Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 07.03.2008 - 10:38  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:45  //  zobrazené: 1946

02/2008 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 02/2008  |  dátum konania: 05.03.2008

Prítomní: MUDr. Grell, RSDr. Gomboš,  p. Verešová,  JUDr. Marinčák,  Mgr. Šperka,
                 Mgr. Mika, Ing. Galbavá, Ing. Vičíková, Mgr. Zozuláková , p. Valent
Neprítomní : MUDr. Bečár, MUDr. Kromerová / ospr./, Ing. Topercerová /ospr. / 
Prizvaní:  Ing. Edmund Horváth, Ing. Eliška Vargová

1. Návrh na zriadenie  posilňovne- fitnes sály na krytej plavárni

U z n e s e n i e  č. 15/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie prerokovala zámer zriadenia posilňovne Fitnes sály na krytej plavárni Duslo - projekt technického a finančného zabezpečenia a odporúča realizáciu zámeru predložiť na zasadnutie MsR a MsZ.

2. Koncepcia možnosti využitia štrukturálnych fondov EÚ v programovom období
    2007 – 2013 pre rozvojové zámery mesta Šaľa


U z n e s e n i e  č. 16/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie prerokovala Koncepciu možnosti využitia štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013 pre rozvojové zámery mesta Šaľa a odporúča:
- pozmeniť na str. 5  Projekty: Transformácia centra prevencie na krízové centrum
( rekonštrukcia objektu) na Vybudovanie  krízového centra/ lôžková časť/ 
zaradiť  projekt: Rekonštrukcia budovy bývalých dielni Službytu na  Partizánskej ul. č. 1 a zriadenie  útulku pre bezdomovcov, výdaj stravy a hygienické centrum pre ľudí bez domova.
Po zapracovaní pripomienok, komisia Koncepciu možnosti využitia štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013 pre rozvojové zámery mesta Šaľa vzala na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsR a MsZ.

3. Žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2008

Žiadateľ :  Jazdecký oddiel pri SOUP Šaľa, Štúrova 74, Šaľa
Podujatie : 1. májové preteky
Deň:       1-3 mája 2008
Dotácia:     podľa VZN č. 7/2007 na ceny
Výška požadovanej dotácie : 50 000,-Sk
U z n e s e n i e  č. 17/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča MsR  schváliť poskytnutie dotácie  podľa VZN č. 7/2007 vo výške 10 000,-Sk na ceny z kapitoly dotácie pre  Jazdecký oddiel pri SOUP Šaľa, Štúrova 74, Šaľa na podujatie  1. májové preteky.

Žiadateľ :  Poľovnícke združenie AGAČÁREŇ Šaľa- Veča, Hliník 1903/20, Šaľa
Podujatie : Strelecký pretek O putovný pohár primátora mesta  Šaľa IV. ročník
Deň:       3. mája 2008
Dotácia:     podľa VZN č. 7/2007 na ceny
Výška požadovanej dotácie : 20 000,-Sk

U z n e s e n i e  č. 18/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča MsR  neschváliť dotáciu podľa VZN č. 7/2007 na ceny  pre Poľovnícke združenie AGAČÁREŇ Šaľa- Veča z dôvodu, že tento projekt  nie je  zameraný pre deti a mládež.

Žiadateľ :   Mestský hokejový klub Šaľa
Podujatie : 20.ročník medzinárodného turnaja v ľadovom hokeji žiakov o cenu Egona a Márie 
                  Mayerových v Mödlingu
Deň:      7.marca 2008
Dotácia:    podľa VZN č. 7/2007
Výška požadovanej dotácie : 15 000,-Sk na dopravu

U z n e s e n i e  č. 19/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča MsR schváliť poskytnutie dotácie vo výške 8 000,-Sk na cestovné náklady  z kapitoly dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 pre Mestský hokejový klub Šaľa na podujatie  20.ročník medzinárodného turnaja v ľadovom hokeji žiakov o cenu Egona a Márie   Mayerových v Mödlingu.

Žiadateľ : Informačné centrum mladých Šaľa, M. R. Štefánika 12, Šaľa
Podujatie :Konferencia študentov SŠ Nivy 2 na tému Drogy okolo nás
Deň:         11. marca a apríl 2008
Dotácia:    podľa VZN č. 7/2007
Výška požadovanej dotácie : 4.500,-Sk na propagačný materiál
Proti:0

U z n e s e n i e  č. 20/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča MsR schváliť poskytnutie dotácie vo výške 4.500,-Sk pre Informačné centrum mladých Šaľa, občianske združenie na podujatie Konferencia študentov Spojenej školy Nivy 2 na zakúpenie materiálu na výtvarné práce pre všetky organizačné zložky SPŠ, SPŠCH, SOUCH a  na zhotovenie Zborníka študentských príspevkov pre všetky organizačné zložky.