Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 04.05.2006 - 07:56  //  aktualizácia: 07.10.2011 - 08:07  //  zobrazené: 1308

02/2006 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 02/2006  |  dátum konania: 27.04.2006  |   zápisnica (pdf)

I.

K informácii o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 1/2/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.


II.

K správe z kontroly vykonanej ÚHK
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
informáciu o vykonávanej kontrole


III.

K rozboru výsledkov hospodárenia a účtovná závierka OSS mesta Šaľa za rok 2005 – materiál číslo C 1/2/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
rozbor výsledkov hospodárenia OSS za rok 2005 a ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31. 12. 2005,
B. schvaľuje
ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31. 12. 2005 a uhradenie straty vo výške 356 913,97 Sk z rezervného fondu OSS.

Za hlasovalo: 19
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo:1
Ladislav Jaroš
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Erika Velázquezová
Ing. Helena Psotová,


IV.

K informácií o outsourcingu

A. berie na vedomie
správu o priebehu o outsourcingu
B. ukladá
predložiť zmluvu o outsourcingu s víťazom VOS pred jej podpisom na prerokovanie a schválenie MsZ .
T: podľa výsledku VOS       Z: prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 14
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár,
Nehlasovalo: 2
Ladislav Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Helena Psotová,
Ing. Erika Velázquezová


V.

K rozboru hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný účet mesta Šaľa za rok 2005 – materiál číslo  C 2/2/06, C 3/2/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný účet mesta Šaľa za rok 2005,
B. schvaľuje
rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný účet mesta Šaľa za rok 2005 nasledovne:
1. plnenie rozpočtu Mesta Šaľa k 31. 12. 2005, a to:

plnenie celkových príjmov vo výške   351 368  tis. Sk
plnenie celkových výdavkov vo výške   348 238  tis. Sk
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok)     3 130  tis. Sk

2. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov, a to:

a) Rezervný fond

stav k 1. 1. 2005       74 135,23 Sk
tvorbu vo výške             4 680 008,37 Sk
použitie vo výške             4 679 633,69 Sk
stav k 31. 12. 2005      74 509,91 Sk

b) Fond rozvoja bývania

stav k 1. 1. 2005      72 010,87 Sk
tvorbu vo výške      17 871,71 Sk
použitie vo výške      28 157,43 Sk
stav k 31. 12. 2005               61 725,15 Sk

c) Sociálny fond

stav k 1. 1. 2005      22 477,60 Sk
tvorbu vo výške    422 724,75 Sk
použitie vo výške    376 550,85 Sk
stav k 31. 12. 2005      68 651,50 Sk

3. Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške   889 659 tis. Sk

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

5. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2005 vo výške 2 817 tis. Sk na vrátenie zábezpeky z roku 2005

6. Použitie rezervného fondu vo výške 313 tis. Sk tvoreného z  prebytku hospodárenia roku 2005 na splátku časti istiny prijatých úverov mesta.
C. súhlasí
s celoročným hospodárením mesta Šaľa bez výhrad

D. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Šaľa za rok 2005

Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová,
Proti hlasovalo: 2
Tibor Dubis, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 5
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ladislav Jaroš, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 0


Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Helena Psotová,
Ing. Erika Velázquezová


VI.

K návrhu na prevzatie záväzkov spoločnosti Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o.
v likvidácii – materiál číslo C 4/2/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na prevzatie záväzkov spoločnosti Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o. v likvidácii ,
B. schvaľuje
prevzatie záväzkov spoločnosti Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o. v likvidácii.

Za hlasovalo: 16
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Helena Psotová,
Ing. Erika Velázquezová


VII.

K návrhu na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 – materiál číslo C 5/2/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006,
B. schvaľuje
úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 nasledovne:

celkové príjmy   374 808 tis. Sk
celkové výdavky   374 808 tis. Sk
rozdiel celkom    0 Sk

Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 1
Ing. Karol Mikloš,
Počet neprítomných: 4
Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová


VIII.

K majetkovým záležitostiam

1. Veronika Mareková, Šaľa, Bilická 7 – návrh na vysporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pri rodinnom dome – materiál číslo D 1/2/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na vysporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pri rodinnom dome,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností  v  k. ú. Šaľa:
1. odpredaj   časti pozemku  pkn parc.  č. 1625/1 vedenej v PK vo vložke č.1140 pre k. ú. Šaľa vo výmere cca 1871 m2 (výmeru upresní GP ) v spoluvlastníckom podiele  ½ za cenu 10,--Sk/m2 , t. j. celkom cca 9 355,-- Sk pre rod. Marekovú,
2. kúpu  časti pozemku  pkn parc.  č. 1625/1 vedenej  v  PK vo vložke č. 1140 pre k. ú. Šaľa vo výmere cca 100 m2 v spoluvlastníckom podiele ½ (tú časť pozemku, ktorá sa nachádza v  miestnej komunikácii Bilická ul., výmeru upresní GP) od rod. Marekovej za cenu 10,-- Sk/m2, t. j. celkom cca 500,-- Sk do vlastníctva mesta Šaľa,
po zápise rozhodnutia súdu OS Galanta 4C 56/02-152 do KN na Správe katastra v prospech mesta Šaľa (spoluvlastnícky podiel ½ z pkn parc. č. 1625/1).

Za hlasovalo: 13
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Ladislav Szarka,
Zdržalo sa: 3
Andrej Csillag, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 3
Tibor Dubis, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár,
Počet neprítomných: 4
Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová

 


2. MUDr. Regan Belovič, Šaľa, Agátová 10, Mgr. Júlia Belovičová, Šaľa, Jánošíkova 25 – žiadosť o prenájom príp. odkúpenie pozemku – materiál číslo D 2/2/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom príp. odkúpenie pozemku,
B. neschvaľuje
a) odpredaj  pozemku, parc. č. 2016/3, záhrada o výmere 264 m2   pre  súrodencov  MUDr. Regana Beloviča, bytom Šaľa, Agátová č.10 a  Mgr. Júliu Belovičovú, bytom Šaľa, Jánošíkova č. 25, každému v spoluvlastníckom podiele ½ ,  za cenu 1 464,-Sk/ m2, t.j. spolu za 386 496,- Sk,

Za hlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,
Proti hlasovalo16:
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš,
Nehlasovalo: 1
Ing. Karol Mikloš,
Počet neprítomných: 4
Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová

B. neschvaľuje
b)  prenájom  pozemku  parc. č. 2016/3  pre  súrodencov  Belovičových,  cena nájmu podľa VZN č.22/2003 v znení dodatku č.1 je 3,-Sk/m2/rok,

Za hlasovalo: 2
Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč,
Proti hlasovalo: 15
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 4
Andrej Csillag, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Karol Mikloš,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová


B. neschvaľuje
c) zriadenie vecného bremena  práva prechodu  a prejazdu cez  pozemok  parc. č.2016/3 v šírke 3 m  v prospech vlastníkov parc.č.2015/1 a 2015/2.

Za hlasovalo: 10
Ing. Štefan Bartošovič, Andrej Csillag, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová, , Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 8
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková
Zdržalo sa: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 4
Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová


3. Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – prenájom futbalového areálu na ul. Nitrianskej v Šali – materiál číslo D 3/2/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom futbalového areálu za symbolickú cenu,
B. schvaľuje
prenájom futbalového areálu na ul. Nitrianskej, vrátane ihriska, sociálno-prevádzkovej budovy s tribúnou, bytu správcu a vedľajších stavieb a to vedľajšej tribúny, garáže a pomocných sociálnych priestorov za symbolickú cenu 1,-- Sk/mesiac, t. j. 12,-- Sk/rok.

Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Mgr. Gustáv Güll, JUDr. Ladislav Kelemen,
Nehlasovalo: 1
Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Martin Alföldi, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Helena Psotová,
Ing. Erika Velázquezová


4. Milan Takáč – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ulici – materiál číslo
D 5/2/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemkov,
B. schvaľuje
predaj pozemku, časť parc. č. 3080/3 o výmere 43 m2 pričlenenej k parc. č. 3080/23 a novovytvorenej parc. č. 3080/253 o výmere 70 m2 v zmysle GP č. 02/2006 overeného Správou katastra pod č. 17/06, spolu 113 m2 v cene 510 ,-- Sk/m2, t. j. spolu 57 630,-- Sk pre Milana Takáča, bytom Dlhoveská 1422/10, Šaľa.

Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár,  Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 5
MUDr. Martin Alföldi, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Helena Psotová,
Ing. Erika Velázquezová


5. Odplatný prevod hnuteľného majetku – „NN rozvody – Obslužná komunikácia a inžinierske siete, Šaľa“, kúpna zmluva medzi mestom Šaľa a Západoslovenskou energetikou a.s. Bratislava – materiál číslo D 6/2/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh zmluvného odplatného prevodu hnuteľného majetku „NN rozvody – Obslužná komunikácia a inžinierske siete, Šaľa“,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod hnuteľného majetku „NN rozvody v rámci stavby – Obslužná komunikácia a inžinierske siete, Šaľa“ pre Západoslovenskú energetiku a.s. Bratislava (IČO 35 823 551) v cene vo výške 40 % obstarávacích nákladov vynaložených na realizáciu NN rozvodov.

Za hlasovalo: 16
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ján Hlavatý,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš, Peter Popluhár,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Karol Mikloš, Ing. Helena Psotová,
Ing. Erika Velázquezová

 

 


6. Vyhodnotenie VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu objektov skladov v areáli na ul. Družstevnej vrátane pozemkov – materiál číslo D 7/2/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
záver hodnotiacej komisie VOS na kúpu   objektov  skladov  v  areáli na Ul. Družstevnej  v Šali,  vrátane pozemkov,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod  nehnuteľností  v  k. ú. Šaľa  vedených  v  KN  registri  C  na LV
č. 1
1. objekty  skladov  súp. č. 1595  a  súp. č. 7149  na  pozemkoch  parc. č. 524/3 a 524/22 cene 1,199.800,-- Sk
2. pozemky
- parc. č. 524/2, zastavaná plocha o  výmere 974 m2, parc. č. 524/3,  zastavaná plocha o výmere 222 m2, parc. č. 524/22, zastavaná plocha o výmere 227 m2, v celosti,
- parc.č. 524/23, zastavaná  plocha  o   výmere  169 m2 , parc. č. 524/24 ostatná plocha o  výmere 43 m2 (spoločný vstup do areálu, označenie parciel je  v súlade s geom.plánom č.134/2005), v  spoluvlastníckom podiele ½, v  cene 1 410 200,-- Sk,
t. j. spolu za sumu 2 610 000,-- Sk pre spoločnosť JA-PaG, s.r.o., so sídlom Šaľa, Ul. Javorová 2092/8, s tým že, kúpna cena bude uhradená formou 6 splátok, pričom zmluvná zábezpeka bude započítaná ako 1.splátka a posledná 6. splátka bude uhradená najneskôr dňa 30.9.2006.

Za hlasovalo: 18
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 2
Ladislav Jaroš, Peter Popluhár,
Počet neprítomných: 4
Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová


7. K finančnej podpore na rekonštrukciu kaplnky Feketeházyho

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
požiadavku o príspevok mesta na rekonštrukciu kaplnky Feketeházyho v požadovanej sume 150 000,-- Sk,

B. ukladá
zabezpečiť finančné prostriedky z rozpočtu mesta na vytvorenie finančných zdrojov v položke dotácie pre FO a PO.
T: 3. riadne MsZ              Zodp.: prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 17
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 1
Andrej Csillag,

Počet neprítomných: 6
MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. František Botka,
MUDr. Ladislav Szarka, Ing. Erika Velázquezová


IX.

K zmluve o údržbe medzi mestom Šaľa a Nitrianskym samosprávnym krajom – ul. Vlčanská, križovatka na Námestí Sv. Trojice, križovatka ulíc Vlčanská a Dolná – materiál číslo F 1/2/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zmluvu o údržbe medzi mestom Šaľa a Nitrianskym samosprávnym krajom o údržbe a majetkoprávnom vysporiadaní komunikácií a pozemkov pod nimi – ul. Vlčanská, križovatka na Námestí Sv. Trojice, križovatka ulíc Vlčanská a Dolná,
B. schvaľuje
zmluvu o údržbe medzi mestom Šaľa a Nitrianskym samosprávnym krajom o údržbe a majetkoprávnom vysporiadaní komunikácií a pozemkov pod nimi – ul. Vlčanská, križovatka na Námestí Sv. Trojice, križovatka ulíc Vlčanská a Dolná.

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 5
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Jozef Grell, Ján Hlavatý, Peter Popluhár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová


X.

K návrhu na zriadenie Základnej školy s materskou školou Petra Pázmanya s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským, Šaľa, P. Pázmaňa č. 48,
k 1. septembru 2006 – materiál číslo F 2/2/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zriadenie Základnej školy s materskou školou Petra Pázmanya s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským, Šaľa, P. Pázmaňa č. 48, k 1. septembru 2006,
B. schvaľuje
1. zrušenie Základnej školy Petra Pázmanya s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa, ul. P. Pázmaňa č. 48, po vyradení zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR k 31. augustu 2006,
2. zriadenie Základnej školy s materskou školou Petra Pázmanya s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským, Šaľa, P. Pázmaňa č. 48, po zaradení do siete škôl a školských zariadení MŠ SR  k 1. septembru 2006, ktorá je právnym nástupcom zrušenej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Petra Pázmanya Šaľa, P. Pázmaňa 48 a prechádzajú na ňu práva a povinnosti z pracovno-právnych vzťahov a iných právnych vzťahov dňom 01. 09. 2006.

Za hlasovalo: 18
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 2
Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý,
Počet neprítomných: 4
Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová


XI.

K stanoveniu obsahu a rozsahu zmien a doplnkov Územného plánu mesta Šaľa – materiál číslo G 1/2/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A. prerokovalo a berie na vedomie
stanovenie obsahu a rozsahu zmien a doplnkov Územného plánu mesta Šaľa,
B. ukladá
pripraviť a prerokovať tento materiál v zmysle platnej legislatívy
          Z: prednosta MsÚ
Za hlasovalo: 22
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. František Botka, MUDr. Ladislav Szarka, Ing. Erika Velázquezová


XII.

K žiadosti Tenisového klubu Šaľa o finančný príspevok pre podporu činnosti klubu

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A. prerokovalo
žiadosť Tenisového klubu Šaľa o finančný príspevok pre podporu činnosti klubu
B. odporúča
primátorovi mesta Šaľa uzavrieť nájomnú zmluvu na prenájom tenisových kurtov a krytej tenisovej haly
C. ukladá
zabezpečiť sumu 100 000,-- Sk v rozpočte na úhradu nájmu pre Tenisový klub Šaľa.
          Z: prednosta MsÚ
Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
MUDr. Martin Alföldi, JUDr. Ladislav Kelemen,
Nehlasovalo: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 3
Ing. František Botka, MUDr. Ladislav Szarka, Ing. Erika Velázquezová

Prílohy