Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 30.04.2012 - 13:31  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:23  //  zobrazené: 2735

02/2012 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 19/04/2012

číslo: 02/2012  |  dátum konania: 19.04.2012  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1

Program ako celok

Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 7
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 2
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Alena Demková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 3
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 1/2/2012 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 2/2012 – I. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ,
C. ukladá
každoročne predkladať na zasadnutie mestského zastupiteľstva formou samostatnej informačnej správy:
1. správu o činnosti Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali,
T: každoročne Z: riaditeľka MsKJJ
2. správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska v Šali.
T: každoročne Z: vedúca MsKS

Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 2/2/2012 – Správa z následnej finančnej kontroly bežných príjmov – iné nedaňové príjmy z odvodov z hazardných hier v roku 2011

Uznesenie č. 2/2012 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z následnej finančnej kontroly bežných príjmov – iné nedaňové príjmy z odvodov z hazardných hier v roku 2011,
B. berie na vedomie
správu z následnej finančnej kontroly bežných príjmov – iné nedaňové príjmy z odvodov z hazardných hier v roku 2011.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 3/2/2012 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 03. 2012

Uznesenie č. 2/2012 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 03. 2012,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 03. 2012.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 15
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 4/2/2012 - Šaľa – Veča CENTRUM – revitalizácia

Uznesenie č. 2/2012 – IV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Petra Andrášiho)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o projekte „Šaľa – Veča CENTRUM – revitalizácia“,
B. schvaľuje
odstúpenie od zmluvy o NFP na akciu „Šaľa – Veča CENTRUM – revitalizácia“ z dôvodu rizikového financovania zo strany mesta,

C. odporúča
viazať finančné prostriedky z prípadného predaja budovy Komenského, a to časť prostriedkov na majetkovo-právne vysporiadanie na ulici Komenského a časť prostriedkov na vypracovanie projektu na rekonštrukciu ulíc Komenského a Gorkého.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 5/2/2012 - Zámer digitalizácie kina

Uznesenie č. 2/2012 – V. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámer digitalizácie kina,
B. súhlasí
s realizáciou projektu digitalizácie kina z mimorozpočtových prostriedkov,
C. odporúča
predložiť novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia o zásadách hospodárenia s majetkom mesta.
T: nasledujúce zasadnutie MsZ

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo B 1/2/2012 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2012 o cenách za sociálne služby na území mesta

Procedurálny návrh MUDr. Jozefa Grella – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Procedurálny návrh MUDr. Jozefa Grella bol prijatý.

Materiál číslo B 2/2/2012 - Návrh optimalizácie siete základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – návrh uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh optimalizácie siete základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa,
B. schvaľuje
zrušenie Základnej školy Bernolákova 1, Šaľa, po vyradení zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Ministerstvom školstva, výskumu, vedy a športu Slovenskej republiky k 30. júnu 2012, ktorej právnym nástupcom je Základná škola Jána Hollého 48, Šaľa, na ktorú prechádzajú práva a povinnosti z pracovno – právnych vzťahov a iných právnych vzťahov zo Základnej školy Bernolákova 1, Šaľa, dňom 1. júla 2012,
C. odporúča
- primátorovi mesta uložiť prednostke MsÚ pripraviť návrh na ekonomicky efektívne a účelné využitie priestorov ZŠ Bernolákova 1, Šaľa, pre potreby školstva
k 01. 09. 2012 (do priestorov dať pobočku ZUŠ – výtvarný odbor a pobočku CVČ),
- vyčísliť náklady na presťahovanie,
T: do budúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
- vypracovať projekt na rekonštrukciu ZŠ Hollého, podať ho ako havarijný stav budovy školy na MŠ VV a Š SR,
T: do konca septembra
- odporúča, aby na ZŠ Hollého prešli celé triedy s učiteľmi, aby sa nenarušil výchovno – vzdelávací proces,
T: priebežne
D. potvrdzuje
sídla základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 4
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 8
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej nebol prijatý.

