Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.04.2011 - 09:42  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 09:44  //  zobrazené: 2008

02/2011 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 02/2011  |  dátum konania: 11.04.2011

1. Informácia o stave čistenia komunikácií predložil p. Zoltán Szabados
Informácia sa týkala súčasného stavu v čistení komunikácií a chodníkov v meste s výhľadom na ukončenie týchto prác, ktoré sa predpokladá k 1. máju 2011. Čistenie prebieha najskôr formou ručného čistenia krajníc a následne strojného dočistenia. Čistenie komunikácií pre mesto na základe zmluvy zabezpečuje IMK- Ing. Ivan Kováč.
Členovia komisie mali k predloženej informácii nasledovné pripomienky a námety a otázky:
- kedy sa bude realizovať opravy výtlkov na komunikáciách ? Opravy sa realizujú v týchto dňoch postupne.
- pripomienka ohľadom ozdobnej kamennej drviny pri chodníku pri novom kruhovom objazde na Ul. Dolnej. Nakoľko terén, na ktorom je kamenivo uložené nie je vodorovné, sa drobné kamienky dostávajú na chodník.  Návrh riešenia- zabezpečiť odvezenie zbytkového kameniva z priľahlého chodníka- zabezpečí  p. Szabados
- pri strojovom (aj ručnom) čistení komunikácií je problematické čistenie pri parkujúcich autách. Návrh riešenia- v spolupráci s MsP a zodpovedným pracovníkom (p. Szabados) nájsť vhodné riešenie tak, aby bolo možné kontinuálne čistenie komunikácií.

2. Informácia MsP o výsledkoch činnosti za I. Q 2011 (hodnotenie odchytu psov, trestná činnosť- maloletí, poriadok v mete a pod.)- predložil kap. Mgr. Peter Krokavec
Chov psov - p. Krokavec informoval o situácii v odchyte psov, o spolupráci s dobrovoľníkmi pri oprave kotercov a umiestňovaní odchytených psov, o riešení priestupkov voči príslušným VZN.
Trestná činnosť maloletých- tu MsP nemá kompetencie, pri priestupkoch a porušeniach zákonnosti sa uvedené zistenia odstupujú štátnej polícii na riešenie.
p. Krokavec ďalej informoval o riešení podnetov ohľadom bezdomovcov,  starých vozidiel a i.
     Členovia komisie mali k predloženej informácii nasledovné  námety:
- pripraviť besedy pre starších a osamote žijúcich občanov ohľadom bezpečnosti pri kontakte so sčítacími komisármi pri sčítaní ľudu ako aj pri kontakte s inými pracovníkmi vykonávajúcimi zber údajov (napr. vodári, elektrikári, plynári a pod.). P. Krokavec informoval, že podobné besedy sa už uskutočnili v niektorých kluboch dôchodcov. V súčasnosti dokumentujú ešte identifikačné odznaky  uvedených pracovníkov (odznaky, preukazy a pod.) tak, aby s nimi mohli oboznámiť dotknutých občanov na besedách.
- Pán PhDr. Šperka predložil členom komisie návrh Koncepcie mesta v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 583/2008 z.z. o prevencii na roky 2012 ? 2016. Komisia uvedený návrh prerokuje na svojom nasledujúcom zasadnutí.

3. Pravidlá nakladania s komunálnym odpadom hlavné ustanovenia VZN č. 3/2009 v znení neskorších noviel.- predložila Ing. Edita Haládiková
Pravidlá... vychádzajú z platného VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.
Komisia k uvedenému nemala pripomienky. Pravidlá sa aktuálne zverejnia na ?nástenke? stránky mesta, rozmnožia sa do letákovej podoby a budú prístupné obyvateľom mesta v spoločných  priestoroch MsÚ (na jednotlivých poschodiach, vo vestibule), ako aj na Obvodnom úrade resp. Obvodnom úrade ŽP v Šali.

4. Vyhodnotenie činnosti komisie od posledného zasadnutia informoval RSDr. Peter Gomboš
- v zmysel bodu 2. Záznamu zo zasadnutia komisie zo dňa 14. 03. 2011 vykonali členovia komisie zmapovanie kritických lokalít v meste kde boli vyhotovené aj premietnuté fotografie. Do termínu zasadnutia bola väčšina zdokumentovaných čiernych skládok vyčistená v spolupráci referátu ŽP,  pracovníkov vykonávajúcich aktivačné práce a spoločnosti SITA Slovensko a.s. Miesta čiernych skládok budú nahlásené na MsP za účelom monitorovania.
- v oblasti prevencie sa po niekoľkých rokoch uskutočnili  prednášky polície Krajského policajného zboru na základných školách s tematikou ?Prevencia kriminality, trestnoprávna zodpovednosť  a drogové závislosti?, ktoré budú pokračovať  do budúcnosti
- v spolupráci so štátnou a mestskou políciou sa uskutočnila v mesiaci marec v reštauračných zariadeniach kontrola maloletých a mladistvých kontrola na užívanie alkoholu, žiaľ  u štyroch mladistvých vrátane dievčat bol zistený alkohol.

5. Na zasadnutí komisie sa zúčastnil aj zástupca verejnosti, p. Ing. Róbert Andrási, ktorý hovoril o možnosti zapojiť širšiu verejnosť do aktivít na zlepšovanie stavu okolia hlavne sídlisk aj s dôrazom na to, že rok 2011 je Rokom dobrovoľníctva, ďalej o spolupráci SVBaNP a MsP pri predchádzaní resp. odhaľovaní priestupkov (čierne skládky, poškodzovanie fasády domov sprejermi, venčenie a chov psov a pod.) a o postupe pri zriaďovaní útulku pre zatúlané zvieratá ako aj o doterajšej spolupráci OZ ?Zatúlané psíky Šaľa? a MsP.

6. Koncepcia práce komisie- pripomienky členov komisie- JUDr. Eva Gyurovszká mala pripomienky k formálnej stránke koncepcie, ktoré boli členmi komisie akceptované. RSDr. Gomboš oboznámil členov komisie o pripravovanej akcii:Zaplávajme čo najďalej.