Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 31.03.2009 - 13:32  //  aktualizácia: 05.10.2011 - 13:34  //  zobrazené: 1336

02/2009 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 02/2009  |  dátum konania: 26.03.2009  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Doplnenie bodu č. 4 do písmena B. - Návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2008 - XIX. z
2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 27. 03. 2008 v znení  Uznesenia č. 7/2008 - XII. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 06. 11. 2008 (zámenná zmluva medzi mestom Šaľa a Duslom a.s.) – materiál číslo B 4/2/09

 

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Verešová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

 


Hlasovanie č. 2
Doplnenie bodu č. 4 do písmena A. - Informácia o odpovedi na interpelácie z rokovania MsZ dňa 12. 02. 2009

 

Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Hollý,
Nehlasovalo: 2
Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

 


Hlasovanie č. 3
Doplnenie bodu č. 5 do písmena C. - Návrh na novelizáciu „Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva

 

Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

 


Hlasovanie č. 4
Hlasovanie o programe ako celku – zrušené z dôvodu chyby na hlasovacom zariadení

 

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Erika Velázquezová,

 


Hlasovanie č. 5 (skúšobné hlasovanie)
Za hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. František Botka, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,
Zdržalo sa: 3
Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár,
Nehlasovalo: 1
Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Erika Velázquezová,

 


Hlasovanie č. 6
Hlasovanie o programe ako celku

 

Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Erika Velázquezová,

 


Hlasovanie č. 7
Voľba návrhovej komisie

 

Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Erika Velázquezová,

 


Hlasovanie č. 8
Voľba overovateľov zápisnice

 

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Erika Velázquezová,

 

 

Materiál číslo A 1/2/09 - Informácia o plnení uznesení MsZ

 

Uznesenie č. 2/2009 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.

 

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Erika Velázquezová,

 


Materiál číslo A 2/2/09 - Správa z následnej finančnej kontroly dodržiavania postupov pri verejnom obstarávaní v roku 2008

 

Poslanecký návrh Ing. Františka Botku – doplniť uznesenie o bod C. ukladá v znení:
C. ukladá
doplniť správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania postupov pri verejnom obstarávaní v roku 2008 o realizovaných VO v členení, dátum vyhlásenia, predmet výsledok, komisia.

 

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Erika Velázquezová,

 

Poslanecký  návrh Ing. Františka Botku bol prijatý.

 

Uznesenie č. 2/2009 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania postupov pri verejnom obstarávaní v roku 2008,
B. berie na vedomie
správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania postupov pri verejnom obstarávaní v roku 2008,
C. ukladá
doplniť správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania postupov pri verejnom obstarávaní v roku 2008 o všetky zrealizované VO v členení: predmet zákazky, dátum vyhlásenia súťaže, počet predložených ponúk, oznámenie o výsledku súťaže, úspešný uchádzač, hodnota zmluvy a doba plnenia, zloženie výberovej komisie.

 

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Erika Velázquezová,

 


Materiál číslo A 3/2/09 - Správa o činnosti Mestskej polície Šaľa za rok 2008

 

Uznesenie č. 2/2009 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
správu o činnosti Mestskej polície Šaľa za rok 2008,
B. berie na vedomie
správu o činnosti Mestskej polície Šaľa za rok 2008.

 

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Erika Velázquezová,

 


Materiál číslo A 4/2/09 - Informáciu o odpovedi na interpelácie z rokovania MsZ dňa
12. 02. 2009

 

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča – návrh uznesenia v znení:

 

Uznesenie č. 2/2009 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo a berie na vedomie
informáciu o odpovedi na interpelácie Ing. Bartošoviča z rokovania MsZ dňa 12.02.2009,
B. odporúča
primátorovi mesta podpísať kúpnu zmluvu s PZ Agačáreň v zmysle schváleného a primátorom mesta podpísaného uznesenia v tejto záležitosti z rokovania MsZ dňa
11. 09. 2008.

 

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 1
Ján Kmeťo,
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. László Gyurovszky, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Erika Velázquezová,

 


Materiál číslo B 1/2/09 - Návrh VZN o rozpočtových pravidlách mesta Šaľa

 

Procedurálny návrh Ing. Helena Psotová – stiahnuť materiál z rokovania MsZ

 

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 10
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

 

Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Erika Velázquezová,

 

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý a materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ.