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka – návrh uznesenia v znení:

Uznesenie č. 2/2012 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh optimalizácie siete základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa,
B. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke MsÚ:
zabezpečiť komplexné posúdenie stavu základných škôl v meste Šaľa so zohľadnením nasledovných priorít:
spracovať komplexný dokument o stave ZŠ v meste s nasledovnými prioritami: /predložené písomne/
- energetický audit jednotlivých školských budov,
- ekonomický rozbor nákladovosti jednotlivých škôl,
- materiálne a technické vybavenie jednotlivých škôl,
- personálny audit jednotlivých škôl so zameraním na pedagogických a nepedagogických pracovníkov,
- demografický vývoj s prihliadnutím na jednotlivé školské obvody,
- počty žiakov z okolitých obcí na jednotlivých školách v Šali,
- požiadavky na rekonštrukciu a opravy jednotlivých škôl v horizonte do 5 rokov,
- opatrenia na racionalizáciu prevádzky škôl,
- kvalita a úroveň výchovno – vzdelávacej práce jednotlivých škôl,
- posúdenie kvality manažérskej práce vedenia škôl,
T: ostatné posledné zasadnutie MsZ v roku 2012

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 5
Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Antal,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo B 3/2/2012 – Návrh na doplnenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 10/2011 – XI. zo dňa 03. 11. 2011 (ZSE Distribúcia, a. s.)

Uznesenie č. 2/2012 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na doplnenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 10/2011 – XI. zo dňa
3. novembra 2011,
B. schvaľuje
zriadenie vecného bremena (špecifikovaného v Uznesení č. 10/2011 – XI. zo dňa
3. novembra 2011) odplatne.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 14
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Kántor, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo C 1/2/2012 – Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2011
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Šaľa za rok 2011

Uznesenie č. 2/2012 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Záverečný účet Mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2011,
B. schvaľuje
Záverečný účet Mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2011 schváliť nasledovne:

1. plnenie rozpočtu Mesta Šaľa k 31. 12. 2011 bez finančných operácií, a to:

plnenie bežných príjmov vo výške 10 916 798 EUR
čerpanie bežných výdavkov vo výške 10 615 926 EUR
rozdiel 300 872 EUR

plnenie kapitálových príjmov vo výške 828 633 EUR
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 785 108 EUR
rozdiel 43 525 EUR

plnenie celkových príjmov vo výške 11 745 431 EUR
čerpanie celkových výdavkov vo výške 11 401 034 EUR
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok) 344 397 EUR

2. plnenie rozpočtu Mesta Šaľa k 31. 12. 2011 s finančnými operáciami, a to:
plnenie bežných príjmov vo výške 10 916 798 EUR
čerpanie bežných výdavkov vo výške 10 615 926 EUR
rozdiel 300 872 EUR

plnenie kapitálových príjmov vo výške 828 633 EUR
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 785 108 EUR
rozdiel 43 525 EUR

plnenie príjmových finančných operácií vo výške 353 398 EUR
čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške 553 069 EUR
rozdiel -199 671 EUR

plnenie celkových príjmov vo výške 12 098 829 EUR
čerpanie celkových výdavkov vo výške 11 954 103 EUR
prebytok 144 726 EUR

3. tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov, a to:

a) Rezervný fond
stav k 1. 1. 2011 141,47 EUR
tvorbu vo výške 78 583,98 EUR
použitie vo výške 78 583,98 EUR
stav k 31. 12. 2011 141,47 EUR

b) Fond rozvoja bývania
stav k 1. 1. 2011 50,63 EUR
tvorbu vo výške 24 756,65 EUR
použitie vo výške 24 756,65 EUR
stav k 31. 12. 2011 50,63 EUR

c) Sociálny fond
stav k 1. 1. 2011 186,52 EUR
tvorbu vo výške 17 752,50 EUR
použitie vo výške 17 562,18 EUR
stav k 31. 12. 2011 376,84 EUR

d) Fond opráv
stav k 1. 1. 2011 4 089,17 EUR
tvorbu vo výške 19 081,69 EUR
použitie vo výške 5 886,29 EUR
stav k 31. 12. 2011 17 284,57 EUR
4. Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške 35 160 755,- EUR

