Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.03.2019 - 13:21  //  aktualizácia: 26.03.2019 - 13:22  //  zobrazené: 302

01/2019 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 01/2019  |  dátum konania: 20.03.2019

Prítomní: Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Andráši, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros,

Ing.arch. Viktor Becker, Ing.arch. Andrea Belzárová, Ing. Kristián Szekeres, PhD, Ing. Vladimír Vicena, Mgr. Simeon Vincze

Neprítomní: Peter Szalay (ospravedlnený)

Hostia: Ing. Peter Schlosser, Ing. Michael Schlosser, Ing. Dominika Hodáková, Ing. Anna Kollárová, Miroslav Políček

 

Program:

 

 1. Otvorenie a voľba podpredsedu komisie
 2. Územný Dopravný Generel – Prezentácia autorov (doteraz spracované výsledky prieskumov a ich analýza)
 3. Diskusia a otázky k Dopravnému Generelu, parkovanie v meste
 4. Prerokovanie Materiálov do MsZ  (výber vecne  príslušných tém)
 5. Rôzne

 

Predseda Komisie UPVD, Ing. Róbert Andráši, na požiadanie zmenil poradie bodov programu, aby časovo vyhovel hosťom komisie.

Bod 1:

Územný Dopravný Generel – informácie o  zrealizovaných a pripravovaných prácach na prieskumoch Dopravného Generelu

Na zasadnutie komisie boli pozvaní hostia –  riešitelia projektu  Územného Dopravného Generelu (UDG) mesta Šaľa. Ing. Peter Schlosser informoval v pripravenej Prezentácii prítomných o spôsobe a metodike prieskumov dopravy  ako podkladov pre spracovanie UDG, ktorý sa vypracováva pre celé katastrálne územie mesta Šaľa.    Informoval nás o vykonaných prácach v r. 2018, zatiaľ je zdokumentovaný súčasný stav. V roku 2019 po vysúťažení vo verejnom obstarávaní a po objednaní, sa začne proces  prípravy, anketový prieskum domácností, a následne  práce na návrhovej časti. Predpokladaný termín predloženia návrhovej časti Územného Dopravného Generelu na pripomienkovanie odborným zložkám Mestského úradu a Komisii ÚPVD je jeseň (september, október) 2019. Po zapracovaní pripomienok bude predložený finálny dokument UDG.  UDG je strategický dokument, ktorý zanalyzuje súčasný stav dopravy a navrhne celkovú stratégiu dopravy mesta v časových horizontoch 2025, 2035, 2040.

Bod 2:

Diskusia a otázky k Dopravnému Generelu, parkovanie v meste

Po informáciách Ing. Schlossera prebehla zaujímavá diskusia. Diskutovalo sa o príkladoch parkovacej politikv v iných mestách a v našom meste, a tiež o možnostiach ako môže komisia pomôcť pri vytváraní UDG, napríklad pri distibuovaní Anketových lístkov občanom. Čím viac občanov sa zúčastní na ankete, tým presnejšie výsledky prinesie UDG. Ako príklad dobre fungujúcej parkovacej politiky, v meste veľkosti nášho mesta, Ing. Schlosser uviedol mesto Žiar nad Hronom. Ak má parkovací systém fungovať, nesmú sa udeľovať žiadne výnimky. Nastavené pravidlá sa musia striktne dodržiavať. Inak sa parkovací systém zrúti a nebude fungovať. Členovia sa zaujímali, či UDG zohľadní aj novú výstavbu, ktorá ovplyvní dopravu v meste. Spracovatelia odpovedali, že mesto je rozdelené na 7 zón, všetky nové investičné celky, ktoré mesto spracovateľom predloží, spracovatelia vedia vložiť do modelu a budú zohľadnené v návrhovej časti UDG. V UDG budú posúdené a navrhnuté rôzne druhy dopravy (automobilová, MHD, cyklistická, parkovanie). V diskusie odznelo, že mestá sa môžu uchádzať o fondy a finančnú podporu od štátu, ak majú spracované všetky dopravné projekty, napr. UDG,  cyklotrasy, prípadne o finančnú podporu verejno-prospešnej stavby hromadnej zelenej garáže, ktorá ale nie na komerčné využitie.

Komisia  k bodom 1), 2) nehlasovala.

 

Bod 3:

Voľba podpredsedu komisie

 

Za podpredsedu bol navrhnutý Ing. Tomáš Mészáros.

