Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.02.2019 - 07:41  //  aktualizácia: 19.02.2019 - 07:41  //  zobrazené: 941

01/2019 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 01/2019  |  dátum konania: 19.02.2019

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(01/2019)

 

Dátum: 11. 2. 2019

Miesto: Mestská športová hala v Šali

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Tomáš Mészáros, Igor Bleho, Jana Majdlenová, Ladislav Jaroš, Jozef Holota, Ing. Ladislav Mitošinka, Ing. Patrik Ščasný, Karol Molnár

Neprítomní: ---

Prizvaní: JUDr. Ľudovít Marinčák, Tomáš Benkovič

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť športu v roku 2017 a 2018
 4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa
  pre oblasť športu na rok 2019
 5. Návrhy mesta Šaľa na ocenenia úspešných športovcov, trénerov a funkcionárov
  za rok 2018
 6. Príprava kultúrno-spoločenského podujatia Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov za rok 2018
 7. Rôzne
 8. Záver

 

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal členov komisie športu a mládeže a  hostí –
JUDr. Ľudovíta Marinčáka a Tomáša Benkoviča, ktorí boli na komisiu pozvaní. Odprezentovalo sa 11 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie súhlasili s programom rokovania, ktorý im bol doručený prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 8. 2. 2019.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 5. 11. 2018. Skonštatoval, že uznesenia boli splnené.

K bodu 3. Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť športu v roku 2017 a 2018

Tajomníčka komisie informovala prítomných o vykonanej kontrole v januári 2019 Útvarom hlavného kontrolóra mesta (ďalej ÚHK), ktorá bola zameraná na dodržiavanie a uplatňovanie všeobecných záväzných predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta u vybraných osôb, ktorým boli dotácie poskytnuté. Cieľom kontroly bolo zistiť skutkový stav dodržiavania podmienok pri poskytovaní a čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta za obdobie rokov 2017 a 2018. V rámci rozpočtu mesta boli v programe šport rozpočtované finančné prostriedky vo výške 5 000,- EUR pre rok 2017 a v roku 2018 vo výške 10 000,- EUR. Celková kontrola pozostávala z nasledovných častí:

 • Kontrola podávania a prijímania žiadostí o poskytnutie dotácií
 • Kontrola posudzovania a schvaľovania dotácií
 • Kontrola uzatvárania zmlúv o poskytnutí dotácie
 • Kontrola predkladania a prijímania zúčtovania dotácií

ÚHK v závere správy konštatuje, že vykonanou kontrolou bolo preukázané, že v kontrolovanom období sa nevyskytli nedostatky v súvislosti:

 1. s použitím finančných prostriedkov z poskytnutých dotácií
 2. dotácie boli vyčerpané v plnej výške
 3. s dodržaním podmienok ošetrených zmluvami a určených vo VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Šaľa

Uznesenie 1/3/2019: Komisia mládeže a športu berie na vedomie informácie týkajúce sa Správy z kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť športu v roku 2017 a 2018

K bodu 4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa
pre oblasť športu na rok 2019

Tajomníčka komisie uviedla, že celková výška dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu pre rok 2019 predstavuje 10 000,- EUR. O dotáciu môžu požiadať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Šaľa alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Šaľa alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Šaľa na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta pre oblasť športu pre rok 2019. Výzva bude uverejnená na webovej stránke mesta Šaľa www.sala.sk, na úradnej tabuli i na Facebooku. Martina Čižmáriková dodala, že bude mailom informovať o výzve a možnosti požiadať si o dotáciu všetky športové kluby a občianske združenia pôsobiace v oblasti športu, ktoré sú zaregistrované v elektronickej registrácii športových klubov a občianskych združení pôsobiacich v oblasti športu na území mesta Šaľa. Peter Szalay navrhol, aby termín, dokedy je potrebné žiadosti doručiť do podateľne MsÚ Šaľa, bol 12. apríl 2019 do 14,00 hodiny.

 

Uznesenie 1/4/2019: Komisia mládeže a športu odporúča, aby termín na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019 bol do 12. 4. 2019 do 14,00 hodiny.

