Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 17.02.2011 - 10:59  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:28  //  zobrazené: 2051

02/2011 zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 02/2011  |  dátum konania: 10.02.2011  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Stiahnutie materiálu číslo B 3/2/2011 - Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali z rokovania MsZ

Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Marek Vrbovský
Zdržalo sa: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Antal, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 2
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 3
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár,

Hlasovanie č. 4
Voľba volebnej komisie

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár,

Hlasovanie č. 5
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Antal, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár,

Materiál číslo A 1/2/2011 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010

Uznesenie č. 2/2011 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010,
B. berie na vedomie
správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 18
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár,

Materiál číslo A 2/2/2011 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 2/2011 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 17
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Andráši, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár,

Materiál číslo A 3/2/2011 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 2/2011 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
schvaľuje
presunutie predloženia výsledkov z kontroly dodržiavania postupu pri zhotovení diela v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ J. Hollého č. 40, Šaľa“ na
3. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 24. 03. 2011.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár,

Materiál číslo A 4/2/2011 - Informácia o radách škôl, mestskej školskej rade a o delegovaní zástupcov zriaďovateľa (mesta Šaľa) do týchto rád

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo B 1/2/2011 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 1/2008 – XXIV. z  1. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 7. februára 2008 v znení Uznesenia č. 1/2009 – X. z  1. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 12. februára 2009

Uznesenie č. 2/2011 – IV. (na základe poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča – predložiť percento financovania investičných projektov realizovaných z fondov EÚ spolu s výkazom výmer v rámci realizovaných naviac prác.
T: 3. zasadnutie MsZ v roku 2011             Z: prednosta MsÚ)

Mestské zastupiteľstvo v Šali
ukladá
predložiť percento financovania investičných projektov realizovaných z fondov EÚ spolu s výkazom výmer v rámci realizovaných naviac prác.
T: 3. zasadnutie MsZ v roku 2011             Z: prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

Uznesenie č. 2/2011 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu Uznesenia č. 1/2008 – XXIV. z 1. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa
7. februára 2008 v znení Uznesenia č. 1/2009 – X. z 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 12. februára 2009,
B. schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 1/2008 – XXIV. z 1. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 7. februára 2008 v znení Uznesenia č. 1/2009 – X. z 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 12. februára 2009 takto:
- pôvodná výmera pozemkov cca 11 128 m² sa nahrádza výmerou pozemkov 7 628 m², 
- ruší sa text v zátvorke a nahrádza sa novým textom (ako novovytvorená parcela
č. 805/3, zastavané plochy a nádvoria, v zmysle GP č. 55/2010),
- cena 1,- Sk sa nahrádza cenou 1 Eur.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

Materiál číslo B 2/2/2011 - Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2010, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2004 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a o postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach mesta Šaľa

Uznesenie č. 2/2011 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa č. 1/2011, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2004 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a o postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach mesta Šaľa,
B. schvaľuje
VZN mesta Šaľa č. 1/2011, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2004 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a o postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach mesta Šaľa, v predloženom znení.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

Materiál číslo B 3/2/2011 - Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo B 4/2/2011 - Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka –  vyhlásiť 10 minútovú prestávku.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Uznesenie č. 2/2011 – VII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali,
B. schvaľuje
Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šali v predloženom znení.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Zdržalo sa: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

Poslanecký návrh Ing. Mariána Kántora –  v § 7 bod 6 stanoviť počet členov komisií maximálne 10, z toho minimálne 5 poslancov mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 7
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 6
Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

Poslanecký návrh Ing. Mariána Kántora nebol prijatý.

Materiál číslo B 5/2/2011 - Návrh na novelizáciu Štatútu mesta Šaľa

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo B 6/2/2011 - Návrh na novelizáciu „Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva - neposlancov, tajomníkov komisií“

Uznesenie č. 2/2011 – VIII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na novelizáciu “Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva – neposlancov, tajomníkov komisií“,

B. schvaľuje
1. “Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“,
2. účinnosť “Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ počnúc dňom 01. 03. 2011.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Zdržalo sa: 1
MUDr. Igor Bečár,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

Materiál číslo C 1/2/2011 - Návrh na prijatie kontokorentného úveru

Uznesenie č. 2/2011 – IX. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča – v návrhu uznesenia doplniť text v písmene B bod 1. prijatie kontokorentného úveru na rok 2011 vo výške max. 664 000 EUR od Dexia banka Slovensko, a.s. a doplniť do uznesenia písmeno C. ukladá
- v mesiaci september 2011 začať rokovania s vybranými bankovými ústavmi, s cieľom predložiť návrh na prijatie kontokorentného úveru na rok 2012.
T: posledné zasadnutie MsZ v roku 2011      Z: prednosta MsÚ)

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na prijatie kontokorentného úveru,
B. schvaľuje
1. prijatie kontokorentného úveru na rok 2011 vo výške max. 664 000 EUR od Dexia banka Slovensko a.s., 
2. ručenie za kontokorentný úver blankozmenkou,
C. ukladá
v mesiaci september 2011 začať rokovania s vybranými bankovými ústavmi, s cieľom predložiť návrh na prijatie kontokorentného úveru na rok 2012.
T: posledné zasadnutie MsZ v roku 2011        Z: prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 16
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

Materiál číslo E 1/2/2011 - Voľba členov komisií mestského zastupiteľstva

Hlasovanie o bodoch A., B. predloženého návrhu na uznesenie (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh voľby členov komisií,
B. schvaľuje

1. Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
-   počet členov 7, z toho 4 poslanci a 3 neposlanci
2.   Komisia kultúry, mládeže a športu
      -    počet členov 9, z toho 5 poslanci a 4 neposlanci
3.   Komisia ekonomická
      -   počet členov 9, z toho 5 poslanci a 4 neposlanci
4.   Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy
      - počet členov 7, z toho 4 poslanci a 3 neposlanci
5.   Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
      -    počet členov 7, z toho 4 poslanci a 3 neposlanci
6.   Komisia školstva
      -   počet členov 9, z toho 4 poslanci a 5 neposlanci

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

Hlasovanie o bode C. navrhnutého uznesenia bolo uskutočnené tajným hlasovaním s nasledovným výsledkom:
C. zvolilo
členov komisií:
1.   Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
Poslanci: MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Gabriela Talajková
Neposlanci: RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Renáta Zelezníková, PhDr. Margaréta
                    Zozuľáková
2.   Komisia kultúry, mládeže a športu
Poslanci: Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Erika
                Velázquezová
Neposlanci: MUDr. Svetozár Hikkel, Rubin Kostov, Peter Popluhár, Ján Valent
3.   Komisia ekonomická
Poslanci: Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Helena
                Psotová
Neposlanci: Ing. František Botka, Miroslav Gera, Ing. Katarína Machová, Ing. Ondrej
                    Moťovský
4.   Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy
Poslanci: Ing. Tibor Baran, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Jozef Varsányi,
Neposlanci: Ing. František Botka, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský
5.   Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
Poslanci: Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi
Neposlanci: JUDr. Eva Gyurovszká, Gabriel Sýkora, PhDr. Marián Šperka
6.   Komisia školstva
Poslanci: Mgr. Július Morávek, Ing. Erika Velázquezová
Neposlanci: Mgr. Magdaléna Bajlová, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Mgr. Jarmila
                    Husáriková, Ing. Michal Malárik

Výsledky volieb členov komisií (tajné hlasovanie) s uvedením počtu získaných hlasov jednotlivých kandidátov:

1. Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
Poslanci:
1. MUDr. Igor Bečár  (20)
2. RSDr. Peter Gomboš  (15)
3. Gabriela Talajková  (12)
4. Milena Veresová  (9)

Neposlanci
1. RSDr. Ľubor Gáll  (12)
2. Mgr. Renáta Zelezníková  (12)
3. PhDr. Margaréta Zozuľáková  (12)
4. Mgr. Roman Csikós  (8)
5. PhDr. Martin Vereš, PhD.  (7)
6. Ing. Zuzana Vičíková  (5)
7. Mgr. Ildikó Jarošová  (2)
8. Bc. Ladislav Medveczký  (1)
9. Rozália Botková  (0)
10. Mária Farkašová  (0)
11. MUDr. Svetozár Hikkel  (0)
12. Bc. Dušan Hromada  (0)
13. PaedDr. Adriana Novosadová  (0)
14. Elena Stranovská  (0)
15. Mgr. Alžbeta Turčeková  (0)