Komisia hlasovala:

Za: 10  členov

Proti: 0

Zdržal sa: 0 

Za podpredsedu Komisie bol jednohlasne zvolený Ing. Tomáš Mészáros.

 

Bod 4:

Prerokovanie Materiálov do MsZ vecne príslušných tém.

Na prerokovanie boli vybraté materiály:

 1. Žiadosť Oto Vincze – prevod pozemku do vlastníctva, Budovateľská ul. Šaľa
 2. Žiadosť Mikuláš Tóth a manž. Alžbeta Tóthová - prevod pozemku do vlastníctva, Budovateľská ul. Šaľa
 3. Žiadosť PRADOR, spol. s.r.o. – prenájom pozemku, Nešporova ul. Šaľa
 4. Žiadosť BILLA, spol.s.r.o. – prevod pozemku pod stavbou do vlastníctva
 5. Žiadosť MENERT spol. s.r.o. – prenájom pozemku, Hlboká u. Šaľa
 6. Žiadosť KIARA s.r.o. – zámena pozemkov pri PBD CITY PARK Šaľa 

 

Členovia komisie diskutovali k téme  predaja mestských pozemkov všeobecne, nielen ku konkrétnym  predloženým žiadostiam. Viacerí členovia vyjadrili svoj názor, že mestské pozemky, hlavne v širšom centre mesta by sa nemali predávať, len prenajímať, aby s nimi mohlo mesto disponovať pri riešení budúcej parkovacej politiky v meste, ktorá vzíde z návrhovej časti ÚDG, ktorý sa práve rieši. Taktiež odznelo ako na predchádzajúcich zasadaniach komisie, že prenajaté mestské pozemky súkromným spoločnostiam na vyhradené parkovanie, by po pracovnej dobe mali  slúžiť na parkovanie obyvateľom bytových domov.

Po krátkom oboznámení s materiálmi, komisia hlasovala k jednotlivým žiadostiam. Hlasovania sa zúčastnilo 9 členov komisie.

 

4.1) Oto Vincze, 4.2) Mikuláš Tóth a manž.

Komisia hlasovala súčasne za obe žiadosti, nakoľko sa týkajú rovnakého mestského pozemku na Budovateľskej ul.:

Za: 1  člen

Proti: 5 členov

Zdržali sa: 3  členovia

Komisia neodporúča mestu prevod pozemku do vlastníctva žiadateľov, odporúča  ponechať pozemok v majetku mesta a pokračovať v nájomných zmluvách.

 

4.3) PRADOR spol.s.r.o.

Komisia hlasovala:

Za: 9  členov

Proti: 0

Zdržal sa: 0 

Komisia odporúča mestu prenájom mestského pozemku žiadateľovi.

 

4.4) BILLA spol.s.r.o.

Komisia hlasovala:

Za: 9  členov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Komisia odporúča mestu, prevod pozemku pod stavbou do vlastníctva žiadateľa.

 

4.5) MENERT spol.s.r.o.

Komisia hlasovala:

Za: 9  členov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Komisia odporúča mestu, prenájom mestského pozemku žiadateľovi, za podmienky určenej v dôvodovej správe – v hodinách od 17.00 do 7.00 hod bude parkovisko slúžiť obyvateľom bytových domov.

 

4.6) KIARA spol.s.r.o.

Komisia hlasovala:

Za: 9  členov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Komisia odporúča mestu, aby pri zámene pozemkov mesta a pozemkov súkromnej spoločnosti KIARA spol.s.r.o., mesto zohľadnilo a umožnilo prístup k susedným nehnuteľnostiam cez pozemok parc.č.1992/6, ktorý je vo vlastníctve mesta.

Jedná sa hlavne o vjazd do areálu Ľudovej školy umenia. V súčasnosti je vjazd len cez chodník z Hlavnej ulice, kde je zlý vjazd a zlý rozhľad pri výjazde. Tento nevhodný stav je dlhodobý, teraz pri zámene pozemkov má mesto príležitosť  umožniť bezpečný vjazd do areálu Ľudovej školy cez mestské pozemky.

 

Bod 5):

Rôzne

Predseda komisie sa poďakoval hosťom za zaujímavú prezentáciu ÚDG a ostatným hosťom a členom komisie za účasť.

 

 

 

Za správnosť : Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá