Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 16.03.2020 - 15:05  //  aktualizácia: 16.03.2020 - 15:06  //  zobrazené: 2401

01/2020 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 01/2020  |  dátum konania: 10.03.2020

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Bc. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová, Sylvia Braunová, RsDr. Peter Gomboš, PhDr. Margaréta Zozuľáková, PhDr. Silvia Straňáková, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Renáta Zelezníková

 

Neprítomná: PaedDr. Danica Lehocká, PhD., (ospravedlnená)

 

Prizvaný: Ing. Peter Jaroš, Met Šaľa, spol. s.r.o.

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 10 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 46/2019, uznesenie č. 47/2019, uznesenie č. 49/2019, uznesenie č. 50/2019, uznesenie č. 51/2019, uznesenie č. 52/2019, uznesenie č. 33/2019.

Nesplnené uznesenie: uznesenie č. 48/2019.

 

3. Bytové otázky

           

 1. Obsadenie uvoľnenej garsónky č. 17 na II. poschodí na ul .Hlavná 97

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

 

Uznesenie č. 1/2020

 1.   komisia prerokovala žiadosť o obsadenie garsónky  č. 17  na II. poschodí na ul. Hlavná 97 v Šali,
 2.   komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačovi  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Petrovi Hlavatému trvale bytom Šaľa, Vinohradnícka 59.
 1. Obsadenie uvoľnenej garsónky č. 4 na prízemí na ul. Rímska 5.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

 

Uznesenie č. 2/2020

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie garsónky č. 4 na prízemí  na  ul. Rímksa 5  v Šali-Veči,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt  uchádzačke  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Šarlote Tóthovej trvale bytom Diakovce 496,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Alexandra Lángová trvale bytom Šaľa, V. Šrobára 4

 

 1. Obsadenie uvoľnenej garsónky č. 6 na prízemí na ul. Rímska 3.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

 

Uznesenie č. 3/2020

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie garsónky č. 6 na prízemí na ul. Rímska 3 v Šali,
 2.  komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt  uchádzačke  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa pani Patrícii Rečkovej, trvale bytom Bratislava, Tekovská 2,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Michaela Ivánová, trvale bytom Šaľa, P. Pázmaňa 59/14.

 

 1.  Žiadosť o výmenu bytu pána Rolanda Kozáka, ktorému bol pridelený jednoizbový byt č. 56 na VI. poschodí vo vchode 4F na ul. Kráľovskej 2551 a  žiada o výmenu bytu s pani Helenou Búranovou, ktorej bol pridelený dvojizbový byt na ul. Kráľovskej 2551, č. bytu 116 na VI. poschodí vo vchode 4H.

 

   Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

 

Uznesenie č. 4/2020

 

 1. komisia prerokovala žiadosť o výmenu bytu pána Rolanda Kozáka, ktorému bol pridelený jednoizbový byt č. 56 na VI. poschodí vo vchode 4F na ul. Kráľovskej 2551 a  žiada o výmenu bytu s pani Helenou Búranovou, ktorej bol pridelený dvojizbový byt na ul. Kráľovskej 2551, č. bytu 116 na VI. poschodí vo vchode 4H,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta schváliť výmenu bytu pána Rolanda Kozáka, ktorému bol pridelený jednoizbový byt č. 56 na VI. poschodí vo vchode 4F na ul. Kráľovskej 2551 a  žiada o výmenu bytu s pani Helenou Búranovou, ktorej bol pridelený dvojizbový byt na ul. Kráľovskej 2551, č. bytu 116 na VI. poschodí vo vchode 4H.

 

 1. Žiadosť o výmenu bytu pani Ing. Evy Antálkovej, ktorej bol pridelený dvojizbový byt na Kráľovskej 2251, byt č. 18 na IV. poschodí vo vchode 4E a žiada o výmenu bytu za väčší dvojizbový.

 

    Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

 

Uznesenie č. 5/2020

 

 1. komisia prerokovala žiadosť o výmenu bytu pani Ing. Evy Antálkovej, ktorej bol pridelený dvojizbový byt na Kráľovskej 2551, byt č. 18 na IV. poschodí vo vchode 4E a žiada o výmenu bytu za väčší dvojizbový,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta schváliť výmenu bytov pani Ing. Evy Antálkovej, ktorej bol pridelený dvojizbový byt č. 18 na IV. poschodí vo vchode 4E za voľný dvojizbový byt č. 29 na prízemí vo vchode 4F na ul. Kráľovskej.

 

 1. Žiadosť o výmenu bytu pani Simony Púpavovej, ktorej bol pridelený jednoizbový byt na ul. Kráľovskej 2551, byt č. 89 na I. poschodí vo vchode 4H a žiada o výmenu bytu s pánom Tomášom Morovičom, ktorému bol pridelený trojizbový byt na ul. Rímskej 5, č. bytu 8 na prízemí.

 

    Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

 

Uznesenie č. 6/2020

 

 1. komisia prerokovala žiadosť o výmenu bytu pani Simony Púpavovej, ktorej bol pridelený jednoizbový byt na ul. Kráľovskej 2551, byt č. 89 na I. poschodí vo vchode 4H a žiada o výmenu bytu s pánom Tomášom Morovičom, ktorému bol pridelený trojizbový byt na ul. Rímskej 5, č. bytu 8 na prízemí,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta schváliť výmenu bytov Simony Púpavovej, ktorej bol pridelený jednoizbový byt na ul. Kráľovskej 2551, byt č. 89 na I. poschodí vo vchode 4H a žiada o výmenu bytu s pánom Tomášom Morovičom, ktorému bol pridelený trojizbový byt na ul. Rímskej 5, č. bytu 8 na prízemí.

 

 1. Žiadosti o prednostné pridelenie bytu: pani Kataríny Pilnej, trvale bytom Šaľa, P. Pázmaňa 6, pani Miroslavy Antalovej Packovej, trvale bytom Sereď, Novomestská 43/4, pána Borisa Hippa a Mgr. Nikolety Hippovej trvale bytom Šaľa, Dlhoveská 1413/28, Zuzany Játiovej trvale bytom Šaľa, Kukučínova 21 a Jána Hodula trvale bytom Piešťany, Ratnovce 58, Soni Hecsovej, trvale bytom Dlhá nad Váhom 147, Bc. Jany Horváthovej, trvale bytom Šaľa, P. J. Šafárika 17, Mgr. Miroslavy Bosákovej trvale bytom Šaľa, Cintorínska 8, Emila Mrláka a Viery Šarköziovej trvale bytom šaľa, Partizánska 6, Evy Farkašovej, trvale bytom Šaľa, Gorkého 10.

 

Komisia prerokovala uvedené žiadosti o prednostné pridelenie bytov. Členovia komisie sa zhodli na tom, že uvedeným žiadostiam nie je možné vyhovieť, keďže v súčasnosti nie sú voľné byty, ktoré by bolo možné žiadateľom prideliť.

 

 1. Žiadosť o prednostné pridelenie bytu Tibora Tótha a Jany Tóthovej, trvale bytom Šaľa, Fr. Kráľa 4. Žiadatelia sú v aktuálnom poradovníku uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa.

 

   Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

 

Uznesenie č. 7/2020

 

 1. komisia prerokovala žiadosť o prednostné pridelenie bytu Tibora Tótha a Jany Tóthovej trvale bytom Šaľa, Fr. Kráľa 4,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť uchádzačom z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Tiborovi Tóthovi a Jane Tóthovej, trvale bytom Šaľa, Fr. Kráľa 4 byt č. 32 na ul. Rímskej 3 v Šali-Veči.

 

 1. Žiadosť o prednostné pridelenie bytu Petra Horvátha, trvale bytom mesto Šaľa.

 

Komisia prerokovala žiadosť o prednostné pridelenie bytu pána Petra Horvátha. Členovia komisie sa zhodli na tom, že keďže pán Peter Horváth nie je zaradený medzi v aktuálnom poradovníku uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa, nie je možné jeho žiadosti vyhovieť. Pán Peter Horváth následne osobne predstúpil pred komisiu a predniesol svoju žiadosť. Členovia komisie mu vysvetlili, že jeho žiadosťou sa komisia bude môcť zaoberať iba v prípade, keď bude zaradený do poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa.

 

 1.  Žiadosť o prednostné pridelenie bytu Natálie Kovácsovej, trvale bytom Okoč, Sokolecká 61/40.

 

Komisia prerokovala žiadosť o prednostné pridelenie bytu Natálie Kovácsovej. Členovia komisie sa zhodli na tom, že keďže Natália Kovácsová nie je zaradená medzi v aktuálnom poradovníku uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa, nie je možné jej žiadosti vyhovieť.

 

4. Rôzne

 

V tomto bode programu sa komisia zaoberala materiálom predloženým Oddelením správy majetku a zariadení Mestského úradu Šaľa vo veci „Spôsob nakladania s majetkom mesta – byt č. 13 na ul. Fr. Kráľa 2480/1 v Šali-Veči“.

Členovia komisie mali viacero otázok, ktoré k predloženému materiálu považovali za potrebné mať zodpovedané. Z uvedených dôvodov k predloženému materiálu nezaujali stanovisko a navrhli aby sa na najbližšom zasadnutí komisie zúčastnila vedúca OSMaZM, prípadne ňou poverený zamestnanec.

 

Ďalej členovia komisie navrhli, aby sa v mestských nájomných bytoch priebežne kontrolovalo, či sú mestské nájomné byty užívané v zmysle nájomných zmlúv.

 

5. Záver

 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

MUDr. Jozef Grell
predseda komisie

 

 

V Šali dňa 13. 03. 2020

Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie