Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 29.04.2008 - 13:36  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:47  //  zobrazené: 1856

02/2008 zasadnutie komisie územného plánovania, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku

číslo: 02/2008  |  dátum konania: 23.04.2008

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Komisia na svojom zasadnutí prijala k predloženým materiálom nasledovné stanoviská:

Uznesenie č. XII/1.
Ing. Jana Galanková  a manž., bytom Jánošíkova 63, Šaľa –žiadosť o odkúpenie pozemku
Komisia nesúhlasí s odpredajom uvedeného pozemku a stotožňuje sa so stanoviskom MsÚ.

Uznesenie č. XII/2.
Michal Majer, Ul. SNP 14, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku
Komisia nesúhlasí s prenájmom uvedeného pozemku a stotožňuje sa so stanoviskom MsÚ.

Uznesenie č. XII/3.
Anna Pešádiková, Nešporova 11, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Bottovej ul.
Komisia súhlasí so zmluvný odplatný prevod pozemku pod garážou za podmienok podľa stanoviska MsÚ.

Uznesenie č. XII/4.
Iveta Molnárová, č.d. 108, Trnovec nad Váhom – žiadosť o odkúpenie pozemku
Komisia nesúhlasí s odpredajom pozemku.

Uznesenie č. XII/5.
Vojtech Halász žiadosť o umiestnenie značky zákaz zastavenia na ulici ČSA 22 od Ul. Váhovej.
Pán Halász osobne vysvetlil členom komisie dôvody podania svojej žiadosti. Dôvodom jeho žiadosti bolo, že  riaditeľka firmy s firemným autom Nábytok Halász často nemôže zaparkovať alebo vyjsť z garáže od vozidla, ktoré je odstavené naproti garážovej brány z čoho vyplýva, že mešká do práce a nemôže včas vypnúť alarm v areály, kde na ňu čaká 30 zamestnancov.
Komisia odporúča umiestniť na Ul. Čsl. armády v smere jazdy od Ul. Váhovej dopravnú značku „zákaz státia“ po odsúhlasení dopravným inšpektorátom.

Uznesenie č. XII/6.
Ondrej Mazán- žiadosť o riešenie dopravnej situácie na prepojovacej komunikácii medzi Ul. Budovateľská a Vlčanská.
P. Mazán požiadal predsedu komisie o možnosť vysvetlenia problému týkajúceho sa stretu chodcov a automobilov na uvedenej komunikácii. Aj napriek dopravnej značke „zákaz prejazdu“ po uvedenej komunikácii prechádzajú motorové vozidlá, často aj väčšou rýchlosťou. Pri komunikácii nie je chodník, takže mnohokrát dochádza k stretu motoristov s prechádzajúcimi chodcami. Pri komunikácii sa nachádza aj materská škola.
Pre riešenie uvedenej situácie komisia odporúča nasledovné riešenia (podľa finančných možností mesta a po vyjadrení príslušných dotknutých inštitúcií):
- osadenie stĺpikov pre zamedzenie prejazdu tak, aby jednotlivé prevádzky mohli byť zásobované buď zo strany Ul. Budovateľskej, alebo z Ulice Vlčanskej, alebo
- osadenie spomalovačov na uvedenej komunikácii.