K bodu 5. Návrhy mesta Šaľa na ocenenia úspešných športovcov, trénerov a funkcionárov
za rok 2018

Tajomníčka komisie informovala, že dňa 30. 11. 2018 bola na webovej stránke www.sala.sk a na Facebooku uverejnená Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2018. Na základe výzvy športové kluby a občianske združenia pôsobiace v oblasti športu, ktoré nie sú členmi Asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa a taktiež obyvatelia mesta Šaľa mohli do 11. 1. 2019 posielať svoje návrhy v nasledujúcich kategóriách: Dospelí – kolektívy, Dospelí – jednotlivci, Mládež – kolektívy, Mládež – jednotlivci, Tréneri, Funkcionári a Osobitné ocenenie. JUDr. Ľudovít Marinčák
z Asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa uviedol, že Asociácia zodpovedá za návrhy klubov organizovaných v Asociácii telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa a mesto Šaľa zodpovedá za návrhy z klubov mimo Asociácie a zo športových podujatí organizovaných mestom a taktiež za návrhy významných športovcov – reprezentantov SR, ktorí sú členmi klubov mimo Šale.  Zdôraznil, že pri posudzovaní jednotlivých návrhov na ocenenia sa asociácia riadila záväznými kritériami pre podávanie návrhov, s ktorými sa členovia komisie oboznámili na poslednom zasadnutí komisie dňa 5. 11. 2018.

 1. Katarína Kleštincová – 14 – ročná úspešná krasokorčuliarka, ktorá patrí medzi výrazné talenty v tomto športe.  Je členkou krasokorčuliarskeho klubu Kraso Nitra. V roku 2018 získala 2. miesto v súťaži Grand Prix Bratislava v kategórii junioriek. Jej osobnosť je príkladom pre mladú generáciu v študijnej a športovej činnosti.
 2. Simona Takáčová – venuje sa atletike – behu na 100 metrov cez prekážky. Momentálne pôsobí v klube ŠK ŠOG Nitra. Je členkou Slovenskej atletickej reprezentácie a úspešne reprezentuje Šaľu a Slovensko na rôznych medzinárodných súťažiach. V roku 2018 získala 1. miesto v behu 400 m cez prekážky na Akademických majstrovstvách Slovenska, 1. miesto v behu 100 m cez prekážky a 1. miesto v štafete 4x100 m na Majstrovstvách Slovenska do 23 rokov a bola úspešná na iných slovenských a medzinárodných súťažiach.
 3. Peter Hrebík – je zakladateľom klubu Foosball Šaľa. Organizuje pravidelné tréningy a turnaje v našom meste, ktoré sa tešia obľube hráčov z blízkeho i ďalekého okolia. Nedávno sa stal krajským administrátorom pre Nitriansky kraj a je členom Foosballovej únie Slovenska.
 4. Andrej Hollý – parkúru sa venuje od svojich 15 rokov. Podľa jeho slov „jazdecký šport je náročný najmä v tom, že netrénujete len seba, ale aj koňa“. Minulý rok hodnotí ako jeden z najlepších, kedy získal 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska. V roku 2018 zároveň obsadil 2. miesto na Grand Prix v Budapešti a 2. miesto na Svetovom pohári v Pezinku.
 5. Erik Tóth – dosiahol veľké úspechy v naturálnej kulturistike nielen na majstrovstvách Slovenska, ale aj sveta. V roku 2018 získal už piaty titul majstra Slovenska. Na svetovom šampionáte sa stal 3-krát majstrom sveta a zároveň sa stal absolútnym víťazom.
 6. Martin Halász – ani v roku 2018 tento ultramaratónec nezaháľal a jeho veľká vášeň pre dlhý beh mu priniesla úspechy. Na maratóne v Pohronskom Inovci dlhom 42 km sa postavil na najvyššiu priečku, na súťaži 100 Miles of Istria v Chorvátsku, ktorá bola dlhá „iba“ 110 km, získal 2. miesto, na pretekoch Baba – Kamzík – Baba po odbehnutí 53 km obsadil 1. miesto a v La Corse della Bora v Taliansku obsadil 4. miesto, kde trať bola dlhá 57 km.
 7. Pavlína Hrebíková – má síce iba 8 rokov, ale v krasokorčuľovaní má už bohaté skúsenosti. Momentálne pôsobí v klube Kraso Trenčín. Najvyššie bodové hodnotenie jej prinieslo zisk Slovenského pohára ako aj postup na majstrovstvá SR, ktoré vo svojej kategórii „Nádeje 7“ aj vyhrala a stala sa tak vôbec prvou majsterkou Slovenska v krasokorčuľovaní zo Šale. Minulý rok sa zúčastnila aj medzinárodnej súťaže v rámci Slovenského pohára v Bratislave, kde v kategórii 8-ročných skončila celkovo na 7 mieste, ale druhá v rámci Slovenska.
 8. Centrum voľného času – minulý rok oslávilo 50 rokov svojej existencie. Momentálne má v ponuke 72 rôznych krúžkov, z ktorých 12 sa venuje športovým aktivitám. Z krúžkov Centra voľného času vzišla celá rada úspešných športovcov účinkujúcich nielen v kluboch Šale, ale i celého Slovenska. Súčasný riaditeľ Centra voľného času v Šali je Michal Malárik.
 9. Zaplávajme spolu čo najďalej – toto podujatie má už peknú tradíciu v Šali. Jubilejný 10. ročník minulý rok prekonal doterajší rekord, kedy sa zapojilo 658 účastníkov a spolu zaplávali 749 km a 350 m. Podľa slov hlavných organizátorov Petra Gomboša a Mariána Šperku základnou myšlienkou Zaplávajme spolu čo najďalej je viesť deti a mládež k zdravému spôsobu života, pohybu a športu – plávaniu.

Uznesenie 1/5/2019: Komisia mládeže a športu odporučila za mesto Šaľa hore uvedené návrhy na Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2018.

K bodu 6. Príprava kultúrno-spoločenského podujatia Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov za rok 2018

Ing. Martina Čižmáriková informovala prítomných o príprave blížiaceho sa kultúrno-spoločenského podujatia Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2018. Podujatie je každý rok organizované mestom Šaľa a Asociáciou telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa a uskutoční sa dňa 25. marca 2019 o 17,00 hod.  v divadelnej sále Domu kultúry v Šali. JUDr. Ľudovít Marinčák uviedol, že informačný bulletin, za ktorý je zodpovedná asociácia, je v štádiu riešenia. Tajomníčka informovala prítomných o príprave a organizácii podujatia. Dodala, že pozvánky, štítky na poháre, kultúrny program a občerstvenie  zabezpečuje mesto Šaľa. Bližšie uviedla, že v rámci kultúrneho programu vystúpi detský folklórny súbor Šaľanček s dvomi hudobnými a tanečnými vstupmi. Moderátormi podujatia budú Mgr. Angela Čizmadiová a Jozef Kľačko. Ing. Martina Čižmáriková navrhla, aby v rámci kultúrneho programu vystúpili športovci z Klubu bojového umenia taekwon-do I.T.F. Šaľa  a týmto spôsobom prezentovali šport, keďže sa jedná o vyhlásenie najlepších športovcov, kolektívov a funkcionárov. Ing. Karol Molnár z klubu, ktorý je zároveň i členom komisie, prisľúbil účasť svojich zverencov s krátkou ukážkou bojového umenia na podujatí.

Uznesenie 1/6/2019: Komisia mládeže a športu berie na vedomie informácie týkajúcich sa príprav Vyhodnotenia úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2018.

 

K bodu 7: Rôzne

 1. Peter Szalay informoval prítomných o tom, že na poslednom zastupiteľstve, ktoré sa uskutočnilo dňa 7. 2. 2019, vystúpil Filip Fedák s ponukou výstavby hokejovej haly v Šali
  v hodnote cca 2,5 mil eur. Ako vyplynulo z rokovania, výstavba by prebehla počas
  18 mesiacov a školy by mali garantované využitie ľadovej plochy. Mesačne by mesto platilo spoločnosti 15 000 eur a po 20. rokoch by ho následne odkúpilo za symbolickú cenu do svojho vlastníctva. Peter Szalay dodal, že pokiaľ by sa pristúpilo na takéto financovanie, mesto by aj tak muselo investovať do infraštruktúry (parkovisko). Ostatní členovia komisie sa zhodli na spoločnom názore, že by bolo vhodné, aby sa aj oni mohli spolupodieľať  pri projektovaní návrhu výstavby štadióna.

Uznesenie 1/7/2019: Komisia mládeže a športu berie na vedomie hore uvedené informácie
a o danej problematike bude ešte diskutovať na budúcich zasadnutiach.

 1. Ladislav Jaroš vyjadril svoj názor, že na trávnikoch FK Slovan Duslo Šaľa sa organizujú kultúrne podujatia a  že trávnik na štadióne by sa mal výlučne využívať na športové aktivity resp. futbal. Dodal, že trávnik vôbec nie je vhodný na takéto akcie, pretože vznikajú veľké škody a klub nemá finančné prostriedky na ich odstránenie spôsobené veľkým množstvom ľudí a automobilmi. Vysvetlil, že sú dopredu naplánované futbalové zápasy a je to niekedy problém zosúladiť organizáciu zápasov a mimo športových podujatí na trávnikoch. Uviedol, aby sa tieto podujatia uskutočnili v iných priestoroch a  aby sa realizovali  kultúrne a iné športové podujatia v priestoroch medzi tribúnou na štadióne a záhradkami.

Uznesenie 2/7/2019: Komisia mládeže a športu berie uvedený návrh na vedomie bez pripomienok.

 1. Peter Szalay uviedol, že vybavenosť Mestskej športovej haly v Šali a jej obslužných miestností (šatne, chladiarenské zariadenia a iné) nie je vyhovujúca. Informoval o tom, že mesto Šaľa je zaradené do 16 miest  na Slovensku, v ktorých by sa mali vybudovať tréningové haly pre rôzne halové športy. Celý projekt je zastrešovaný Slovenským zväz hádzanej spolu
  s Ministerstvom školstva SR. Predseda komisie vysvetlil, že takáto hala je potrebná, pretože súčasná je kapacitne preplnená, chýba potrebné množstvo šatní, priestory pre rozhodcov, miestnosť pre antidopingovú komisiu a iné.

Uznesenie 3/7/2019: Komisia mládeže a športu víta projekt výstavby novej haly pre rôzne halové športy v Šali.

 1. Ing. Patrik Ščasný informoval komisiu, že na poslednom MsZ v Šali dňa 7. 2. 2019 sa poslanci zaoberali osudom krytej plavárne v areáli chemického závodu Duslo, a.s. , ktorá potrebuje nemalú investíciu do opravy strechy. Je možné, že ak k oprave nedôjde, obľúbený športový areál zatvoria koncom apríla v tomto roku. Ing. Patrik Ščasný uviedol, že strecha si vyžaduje investíciu vo výške cca 300 tisíc eur. Duslo a.s. nemá záujem do plavárne investovať a ponúklo mestu Šaľa plaváreň na predaj za oveľa nižšiu cenu ako určil znalec. Podľa znaleckého posudku budova, technológia a pozemok majú hodnotu viac než 2,9 milióna eur, ale Duslo a.s. ponúklo cenu vo výške 500 tisíc eur. Ing. Patrik Ščasný dodal, že chemický podnik ponúkol mestu splácať túto sumu v období 5 rokov a zároveň, že počas splácania by Duslo a.s. garantovalo mestu súčasnú cenu za energie, pretože plaváreň je vykurovaná odpadovým teplom z podniku. Uviedol, že v nevyhovujúcom stave je podľa teoreticko-technického posudku vypracovaného Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave lanová strešná konštrukcia plavárne. Súčasné povolenie na prevádzku plavárne je platné do konca apríla a za predpokladu, že by mesto plaváreň odkúpilo, je možné, aby povolenie bolo predĺžené do konca tohto októbra. Ing. Patrik Ščasný uviedol, že poslanci sa k možnosti ukončiť prevádzku plavárne stavali odmietavo. Uviedol, že sa tu organizujú rôzne sústredenia pre plavecké kluby z celého Slovenska, výuky pre deti, športové kluby, kurzy pre základné školy a širokú verejnosť. Dodal, že vedenie mesta Šaľa sa obrátilo listom na Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR, ktoré má vo svojej pôsobnosti aj šport. Na najbližšom rokovaní MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční 28. 3. 2019, budú musieť poslanci rozhodnúť, či mesto plaváreň odkúpi alebo nie.

Uznesenie 4/7/2019: Komisia mládeže a športu berie na vedomie hore uvedené informácie a otázkou plavárne v areáli Duslo a.s. sa bude zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.

K bodu 8: Záver

Predseda komisie Peter Szalay poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

Zapísala:           Ing. Martina Čižmáriková                                                  Peter Szalay

                            tajomníčka KMaŠ                                                                 predseda KMaŠ

Dátum:              13. 2. 2019