Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.03.2019 - 09:42  //  aktualizácia: 28.03.2019 - 09:45  //  zobrazené: 1749

01/2019 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 01/2019  |  dátum konania: 25.03.2019

Prítomní:  Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran,  Ing. František Botka, Róbert Tölgyesi, Ing. Marián Krištof, Ing. Klaudia Antálková, Miroslav Gera, Ing. Roland Grédi, Bc. Noémi Kubiková

 

Neprítomná: Bc. Elza Melegová

 

 

Ďalej boli prítomní:  Ing. Jana Nitrayová, JUDr. Margita Pekárová, Ing. Alžbeta Sedliačiková

 

 • za podpredsedu ekonomickej komisie bol zvolený Ing. Peter Andráši

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 1

 • ekonomická komisia odporúča MsZ  schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Šaľa č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v predloženom znení.

 

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 2

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

 

 1. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 3

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019

 

 1. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa

a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 4

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť mesačnú odmenu vo výške 15 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 

 

 

 1. Ondrej Mazan, Hlavná 13/55, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ondrej Mazan, Hlavná 13/55, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 5

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta, parcela registra „C“ KN č. 789/127, ostatná plocha o výmere 232 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v celkovej kúpnej cene 1 640,16 Eur pre Ondreja Mazana, trvale bytom Hlavná 13/55, 927 01 Šaľa.

 

 

6. Zuzana Ziliziová, Gagarinova 445/17, 927 01 Šaľa a Agáta Ziliziová, Gagarinova 445/17, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Zuzana Ziliziová, Gagarinova 445/17, 927 01 Šaľa a Agáta Ziliziová, Gagarinova 445/17, 927 01 Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ stiahnuť uvedený materiál z rokovania

 

 

7. PRADOR spol. s.r.o., 925 81  Diakovce č. 33 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - PRADOR spol. s.r.o., 925 81  Diakovce č. 33 a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ stiahnuť uvedený materiál z rokovania a v prípade ďalších žiadostí o prenájom pozemkov za účelom vybudovania spevnených plôch rokovať o nich až po vypracovaní systémového riešenia prenájmu

 

 

 

 

8. MENERT spol. s.r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MENERT spol. s.r.o., Hlboká 3, Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 6

 • ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2677/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 195 m2, v cene 5,975 Eur/m2/rok, v sume 1 165,13 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre MENERT spol. s.r.o., IČO 17 330 165, Hlboká 3, 927 01 Šaľa

 

9. Materské centrum Mamy mamám – žiadosť o zníženie paušálneho poplatku za režijné náklady spojené s užívaním nebytových priestorov v objekte bývalej Materskej školy J. Palárika na ul. Družstevnej 396/3 v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o zníženie paušálneho poplatku za režijné náklady spojené s užívaním nebytových priestorov v objekte bývalej Materskej školy J. Palárika na ul. Družstevnej 396/3 v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Materské centrum Mamy mamám a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 7

 

 • ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť paušálne poplatky na náklady za služby spojené s užívaním (režijné náklady) vo výške 1,00 Eur/rok za prenájom nebytových priestorov bývalej MaterskejškolyJ.Palárikana ul. Družstevnej 396/3 v Šali a nájomné za nábytok vo výške 117,33 Eur/rok pre občianske združenie Materské centrum Mamy mamám.

 

 

10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemku parcely CKN č. 2504/2 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa, Júlii Gállovej, Horná 922/9, 927 01 Šaľa a Ing. Jána Gálla, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa, za pozemok vo vlastníctve mesta časť parcely CKN č. 2506/4 nachádzajúce sa na ulici Hornej v Šali, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemku parcely CKN č. 2504/2 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa, Júlii Gállovej, Horná 922/9, 927 01 Šaľa a Ing. Jána Gálla, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa, za pozemok vo vlastníctve mesta časť parcely CKN č. 2506/4 nachádzajúce sa na ulici Hornej v Šali, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 8

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru zámeny pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci vo vysporiadaní majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam a ochrany majetku žiadateľov nasledovne:
 1. vo vlastníctve mesta Šaľa:

pozemok, časť parcely CKN č. 2506/4, zastavaná plocha a nádvorie, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, ktorej presná výmera bude určená geometrickým plánom,

 1. v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼-ina v pomere k celku, Júlii Gállovej, Horná 922/9, 927 01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ica v pomere k celku a Ing. Jána Gálla, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼-ina v pomere k celku:

pozemok, časť parcely CKN č. 2504/2, zastavaná plocha a nádvorie, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 3987, ktorej presná výmera bude určená geometrickým plánom,

 

nakoľko predpokladaná výmera zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C. uznesenia bude rovnaká a nehnuteľnosti sa nachádzajú v približne rovnakej lokalite, ich hodnota je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.

