Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.06.2007 - 13:38  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:35  //  zobrazené: 2744

02/2007 zasadnutie komisie hospodársko – finančnej

číslo: 02/2007  |  dátum konania: 12.03.2007

Na zasadnutí sa zúčastnili 9 členovia komisie a to: Ing. Miroslav Polóni, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Erik Mikloš, Ing. Monika Molnárová, Ing. Juraj Potúček, Ing. Tibor Lovecký, p. Karas Zoltán, Ing. Ladislav Gáll ml.

Ďalej bol prítomný: Ing. Ladislav Gáll – prednosta MsÚ

Ospravedlnení boli nasledovní členovia komisie: Ing. Helena Psotová, , Ing. Jana Lišková, p. Ľuboš Aláč, Ing. Renáta Petrová.

1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 v predloženom znení, ktorý predložil Ing. Ladislav Gáll – prednosta MsÚ.
- Ing. Mečiar – člen komisie pripomenul, že v príjmovej časti rozpočtu chýba položka – príjem z inzercie vo výške 200 tis. Sk, ďalej žiadal vysvetlenie z čoho pozostáva výdavok pre sobášiacich vo výške 250 tis. Sk, pýtal sa, čo sa plánuje s budovou na Komenského ul. vo Veči
- Ing. Gáll – prednosta MsÚ vysvetlil, že budova na Komenského ul. sa vyradí zo siete škôl, ku koncu roka nastane úspora energií, pripravuje sa návrh na ďalšie využitie tejto budovy, ďalej konštatoval, že aj budova na ul. Dolnej sa bude zhodnocovať a riešiť jej ďalšie využitie
- Ing. Mikula – člen komisie žiadal vysvetlenie príspevku vo výške 2 600 tis. Sk pre Aquasport , ďalej sa pýtal na výdavok vo výške 400 tis. Sk na Bratislavsko – trnavskú arcidiecéznu charitu
- Ing. Gáll – prednosta MsU zdôvodnil tento výdavok tým, že zmenou zákona VUC Nitra preniesla kompetencie na obce a mestá, na základe toho mesto musí rozpočtovať tieto výdavky a ďalšie výdavky pre OSS
- Ing. Mikloš – člen komisie žiadal vysvetlenie prečo je zvýšený výdavok do fondu opráv pre Bytkomfort z 90 tis. Sk na 831 tis. Sk
- Ing. Gáll – prednosta MsÚ nemal informácie o tejto položke, prisľúbil, že zodpovie túto otázku

Komisia schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 8
komisia odporúča schváliť predložený návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2007

2. Indikatívne ponuky na úverové financovanie mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Indikatívne ponuky na úverové financovanie mesta Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 9
komisia odporúča zakomponovať do dodatku zmluvy zádržné resp. bankové záruky, v prípade, že firma nebude súhlasiť s predĺžením doby splatnosti + nižší úrok, prikloniť sa k čerpaniu bankového úveru
- Ing. Gáll – prednosta MsÚ navrhuje vytvorenie komisie na určenie najvýhodnejšieho úveru po predložení jednotných ponúk od jednotlivých bánk, prednosta ďalej navrhuje pri čerpaní úveru 8 ročnú splatnosť

3. Ing. Ladislav Laca a manž. Oľga, Lesná 11, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Ing. Ladislava Laca a manž. Oľgy o odkúpenie novovytvorenej parc.č. 1142/14 o výmere 18 m2, pozemok sa nachádza na Lesnej ul. v Šali za oplotením rodinného domu žiadateľa a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 10
komisia odporúča priamy odpredaj pozemku v cene za nepodnikateľské účely

4. JUDr. Ivica Urbanová, Letná 569/1, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť JUDr. Ivice Urbanovej o odkúpenie pozemku pod garážou na Dolnej ul. v Šali za objektom MsPS, jedná sa o pozemok na parc.č. 747 o výmere 19 m2 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 11
komisia odporúča predaj pozemku pod garážou v cene pre nepodnikateľské účely

5. Karol Takács, Ervin Takács – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Karola Takácsa a Ervina Takácsa o odkúpenie pozemku, časť parc.č. 3080/237 a časť parc.č. 3080/51 spolu o výmere 26 m2 na Nitrianskej ul. pri prevádzke LUNA BAR a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 12
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu pre podnikateľské účely
- komisia žiada preveriť majiteľa NN rozvodov a zakomponovanie vecného bremena

6. Dezider Klincko a spol., Dolná 10, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Dezidera Klincka a spol. o odkúpenie pozemku, časť parc.č. 582 za účelom výstavby 6 prípadne 7 ks radových garáží o celkovej výmere 150 m2  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 13
komisia do doby predloženia uceleného riešenia neodporúča žiaden návrh na prenájom alebo odpredaj pozemkov na výstavbu hromadných garáží
- Ing. Polónyi – predseda komisie navrhuje vytypovanie lokalít na výstavbu individuálnych garáží
- Ing. Gáll – prednosta MsÚ požaduje vypracovanie ponuky voľných pozemkov podľa parcelných čísiel na výstavbu garáží , tieto pozemku by sa mali ponúkať formou ponukového konania za výhodné ceny pre mesto

7. Ing. Slavomír Pešty a spol., Novomeského 20, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Novomeského ul.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Ing. Slavomíra Peštyho a spol. o prenájom pozemku, časť parc.č. 1611/1 o výmere 213 m2 za účelom výstavby 11 ks hromadných garáží, výmera jednej garáže je cca 19 m2 a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 14
komisia do doby predloženia uceleného riešenia neodporúča žiaden návrh na prenájom alebo odpredaj pozemkov na výstavbu hromadných garáží
- Ing. Polónyi – predseda komisie navrhuje vytypovanie lokalít na výstavbu individuálnych garáží
- Ing. Gáll – prednosta MsÚ požaduje vypracovanie ponuky voľných pozemkov podľa parcelných čísiel na výstavbu garáží , tieto pozemku by sa mali ponúkať formou ponukového konania za výhodné ceny pre mesto

8. Ing. František Helt a spol., Vlčanská 559/19, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Ing. Františka Helta a spol. o prenájom pozemku, časť parc.č. 1030/1 za účelom výstavby 23 ks radových garáží o celkovej výmere cca 500 m2 a príjazdovej komunikácie o výmere cca 475 m2, spolu o výmere 975 m2, pozemok sa nachádza pri budove Komex-u a ZŠ Krátka, v tesnej blízkosti novovybudovaných garáží, MsÚ prijal žiadosť od spoločnosti Komercfruct o odkúpenie pozemku, časť parc.č. 1030/1 o výmere cca 500 m2, žiadateľ svoju žiadosť odôvodňuje tým, že pokiaľ by prišlo k odpredaju pozemku inému žiadateľovi bolo by ohrozené zásobovanie do prevádzok, ktoré sa nachádzajú v objekte Komex-u a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 15
komisia do doby predloženia uceleného riešenia neodporúča žiaden návrh na prenájom alebo odpredaj pozemkov na výstavbu hromadných garáží
- Ing. Polónyi – predseda komisie navrhuje vytypovanie lokalít na výstavbu individuálnych garáží
- Ing. Gáll – prednosta MsÚ požaduje vypracovanie ponuky voľných pozemkov podľa parcelných čísiel na výstavbu garáží , tieto pozemku by sa mali ponúkať formou ponukového konania za výhodné ceny pre mesto

9. Prenájom resp. odpredaj nebytových priestorov na ul. M.R.Štefánika

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala návrh na prenájom resp. odpredaj nebytových priestorov na ul. M.R.Štefánika a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 16
- komisia žiada od OSMM MsÚ preverenie možnosti viazanosti pri manipulovaní s týmto majetkom ( Zákon č. 182 o bytoch a nebytových priestoroch hovorí, že mesto nemôže predať tento nebytový priestor bez súhlasu Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov na M.R.Štefánika )
- komisia ďalej navrhuje otvorenie rokovania s uvedených SVBaNP

10. Kolkáreň – prenájom kolkárne

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala materiál OSMM ohľadom prenájmu kolkárne a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 17
- komisia odporúča prenájom kolkárne za cenu 5.000,- Sk/rok s tým, že náklady na prevádzku kolkárne bude znášať mesto a údržba bude hradené zo vstupov pre verejnosť
- komisia žiada predloženie cenníka pre verejnosť na schválenie
- komisia odporúča predložiť MsZ na schválenie  prevádzkovanie bufetu

11. Návrh na riešenia problematiky dlžníkov v mestských bytoch

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Dôvodovú správu k návrhu na riešenia problematiky dlžníkov v mestských bytoch, ktorú vypracovala s.r.o. Bytkomfort  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 18
- komisia odporúča zistiť ako riešia problematiku dlžníkov v mestských bytoch v iných mestách
- komisia odporúča preveriť iné alternatívy riešenia nedoplatkov na nájomnom
- komisia odporúča zistiť nutnosť poskytovania náhradného ubytovania
- komisia odporúča zistiť viazanosť vyplácania príspevku na bývanie

12. Albín Toma a manž. – návrh na vysporiadanie užívania pozemkov na nároží ulíc Robotníckej a Váhovej v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala návrh Albína Tomu a manž. na vysporiadanie užívania pozemkov na nároží ulíc Robotníckej a Váhovej v Šali a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 19
komisia nebude riešiť tento návrh do získania právoplatnosti rozhodnutia od Okresného súdu v Galante

13. Roľnícke družstvo Šaľa , Hviezdoslavova 2, Šaľa – stanovenie individuálnej ceny za prenájom pozemkov

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala stanovenie individuálnej ceny za prenájom pozemku pre Roľnícke družstvo Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 20
- komisia odporúča nájomné vo výške 1 % z ceny pozemku
- komisia odporúča uzavretie nájomnej zmluvy s RD s ročnou výpovednou lehotou na najkratšiu možnú dobu prenájmu pozemkov

14. Mgr. Čeněk Žiaček, Žiharec 520 – žiadosť o splátkový kalendár za nedoplatok na nájomnom za nebytové priestory

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Mgr.Čeněka Žiačeka o splátkový kalendár na uhradenie nedoplatku za prenájom nebytových priestorov v DPSaH na Kukučínovej ul. v Šali a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 21
- komisia súhlasí s predloženým splátkových kalendárom + úrok vo výške kontokorentu
- komisia žiada v mesiaci september predloženie plnenia tohto splátkového kalendára

15. Katolícka jednota Slovenska, pobočka Šaľa – žiadosť o poskytnutie spoločenských priestorov

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Katolíckej jednoty Slovenska o poskytnutie spoločenských priestorov  na možnosť stretávania sa členov 1x do mesiaca poslednú nedeľu na 2 hodiny a schválila nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 22
komisia súhlasí s poskytnutím priestorov pre Katolícku jednotu Slovenska, podľa možnosti v Dome kultúry Šaľa