2. Komisia kultúry, mládeže a športu
Poslanci:
1. Mgr. Alena Demková  (19)
2. Ing. Ivan Kováč  (16)
3. Ing. Erika Velázquezová  (14)
4. Ladislav Košičár  (13)
5. Ing. Marián Kántor  (8)

Neposlanci:
1. Ján Valent  (16)
2. Rubin Kostov  (14)
3. Peter Popluhár  (13)
4. MUDr. Svetozár Hikkel  (12)
5. Doc. PaedDr. PhD. Roman Králik  (7)
6. Peter Hlavatý  (6)
7. Doc. Mgr. Art. Svetlana Waradzinová  (6)
8. Mgr. Štefan Mika  (3)
9. MgA. Andrej Csillag  (2)
10. Ing. Magdaléna Birnsteinová  (0)
11. Bc. Milan Cigánik  (0)
12. Peter Hakszer  (0)
13. Mgr. Jozef Ižof  (0)
14. Mgr. Dana Janebová  (0)
15. Milan Jaroš  (0)
16. Daniela Kováčová  (0)
17. Tibor Kováč  (0)
18. Bc. Pavol Marciš  (0)
19. JUDr. Ľudovít Marinčák  (0)
20. Bc. Ladislav Medveczký  (0)
21. Marek Mészáros  (0)
22. Kristína Molnárová Sztresnyáková  (0)

3. Komisia ekonomická
Poslanci:
1. Ing. Július Bujdák  (19)
2. Ing. Štefan Bartošovič  (18)
3. Ing. Peter Andráši  (15)
4. Ing. Helena Psotová  (14)
5. Ing. Jozef Mečiar  (7)

Neposlanci:
1. Miroslav Gera  (14)
2. Ing. Katarína Machová  (14)
3. Ing. František Botka  (12)
4. Ing. Ondrej Moťovský  (12)
5. Bc. Peter Mikláš  (7)
6. Ing. Ladislav Gáll  (6)
7. Zoltán Karas  (6)
8. Ing. Jana Lišková  (5)
9. Bc. Daniel Ďurčo  (3)

4. Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy
Poslanci:
1. Ing. Jozef Husárik  (16)
2. Mgr. Jozef Varsányi  (13)
3. Ing. Tibor Baran  (11)
4. Ing. Marián Antal  (10)
5. Ing. Marek Vrbovský  (6)
6. Ing. Peter Andráši  (2)

Neposlanci:
1. Ing. Michal Lužica  (12)
2. Ing. Ľubomír Stredanský  (12)
3. Ing. František Botka  (11)
4. Ing. Petr Keller  (8)
5. Ing. Beáta Antalová  (4)
6. Mgr. Eva Lukačovičová  (4)
7. Bc. Tomáš Mészáros  (3)
8. Ján Ondrejčin  (3)
9. Ing. Drahoslav Dulay  (1)
10. Bc. Daniel Ďurčo  (1)
11. Ing. Katarína Minárechová  (1)
12. Karol Csizmadia  (0)
13. Mgr. Jozef Ižof  (0)
14. Ing. Juraj Kudrna  (0)
15. Ing. František Lisý  (0)

5. Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
Poslanci:
1. Ing. Jozef Husárik  (16)
2. Ladislav Košičár  (13)
3. Mgr. Jozef Varsányi  (12)
4. MUDr. Igor Bečár  (8)
5. Ing. Jozef Mečiar  (8)

Neposlanci:
1. PhDr. Marián Šperka  (18)
2. JUDr. Eva Gyurovszká  (12)
3. Gabriel Sýkora  (11)
4. Bc. Peter Mikláš  (8)
5. Ing. Róbert Andráši  (5)
6. Ing. Katarína Minárechová  (3)
7. Ing. Beáta Antalová  (1)
8. Bc. René Babos  (1)
9. MUDr. Svetozár Hikkel  (1)
10. Mária Horňáková  (0)
11. Bc. Peter Jaroš  (0)
12. Miroslav Keseg  (0)
13. PaedDr. Adriana Novosadová  (0)

6. Komisia školstva
Poslanci:
1. Mgr. Július Morávek  (14)
2. Ing. Erika Velázquezová  (14)
3. Ing. Marián Kántor  (10)
4. Milena Veresová  (7)

Neposlanci:
1. Mgr. Jarmila Husáriková  (18)
2. Ing. Michal Malárik  (18)
3. Mgr. Magdaléna Bajlová  (17)
4. PaedDr. Alžbeta Botorčeová  (12)
5. Mgr. Krisztína Száz  (9)
6. Ing. Magdaléna Birnsteinová  (6)
7. PaedDr. Vladimír Takáč  (5)
8. Mgr. Gustáv Güll  (4)
9. Mgr. Alica Michalková  (3)
10. Mgr. Zita Zaťková  (2)
11. Mgr. Eva Kutaková  (1)
12. PaedDr. Adriana Novosadová  (1)
13. Mgr. Jozefína Stredanská  (1)
14. Anna Putnokyová  (0)

Uznesenie č. 1/2011 – X. (celé znenie prijatého uznesenia)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh voľby členov komisií,
B. schvaľuje
počty členov jednotlivých komisií nasledovne:
1. Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
-   počet členov 7, z toho 4 poslanci a 3 neposlanci
2.   Komisia kultúry, mládeže a športu
      -    počet členov 9, z toho 5 poslanci a 4 neposlanci
3.   Komisia ekonomická
      -   počet členov 9, z toho 5 poslanci a 4 neposlanci
4.   Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy
      - počet členov 7, z toho 4 poslanci a 3 neposlanci
5.   Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
      -    počet členov 7, z toho 4 poslanci a 3 neposlanci
6.   Komisia školstva
      -   počet členov 9, z toho 4 poslanci a 5 neposlanci

C. zvolilo
členov komisií:
1.   Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
Poslanci: MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Gabriela Talajková
Neposlanci: RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Renáta Zelezníková, PhDr. Margaréta
                    Zozuľáková
2.   Komisia kultúry, mládeže a športu
Poslanci: Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Erika
                Velázquezová
Neposlanci: MUDr. Svetozár Hikkel, Rubin Kostov, Peter Popluhár, Ján Valent
3.   Komisia ekonomická
Poslanci: Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Helena
                Psotová
Neposlanci: Ing. František Botka, Miroslav Gera, Ing. Katarína Machová, Ing. Ondrej
                    Moťovský
4.   Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy
Poslanci: Ing. Tibor Baran, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Jozef Varsányi,
Neposlanci: Ing. František Botka, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský
5.   Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
Poslanci: Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi
Neposlanci: JUDr. Eva Gyurovszká, Gabriel Sýkora, PhDr. Marián Šperka
6.   Komisia školstva
Poslanci: Mgr. Július Morávek, Ing. Erika Velázquezová
Neposlanci: Mgr. Magdaléna Bajlová, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Mgr. Jarmila
                    Husáriková, Ing. Michal Malárik

Hlasovanie o možnosti vystúpenia MgA. Andreja Csillaga
Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

Mestské zastupiteľstvo v Šali umožnilo vystúpiť MgA. Andrejovi Csillagovi.

Hlasovanie k materiálu číslo B 6/2/2011 - Návrh na novelizáciu “Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva – neposlancov, tajomníkov komisií“

Schválenie termínu účinnosti “Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ - ako bod 2 písmena B schváleného uznesenia.

2. “Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ nadobúdajú účinnosť dňom 01. 03. 2011.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 1
Ing. Tibor Baran,

Materiál číslo E 2/2/2011 - Návrh na odvolanie a voľbu členov Dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o.

Hlasovanie o bode B. navrhnutého uznesenia bolo uskutočnené tajným hlasovaním s nasledovným výsledkom:
B. volí
členov Dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o.:
Ing. Tibor Baran
Ing. Štefan Bartošovič
Ladislav Košičár
Gabriela Talajková
Mária Slišková

Výsledky volieb členov dozornej rady (tajné hlasovanie) s uvedením počtu získaných hlasov jednotlivých kandidátov:
Ing. Tibor Baran (17)
Ing. Štefan Bartošovič (18)
Ladislav Košičár (15)
Gabriela Talajková (12)
Ing. Marián Kántor (8)
Mária Slišková (19)

Uznesenie č. 2/2011 – XI. (znenie prijatého uznesenia)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na voľbu členov Dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o.,
B. volí
členov Dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o.:
Ing. Tibor Baran
Ing. Štefan Bartošovič
Ladislav Košičár
Gabriela Talajková
Mária Slišková

Prílohy