Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 02.04.2008 - 14:12  //  aktualizácia: 05.10.2011 - 14:15  //  zobrazené: 1343

02/2008 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 02/2008  |  dátum konania: 27.03.2008  |   zápisnica (pdf)

Materiál číslo A 1/2/08 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 2/2008 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení MsZ.

Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo A 2/2/08 -  Správa z kontrol vykonaných ÚHK

Uznesenie č. 2/2008 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. Správu z kontroly plnenia príjmovej časti rozpočtu mesta - vyúčtovávanie výťažkov z lotérií a iných stávkových hier v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. za rok 2007,
2. Správu z kontroly čerpania bežných výdavkov MsKS v roku  2007,
B. berie na vedomie
výsledky z vykonaných kontrol,
C. ukladá
zabezpečiť ociachovanie predmetného motorového vozidla a zistiť normospotrebu pre predmetné vozidlo (skriňové DAEWOO, EČ - SA 580 AI).
T: 30. 04. 2008     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo A 3/2/08 - Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie január – marec 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu  

Uznesenie č. 2/2008 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január – marec 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu,
B. berie na vedomie
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január – marec 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu.

Za hlasovalo: 14
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo A 4/2/08 - Stav knižničného fondu, stav výpožičiek za rok 2007 a materiálno-technické zabezpečenie Mestskej knižnice v Šali

Uznesenie č. 2/2008 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
materiál o stave knižničného fondu, stave výpožičiek za rok 2007 a materiálno – technickom zabezpečení Mestskej knižnice v Šali,
B. berie na vedomie
stav knižničného fondu, stav výpožičiek za rok 2007 a materiálno - technické zabezpečenie Mestskej knižnice v Šali,
C. ukladá
1. vypracovať koncepciu rozvoja mestskej knižnice, vrátane zabezpečenia prezentácie na internete,
T: 4. riadne rokovanie MsZ                     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
2. každoročne predkladať správu o stave mestskej knižnice na rokovanie MsZ.
T: 1-krát ročne                                                       Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo B 1/2/08 - Pozastavenie výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1/2008 – XI. zo dňa 7. februára 2008 – vo veci „návrhu Dodatku č.1 k VZN č. 6/2007 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta“

Hlasovanie o potvrdení uznesenia č. 1/2008 – XI. zo dňa 7.2.2008:

Za hlasovalo: 1
Ing. Ivan Kováč,
Proti hlasovalo: 11
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 5
Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Ľubomír Stredanský,  Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie č. 1/2008 – XI. zo dňa 7.2.2008 stráca platnosť.

Materiál číslo B 2/2/08 - Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestskej rady
v Šali
  

Na základe procedurálneho návrhu Mgr. Jozefa Belického bol materiál stiahnutý z rokovania.

Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Milena Verešová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo B 3/2/08 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
„O informovaní“


Uznesenie č. 2/2008 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa „O informovaní“,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2008 „O informovaní“ v predloženom a doplnenom znení.

Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. František Botka,  Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo B 4/2/08 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2007 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Za hlasovalo: 7
Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, 
Proti hlasovalo: 7
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Tibor Mikula, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 3
Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo B 5/2/08 - Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v roku 2008 -

Na základe procedurálneho návrhu Ing. László Gyurovszkého bol materiál stiahnutý z rokovania.

Za hlasovalo: 14
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo - H 2/2/08 Návrh koncepcie rozvoja detských ihrísk na území mesta Šaľa

Uznesenie č. 2/2008 –VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh koncepcie rozvoja detských ihrísk na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
koncepciu rozvoja detských ihrísk na území mesta Šaľa.

Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo C 1/2/08 - Rozbor výsledkov hospodárenia a účtovná závierka OSS mesta Šaľa za rok 2007

Uznesenie č. 2/2008 –VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
rozbor výsledkov hospodárenia OSS za rok 2007 a ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31.12.2007,
B. schvaľuje
ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31.12.2007,
C. berie na vedomie
úhradu straty OSS za rok 2007 vo výške 186 332,16 Sk z rezervného fondu organizácie.

Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo C 2/2/08 - Organizácia sociálnej starostlivosti - návrh na uzatvorenie zmlúv o výpožičke

Uznesenie č. 2/2008 –VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť na uzatvorenie zmlúv o výpožičke pre nebytové priestory,
B. schvaľuje
zmluvy o výpožičke pre nasledovné nebytové priestory:

Objekt, súp. č. Účel využitia
Byt č. 50, Hollého ul. 1925/7 Domov pre osamelých rodičov
Byt č.4, Jazerná 584/22 Útulok pre bezdomovcov
DOS, V. Šrobára 572/11 Dom s opatrovateľskou službou
Byt č. 3, Narcisova 1948/17 Domov pre osamelých rodičov
DOS, Narcisova 1948/19 Dom s opatrovateľskou službou
Garáž, ul. SNP 2005/40 Garážovanie služobného auta

Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo C 3/2/08 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008

Uznesenie č. 2/2008 –IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008,
B. schvaľuje
úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008 nasledovne:

Bežné príjmy:      337 050 tis. Sk
Bežné výdavky:     329 546 tis. Sk
Rozdiel:             7 504 tis. Sk

Kapitálové príjmy:      35 900 tis. Sk
Kapitálové výdavky:          26 398 tis. Sk
Rozdiel:                 9 502 tis. Sk   
Príjmové finančné operácie:                 0 tis. Sk
Výdavkové finančné operácie:                17 006 tis. Sk
Rozdiel:                        -17 006 tis. Sk

Rozpočet na rok 2008 celkom:
Príjmy celkom:                372 950 tis. Sk
Výdavky celkom:          372 950 tis. Sk
Rozdiel celkom:                                           0

Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo C 4/2/08 - Plán zavedenia eura v meste Šaľa 

Uznesenie č. 2/2008 –X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
plán zavedenia eura v meste Šaľa,
B. schvaľuje 
plán zavedenia eura v meste Šaľa v predloženom a doplnenom znení.

Za hlasovalo: 14
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, 
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo C 5/2/08 - TJ Slovan Duslo Šaľa, atletický oddiel – žiadosť o poskytnutie dotácie na dopravu v zmysle VZN č. 7/2007 

Uznesenie č. 2/2008 –XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o poskytnutie dotácie pre TJ Slovan Duslo Šaľa – atletický oddiel,
B. schvaľuje
poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 na rok 2008 na dopravu vo výške 25 000,- Sk z kapitoly dotácie, pre TJ Slovan Duslo Šaľa, Horná 30, Šaľa, IČO: 17 643 953.

Za hlasovalo: 12
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik,
Zdržalo sa: 3
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo C 6/2/08TJ Slovan Duslo Šaľa, oddiel karate – žiadosť o poskytnutie dotácie na ceny v zmysle VZN č. 7/2007

Uznesenie č. 2/2008 –XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o poskytnutie dotácie pre TJ Slovan Duslo Šaľa - oddiel karate,
B. schvaľuje
poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 na rok 2008 na ceny vo výške 6 500,- Sk z kapitoly dotácie, pre TJ Slovan Duslo Šaľa, Horná 30, Šaľa, IČO: 17 643 953.

Za hlasovalo: 18
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo C 7/2/08TJ Slávia SOUP Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na ceny v zmysle VZN č. 7/2007 

Uznesenie č. 2/2008 –XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o poskytnutie dotácie pre TJ Slávia SOUP Šaľa – CVI Šaľa Medzinárodné voltížne preteky – Svetový voltížny pohár,
B. schvaľuje
poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 na ceny na rok 2008 vo výške 35 000,- Sk z kapitoly dotácie pre TJ SOUP Šaľa, Štúrova 74, IČO: 31 824 480.

Za hlasovalo: 18
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Tibor Mikula, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo C 8/2/08 - Jazdecký oddiel pri SOUP Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na ceny v zmysle VZN č. 7/2007 

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Za hlasovalo: 1
Ing. Ivan Kováč,
Proti hlasovalo: 11
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 8
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, , Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi

Materiál číslo D 1/2/08 - Marek Sliška, ul. Kráľovská 2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. Hlbokej v Šali  
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Za hlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Proti hlasovalo: 14
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 6
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo D 2/2/08 - Daniela Vašková – žiadosť o zníženie sadzby nájomného 

Uznesenie č. 2/2008 –XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zníženie sadzby nájomného pre Danielu Vaškovú,
B. neschvaľuje
zníženie sadzby nájomného v COV Šaľa, mestská časť Veča pre Danielu Vaškovú.

Za hlasovalo: 19
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 1
Mgr. Jozef Belický,
Zdržalo sa: 1
Ing. František Botka, 
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo D 3/2/08 - Návrh na upustenie od vymáhania nedoplatkov za prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta

Na základe procedurálneho návrhu Tibora Dubisa bol materiál stiahnutý z rokovania.

Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo D 4/2/08 - INTEVO – SK s.r.o., Nitrianska 1751, Šaľa, IČO: 36 542 229 – návrh na doriešenie vzťahu k pozemku - zmluvný odplatný prevod a prenájom pozemku časť parc.č. 2338/1 o výmere cca 1 043 m2 na ul. Pázmaňa v Šali

Uznesenie č. 2/2008 –XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na doriešenie vzťahu k pozemku – zmluvný odplatný prevod a prenájom pozemku,
B. schvaľuje
1. zmluvný odplatný prevod nehnuteľného majetku – pozemku, časť parc.č. 2338/1 o výmere 435 m2  (výmeru upresní GP) na ul. Pázmaňa v Šali v cene podľa hodnotovej mapy mesta 2 000,- Sk/m2, t.j. spolu v  sume 870 000,- Sk, pre spoločnosť INTEVO – SK s.r.o., Nitrianska 1751, Šaľa, IČO: 36 542 229,
2. prenájom pozemku časť parc.č. 2338/1 o výmere 608 m2 (výmeru upresní GP) za účelom vybudovania spevnených plôch a zelene (počas stavebných prác na polyfunkčnom objekte zariadenie staveniska) na ul. Pázmaňa v Šali, pre spoločnosť INTEVO – SK s.r.o., Nitrianska 1751, Šaľa, IČO: 36 542 229.

Za hlasovalo: 20
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo D 5/2/08 - Návrh vyhlásenia novej verejnej obchodnej súťaže  „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici  - III.“

Uznesenie č. 2/2008 –XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh vyhlásenia novej verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici – III“,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie novej verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom výstavby polyfunkčného objektu a bytovej zástavby na Kráľovskej ulici - III.“,
2. nové súťažné podmienky VOS podľa predloženej alternatívy č. 2,
3. zloženie členov súťažnej komisie podľa predloženého návrhu.

Za hlasovalo: 21
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
 MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo D 6/2/08 - Zdenko Malcho, Záhradnícka 26, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Kráľovskej ul. v Šali

Na návrh predkladateľa Ing. Ladislava Gálla bol materiál stiahnutý z rokovania MsZ.

Materiál číslo D 7/2/08 - Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – na prenájom s  následnou rekonštrukciou resp. na predaj budovy súp. č. 2062 na Ul. Komenského v Šali-Veči vrátane areálu na parc. č. 3207/1

Uznesenie č. 2/2008 –XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom s následnou rekonštrukciou, resp. predaj budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v  Šali – Veči, vrátane areálu na parc. č. 3207/1,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali – Veči, vrátane areálu na parc. č. 3207/1, s následnou rekonštrukciou, podľa predloženého návrhu,
2. podmienky VOS uvedené v predložených súťažných podkladoch,
3. zloženie členov súťažnej komisie podľa predloženého a upraveného návrhu,
C. ukladá
1. vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na prenájom budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali – Veči, vrátane areálu na parc. č. 3207/1, s následnou rekonštrukciou, podľa predloženého návrhu v zmysle schválených podmienok
T: do 31.03.2008       Z: prednosta MsÚ
2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS
T: 3. riadne zasadnutie MsZ v r.2008    Z: predseda komisie

Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 3
Mgr. Jozef Belický, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo D 8/2/08 - Únia materských centier, o. z. Bratislava – k žiadosti Materského centra Mamy mamám n. o. Šaľa o predĺženie odpustenia nájomného, na obdobie trvania nájomnej zmluvy za nebytové priestory v objekte bývalej materskej školy (J. Palárika) na ul. Družstevnej v Šali

Uznesenie č. 2/2008 –XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
žiadosť o odpustenie nájomného pre neziskovú organizáciu Materské centrum Mamy mamám,
B. schvaľuje
prenájom za nebytové priestory a časti dvora za symbolickú cenu 1,- Sk/mesiac t. j.
12,- Sk/ročne, a režijné náklady ponechať v pôvodnej výške, na obdobie do 31. 12. 2008,
C. ukladá
ponúknuť na prenájom nevyužité priestory MŠ J. Palárika,
T: 3. rokovanie MsZ    Z: Ing. Ladislav Gáll. prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 14
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka,  MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 2
Ing. László Gyurovszky, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 6
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo D 9/2/08 - Návrh na výber nájomcu nebytových priestorov v objekte COV Šaľa, mestská časť Veča v bloku „B“ na prízemí o výmere 112,32 m² 

Materiál číslo D 10/2/08 - Návrh na výber nájomcu nebytových priestorov v objekte COV Šaľa, mestská časť Veča v bloku „C“ na prízemí o výmere 89,37 m²


Na základe procedurálneho návrhu Ing. Mariána Kántora boli obidva materiály stiahnuté z rokovania.

Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. František Botka, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,
Zdržalo sa: 2
Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, 
Nehlasovalo: 3
Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 3
Mgr. Jozef Belický, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo D 11/2/08 - Návrh zmluvy o budúcej zámennej zmluve so spoločnosťou DUSLO a. s. na zámenu pozemkov bývalého letného kúpaliska v Šali

Uznesenie č. 2/2008 –XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh zmluvy o budúcej zámennej zmluve so spoločnosťou DUSLO a. s. na zámenu pozemkov bývalého letného kúpaliska v Šali,
B. schvaľuje
      1./ zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Šaľa s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve spoločnosti DUSLO a. s. nasledovne:
            - nehnuteľný majetok v k.ú. Šaľa vo vlastníctve DUSLO, a.s.
            a/ pozemky vedené v KN reg.C na LV č. 868
                parc.č. 2507/1, zastavaná plocha o výmere 12 657 m2 (výmera upravená
                                                                       v zmysle geometrického plánu č. 89/2007)
                parc.č. 2508/1, zastavaná plocha o výmere 4 444 m2
                parc.č. 2508/2, zastavaná plocha o výmere      89 m2
                parc.č. 2522/2, záhrada o výmere                   879 m2
                parc.č. 2507/9, zastavaná plocha o výmere      91 m2 (novovytvorená parcela
                     v zmysle geometrického plánu č. 89/2007)
                parc.č. 2424/5, zastavaná plocha o výmere     680 m2
                parc.č. 2507/3, zastavaná plocha o výmere  2 635 m2
                parc.č. 2507/4, zastavaná plocha o výmere     264 m2
                parc.č. 2507/5, zastavaná plocha o výmere     151 m2
                parc.č. 2507/6, zastavaná plocha o výmere       62 m2
                parc.č. 2507/7, zastavaná plocha o výmere     262 m2
                parc.č. 2424/11, orná pôda o výmere           3 565 m2
            b/ súbor stavieb bazénov a technických stavieb bývalého letného kúpaliska
               (podľa KN vedené ako stavba súp.č. 919, kúpalisko požiarna nádrž na parc. č.
                2 507/1 na LV č.868 pre k.ú. Šaľa ), popísaných v odbornom posudku ako:
                - vstupná budova na parcele č. 2 507/6
                - šatňa ženy na parcele č. 2 507/4
                - šatňa muži na parcele č. 2 507/7
                - strojovňa kúpaliska na parcele č. 2 507/3
                - vonkajšie úpravy - bazén veľký
                                               - bazén malý
          - za nehnuteľný majetok v k.ú. Šaľa vo vlastníctve mesta Šaľa
          a/ pozemky vedené v KN reg. C na LV č. 1
                  parc.č. 1028/1, zastavaná plocha o výmere   1 065 m2 (výmera upravená podľa
                       geometrického plánu č.34-11/2007)
                parc.č. 1028/31, zastavaná plocha o výmere 2 037 m2
                parc.č. 1028/34, zastavaná plocha o výmere    112 m2
                  parc.č. 1028/46, zastavaná plocha o výmere     692 m2 (novovytvorená parcela
                      podľa geometrického plánu č.34-11/2007)
                  parc.č. 1028/47, zastavaná plocha o výmere        91 m2 (novovytvorená
                  parcela podľa geometrického plánu č.34-11/2007)
              b/ pozemok vedený v KN reg. C na LV č. 5614
                parc.č. 1028/32, zastavaná plocha o výmere   1 784 m2
      2./ záväzok mesta Šaľa,
          spočívajúci v povinnosti mesta Šaľa vykonať najneskôr do šiestich rokov od  uzavretia Zámennej zmluvy opravy a investície do športových zariadení vo vlastníctve mesta Šaľa v celkovej hodnote finančných nákladov určenej rozdielom cien zamieňaných nehnuteľností určených znaleckými a odborným posudkom, t.j. 18 700 000,- Sk
      3./ zriadenie záložného práva v prospech DUSLO, a.s., na nehnuteľnosti vedené v KN reg.E na LV č. 1, pozemky
           parc.č. 2227, trvalý trávnatý porast o výmere    8 319 m2
           parc.č. 2228, orná pôda o výmere                      13 451 m2
           parc.č. 2229, trvalý trávnatý porast o výmere       489 m2
           parc.č. 2230/2, orná pôda o výmere                    75 096 m2
           parc.č. 2231, orná pôda o výmere                       70 757 m2
             parc.č. 2232, orná pôda o výmere                       54 939 m2,
             na zabezpečenie záväzku mesta Šaľa podľa bodu B 2
C. poveruje
primátora mesta podpísať zmluvu o budúcej zámennej zmluve a následne zámennú zmluvu a záložnú zmluvu s predloženými úpravami.

Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ľubomír Stredanský, 
Nehlasovalo: 3
Ing. František Botka,  MUDr. Jozef Grell, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 3
Mgr. Jozef Belický, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo H 1/2/08 - Koncepcia možností využitia štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013 pre rozvojové zámery mesta Šaľa

Uznesenie č. 2/2008 –XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
predloženú informáciu o možnostiach využitia štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013 pre rozvojové zámery mesta Šaľa,
B. berie na vedomie
možnosti využitia štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013 pre rozvojové zámery mesta Šaľa.

Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 4
Mgr. Jozef Belický, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo A 5/2/08 - Koncepcia ďalšieho rozvoja tepelného hospodárstva v MeT Šaľa, spol. s r.o. – priebežná informácia

Uznesenie č. 2/2008 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
      priebežnú informáciu ďalšieho rozvoja tepelného hospodárstva v MeT Šaľa, spol. s r.o.,
B. berie na vedomie
      priebežnú informáciu ďalšieho rozvoja tepelného hospodárstva v MeT Šaľa, spol. s r.o.,
C. ukladá
1. predložiť koncepciu ďalšieho rozvoja tepelného hospodárstva v MeT Šaľa, spol. s r.o.,
T: 4. riadne rokovanie MsZ        Z: Ing. Karol Mikloš, konateľ MeT Šaľa, spol. s r.o.
2. predložiť porovnanie cien a prepočítanej spotreby tepla výrobcov tepla v Šali.
T: 4. riadne rokovanie MsZ        Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 12
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik,
Nehlasovalo: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 6
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,

Prílohy