 


Materiál číslo B 2/2/09 - Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa -

 

Procedurálny návrh Mgr. Jozef Belický – stiahnuť materiál z rokovania MsZ

 

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Erika Velázquezová,

 

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý a materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ.

 


Materiál číslo B 3/2/09 - Návrh VZN o verejnom obstarávaní

 

Procedurálny návrh Ing. Helena Psotová – stiahnuť materiál z rokovania MsZ

 

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 13
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor,
Zdržalo sa: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 3
Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Erika Velázquezová,

 

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý a materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ.

 


Materiál číslo B 4/2/09 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2008 - XIX. z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 27. 03. 2008 v znení  Uznesenia č. 7/2008 - XII. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 06. 11. 2008 (zámenná zmluva medzi mestom Šaľa a Duslom a.s.)

 

Uznesenie č. 2/2009 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2008 - XIX. z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 27. marca 2008 v znení Uznesenia č. 7/2008 - XII. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 6. novembra 2008 (zámenná zmluva medzi mestom Šaľa a Duslom a.s.)
B. ruší
Uznesenie č. 2/2008 - XIX. z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 27. marca 2008 v znení Uznesenia č. 7/2008 - XII. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa
6. novembra 2008
C. schvaľuje 
      1./ zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Šaľa s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve spoločnosti DUSLO a. s. nasledovne:
            - nehnuteľný majetok v k.ú. Šaľa vo vlastníctve DUSLO, a.s.
            a/ pozemky vedené v KN reg. C na LV č. 868
                parc.č. 2507/1, zastavaná plocha o výmere 12 657 m2
                parc.č. 2508/1, zastavaná plocha o výmere   4 444 m2
                parc.č. 2508/2, zastavaná plocha o výmere        89 m2
                parc.č. 2522/2, záhrada o výmere                     879 m2
                parc.č. 2424/5, zastavaná plocha o výmere      680 m2
                parc.č. 2507/3, zastavaná plocha o výmere   2 635 m2
                parc.č. 2507/4, zastavaná plocha o výmere      264 m2
                parc.č. 2507/5, zastavaná plocha o výmere      151 m2
                parc.č. 2507/6, zastavaná plocha o výmere        62 m2
                parc.č. 2507/7, zastavaná plocha o výmere      262 m2
                parc.č. 2424/11, orná pôda o výmere            3 565 m2
            b/ súbor stavieb bazénov a technických stavieb bývalého letného kúpaliska 
               (podľa KN vedené ako stavba súp.č. 919, kúpalisko požiarna nádrž na parc.č.
                2 507/1 na LV č. 868 pre k.ú. Šaľa ), popísaných v odbornom posudku ako:
                - vstupná budova na parcele č. 2 507/6
                - šatňa ženy na parcele č. 2 507/4
                - šatňa muži na parcele č. 2 507/7
                - strojovňa kúpaliska na parcele č. 2 507/3
                - vonkajšie úpravy - bazén veľký
                                               - bazén malý
          - za nehnuteľný majetok v k.ú. Šaľa vo vlastníctve mesta Šaľa
          a/ pozemky vedené v KN reg. C na LV č. 1
                  parc.č. 1028/1, zastavaná plocha o výmere   1 065 m2 (výmera upravená podľa
                  geometrického plánu č.34-11/2007)
                parc.č. 1028/31, zastavaná plocha o výmere 2 037 m2
                parc.č. 1028/34, zastavaná plocha o výmere    112 m2
                  parc.č. 1028/46, zastavaná plocha o výmere cca 651 m2 (časť
                  novovytvorenej parcely podľa geometrického plánu č.34-11/2007)
                  parc.č. 1028/47, zastavaná plocha o výmere      91 m2 (novovytvorená
                  parcela podľa geometrického plánu č.34-11/2007)
              b/ pozemok vedený v KN reg. C na LV č. 5614
                  parc.č. 1028/32, zastavaná plocha o výmere  1 645 m2 (výmera upravená 
                  podľa geometrického plánu č. 68/2008)
      2./  záväzok mesta Šaľa,
          spočívajúci v povinnosti mesta Šaľa vykonať najneskôr do šiestich rokov od uzavretia Zámennej zmluvy opravy a investície v určených športových objektoch a zariadeniach vo vlastníctve mesta Šaľa v celkovej hodnote finančných nákladov určenej rozdielom cien zamieňaných nehnuteľností určených znaleckými a odborným posudkom, t.j. 18 845 000,- Sk (625 539,40 Eur)
      3./  zriadenie záložného práva v prospech DUSLO, a.s., na nehnuteľnosti vedené v KN reg. E na LV č. 1, pozemky
           parc.č. 2227, trvalý trávnatý porast o výmere    8 319 m2
           parc.č. 2228, orná pôda o výmere                     13 451 m2
           parc.č. 2229, trvalý trávnatý porast o výmere       489 m2
           parc.č. 2230/2, orná pôda o výmere                 75 096 m2
           parc.č. 2231, orná pôda o výmere                    70 757 m2
             parc.č. 2232, orná pôda o výmere                     54 939 m2,
             na zabezpečenie záväzku mesta Šaľa podľa bodu C 2
D. poveruje
primátora mesta podpísať zámennú zmluvu, záložnú zmluvu a zmluvu o spolupráci v súlade s bodom C tohto uznesenia.

 

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Erika Velázquezová,

 


Materiál číslo C 1/2/09 - Reštrukturalizácia úverov mesta Šaľa

 

Uznesenie č. 2/2009 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh reštrukturalizácie úverov mesta Šaľa,
B. schvaľuje
1. reštrukturalizáciu štyroch úverov so štruktúrovanou úrokovou sadzbou poskytnutých Dexia bankou Slovensko a.s. do jedného úveru s novou štruktúrovanou úrokovou sadzbou,
2. ručenie za nový úver zmenkou.

 

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Erika Velázquezová,

 


Materiál číslo C 2/2/09 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009

 

Poslanecký návrh Mgr. Jozef Belický – z položky nákup áut odobrať 20 000 EUR, ktoré navrhol prerozdeliť v položke 10.2 podpora športu – futbalový štadión Šaľa navýšiť o 16 792 EUR a futbalový štadión Veča navýšiť o 3 208 EUR

 

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 22
 Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Erika Velázquezová,

 

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý.

 

Poslanecký návrh Ing. Štefan Bartošovič – doplniť do uznesenia bod C. ukladá v znení:


C. ukladá
 pravidelne na každom rokovaní MsZ informovať o prognóze príjmovej časti rozpočtu v súvislosti s hospodárskou krízou a prípadne navrhovať opatrenia na elimináciu dôsledkov.

 


Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Erika Velázquezová,

 

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

 

Uznesenie č. 2/2009 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009,
B. schvaľuje
úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 nasledovne:
Bežné príjmy:                                            11 750 829 EUR
Bežné výdavky:                                         11 988 855 EUR
Rozdiel:                                                          -238 026 EUR

Kapitálové príjmy:                                       3 538 239 EUR
Kapitálové výdavky:                                   3 007 296 EUR
Rozdiel:                                                           530 943 EUR
   
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 289 068 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:       14 996 151 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:                    292 917 EUR

Príjmové finančné operácie:                        1 560 115 EUR
Výdavkové finančné operácie:                    1 812 942 EUR
Rozdiel:                                                        - 252 827 EUR

Rozpočet na rok 2009 celkom:
      Príjmy celkom:                       16 849 183 EUR
      Výdavky celkom:                    16 809 093 EUR
      Rozdiel celkom:                                      40 090 EUR
C. ukladá
 pravidelne na každom MsZ informovať o prognóze príjmovej časti rozpočtu v súvislosti s hospodárskou krízou a prípadne navrhovať opatrenia na elimináciu dôsledkov.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, , Ing. Tibor Mikula, Ing. Erika Velázquezová,

 


Materiál číslo C 3/2/09 - Plán verejného obstarávania na rok 2009

 

Procedurálny návrh MUDr. Jozefa Grella – stiahnuť materiál z rokovania MsZ.

 

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 7
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

 

Procedurálny návrh MUDr. Jozefa Grella nebol prijatý.

