Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 03.02.2020 - 09:44  //  aktualizácia: 07.02.2020 - 09:45  //  zobrazené: 1074

01/2020 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 01/2020  |  dátum konania: 27.01.2020

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(01/2020)

 

Dátum: 27. 1. 2020

Miesto: Mestská športová hala v Šali

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Tomáš Mészáros, Igor Bleho, Ladislav Jaroš, Jozef Holota, Ing. Patrik Ščasný, Jana Majdlenová,  Ing. Ladislav Mitošinka

Neprítomný: Ing. Karol Molnár

Prizvaný: Tomáš Benkovič

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa
    pre oblasť športu na rok 2020 – Ing. Martina Čižmáriková
  4. Vyhlásenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2019 – príprava a organizácia - Ing. Martina Čižmáriková
  5. Doplnenie záväzných kritérií pre podávanie návrhov na ocenenia najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2020 a neskôr – Peter Szalay
  6. Informácia o preplácaní permanentiek za vstupy do krytej plavárne v areáli Duslo Šaľa - Ing. Patrik Ščasný
  7. Rôzne
  8. Záver

 

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal členov komisie mládeže a športu na prvom tohtoročnom zasadnutí a zaprial im všetko najlepšie v roku 2020. Odprezentovalo sa 10 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie súhlasili s programom rokovania, ktorý im bol doručený prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 20. 1. 2020.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 9. 12. 2019. Skonštatoval, že uznesenia boli splnené, okrem uznesenia 8/4/2019, ktoré sa týka bodu číslo 3 tohto zasadnutia a je stále v plnení.

 

K bodu 3: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa
pre oblasť športu na rok 2020

Tajomníčka komisie informovala členov, že na poslednom zasadnutí, ktorá sa uskutočnila dňa 9. 12. 2019, bola jedným z prerokovaných bodov Výzva na poskytnutie dotácií v oblasti športu na rok 2020. Komisia sa v decembri uzniesla na tom, že výzva bude zverejnená začiatkom januára 2020. Vzhľadom k tomu, že mesto Šaľa malo od polovice minulého roka kontrolu vykonávanú NKÚ a jedným z bodov bolo kontrola dotácií pre oblasť športu za roky 2017 a 2018, je potrebné splniť opatrenia nariadené zo strany NKÚ a jedným z nich je zmena VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Šaľa. Tieto opatrenia sú zhrnuté v protokole NKÚ, ktoré tajomníčka mailom dostala dňa
20. 12. 2019. Zmeny VZN sa týkajú hlavne vynechania § 6 „osobitne rozpočtované dotácie“ a nové VZN sa bude schvaľovať na najbližšom MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 6. 2. 2020. Výzva sa odvoláva na platné VZN a keďže bude začiatkom februára platné nové VZN, výzva bude uverejnená až po tomto termíne. Termín uzávierky podávania žiadostí -  čo je 10. 4 2020  – zostáva nezmenený.

Uznesenie 1/3/2020: Komisia mládeže a športu berie na vedomie hore uvedené informácie a súhlasí, aby Výzva na poskytnutie dotácií v oblasti športu pre rok 2020 bola uverejnená po schválení nového VZN Mestským zastupiteľstvom v Šali dňa 6. 2. 2020.

K bodu 4: Vyhlásenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2019

Ing. Martina Čižmáriková informovala komisiu o príprave a organizácii blížiaceho sa kultúrno-spoločenského podujatia Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2019. Podujatie je každý rok organizované mestom Šaľa a Asociáciou telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa a uskutoční sa dňa 25. februára 2020 o 17,00 hod.  v divadelnej sále Domu kultúry v Šali. Uviedla, že mesto Šaľa zabezpečuje pozvánky, štítky na poháre, výzdobu pódia, moderátorov, kultúrny program a občerstvenie. Dodala, že zmenou v tomto roku je financovanie informačného bulletinu, ktorý doteraz zabezpečovala Okresná asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa. Tento rok náklady na tlač bulletinu budú financované mestom a bulletin je už  v tlači. Asociácia financuje nákup pohárov a plakiet pre ocenených. Bližšie uviedla, že v rámci kultúrneho programu bude hudobný vstup a vystúpenie členov Tanečného klubu Jumping, ktorí budú jedným z ocenených kolektívov, aby bol týmto spôsobom prezentovaný aj šport, keďže sa jedná o vyhlásenie najlepších športovcov, kolektívov a funkcionárov.

Uznesenie 1/4/2020: Komisia mládeže a športu berie na vedomie informácie týkajúcich sa príprav a organizácie Vyhodnotenia úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2019.

K bodu 5: Doplnenie záväzných kritérií pre podávanie návrhov na ocenenia najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2020 a neskôr

Peter Szalay informoval komisiu o pracovnom stretnutí s Ľudovítom Kováčom a Jozefom Sklenárom, členmi Okresnej asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa a Ing. Martinou Čižmárikovou na konci decembra minulého roka. Témou ich rokovania boli Záväzné kritéria pre podávanie návrhov na Vyhodnotenia úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa a potreba upraviť pravidlá pri podávaní návrhov na ocenených. Uviedol, že je nutné presne špecifikovať, čo sa presne myslí pod pojmami „klub, družstvo, mužstvo, kategórie, vek atď.“. Dodal, že má pripravené svoje návrhy na upresnenie týchto termínov, o ktorých elektronicky bude informovať komisiu a vyzval členov o ich prípadné pripomienky, resp. svoje návrhy na zmenu záväzných kritérií pre podávanie návrhov na ocenenia.

Uznesenie 1/5/2020: Komisia mládeže a športu berie na vedomie hore uvedené informácie.  

K bodu 6:  Informácia o preplácaní permanentiek za vstupy do krytej plavárne v areáli Duslo
Šaľa, a.s.

Peter Szalay uviedol, že sa často stretáva s otázkou od občanov, že v akom štádiu je preplácanie permanentiek za vstupy do krytej plavárne v areáli Duslo Šaľa, a.s. Ing. Patrik Ščasný, predstaviteľ prevádzkovateľa plavárne, a.s., združenie Aquasport, informoval komisiu, že združenie vyplatí permanentky za vstupy do plavárne tým majiteľom, ktorí si nestihli vyčerpať vstupy, nakoľko plaváreň je od minulého roka mimo prevádzky. Uviedol, že sa jedná približne o sumu vo výške 20 000 eur a dodal, že kto bude mať nárok na vrátenie peňazí a akým spôsobom sa budú vracať je v štádiu rokovania s mestom.

Uznesenie 1/6/2020: Komisia mládeže a športu berie na vedomie hore uvedené informácie. 

K bodu 7: Rôzne

Členovia komisie nemali žiadne pripomienky ani návrhy v tomto bode.

K bodu 8: Záver

Predseda komisie Peter Szalay poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a uviedol, že ďalšie stretnutie komisie mládeže a športu sa uskutoční 16. 3. 2020 a zasadnutie ukončil.

 

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                          Peter Szalay

                        tajomníčka KMaŠ                                                       predseda KMaŠ

Dátum:            3. 2. 2020