Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 07.04.2021 - 07:48  //  aktualizácia: 07.04.2021 - 07:49  //  zobrazené: 1809

01/2021 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 01/2021  |  dátum konania: 17.03.2021

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(01/2021)

Dátum: 17. 3. 2021

Miesto: Kongresová sála, Mestský úrad Šaľa

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Igor Bleho, Jozef Holota, Ing. Tomáš Mészáros, Ing. Ladislav Mitošinka, Jana Majdlenová, Ladislav Jaroš, Ing. Patrik Ščasný

Neprítomný: Ing. Karol Molnár

Prizvaní: Ing. Miroslav Bicek, Ladislav Jaroš ml.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Ing. Miroslav Bicek (ewia, a.s.) – nové letné kúpalisko v Šali
 4. Vyhlásenie najlepších športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2020 – návrhy mesto Šaľa
 5. Rôzne
 6. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal na prvom tohtoročnom zasadnutí prítomných členov komisie a prizvaných hostí – Ing. Miroslava Biceka a Ladislava Jaroša ml. zo spoločnosti ewia, a.s. Prezentovalo sa 10 členov, na základe čoho predseda skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Dňa 11. 3. 2021 tajomníčka komisie elektronicky poslala členom program rokovania, s ktorým komisia súhlasila. Peter Szalay navrhol k pôvodnému programu doplniť ďalší bod, ktorý sa týkal PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja) a jeho aktivity a doplnenia a aktualizácie PHSR na roky 2021 – 2022. Členovia komisie jednomyseľne odsúhlasili doplnenie tohto bodu do programu.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 9. 11. 2020 a dodal, že uznesenie 6/3/2020 bolo splnené.  

K bodu 3: Ing. Miroslav Bicek (Ewia, a.s.) – nové letné kúpalisko v Šali

Ing. Miroslav Bicek sa na začiatku svojho vystúpenia poďakoval za pozvanie a za možnosť, že môže  členov komisie oboznámiť s projektami spoločnosti ewia, a.s. Uviedol, že spoločnosť má v šalianskom regióne rozpracované viaceré investičné aktivity a letné kúpalisko je jedným z nich, ktoré v súčasnosti neslúži svojmu účelu. Dodal, že je rodák zo Šale, záleží mu na prosperite tejto oblasti, v ktorej vyrastajú aj jeho deti, rád by prispel k rozvoju nášho regiónu a ako domáci človek si pamätá, ako kúpalisko v minulosti fungovalo a ľudia tam radi trávili svoj voľný čas. Bazén bol zaplnený zeminou a funkčné zostali iba servisné budovy, v ktorých sa stretávala šalianska mládež. Ing. Miroslav Bicek pripomenul, že nedávno bolo na sociálnych sieťach uverejnené video o tom, akú podobu by v budúcnosti kúpalisko v Šali mohlo mať. V tejto súvislosti bol oslovený architekt Boris Becker zo Šale, ktorý dobre pozná domáce pomery, aby zrealizoval štúdiu. Ing. Miroslav Bicek pripomenul, že je to dlhodobý projekt, revitalizácia kúpaliska je jednou z priorít už druhé volebné obdobie mesta a jeho oživenie zapadá aj do koncepcie jeho rozvoja. Podotkol, že na Slovensku nie je mesto, v ktorom sa nachádza taký pekný a vhodný areál pre kúpalisko a navyše má jednu obrovskú výhodu, ktorou je vlastný geotermálny vrt, ktorý by mohol byť využiteľný na tento účel, ale v súčasnosti teplá voda odteká do rieky Váh. Pokračoval, že ďalšou výhodou je to, že mesto Šaľa je jediným vlastníkom pozemku. Ten sa mu podarilo získať zámenou s pôvodným majiteľom a od roku 2008 mesto vlastní celý areál kúpaliska. Mesto už v minulosti malo snahu nájsť investora a finančné prostriedky na revitalizáciu kúpalisku, ale to sa mu zatiaľ nepodarilo. Momentálne je to stále zanedbaný a neudržiavaný areál. Ing. Miroslav Bicek sa vyjadril, že by rád videl oživenie nielen bývalého kúpaliska, ale aj krytého bazéna v areáli Duslo, a.s., ktorý je od apríla 2019 stále zatvorený z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu strechy. Dodal, že stále u neho pretrváva prvotná myšlienka, do čoho by peniaze v Šali mohli byť investované – a tou je kúpalisko a odhadovaná suma tejto investície je približne 2 milióny Eur. Vysvetlil, že štúdia mesto nestálo žiadne finančné prostriedky, je to stále v projekčnej fáze a bude mať niekoľko častí. Pri kreslení projektu chcú prísť na mesto a dohodnúť sa, či mesto víta túto myšlienku. Dodal, že stále nie je jasné,  za akých podmienok by mesto išlo do projektu, aké stanovisko bude mať, za kých podmienok dá mesto areál do nájmu, či to bude 1 Euro alebo 100 000 Eur. Peter Szalay sa vyjadril, že je to ešte stále v takej fáze, kedy sa dajú navrhovať a robiť zmeny, týka sa to napríklad plánovanej športovej haly na všestranné športy, ktorá by mala susediť s kúpaliskom. Víta aj snahu riešiť otázku príjazdu a parkovania a vyjadril sa, že v tom prípade je to úplne iný uhol pohľadu. Ing. Ladislava Mitošinku zaujímalo, či výstavba kúpaliska je podmienená výstavbou centra cirkulárnej ekonomiky.
Ing. Miroslav Bicek sa vyjadril, že ešte vôbec nie je isté, či centrum v Šali vôbec bude a upresnil, že prevažuje myšlienka oživenia letného kúpaliska a nie celoročného aquaparku, na ktorom by boli zainteresovaní iní investori. Stále je tu ale vízia vybudovania nielen letného kúpaliska, ale celého multifunkčného areálu. Jozef Holota sa opýtal, prečo komisia mládeže a športu nebola oslovená v tejto súvislosti a zastával názor, že komisia by mala byť prítomná pri takýchto projektoch. Peter Szalay sa v tejto súvislosti vyjadril, že práve teraz je tá správna doba, kedy má komisia čo povedať k celému projektu. Ing. Ivan Kováč podotkol, že všetko je zatiaľ iba v začiatkoch, detaily prídu neskôr, ale on osobne podporuje tento projekt. Ing. Miroslav Bicek uznal, že Duslo, a.s. veľa urobilo pre mesto Šaľa, ale je už čas posunúť sa ďalej. Víta tu myšlienku, aby v budúcnosti komisia mládeže a športu rokovala s architektom Borisom Beckerom, ktorý je zároveň aj členom komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu. Spoločnosť Ewia, a.s. je iniciatívna, chce v Šali podnikať a on víta tú myšlienku, že je tu investor, ktorý má záujem v meste investovať. Jedná sa o veľký projekt, ktorý by do tohto regiónu priniesol 70 -100 tisíc Eur ročne (miestne dane do rozpočtu obce a pracovné miesta). Dodal, že popri takýchto veľkých spoločnostiach vznikajú aj nadácie, ewia, a.s. už svoju nadáciu má a Ing. Miroslav Bicek je jej štatutárny zástupca, nadácia finančne alebo materiálne podporila viac ako 15 projektov (športové podujatia, dni obcí, školské zariadenia a iné). Vysvetlil, že spoločnosť sa rozhodla investovať do okresu Šaľa preto, pretože sa jedná o región s vhodnou infraštruktúrou a rýchlo rastúcou životnou úrovňou. To má ale zároveň vplyv aj na zvyšujúce množstvo vyprodukovaného odpadu, avšak tejto skutočnosti nezodpovedajú kapacity a ani kvalita spracovania odpadu v okrese. Zdôraznil, že takmer všetok komunálny odpad sa skládkuje a skládky denne uvoľňujú do ovzdušia obrovské množstvá emisií, produkujú skleníkové plyny, hlavne nebezpečný metán, rozpad odpadu vedie aj k priesakom škodlivých látok do pôdy a podzemných vôd a navyše náklady na skládkovanie sa neustále zvyšujú. Vysvetlil rozdiel medzi obyčajnou spaľovňou a zariadením na energetické využitie odpadu (ZEVO) - v spaľovni sa odpad iba zneškodňuje a ZEVO zariadenia umožňujú premenu odpadu na energiu a teplo, čo znamená, že v zariadeniach sa odpad zhodnocuje. Časť elektrickej energie sa používa na vlastnú spotrebu a zvyšok putuje do rozvodových sietí, a tak môže byť v zime vytvorené teplo pre veľké množstvo domácností. Ing. Miroslav Bicek zdôraznil, že na zariadenia ZEVO sú kladené najprísnejšie emisné požiadavky a všetky parametre sa kontrolujú 24 hodinovým automatizovaným monitorovacím systémom. K týmto údajom majú priamy prístup štátne inšpekčné orgány, ktoré dohliadajú na dodržiavanie emisných limitov. Za ich prekročenie spoločnostiam hrozia obrovské pokuty. Na otázku, ako by to bolo s odpadom zo zahraničia, Ing. Miroslav Bicek uviedol, že pre ZEVO je to zákonom zakázané a jednalo by sa len o odpad z okruhu 35 km s možnosťou rozšírenie rádia zvozu na 50 km. Na otázku, že aký vplyv to bude mať už teraz na veľmi zlú dopravnú situáciu v Šali,
Ing. Miroslav Bicek uviedol, že v porovnaní s dnešným stavom sa zvýši o cca 0,47 percent, čo nebude mať badateľný vplyv na dopravu v meste a jeho okolí. Dodal, že v šalianskom regióne sa jedná o lokalitu v blízkosti priemyselného areálu Duslo, a.s. a do úvahy prichádzajú 2 varianty – buď v katastri obce Močenok alebo v katastri mesta Šaľa. Projekt je momentálne vo fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie, potom by mal nasledovať proces územného a stavebného konania. Tento proces by mal trvať 2 – 3 roky.

Uznesenie 1/3/2021: Komisia mládeže a športu podporuje investičný zámer spoločnosti ewia a.s. revitalizácie bývalého kúpaliska v meste Šaľa.

K bodu 4: Vyhlásenie najlepších športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2020 – návrhy mesto Šaľa

Tento rok mesto Šaľa a OATJK (Asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa) pripravujú Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2020. Členovia komisie sa zaoberali nasledujúcimi návrhmi, ktoré prišli od športových klubov na území mesta Šaľa a verejnosti a ktoré navrhlo aj mesto Šaľa.

DOSPELÍ A JUNIORI – KOLEKTÍVY

 

 • družstvo žien – hádzaná (navrhovateľ - HK Slovan Duslo ŠAĽA)
 • seniorské družstvo – voltíž (navrhovateľ - TJ Slávia SOUP ŠAĽA)
 • seniorské družstvo – petang (navrhovateľ - KPP Svätopluk ŠAĽA)
 • družstvo žien – športová streľba (navrhovateľ - Športovo strelecký klub ŠAĽA)
 • družstvo nevidiacich a zrakovo postihnutých - kolky (navrhovateľ - TJ Slovan Duslo ŠAĽA)

 

DOSPELÍ A JUNIORI – JEDNOTLIVCI

 

 • Erik TÓTH – naturálna kulturistika (navrhovateľ - THE Gym ŠAĽA)
 • Olívia ŠČÍPOVÁ – hádzaná (navrhovateľ - HK Slovan Duslo ŠAĽA) 
 • Lea HAKSZER – voltíž (navrhovateľ - TJ Slávia SOUP ŠAĽA)
 • Thomas HUČKO - futbal (navrhovateľ - FK Slovan Duslo ŠAĽA)
 • Natália NÉMETHOVÁ – hádzaná (navrhovateľ - HK Slovan Duslo ŠAĽA) 
 • Zuzana HRAŠKOVÁ – plutvové plávanie (navrhovateľ - KVŠ Barakuda ŠAĽA)
 • Karol HLAVATÝ – športové aktivity (navrhovateľ- mesto Šaľa)  
 • Daniel Kováč – ľahká atletika (navrhovateľ- mesto Šaľa) 

 

MLÁDEŽ – KOLEKTÍVY

 

 • kolektív mládeže - plutvové plávanie (navrhovateľ - KVŠ Barakuda ŠAĽA)
 • mužstvo žiakov U 13 – futbal (navrhovateľ - FK Slovan Duslo ŠAĽA)    
 • družstvo staršie žiačky – hádzaná (navrhovateľ - HK Slovan Duslo ŠAĽA) 
 • družstvo žiačok - hádzaná (navrhovateľ - Gymnázium J. Fándlyho ŠAĽA)
 • mužstvo prípravka U 11 - futbal (navrhovateľ - FK Slovan Duslo ŠAĽA)  
 • mužstvo prípravka U 9 - futbal (navrhovateľ - FK Slovan Duslo ŠAĽA)  
 • družstvo mladšie žiačky – hádzaná (navrhovateľ - HK Slovan Duslo ŠAĽA)                                                                       

 

MLÁDEŽ – JEDNOTLIVCI

 

