Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 21.10.2020 - 08:09  //  aktualizácia: 21.10.2020 - 08:09  //  zobrazené: 1484

01/2020 zasadnutie komisie pre udeľovaní ocenení mesta Šaľa

číslo: 01/2020  |  dátum konania: 12.10.2020

Prítomní: Ing. Tibor Baran, JUDr. Anna Torišková, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,          Ing. Jana   Nitrayová, Mgr. Milica Kováčová Karlubíková, Gabriela Kukučková

Neprítomný: Ing. Štefan Bartošovič

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Posudzovanie návrhov na udelenie ocenení mesta Šaľa
  3. Ukončenie

 

 

  1. Otvorenie

 

Zasadnutie Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa otvoril predseda Ing. Tibor Baran, ktorý privítal prítomných.

 

 

  1. Posudzovanie návrhov na udelenie ocenení mesta Šaľa

 

Predseda komisie predložil členom komisie návrhy na udelenie ocenení.

 

Komisia  po posúdení návrhov predkladá nasledovné 4 návrhy na ocenenia mesta Šaľa:

 

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - za mimoriadne úspechy v oblasti geodézie a kartografie                     na Slovensku a v Európe ako aj za dlhoročnú činnosť vysokoškolského pedagóga a prípravu budúcej novej generácie geodetov

Mária Putyerová - za dlhoročnú aktívnu spoluprácu s mestom Šaľa v oblasti kultúrneho a spoločenského života a nezištnú pomoc pre obyvateľov mestskej časti Kilič 

Ing. Alžbeta Sedliačiková -  za dlhoročné vykonávanie funkcie hlavnej kontrolórky mesta a   vysoko profesionálnu kontrolnú činnosť,  pôsobenie v ZPOZ-e a obohatenie ľudského poznania tvorivými umeleckými výkonmi, za aktívnu činnosť pri rozvoji mesta Šaľa

František Liptai - za dlhoročnú úspešnú a aktívnu činnosť športovca, funkcionára a trénera a osobný prínos pre rozvoj športovej streľby v meste Šaľa a v regióne a šírenie dobrého mena mesta Šaľa na Slovensku i v zahraničí

 

 

 

Navrhovatelia Mgr. Jozef Varsányi a Ing. Tibor Baran navrhujú udeliť ocenenie „Čestné občianstvo mesta Šaľa“

- prof. Ing. Alojzovi Kopáčikovi, PhD.

 

 

Dôvod:

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. získal vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézia a kartografia, neskôr vedeckú hodnosť CSc. v odbore geodézia a kartografia a stal sa  docentom  a profesorom. Pôsobil na Ústave inžinierskej geodézie TU vo Viedni, vo funkcii prodekana fakulty pre rozvoj a dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave a bol členom AS STU v Bratislave. V súčasnosti je už druhé funkčné obdobie vedúcim Katedry geodézie na SvF STU v Bratislave a aktuálne pôsobí vo funkcii prorektora pre vedu a výskum STU v Bratislave. Vyučuje predmety v študijných programoch Geodézia a kartografia a Civil engineering a vychoval viac ako 50 inžinierov. Je dlhoročným školiteľom v PhD. študijnom programe Geodézia a kartografia a predsedom SOK pre odbor Geodézia a kartografia na Slovensku. Vychoval celkovo 7 doktorov filozofie, aktuálne je školiteľom 3 študentov PhD.. Venuje sa aj vedeckej činnosti. Bol riešiteľom troch medzinárodných projektov, riešiteľom a zodpovedným riešiteľom viacerých projektov VEGA a APVV. Je autorom a spoluautorom viac ako 160 článkov, 1 monografie, 2 učebníc a editorom 12 zborníkov z konferencií (z toho 8 v zahraničí), autorom učebnice Engineering Surveys for Industry vydanej v anglickom jazyku vo svetovom vydavateľstva Springer Nature. Je členom korešpondentom Bavorskej akadémie vied, Geodetickej komisie a členom rady tejto komisie, bol tiež predsedom komisie CE Engineering Surveys Medzinárodnej federácie geodetov (FIG), je dlhodobo aktívnym členom a národným delegátom FIG za Slovensko, členom Komory geodetov a kartografov (KGK) a predsedom skúšobnej a autorizačnej komisie KGK. Je zakladateľom a stálym predsedom Technickej komisie 89 Geodézia a kartografia pri SÚTN a národným delegátom v komisii ISO TC172 SC6 Geodetic and surveying instruments. Je nositeľom viacerých zahraničných aj domácich vyznamenaní a ocenení.

 

Komisia pre udeľovanie ocenení odporučila udeliť navrhované ocenenie a predložiť návrh v mestskom zastupiteľstve.

 

 

Navrhovateľka Anita Petkovová navrhuje udeliť ocenenie „Cena mesta Šaľa“                           

- Márii Putyerovej

 

 

Dôvod:

Mária Putyerová je od začiatkov deväťdesiatych rokov, odkedy sa v meste                        formovala porevolučná samospráva, nenahraditeľným medzičlánkom medzi mestom                   Šaľa a obyvateľmi Kiliča. Pani Mária Putyerová je spoluorganizátorkou kultúrneho a spoločenského života v tejto mestskej časti. Bez nej sa nekonalo ani jedno stretnutie s predstaviteľmi mesta   či kultúrne podujatie. Mesto má v Kiliči zriadenú telefónnu linku                pre obyvateľov Kiliča a je napojená priamo u pani Putyerovej. Každý kto si potrebuje zatelefonovať, ide k nej. Zabezpečuje všetky potreby Mestského úradu v Šali pre obyvateľov                  Kiliča, nezištne pomáha a venuje desaťročia pozornosť svojim spoluobčanom.

 

Komisia pre udeľovanie ocenení odporučila udeliť navrhované ocenenie a predložiť návrh v mestskom zastupiteľstve.

 

 

Navrhovateľ Ing Tibor Baran navrhuje udeliť ocenenie „Cena mesta Šaľa“                           

- Ing. Alžbete Sedliačikovej

 

 

Dôvod:

Ing. Ažbeta Sedliačiková vstúpila takmer pred 35 rokmi do služieb mesta Šaľa a aj keď počas celých rokov jej aktívneho života pracovala predovšetkým ako hlavná kontrolórka nášho mesta, venovala sa najmä účinkovaniu na občianskych obradoch, slávnostiach a kultúrnospoločenských podujatiach. Od prvého roku jej gymnaziálneho štúdia bolo takmer každé podujatie v našom meste spojené s jej aktívnym pôsobením ako členky ZPOZ v Šali. Najväčšiu záľubu našla v prednese umeleckého slova. Za jej mimoriadny prínos v práci v oblasti podpory propagácie slovenského jazyka a kultúry v našom meste, na Slovensku, ale aj za jeho hranicami, možno považovať jej zapájanie a venovanie sa celých 27 rokov organizovaniu a zabezpečovaniu celonárodnej súťaže v prednese slovenských povestí „Šaliansky Maťko J. C. Hronského“. Aktívne sa zúčastňovala na tvorbe spoločného úsilia kontrolórov miest a obcí a ako jedna zo zakladajúcich členovej odbornej stavovskej organizácie hlavných kontrolórov na Slovensku, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR,  prispievala k tomu, aby sa zabezpečilo kontrole jej zodpovedajúce a dôstojné miesto v organizačnej štruktúre samosprávy. Spolu s orgánmi združenia, ktorých bola členkou, sa vždy usilovala o vytvorenie nezávislého, objektívneho a kvalifikovaného postupu pri výkone kontrolnej činnosti.

 

Komisia pre udeľovanie ocenení odporučila udeliť navrhované ocenenie a predložiť návrh v mestskom zastupiteľstve.

 

 

 

Navrhovateľ Ľudovít Kováč navrhuje udeliť ocenenie „Cena mesta Šaľa“                           

- Františkovi Liptaiovi

 

 

Dôvod:

František Liptai  sa od roku 1974 ako člen Športovo streleckého klubu (ŠSK) v Šali popri zamestnaní aktívne venoval športu – športovej streľbe a dosiahol veľké množstvo významných úspechov. Neskôr sa začal venovať trénerstvu a pod jeho vedením jeho zverenci dosahovali výborné výsledky na medzinárodných a národných pretekoch. Dlhé roky pôsobí ako aktívny funkcionár v ŠSK v Šali a ako propagátor streleckého športu mesta Šaľa a Nitrianskeho kraja. Momentálne vykonáva funkciu podpredsedu klubu v Šali a funkciu šéf trénera Centra talentovanej mládeže – západ (CTM). Pod jeho vedením dosahuje centrum vynikajúce výsledky a v hodnotení CTM sa umiestňuje na prvých dvoch priečkach v rámci Slovenska. Vychoval mnoho reprezentantov a reprezentantiek, ktorí sú niekoľkonásobnými majstrami a majsterkami SR. František Liptai je  v súčasnosti ešte stále aktívny strelec, stále sa venuje streleckého klubu v Šali, je považovaný za „dušu“ streleckého športu v našom meste a vďaka jeho úsiliu, zápalu a cenným skúsenostiam si klub udržiava vysokú úroveň a kvalitu dosahovaných výsledkov, s čím súvisí šírenie dobrého mena mesta a klubu po celom Slovensku i v zahraničí.

 

Komisia pre udeľovanie ocenení odporučila udeliť navrhované ocenenie a predložiť návrh v mestskom zastupiteľstve.

 

 

Uznesenie č. 1/2020:

Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa odporučila predložiť 1 návrh na udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ a 3 návrhy na udelenie ocenenia  „Cena mesta Šaľa“                    na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v októbri 2020.

 

 

  1. Ukončenie

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.

 

 

Šaľa 14. 10. 2020

 

                                                                                                                           Ing. Tibor Baran                                                                                                                                           predseda komisie

 

 

 

Zapísala: Gabriela Kukučková, tajomníčka komisie