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu

6. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 344 397,13 EUR navrhujeme použiť nasledovne :
I. Vykrytie schodku finančných operácii vo výške 199 670,45 EUR
II. Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z prebytku rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Rozpočtové hospodárenie mesta skončilo prebytkom, mesto tieto prostriedky usporiada (144 726,68) takto :
*45 451,81 EUR – vlastné príjmy rozpočtových organizácii (vrátia sa RO)
* 1 269,50 EUR – cestovné z roku 2011 pre ZŠ
III. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 98 005,37 EUR sa pridelí v zmysle §15 ods. 1. písm. c) Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách do Rezervného fondu a použije sa na financovanie rozpočtových výdavkov v roku 2012 (úhrada istín z prijatých investičných úverov).

7. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:
a) schvaľuje ročnú uzávierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31. 12. 2011,
b) berie na vedomie v súlade s ustanovením § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov zúčtovanie finančných vzťahov OSS za rozpočtový rok 2011 s rozpočtom zriaďovateľa prevedením kladného hospodárskeho výsledku v čiastke 8 023,12 EUR do rezervného fondu OSS.

C. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2011,
D. schvaľuje
Záverečný účet Mesta Šaľa s výhradami.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo C 2/2/2012 - Vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007-2013) v znení Aktualizácie (2010) – doplnenia o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2011

Uznesenie č. 2/2012 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007-2013) v znení Aktualizácie (2010) – doplnenia o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2011,
B. berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007-2013) v znení Aktualizácie (2010) – doplnenia o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2011.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo C 3/2/2012 – Informácia o plnení úloh a opatrení schválených v rozpočte mesta šaľa na rok 2012 v zmysle uznesenia MsZ č. 1/2012 – VII.

Uznesenie č. 2/2012 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení úloh a opatrení schválených v rozpočte mesta Šaľa na rok 2012 v zmysle uznesenia MsZ č. 1/2012 – VII.,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení úloh a opatrení schválených v rozpočte mesta Šaľa na rok 2012 v zmysle uznesenia MsZ č. 1/2012 – VII.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo C 4/2/2012 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012

Uznesenie č. 2/2012 –XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012,
B. schvaľuje
úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012 nasledovne:

Bežné príjmy: 11 650 042 EUR
Bežné výdavky: 11 241 015 EUR
Rozdiel: 409 027 EUR

Kapitálové príjmy: 3 712 870 EUR
Kapitálové výdavky: 3 834 260 EUR
Rozdiel: -121 390 EUR

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 362 912 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií: 15 075 275 EUR
Rozdiel bez finančných operácií: 287 637 EUR

Príjmové finančné operácie: 574 727 EUR
Výdavkové finančné operácie: 654 770 EUR
Rozdiel: -80 043 EUR

Rozpočet na rok 2012 celkom:
Príjmy celkom: 15 937 639 EUR
Výdavky celkom: 15 730 045 EUR
Rozdiel celkom: 207 594 EUR

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 12
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo C 5/2/2012 - Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

Uznesenie č. 2/2012 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa,
B. schvaľuje
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa voči 47 dlžníkom v celkovej výške 8 108,58 eur a odpísať ich z účtovnej evidencie.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo C 6/2/2012 – Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2012

Uznesenie č. 2/2012 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu verejného obstarávania na rok 2012,
B. schvaľuje
plán verejného obstarávania na rok 2012.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo C 7/2/2012 - Návrh na priznanie odmeny zástupcovi primátora

Uznesenie č. 2/2012 – XIV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Petra Andrášiho)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na priznanie odmeny zástupcovi primátora,
B. schvaľuje
mesačnú odmenu zástupcovi primátora vo výške 500,- EUR za obdobie január 2012 – december 2012.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 1
Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo C 8/2/2012 - Návrh platu primátora mesta Šaľa

Uznesenie č. 2/2012 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh platu primátora mesta Šaľa,
B. súhlasí
s platom primátora mesta Šaľa MUDr. Martina Alföldiho s účinnosťou od
01. 01. 2012 podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. vo výške 2 272,- Eur.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo C 9/2/2012 - Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke

Uznesenie č. 2/2012 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa,
B. schvaľuje
odmenu vo výške 0 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie
od 01. 07. 2011 do 31. 12. 2011.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo C 10/2/2012 - Úprava cenníkov krátkodobých nájmov v mestských objektoch (DK, SD, MsÚ, ŠH) a poplatku za verejné WC - materiál číslo C 10/2/2012

Uznesenie č. 2/2012 – XVII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
úpravu cenníkov krátkodobých nájmov v mestských objektoch (MsDK, SD, MsÚ, MsŠH) a poplatku za verejné WC,
B. schvaľuje
úpravu cenníkov krátkodobých nájmov v mestských objektoch (MsDK, SD, MsÚ, MsŠH) a poplatku za verejné WC, v zmysle prílohy č. 1 tohto uznesenia s platnosťou
od 20. 04. 2012,
C. odporúča
riešiť krátkodobé prenájmy kolkárne vo vzťahu k tretiemu subjektu.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Kántor,
Nehlasovalo: 2
Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 1/2/2012 - Iveta Lakatošová, Narcisová 1948/17, Šaľa – žiadosť
o odpustenie poplatkov z omeškania na nedoplatku za nájom bytu na ul. Narcisovej 1948/17 v Šali

Uznesenie č. 2/2012 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania na nedoplatku za nájom bytu,
B. schvaľuje
odpustenie poplatkov z omeškania vo výške 159,74 EUR pre Ivetu Lakatošovú,
ul. Narcisová 1948/17, Šaľa.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Marián Antal, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 2/2/2012 - Fotoklub Šaľa, o. z. – opakovaná žiadosť o odpustenie ročného nájmu za nebytové priestory a režijných nákladov v Spoločenskom dome Šali-Veči

Uznesenie č. 2/2012 – XIX. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opakovanú žiadosť o odpustenie ročného nájmu za nebytové priestory a režijných nákladov v Spoločenskom dome Šali - Veči,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočívajúci v záujmovo -spoločenskej a kultúrno - vzdelávacej činnosti Fotoklubu Šaľa, o. z. a zámer bol schválený v zmysle § 7 ods. 8 VZN č. 11/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta
a zverejnený dňa 02. 04. 2012,
C. schvaľuje
nájomné za prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome v Šali-Veči, t. j.
1,20 Eur/rok pre Fotoklub Šaľa, o. z. na obdobie jedného roka, od 01. 01. 2012
do 31. 12. 2012 a režijné náklady vo výške 200,- Eur ročne.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 4/2/2012 - Ing. Emese Kilácsková, Šaľa, Dolná č. 524/1 – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta – žiadosť o úpravu doby nájmu zmluvného vzťahu na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2012 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa – úpravu doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 1800/92 zo dňa 22. 07. 1992 v znení dodatkov na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní spevnených plôch
a zabezpečovaní údržby, poriadku a čistoty na vlastné náklady nájomcu,
b) zámer prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 02. 04. 2012,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa – úpravu doby nájmu Nájomnej zmluvy
č. 1800/92 zo dňa 22. 07. 1992 v znení dodatkov na dobu neurčitú, pre Ing. Emese Kilácskovú, so sídlom Šaľa, Dolná 524/1, IČO: 11 972 416.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 5/2/2012 - Vladimír Rácz a manž. Anna, L. Novomeského 770/12, Šaľa – spôsob určenia nakladania s majetkom mesta

Uznesenie č. 2/2012 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
spôsob určenia nakladania s majetkom mesta,
B. schvaľuje
zverejniť zámer odpredaja pozemku na ul. L. Novomeského v Šali, časť parc. č. 1611/1 o výmere cca 19 m2 (presnú výmeru určí geometrický plán) ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci .................................... (doplní MsZ) pre Vladimíra Rácza a manželku Annu, trvale bytom Šaľa, L. Novomeského 770/12, v cene 49,790 Eur/m2, t. j. pri výmere cca 19 m2 je cena cca 946,01 Eur.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 6/2/2012 - Informácia o odpredaji pozemkov pod bytovými domami

Uznesenie č. 2/2012 – XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o odpredaji pozemkov pod bytovými domami,
B. berie na vedomie
informáciu o zmluvnom odplatnom prevode pozemkov v zmysle zákona NR SR
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov:
1. parc. č. 926 o výmere 308 m2 pod bytovým domom súp. č. 554, orient. č. 9 a 11, na Budovateľskej ulici v Šali, v cene a v príslušnom spoluvlastníckom podiele pre vlastníkov bytov podľa prílohy č. 1,
2. parc. č. 924 o výmere 309 m2 pod bytovým domom súp. č. 552, orient. č. 15 a 17, na Budovateľskej ulici v Šali, v cene a v príslušnom spoluvlastníckom podiele pre vlastníkov bytov podľa prílohy č. 2.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 7/2/2012 - Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu garáže a pozemku na Vlčanskej ul. v Šali

Uznesenie č. 2/2012 – XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu garáže, súp. č. 7175 a pozemku na Vlčanskej ul. v Šali,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu garáže súp. č. 7175 a pozemku, parc. č. 916/9 o výmere 18 m2 na Vlčanskej ul. v Šali
(za novou budovou fy Phobos),
2. súťažné podmienky OVS podľa predloženého návrhu,
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Peter Andráši, poslanec
- Mgr. Július Morávek, poslanec
- Ing. Ondrej Moťovský, člen komisie ekonomickej
- Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Mgr. Miloslava Bartíková, zamestnanec MsÚ
C. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu:
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť OVS o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu garáže a pozemku na Vlčanskej ul. v Šali,
T: do 2. mája 2012 Z: prednostka MsÚ
2. informovať MsZ o výsledku VOS.
T: 28. 06. 2012 Z: predseda komisie

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Materiál číslo D 8/2/2012 - Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prebytočného majetku mesta – motorových vozidiel Škoda SuperB, Škoda Felícia combi a Škoda Felícia

Uznesenie č. 2/2012 – XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prebytočného majetku – motorových vozidiel Škoda SuperB, Škoda Felícia combi, Škoda Felícia,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prebytočného majetku – motorových vozidiel Škoda SuperB, Škoda Felícia combi, Škoda Felícia,
2. súťažné podmienky OVS podľa predloženého návrhu,
3. členov súťažnej komisie:
- RSDr. Peter Gomboš, poslanec
- Lasdislav Košičár, poslanec
- Ing. Július Bujdák, člen komisie ekonomickej
- Miroslav Gera, člen komisie ekonomickej
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Mgr. Miloslava Bartíková, zamestnanec MsÚ
C. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu:
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť OVS o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prebytočného majetku – motorových vozidiel Škoda SuperB, Škoda Felícia combi, Škoda Felícia,
T: do 2. mája 2012 Z: prednostka MsÚ
2. informovať MsZ o výsledku VOS
T: 28. 06. 2012 Z: predseda komisie

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ladislav Košičár,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 9/2/2012 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov časť parc. č. 2051/12 a časť parc. č. 1029, za pozemok parc. č. 1028/1
vo vlastníctve p. Vojtecha Bórika – II. etapa

Uznesenie č. 2/2012 – XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parc. č. 2051/12 a časť parc. č. 1029, za pozemok parc. č. 1028/1 vo vlastníctve p. Vojtecha Bórika,
B. schvaľuje
zverejniť zámer na zámenu pozemkov v k. ú. Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov - II. etapa, nasledovne:
1. vo vlastníctve p. Vojtecha Bórika:
 pozemok vedený v KN C na LV č. 6920, parc. č. 1028/1, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 818 m2, v hodnote 40 728,22 eur,
2. vo vlastníctve Mesta Šaľa:
 pozemok vedený v KN C na LV č. 1, časť parc. č. 2051/12, zastavané plochy
a nádvoria o výmere cca 175 m2 (výmeru upresní GP),
 pozemok vedený v KN C na LV č. 1, časť z parc. č. 1029, zastavané plochy
a nádvoria o výmere cca 315 m2 (výmeru upresní GP),
spolu v hodnote 27 302,10 eur.
Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Husárik,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 10/2/2012 - Vyhodnotenie cenových ponúk na odpredaj bytu č. 30 v bytovom dome súp. č. 378/15, na parc. č. 524/6, P. J. Šafárika v Šali

Uznesenie č. 2/2012 – XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
informáciu o cenových ponukách na odpredaj bytu č.30 v bytovom dome súp. č. 378/15, na parc. č. 524/6, P. J. Šafárika v Šali,
B. schvaľuje
opätovne zverejniť zámer priameho predaja majetku mesta, garsónky č. 30, v obytnom dome súp. č. 378/15, na parc. č. 524/6, P. J. Šafárika v Šali, s nasledovnými kritériami na podanie cenových ponúk:
1. ponúknutá cena za garsónku č. 30, v obytnom dome súp. č. 378/15, vrátane podielu
na spoločných častiach a zariadeniach v obytnom dome a podielu na pozemku parc.
č. 524/6, musí byť minimálne vo výške ZP, t. j. 17 100 Eur,

2. záujemca predloží čestné vyhlásenie, že nemá evidované žiadne záväzky po lehote splatnosti voči mestu, štátu, daňovému úradu a poisťovniam,
C. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu:
1. uverejniť oznam o zámere priameho predaja s požiadavkou na predkladanie cenových ponúk na odkúpenie garsónky č. 30, v obytnom dome súp. č. 378/15 na pozemku parc. č. 524/6, v zmysle schválených kritérií,
T: do 15. mája 2012
2. doručené cenové ponuky predložiť na vyhodnotenie na zasadnutie MsZ.
T: 3. zasadnutie MsZ v roku 2012 (predpokladaný termín 28. 06. 2012)

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 11/2/2012 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali - IV.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie č. 2/2012 – XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali – IV.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali - V.“, podľa predloženého návrhu,
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch,
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Helena Psotová, poslanec
- Mgr. Július Morávek, poslanec
- Ing. Tibor Baran, člen komisie ekonomickej
- Ing. František Botka, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ

C. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu:
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť OVS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali V.“,
T: do 30. apríla 2012
2. informovať MsZ o výsledku OVS.
T: 3. zasadnutie MsZ v roku 2012

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 15
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 12/2/2012 - DTN, s.r.o., Šaľa, P. Pázmaňa 49/3 – žiadosť o prenájom pozemku

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Materiál číslo D 13/2/2012 - Peter Ondriáš a manželka Stanislava, P. Pázmaňa 54/28, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali

Uznesenie č. 2/2012 – XXVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. P. Pázmáňa v Šali,
B. konštatuje,
že ide v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, o pozemok zastavaný stavbou
vo vlastníctve nadobúdateľa,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, CKN časť parc. č. 2310/1 v k. ú. Šaľa o výmere 1 m2 (v zmysle geometrického plánu č. 4-86/2011 diel 4) v cene 49,79 Eur/m2, t. j. v celkovej sume 49,79 Eur pre Petra Ondriáša a manž. Stanislavu, obaja trvale bytom P. Pázmaňa 54/28, Šaľa, v režime BSM.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 15
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Mgr. Július Morávek,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 14/2/2012 - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali - Veči vrátane areálu na parc. č. 3 207/1 s následnou rekonštrukciou - V.“

Uznesenie č. 2/2012 – XXIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na vyhlásenie OVS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp. č. 2062
na ul. Komenského v Šali-Veči, vrátane areálu na parc. č. 3 207/1 s následnou rekonštrukciou – V.“,
B. ruší
Uznesenie č. 12/2011-XVI. v bode C z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali
zo dňa 8. decembra 2011,
C. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali - Veči, vrátane areálu na parc. č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou – V.“, podľa predloženého návrhu,
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch,
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Erika Velázquezová, poslanec
- Ladislav Košičár, poslanec
- Ing. František Botka, člen komisie ekonomickej
- Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ
2. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke MsÚ:
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť OVS „O najvýhodnejšiu ponuku
na kúpu budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského ulici v Šali - Veči, vrátane areálu na parc. č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou – V.“,
T: do 30. apríla 2012
2. informovať MsZ o výsledku OVS.
T: 3. zasadnutie MsZ v r. 2012

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Július Morávek,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 15/2/2012 - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby
s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali - VII.“

Uznesenie č. 2/2012 – XXX. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na vyhlásenie OVS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali – VII.“
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali - VII.“, podľa predloženého návrhu,
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch s tým, že minimálna cena za predávanú plochu 6 440 m² je 572 000 EUR,
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Štefan Bartošovič, poslanec
- MUDr. Igor Bečár, poslanec
- Ing. Ondrej Moťovský, člen komisie ekonomickej
- Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ

C. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť OVS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici
v Šali – VII.“,
T: do 30. apríla 2012
2. informovať MsZ o výsledku OVS.
T: 3. zasadnutie MsZ v r. 2012

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 16/2/2012 - Informácia o prebytočnom majetku mesta – areál kotolne CK 32

Uznesenie č. 2/2012 – XXXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
informáciu o prebytočnom majetku mesta – areál kotolne CK 32,
B. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke MsÚ:
1. doriešiť majetkové pomery v areáli kotolne CK 32 so spoločnosťou MeT Šaľa spol. s r.o.,
2. vypracovať podmienky OVS na odpredaj prebytočného majetku – areálu kotolne
CK 32 a predložiť na rokovanie MsZ.
T: 3. zasadnutie MsZ v r. 2012

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Martin Alföldi, primátor mesta, navrhol, aby zasadnutie mestského zastupiteľstva pokračovalo aj po 22.00 h a to až do ukončenia programu, t. j. prerokovania všetkých bodov podľa predloženej pozvánky.

Hlasovanie o návrhu, že zasadnutie mestského zastupiteľstva bude pokračovať
do ukončenia programu

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Antal, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo F 1/2/2012 – Zmluva o dielo „Údržba futbalového štadióna“

Uznesenie č. 2/2012 – XXXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo uzatvorenú na údržbu futbalového štadióna na ulici Nitrianskej v Šali, v mestskej časti Veča,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – podprahová zákazka s názvom „Údržba futbalového štadióna“,
b) Zmluvu o dielo na údržbu futbalového štadióna so zhotoviteľom FK SLOVAN DUSLO Šaľa, Nitrianska ul. 1727, 927 05 Šaľa, IČO: 17 642 868.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo F 2/2/2012 - Zmluva o dielo „Oprava a údržba verejného osvetlenia“

Uznesenie č. 2/2012 – XXXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 90/2012 „Oprava a údržba verejného osvetlenia“,
B. berie na vedomie
1. výsledok verejného obstarávania - verejná súťaž - podlimitná zákazka s názvom „Oprava a údržba verejného osvetlenia“,
2. Zmluvu o dielo č. 90/2012 „Oprava a údržba verejného osvetlenia“ so zhotoviteľom Brantner Nové Zámky, s.r.o, Viničná 23, Nové Zámky, IČO: 31 440 291.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 14
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo F 3/2/2012 - SPP distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava – žiadosť o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena

Uznesenie č. 2/2012 – XXXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zriadenie vecného bremena,
B. schvaľuje
zriadenie vecného bremena spočívajúceho v uložení priamych plynovodov v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike, na časti parc. č. 4115, časti parc. č. 4169/1, časti parc. č. 4182, časti parc. č. 4202, časti parc. č. 4221, časti parc. č. 4248, časti parc. č. 4249 a časti parc. č. 4260 v k. ú Šaľa, zapísaných na LV č. 1, v zmysle geometrického plánu, pre budúceho oprávneného SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava – odplatne.