 

Uznesenie č. 2/2009 – VIII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča – doplniť do uznesenia bod C. ukladá v znení:
C. ukladá
1. u akcií obstarávaných do nasledovného zasadnutia MsZ zabezpečiť nasledovné:
a/ zadanie nechať odsúhlasiť a podpísať príslušným správcom kapitoly,
b/ do komisie navrhnúť príslušného správcu kapitoly,
c/ doplniť komisie o poslancov, (v ktorých tomu tak nie je), pričom jedným z nich bude vždy Ing. František Botka,
2. prepracovať plán a predložiť na nasledovné zasadnutie MsZ.
T: 3. riadne MsZ v roku 2009         Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ)

 

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
plán verejného obstarávania na rok 2009,
B. neschvaľuje
plán verejného obstarávania na rok 2009 v predloženom znení,

 

C. ukladá
1. u akcií obstarávaných do nasledovného zasadnutia MsZ zabezpečiť nasledovné:
a/ zadanie nechať odsúhlasiť a podpísať príslušným správcom kapitoly,
b/ do komisie navrhnúť príslušného správcu kapitoly,
c/ doplniť komisie o poslancov (v ktorých tomu tak nie je), pričom jedným z nich bude vždy Ing. František Botka,
2. prepracovať plán a predložiť na nasledovné zasadnutie MsZ.
T: 3. riadne MsZ v roku 2009          Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

 

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 5
Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

 


Materiál číslo C 4/2/09 - HK Slovan Duslo Šaľa, Horná 30, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na cestovné náklady v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov

 

Uznesenie č. 2/2009 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o poskytnutie dotácie na cestovné náklady v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov,
B. schvaľuje
poskytnutie dotácie na cestovné náklady vo výške 730,26 EUR na rok 2009 z kapitoly dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov, na podujatie Medzinárodný turnaj v Karvinej, pre HK Slovan Duslo Šaľa, Horná 30, Šaľa,  IČO: 17 643 953.

 

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 15
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

 


Návrh na novelizáciu „Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva

 

Uznesenie č. 2/2009 – X. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Varsányiho – zmeniť výšku odmeny zástupcu primátora zo súčasných 45 % odsúhlasených na 1. MsZ v roku 2008 a priznať odmenu vo výške 35 % zo základnej mesačnej mzdy primátora).
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na novelizáciu „Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“,
B. schvaľuje
novelizáciu „Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ s predloženou zmenou.

 

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,
Zdržalo sa: 5
Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

 


Materiál číslo D 1/2/09 - Lívia Latiková, Letná č. 10, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Agátovej ul.

 

Uznesenie č. 1/2009 – XI. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Varsányiho – znížiť cenu pozemku na 39,832 EUR/m²)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Agátovej ul. v Šali,

 

 

B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemkov, v k.ú. Šaľa v CKN časť parc. č. 4143/1 o výmere cca 90 m2 (výmeru upresní GP), v cene 39,832 EUR/m2, t.j. v celkovej cene 3 584,88 EUR (107 998,09 Sk) pre Líviu Latikovú, trvale bytom Šaľa, ul. Letná č. 10.

 

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

 


Materiál číslo D 2/2/09 - Vladimír Rácz, L. Novomeského 770/12, Šaľa – žiadosť
o odkúpenie pozemku na ul. L. Novomeského

 

Uznesenie č. 2/2009 – XII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Mariána Kántora – zmeniť uznesenie v zmysle stanoviska MsR zo dňa 10. 03. 2009)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. L. Novomeského v Šali,
B. neschvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemkov, v k.ú. Šaľa v CKN časť parc. č. 1611/1 o výmere
19 m2, v cene 49,790 EUR/m2, t.j. v celkovej cene 946,01 EUR (28.499,49 Sk) pre Vladimíra Rácza, trvale bytom Šaľa, ul. L. Novomeského 770/12.
C. ukladá
vypracovať štúdiu využiteľnosti celého vnútrobloku na ul. L. Novomeského, parc.
č. 1611/1.
 T: 3. riadne zasadnutie MsZ v roku 2009        Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

 


Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik,
Nehlasovalo: 7
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

 

Hlasovanie z dôvodu doplnenia uznesenia o termín a zodpovednosť bolo vyhlásené za neplatné.

 

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 7
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

 


Materiál číslo D 3/2/09 - Fotoklub Šaľa – žiadosť o odpustenie ročného nájmu za nebytové priestory (suterén) a režijných nákladov v SD Šaľa-Veča

 

Poslanecký návrh Mileny Veresovej – doplniť  uznesenie o bod C. ukladá v znení:
C.  ukladá
predložiť zoznam nájomných zmlúv medzi mestom a neziskovými organizáciami,  s popisom činnosti neziskových organizácií a s vyčíslením režijných nákladov, ktoré majú tieto neziskové organizácie voči mestu.
T: 3. riadne zasadnutie MsZ v roku 2009        Z. Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ)

 

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

 

Poslanecký návrh Mileny Veresovej bol prijatý.

 


Uznesenie č. 2/2009 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie ročného nájmu za nebytové priestory (suterén) a režijných nákladov v Spoločenskom dome Šali-Veči,
B. schvaľuje
nájomcovi Fotoklub Šaľa nájomné za prenájom nebytových priestorov (suterén) v Spoločenskom dome Šali-Veči, za symbolickú cenu t. j. 0,60 Eur/rok (18,- Sk/rok), a to od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009, s tým, že režijné náklady si bude nájomca hradiť v plnej výške,
C. ukladá
predložiť zoznam nájomných zmlúv medzi mestom a neziskovými organizáciami,  s popisom činnosti neziskových organizácií a s vyčíslením režijných nákladov, ktoré majú tieto neziskové organizácie voči mestu.
T: 3. riadne zasadnutie MsZ v roku 2009         Z. Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

 

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi,  Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ladislav Košičár, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

 


Materiál číslo D 4/2/09 - SCB s.r.o., Pázmaňa 49/3, Šaľa – ponuka na odpredaj pozemku, na ktorom sa nachádza prečerpávacia stanica vody v lokalite Orechová II

 

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 1
Ing. Ivan Kováč,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 6
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 8
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

 

Z dôvodu nedostatočného počtu poslancov prítomných na rokovaní MsZ bolo rokovanie MsZ na 5 minút prerušené.

 

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 4
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Hollý, Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 9
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

 

Materiál nezískal pri hlasovaní dostatočný počet a uznesenie nebolo prijaté.

 

Materiál číslo D 5/2/09 - Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na ul. Záhradníckej“

 

Uznesenie č. 2/2009 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Záhradníckej ulici v Šali,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže (VOS) o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Záhradníckej ulici v Šali podľa predloženého návrhu,
2. súťažné podmienky VOS podľa predloženého návrhu,
3. členov súťažnej komisie podľa predloženého návrhu,
C. ukladá
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť VOS o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Záhradníckej ulici v Šali,
T: do 6. apríla 2009                                               Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
2. informovať MsZ o výsledku VOS.
T: 4. riadne zasadnutie MsZ v r. 2009                   Z: predseda komisie

 

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo:
Zdržalo sa: 0

 

Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

 

Materiál číslo D 6/2/09 - Kiara, s.r.o., Čierna Voda č. 434, 925 06 – žiadosť o odkúpenie pozemkov na Nám. Sv. Juraja v Šali

 

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

 

Materiál číslo H 1/2/09 - Návrh na zriadenie Základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná ul. 22, Šaľa od 01. 09. 2009
Uznesenie č. 1/2009 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zriadenie Základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná ul. 22, Šaľa, od 1. septembra 2009,
B. schvaľuje
1. zrušenie Základnej školy Jozefa Murgaša, Horná ul. 22, Šaľa a jej súčastí po vyradení zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR k 31. augustu 2009,
2. zrušenie Materskej školy Horná ul. 22, Šaľa a jej súčasti po vyradení zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR k 31. augustu 2009,
3. zriadenie Základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná ul. 22, Šaľa a jej súčastí po zaradení do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR, od
1. septembra 2009 podľa predloženého návrhu,
C. ukladá
predložiť Ministerstvu školstva SR žiadosť o vyradenie Základnej školy Jozefa Murgaša, Horná ul. 22, Šaľa a jej súčastí a Materskej školy, Horná ul. 22, Šaľa a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva k 31. augustu 2009 a žiadosť o zaradenie Základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná ul. 22, Šaľa a jej súčastí do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR od 1. septembra 2009.
T: do 30. 04. 2009            Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

 

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

 

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaP

Prílohy