 

 

 

11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa; Júliu Gállovú, Horná 922/9, 927 01 Šaľa a Ing. Jána Gálla, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa; Júliu Gállovú, Horná 922/9, 927 01 Šaľa a Ing. Jána Gálla, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ stiahnuť uvedený materiál z rokovania

 

12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mikuláša Tótha a manž. Alžbetu Tóthovú, bytom Rímska 2158/2, 927 05 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mikuláša Tótha a manž. Alžbetu Tóthovú, bytom Rímska 2158/2, 927 05 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 9

 

 • ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť zverejnenie  zámeru  prevodu  pozemku  na  Budovateľskej ul. v Šali, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 888/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 888/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2562 m2 a parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 888/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  90 m2, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej  parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 888/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2562 m2  a od pôvodnej  parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 879, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4053 m2 ,vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa  Geometrického plánu č.12/2019 vyhotoveného spoločnosťou  Geo Advice, s.r.o. dňa 05. 02. 2019, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 61-55/2019 dňa 14. 02. 2019,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho v zabezpečení a udržiavaní vstupu do nebytového priestoru vo vlastníctve žiadateľov, v cene 43,152 Eur/m2, v celkovej cene 4 228,90 Eur,  pre Mikuláša Tótha a manželku  Alžbetu Tóthovú, obaja trvale bytom Rímska 2158/2, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v celosti, s tým, že sú na prevádzanom pozemku povinní strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

13. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ota Vinczeho, bytom SNP 956/14, Šaľa – žiadosť o opätovné prerokovanie

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ota Vinczeho, bytom SNP 956/14, Šaľa – žiadosť o opätovné prerokovanie a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 10

 

 • ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Budovateľskejul. v Šali, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 888/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 888/10 o výmere 145 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa návrhu Geometrického plánu č. 50/2018, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS – Geodetické služby, s.r.o. dňa 19. 11. 2018, autorizačne overil Ing. P. Petro dňa 20. 11. 2018, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
  v znení neskorších zmien, spočívajúceho v zabezpečení a udržiavaní vstupu do nebytového priestoru vo vlastníctve žiadateľa, v cene 43,152 Eur/m2, v celkovej cene 1078,80 Eur  pre  Ota Vinczeho, trvale bytom SNP 956/14, 927 01 Šaľa, v celosti, s tým, že je na prevádzanom pozemku povinný strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

14. BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – prevod pozemku pod stavbou

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku pod stavbou – BILLA spol. s r.o., Bajkalská 19/A, Bratislava  a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 • ekonomická komisia neprijala žiadne uznesenie

 

 

 

 

 

15.  KN CENTRUM s. r. o., P. Pázmáňa 51, 927 01 Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta - KN CENTRUM s. r. o., P. Pázmáňa 51, 927 01 Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 11

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení časovo neobmedzených vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela EKN č. 133/2, zastavaná plocha nádvorie o výmere 172 m2; parcela EKN č. 134/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 162 m2; parcela EKN č. 134/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 208 m2; parcela  EKN č. 135/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 195 m2; parcela EKN č. 135/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 170 m2 a parcela EKN č. 122, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 665 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, spočívajúcich v práve zriadiť, uložiť a užívať prípojky inžinierskych sietí v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákonač.276/2001Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, v rozsahu, ktorý bude stanovený geometrickým plánom po ich realizácii a za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená na základe znaleckého posudku po ich realizácii v prospech KN CENTRUM s. r. o., so sídlom P. Pázmáňa 51, 927 01 Šaľa, IČO: 47939427.

 

 

 

 

 

16. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta 

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta  - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 12

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ:
 • zrušiť Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Šali č. 7/2014 – XVII. zo dňa 30. 10. 2014
 • schváliť zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa parcela CKN č. 1680/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 606 m2 a parcela CKN č. 1678/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 619 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
  č. 1, spočívajúcich v práve:
 1. zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení,
 2. užívania, prevádzkovania, údržby, opráv, úprav, rekonštrukcií, modernizácií a akýchkoľvek iných stavebných úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránení,
 3. vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami,

v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom vecné bremená podľa písm. a) a podľa písm. b) sa zriaďujú v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 10/2015, ktorý vyhotovil Geomat-Karol Janda dňa 02. 02. 2015, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 09. 02. 2015 pod číslom 38/2015 a vecné bremená podľa písm. c) sa zriaďujú na celé nehnuteľnosti, za jednorazovú odplatu v celkovej výške 470,36 EUR v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. SLOVKLIMA DEIMOS, s.r.o., P. Pázmanya 49/3, 927 00 Šaľa a SILVIA spol. s r. o., Diakovská 1239/9A, 927 00 Šaľa – žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta 

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta - SLOVKLIMA DEIMOS, s.r.o., P. Pázmanya 49/3, 927 00 Šaľa a SILVIA spol. s r. o., Diakovská 1239/9A, 927 00 Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 