 • Sára SUBA – plutvové plávanie (navrhovateľ- mesto Šaľa)    
 • Katarína NAGYOVÁ – voltíž (navrhovateľ - TJ Slávia SOUP ŠAĽA)
 • Peter PORUBSKÝ – športová streľba (navrhovateľ - Športovo strelecký klub ŠAĽA)  
 • Lea KMEŤKOVÁ – rýchlostné korčuľovanie (navrhovateľ - LUIGINO.sk ŠAĽA)
 • Jakub URBÁN – ľahká atletika (navrhovateľ - TJ Slovan Duslo ŠAĽA)  
 • Benjamin BARCZI - plutvové plávanie (navrhovateľ - KVŠ Barakuda ŠAĽA)
 • Sára NITONOVÁ + Mia SPISZÁKOVÁ – voltíž (navrhovateľ - TJ Slávia SOUP ŠAĽA) 
 • Lukáš TAKÁCS – rýchlostné korčuľovanie (navrhovateľ - LUIGINO.sk ŠAĽA)
 • Petra KISSOVÁ – plutvové plávanie (navrhovateľ - KVŠ Barakuda ŠAĽA)    
 • Dávid POLÁČEK – ľahká atletika (navrhovateľ - TJ Slovan Duslo ŠAĽA)  
 • Lea TOMÁŠKOVÁ - športová streľba (navrhovateľ - Športovo strelecký klub ŠAĽA) 
 • Jakub KOZMER - plutvové plávanie (navrhovateľ - KVŠ Barakuda ŠAĽA)
 • Adam SÚDOR - rýchlostné korčuľovanie (navrhovateľ - LUIGINO.sk ŠAĽA)
 • Alexandra SLIŠKOVÁ - plutvové plávanie (navrhovateľ - KVŠ Barakuda ŠAĽA)                                                          

 

TRÉNERI

 

 • Štefan BERTIČ - futbal (navrhovateľ - FK Slovan Duslo ŠAĽA)
 • Marián BELÁK - rýchlostné korčuľovanie (navrhovateľ - LUIGINO.sk ŠAĽA)                                          
 • Ľudmila BOLTENKOVÁ – hádzaná (navrhovateľ - HK Slovan Duslo ŠAĽA)                                                    
 • Beáta TÓTHOVÁ – voltíž (navrhovateľ - TJ Slávia SOUP ŠAĽA)                                                                    

 

FUNKCIONÁRI

 

 • Miroslav VICENA (im memoriam) – futbal (navrhovateľ - FK VEČA)
 • Katarína RÁCZOVÁ - futbal (navrhovateľ - FK Slovan Duslo ŠAĽA)                                                               
 • Lukáš LUKNÁR – voltíž (navrhovateľ - TJ Slávia SOUP ŠAĽA)                                                                                                                                        

 

OSOBITNÉ OCENENIA

 

 • Karol ŠEVĆÍK – futbal (im memoriam) (navrhovateľ- mesto Šaľa)
 • Július VESELKA – kolky (navrhovateľ - TJ Slovan Duslo ŠAĽA)
 • František LIPTAI - športová streľba (navrhovateľ - Športovo strelecký klub ŠAĽA) 
 • rodina ŠEVČÍKOVA - futbal (navrhovateľ- mesto Šaľa)                                                                                
 •  

Uznesenie 1/4/2021: Komisia mládeže a športu schválila horeuvedené návrhy na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2020.

K bodu 5: PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020, jeho aktivity a doplnenie a aktualizácia PHSR na roky 2021 – 2022 (doplnený bod do programu)

Tajomníčka komisie informovala, že minimálne raz do roka majú komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Šali úlohu venovať sa PHSR (Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja) a jeho aktivitám, prípadne dali návrhy, čo zapracovať do vyhodnotenie PHSR. Vzhľadom k tomu, že sa prípravy na budúcom programovom období na úrovni štátu aj regiónu pozdržali, príprava nového PHSR bude pravdepodobne posunutá, a preto je záujem na roky 2021-2022 pripraviť doplnenie a aktualizáciu PHSR na prechodné obdobie. Tento materiál doplnenia a aktualizácie bude predložený paralelne so správou o plnení PHSR za rok 2020 na májovom zastupiteľstve. Peter Szalay navrhol, aby do návrhu na doplnenie a aktualizáciu PHSR 2021 – 2022 boli zahrnuté nasledujúce body:

 • viacúčelová športová hala do sekcie rekreačno-športový areál, u ktorej je odhadovaná investícia 3 000 000 Eur.
 •  výstavba posilňovne nad vstupným vestibulom mestskej športovej haly, u ktorej je odhadovaná investícia cca 150 000 Eur
 • modernizácia informačného panelu – scoreboard v športovej hale, odhadovaná investícia vo výške cca 30 000 Eur

Predseda komisie uviedol, že na aktivity, ktoré nie sú zahrnuté v PHSR, sa nebudú môcť čerpať dotačné prostriedky, čo znamená, že mesto sa nebude môcť zapojiť do žiadnej výzvy o finančné prostriedky na tú aktivitu, ktorá nie je uvedená v PHSR. Jozef Holota vyjadril podporu na zaradenie viacúčelovej haly do aktualizácie PHSR, ale projekt posilňovne nepodporuje. Vyjadril sa, že Mestská športová hala v Šali sa v podstate zmenila na jednoúčelovú hádzanársku halu. Detské kategórie posilňovňu nepotrebujú vôbec a pokiaľ majú dorastenecké kategórie kvalitných trénerov, tak je pre nich posilňovňa takisto len okrajová až zanedbateľná záležitosť. Dodal, že prakticky by posilňovňa slúžila len profesionálnym seniorským klubom. Suma tých cieľov v dokumente je aj tak nereálna, ale pokiaľ by sa mala naplniť, tak pred posilňovňou pre profesionálnych športovcov by uprednostnil napríklad opravu/výmenu nevyhovujúcich podláh v školských telocvičniach a určite je tam ešte mnoho ďalších možností, ako takéto peniaze použiť pre podstatne väčšiu časť športujúcej verejnosti. Čo sa týka ostatných cieľov, Jozef Holota má pocit, že okrem plavárne a kúpaliska, ktoré uvádzajú podľa všetkého reálne nákladové položky, sú ostatné záležitosti poddimenzované a sumy by mohli byť pri všetkých zdvojnásobené. Jozef Holota uviedol, že nevie podporiť ani zaradenie modernizácie informačného panelu v hale do aktualizácie PHSR. Dodal, že rozumie tomu, že sa Peter Szalay snaží vybojovať čo najlepšie podmienky pre hádzanársky klub, ale myslí si, že priority športu
v meste a tým pádom aj komisie pre mládež a šport sú od tých klubových diametrálne odlišné. Opýtal sa, z akých zdrojov by bolo tých 30 000 Eur, akú prioritu má modernizácia informačného panelu
v porovnaní s inými prioritami rozvoja športu v meste a aký význam má táto investícia v porovnaní s inými možnosťami investícií do športovej infraštruktúry v meste. Dodal, že ak by to zafinancoval Samsung, potom to nemusí figurovať v PHSR a uviedol, že ak má mesto potenciál investovať 30.000 Eur do rozvoja športovej infraštruktúry, potom modernizácia informačného panelu v jednoúčelovej hádzanárskej hale je ďaleko vzadu na neexistujúcom zozname priorít športu v Šali za položkami, ako napríklad nákup tatami pre úspešné oddiely bojových športov, oprava nevyhovujúcich podláh
v telocvičniach základných škôl, oprava bežeckých dráh a verejne prístupných športovísk a iné. Uviedol, že je to jeho názor a akceptuje návrh, ak ho väčšina členov komisie podporí.

Uznesenie 1/5/2021: Komisia mládeže a športu odporúča, aby do aktualizácie č. 1 PHSR mesta Šaľa na roky 2015 - 2020 na obdobie rokov 2021 – 2022 boli doplnené informácie týkajúce sa: viacúčelovej športovej haly do sekcie rekreačno-športový areál, u ktorej je odhadovaná investícia 3 000 000 Eur, výstavby posilňovne nad vstupným vestibulom mestskej športovej haly, u ktorej je odhadovaná investícia cca 150 000 Eur a modernizácie informačného panelu – scoreboard v športovej hale, odhadovaná investícia vo výške cca 30 000 Eur.  

K bodu 6: Rôzne

Členovia komisie nemali žiadne námety do bodu Rôzne.

K bodu 7: Záver

Predseda komisie Peter Szalay ukončil zasadnutie Komisie mládeže a športu a poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť.

 

 

Zapísala:           Ing. Martina Čižmáriková                                                  Peter Szalay

                            tajomníčka KMaŠ                                                                 predseda KMaŠ

 

 

Dátum:              23. 3. 2021