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 13
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo F 4/2/2012 - Návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci zo dňa
08. 06. 2009 v znení dodatkov č. 1 a č. 2 medzi Duslo a.s. a Mestom Šaľa

Uznesenie č. 2/2012 – XXXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci zo dňa 08. 06. 2009 v znení dodatkov č. 1
a č. 2 medzi Duslo a.s. a Mestom Šaľa,
B. schvaľuje
návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci zo dňa 08. 06. 2009 v znení dodatkov č. 1
a č. 2 medzi Duslo a.s. a Mestom Šaľa,
C. odporúča
primátorovi mesta
1. podpísať Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci zo dňa 08. 06. 2009 v znení dodatkov
č. 1 a č. 2 medzi Duslo a.s. a Mestom Šaľa,
2. uložiť prednostke mestského úradu zapracovať do návrhu rozpočtu na rok 2013 výmenu palubovky v Mestskej športovej hale.

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo F 5/2/2012 - Zmluva o dielo „Údržba verejnej zelene“

Uznesenie č. 2/2012 – XXXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zmluvu o dielo na údržbu verejnej zelene na území mesta Šaľa,
B. berie na vedomie
výsledok verejného obstarávania - verejná súťaž - nadlimitná zákazka „Údržba verejnej zelene“, ako aj uzatvorenú zmluvu o dielo so zhotoviteľom VOMA-SK, spol. s r. o.,
so sídlom Legionárska 9, 010 01 Žilina, IČO: 36 625 612.

Hlasovanie č. 43
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo F 6/2/2012 - Kúpna zmluva č. 2701/500/2012 na interiérové vybavenie
k projektu „Domov dôchodcov Šaľa“

Uznesenie č. 2/2012 – XXXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Kúpnu zmluvu č. 2701/500/2012 na interiérové vybavenie k projektu „Domov dôchodcov Šaľa“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Domov dôchodcov Šaľa interiérové vybavenie“,
b) Kúpnu zmluvu č. 2701/500/2012 na interiérové vybavenie k projektu „Domov dôchodcov Šaľa“ s predávajúcim DREVONA GROUP s.r.o., Výhonská 1, 835 10 Bratislava, IČO: 45 895 856, DIČ: 2023142979, IČ DPH: SK2023142979.

Hlasovanie č. 44
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo H 1/2/2012 - Návrh na trvalé riešenie nocľahárne pre bezdomovcov

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho – vynechať písmeno B. navrhnutého uznesenia
a doplniť písmeno B. schvaľuje v znení:
- presun kancelárie terénneho sociálneho pracovníka z priestorov mestského úradu do budovy na Partizánskej ulici,

Hlasovanie č. 45
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho bol prijatý.

Uznesenie č. 2/2012 – XXXVIII. (na základe poslaneckého návrhu Ing. Jozefa Mečiara – hlasovať o alternatíve B./)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na trvalé riešenie nocľahárne pre bezdomovcov,
B. schvaľuje
1. presun kancelárie terénneho sociálneho pracovníka z priestorov mestského úradu
do budovy na Partizánskej ulici,
2. alternatívu B./, ktorá vychádza z aktuálne existujúceho stavu, tzn. zachováva „status quo“ v systéme zabezpečenia služieb azylového bývania pre ľudí bez prístrešia (bez domova/bezdomovcov).

Hlasovanie č. 46
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Alena Demková,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo H 2/2/2012 - Rámcový návrh – Zriadenie Mestského múzea v Šali

Uznesenie č. 2/2012 – XXXIX. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
rámcový návrh – Zriadenie Mestského múzea v Šali,
B. schvaľuje
zámer zriadenia Mestského múzea v Šali s realizáciou podľa finančných možností mesta.

Hlasovanie č. 47
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo H 3/2/2012 - Koncepcia rozvoja kultúry na území mesta Šaľa (základný sylabus)

Uznesenie č. 2/2012 – XL.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
rámcový návrh – Zriadenie Mestského múzea v Šali,
B. schvaľuje
zámer zriadenia Mestského múzea v Šali s realizáciou podľa finančných možností mesta.

Hlasovanie č. 48
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných:
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Z dôvodu výpadku el. prúdu prišlo k poruche technického zariadenia a hlasovalo sa zdvihnutím ruky, preto nie je hlasovanie č. 48 v tlačenej podobe.

Prílohy