2015)

Uznesenie č. 2/2015 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa,
B. schvaľuje
zriadenie vecného bremena na priznanie ochranného pásma plynovodu a práva uloženia plynovodu podľa projektu na stavbu „Obnova NTL plynovodov a pripojovacích plynovodov Šaľa, VII. etapa a zmena tlakovej hladiny na STL 300 kPa – Pionierska ul.“, v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, na pozemkoch registra C KN vedených na LV č. 1 a registra E KN, vedených na LV č. 7266 v k. ú. Šaľa, v rozsahu určenom geometrickým plánom č. 1/2015 vyhotoveným spoločnosťou JUMI, s.r.o. Bratislava, overeným Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom pod č. 18/2015 dňa
26. januára 2015 (parcely sú uvedené v prílohe č. 1 tohto uznesenia) v prospech oprávneného SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava, bezodplatne.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 11/2/2015 - MPP Consulting, s.r.o., Zámocká 30, Bratislava – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, parcela číslo 890/4 (pôvodne materiál číslo D 9/2/2015)

Uznesenie č. 2/2015 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, parcela číslo 890/4,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, vedený v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parcela číslo 890/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 418 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 66,387 Eur/m2, v celkovej cene
27 749,76 Eur, pre spoločnosť MPP Consulting, s.r.o., Zámocká 30, 811 01  Bratislava,  IČO 35894652, zastúpená konateľkou Marcelou Piroskovou.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 13/2/2015 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Jesenského ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa (pôvodne materiál číslo D 11/2/2015)

Poslanecký návrh MUDr. Jozef Grell – navrhol hlasovať najprv o alternatíve C.,
s tým, že bude upravená cena na 11,- Eur/m² ; a v prípade, ak žiadateľka nebude súhlasiť
s prevodom pozemku v cene 11,00 Eur/m2 ponechať predmetný pozemok naďalej v prenájme.

Uznesenie č. 2/2015 – XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Jesenského ul. v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
1. zverejniť zámer prevodu pozemku na Jesenského ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 1098, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 182 m2 (výmeru spresní geometrický plán), v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v zabezpečení ochrany vlastného majetku
a v znížení kúpnej ceny, v cene 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene cca 2 002,00 Eur
pre Gabrielu Pohlovú, trvale bytom Jesenského 15, Šaľa, v celosti,
2. ponechať predmetný pozemok naďalej v prenájme, a to v prípade, ak žiadateľka nebude súhlasiť s prevodom pozemku v cene 11,00 Eur/m2 podľa časti B. bodu 1. tohto uznesenia.
 
Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení (so zapracovaním poslaneckého návrhu MUDr. Jozefa Grella).

 

Materiál číslo D 14/2/2015 - Informácia ohľadom zmluvného odplatného prevodu účelovej komunikácie k areálu ZVS, a. s. v katastrálnom území Šaľa (pôvodne materiál číslo D 12/2/2015)

Uznesenie č. 2/2015 – XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu ohľadom zmluvného odplatného prevodu účelovej komunikácie k areálu ZVS, a.s. v katastrálnom území Šaľa,
B. schvaľuje
1. zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti, pozemku parcela KN reg. „C“ č. 5028, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 034 m2 v katastrálnom území Šaľa, okres Šaľa, obec Šaľa, zapísaného v liste vlastníctva č. 555, vedeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, s inžinierskou stavbou, účelovou komunikáciou evidovanou na tomto pozemku, od vlastníka Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60  Nitra, za kúpnu cenu
7 160,13 Eur, do vlastníctva mesta Šaľa,
2. následne po nadobudnutí vlastníctva k nehnuteľnosti mestom uskutočniť zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti popísanej v ods. 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za kúpnu cenu 7 160,13 Eur v prospech Mikuláša Mikusa, za účelom rekonštrukcie a vybudovania siete miestnych komunikácií k navrhovanej
IBV – Šaľa – Dostihová dráha.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo E 1/2/2015 - Návrh na odvolanie a voľbu člena dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o.

Uznesenie č. 2/2015 – XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na odvolanie a voľbu člena dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. ,
B. odvoláva
Ing. Petra Jaroša – poslanca mestského zastupiteľstva z členstva v Dozornej rade spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o.,


C. volí
Miroslava Geru – poslanca mestského zastupiteľstva za člena dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo F 1/2/2015 - Zmluva o dielo „Výstavba chodníka pri ceste III/50811, Šaľa“, AVA-stav s.r.o., Puškinova 700/90, Galanta

Poslanecký návrh Ing. Štefan Bartošovič – navrhol, aby sa doplnilo uznesenie o časť C. – odporúča primátorovi mesta generálne vo všetkých aktivitách projekčného charakteru požadovať preukázanie poistenia zodpovednosti za škodu v primeranej výške.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,

Poslanecký návrh Ing.  Štefana Bartošoviča bol prijatý.

Uznesenie č. 2/2015 – XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 80/2015 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Výstavba chodníka pri ceste III/50811, Šaľa“,
B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Výstavba chodníka pri ceste III/50811, Šaľa“,
b) Zmluvu o dielo č. 80/2015 na uskutočnenie stavebných prác uzatvorenú so spoločnosťou AVA-stav, s.r.o., ul. Puškinova 700/90, 924 01  Galanta,
IČO: 43989268,
C. odporúča
primátorovi mesta generálne vo všetkých aktivitách projekčného charakteru požadovať preukázanie poistenia zodpovednosti za škodu v primeranej výške.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo H 1/2/2015 - Návrh na zaradenie Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti do siete škôl a školských zariadení od 1. septembra 2015

Uznesenie č. 2/2015 - XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zaradenie Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti do siete škôl
a školských zariadení od 1. septembra 2015,
B. schvaľuje 
návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky od 1. septembra 2015 nasledovne:
1. Materská škola, Bernolákova 1, Šaľa
2. Zariadenie školského stravovania pre deti materskej školy: Výdajná školská jedáleň, Bernolákova 1, Šaľa, ako súčasť Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo H 2/2/2015 - Vstup mesta Šaľa do Miestnej akčnej skupiny (MAS) Csángó

Uznesenie č. 2/2015 – XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na vstup mesta Šaľa do Miestnej akčnej skupiny (MAS) Csángó,
B. schvaľuje
vstup mesta Šaľa do Miestnej akčnej skupiny (MAS) Csángó.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Za správnosť vyhotovenia: Elena Hlavatá, OOaS, v. r.