Uznesenie č. 13

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa parcela EKN číslo 1834/103, orná pôda o výmere 1536 m2, parcela EKN číslo 1840/101, ostatná plocha o výmere 11 m2 a parcela EKN číslo 1845/100, ostatná plocha o výmere 5702 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, spočívajúcich v práve zriadiť, uložiť a užívať elektrickú prípojku v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 09-08/2018, ktorý vyhotovila spoločnosť Realitná a geodetická kancelária, Mierové námestie 4, 924 00 Galanta dňa 12. 09. 2018, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 19. 09. 2018 pod číslom 454/2018, za jednorazovú odplatu v celkovej výške 1 321,93 Eur v prospech oprávneného v prvom rade spoločnosť SLOVKLIMA DEIMOS, s.r.o., P. Pázmanya 49/3, 927 00 Šaľa, IČO: 36527726 a oprávneného v druhom rade spoločnosť SILVIA spol s.r.o., Diakovská 1239/9A, 927 00 Šaľa, IČO: 31 419 666.

 

 

 

18. Návrh na úpravu nájomného bytov v „Bodovom bytovom dome B1“, súpisné číslo 2489/4A, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/9 a v „Bodovom bytovom dome B2“, súpisné číslo 2490/4B, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/8, na ulici Kráľovská, v k. ú. Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu nájomného bytov v „Bodovom bytovom dome B1“, súpisné číslo 2489/4A, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/9 a v „Bodovom bytovom dome B2“, súpisné číslo 2490/4B, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/8, na ulici Kráľovská, v k. ú. Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 14

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ:
 • zrušiť Uznesenie č. 6/2018 – II. zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
  21. 08. 2018,
 • schváliť výšku nájomného v „Bodovom bytovom dome B1“, súpisné číslo 2489/4A, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/9 a v „Bodovom bytovom dome B2“, súpisné číslo 2490/4B, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/8, na ulici Kráľovská, v k. ú. Šaľa, vo výške
  3,00 Eur/1 m2 podlahovej plochy bytu podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení v spojení s ust. § 2 ods. 1 písm. g) zákona
  č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení,
  a z toho tvorbu fondu prevádzky údržby a opráv v ročnej výške 0,5 % z obstarávacej ceny jednotlivých bytov.

 

 

19. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov registra  C KN časť parciel číslo 1983/3 a 1992/5 vo vlastníctve spoločnosti KIARA s.r.o., za pozemky registra C KN časť parciel číslo 1983/13, 1992/3, 1992/6  a 1993/6 vo vlastníctve mesta Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov registra  C KN časť parciel číslo 1983/3 a 1992/5 vo vlastníctve spoločnosti KIARA s.r.o., za pozemky registra C KN časť parciel číslo 1983/13, 1992/3, 1992/6  a 1993/6 vo vlastníctve mesta Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 15

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru na zámenu pozemkov v k.ú. Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov pre investičnú akciu „Polyfunkčný bytový dom CITY PARK Šaľa“, nasledovne:
 1. vo vlastníctve spoločnosti KIARA s.r.o., IČO 36 353 639, so sídlom Šafárikova 429, Galanta, spolu vo výmere 360 m2
 • pozemok vedený v registri C KN na liste vlastníctva č. 3633, časť parcely
  č. 1983/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2 + 35 m2 + 147 m2 = spolu 212 m2  (na odčlenenie je potrebný geometrický plán),
 • pozemok vedený v registri C KN na liste vlastníctva č. 3633, časť parcely
  č. 1992/5, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 148 m2 (na odčlenenie je potrebný geometrický plán),

 

 

 

 

 1. vo vlastníctve mesta Šaľa, spolu vo výmere 360 m2
 • pozemok vedený v registri C KN na liste vlastníctva č. 1, časť parcely č. 1983/13, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 51 m2 + 47 m2 = spolu 98 m2 (na odčlenenie je potrebný geometrický plán),

 

 • pozemok vedený v registri C KN na liste vlastníctva č. 1, časť parcely č. 1992/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5 m2 (na odčlenenie je potrebný geometrický plán),
 • pozemok vedený v registri C KN na liste vlastníctva č. 1, časť parcely č. 1992/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2 + 56 m2 + 2 m2 + 143 m2 = spolu
  251 m2  (na odčlenenie je potrebný geometrický plán),
 • pozemok vedený v registri C KN na liste vlastníctva č. 1, časť parcely č. 1993/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 (na odčlenenie je potrebný geometrický plán).

 

Zamieňané pozemky majú podľa hodnotovej mapy mesta rovnakú hodnotu.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                                                                                      Ing. Tibor Baran

                                                                                                                      predseda komisie

                       

 

 

 

 

Zapísala: Anita Petkovová