Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 06.02.2018 - 10:28  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:11  //  zobrazené: 1266

01/2018 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 01/02/2018

číslo: 01/2018  |  dátum konania: 01.02.2018  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Úprava programu zasadnutia
Stiahnuť z programu rokovania:
- z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 5/1/2018 – Návrh spôsobu nakladania
s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť
o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre G & G. s.r.o., Šafárikova 429, 924 01  Galanta

- z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 6/1/2018 – Návrh spôsobu nakladania
s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta (parcela č. 1038/68)

- z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 7/1/2018 – Návrh spôsobu nakladania
s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta (parcela č. 1038/54, 1038/56)

Za hlasovalo: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,
Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 6
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár,
Zdržalo sa: 5
Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Gabriela Lacková, Róbert Tölgyesi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Hlasovanie neplatné z dôvodu zmätočného hlasovania. 

Hlasovanie č. 2
Opakované hlasovanie o úprave programu (stiahnuť z programu rokovania materiály D5, D6, D7):

Za hlasovalo: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,
Proti hlasovalo: 10
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár,
Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 5
Ing. Róbert Andráši, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,

Hlasovanie č. 3
Program ako celok
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,

Hlasovanie č. 4
Návrhová komisia
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,

Hlasovanie č. 5
Overovatelia zápisnice
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Tibor Baran, Miloš Rehák,
Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,


Materiál číslo A 1/1/2018 - Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2017
Uznesenie č. 1/2018 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2017,
B. berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2017.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo A 2/1/2018 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
Uznesenie č. 1/2018 – II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo A 3/1/2018 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2017
Uznesenie č. 1/2018 – III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2017,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2017.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo C 1/1/2018 - Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2018
Uznesenie č. 1/2018 – IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh plánu verejného obstarávania na rok 2018,
B. schvaľuje
plán verejného obstarávania na rok 2018.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

 


Materiál číslo D 1/1/2018 - Ján Iľaščík, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 1/2018 – V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemky vo vlastníctve mesta nachádzajúce sa v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ na Jazernej ul. v Šali, parcela registra CKN číslo 789/107, ostatná plocha o výmere 241 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v podiele 1/1 k celku a parcela registra CKN číslo 789/105, ostatná plocha o výmere 285 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8775 v podiele 20/285-ín k celku, sa stávajú pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní nehnuteľností na záhradkárske účely a ako prístupovú komunikáciu – chodník,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 17. januára 2018,
C. schvaľuje
prevod pozemkov v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ na Jazernej ul. v Šali, parcela registra CKN číslo 789/107, ostatná plocha o výmere 241 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1 v podiele 1/1 k celku a parcela registra CKN číslo 789/105, ostatná plocha o výmere 285 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8775 v podiele 20/285-ín k celku, v celkovej kúpnej cene 1 766,03 EUR pre Jána Iľaščíka, trvale bytom Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 2/1/2018 - Zuzana Iľaščíková, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 1/2018 – VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemok vo vlastníctve mesta nachádzajúci sa v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ na Jazernej ul. v Šali, parcela registra CKN číslo 789/106, ostatná plocha o výmere 244 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v podiele 1/1 k celku, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní nehnuteľností na záhradkárske účely,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 17. januára 2018,
C. schvaľuje
prevod pozemku v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ na Jazernej ul. v Šali, parcela registra CKN číslo 789/106, ostatná plocha o výmere 244 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1 v podiele 1/1 k celku, v celkovej kúpnej cene 1 719,72 EUR pre Zuzanu Iľaščíkovú, trvale bytom Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 3/1/2018 - Zuzana Iľaščíková, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa – prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 1/2018 – VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra CKN číslo 789/135, ostatná plocha o výmere 23 m2, odčlenená od pôvodnej parcely CKN číslo 789/1, ostatná plocha o výmere 1752 m2, podľa Geometrického plánu č. 55/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS – geodetické služby s.r.o. dňa 20. 09. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18. 10. 2017 pod číslom 481/2017, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v užívaní pozemku ako spevnenej plochy – dvor a ako prístup k záhradke v užívaní žiadateľa; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 17. januára 2018,
C. schvaľuje
prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra CKN číslo 789/135, ostatná plocha o výmere 23 m2, odčlenená od pôvodnej parcely CKN číslo 789/1, ostatná plocha o výmere 1752 m2, podľa Geometrického plánu č. 55/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS – geodetické služby s.r.o. dňa 20. 09. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18. 10. 2017 pod číslom 481/2017, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 pre Zuzanu Iľaščíkovú, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa, v cene
0,663 EUR/m2/rok, t.j. v celkovej sume 15,25 EUR/rok, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 4/1/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Július Benkő, Okružná 1024/2, Šaľa
Uznesenie č. 1/2018 – VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemky, parcela číslo 2522/77, záhrada o výmere 285 m2 v celosti;  parcela číslo 2519, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 15 m2 v celosti; parcela číslo 2522/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1550 m2 v podiele 35/2174, vedené na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Šaľa, sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta, parcela číslo 2522/77, záhrada o výmere 285 m2  v celosti; parcela číslo 2519, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 15 m2 v celosti; parcela číslo 2522/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1550 m2 v podiele 35/2174, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustan. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v odpredaji pozemku súčasnému nájomníkovi Júliusovi Benkőovi, Okružná 1024/2,
927 01  Šaľa, v celkovej kúpnej cene 1 905,73 EUR.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 5/1/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre G & G. s.r.o., Šafárikova 429, 924 01  Galanta

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:
- o materiáloch D5, D6, D7 rokovať spoločne a hlasovať o nich samostatne. 

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

Uznesenie č. 1/2018 – IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny,
B. konštatuje, že
pozemok vo vlastníctve mesta, parcela registra CKN č. 1038/39, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1513 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa
na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu pozemku vo vlastníctve mesta, parcela registra CKN
č. 1038/39, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1513 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3
písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemok v dlhodobom užívaní žiadateľa, na ktorom sa nachádzajú prístupové komunikácie a parkoviská k čerpacej stanici pohonných hmôt vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, v kúpnej cene 30,- EUR/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 45390,- EUR, pre G & G. s.r.o. Šafárikova 429, 924 01 Galanta, IČO: 31 418 937.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 6
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 6/1/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta (parcela
č. 1038/68)
Uznesenie č. 1/2018 – X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny,
B. konštatuje, že
pozemok vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra „C“ KN č. 1038/68, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 571 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ KN č. 1038/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1649 m2, podľa Geometrického plánu č. 51/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS - geodetické služby, s.r.o. dňa 31. 08. 2017, autorizačne overený Ing. Petrom Petrom dňa 31. 08. 2017, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočnou z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra „C“ KN č. 1038/68, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 571 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ KN č. 1038/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
1649 m2, podľa Geometrického plánu č. 51/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť
GEOS - geodetické služby, s.r.o. dňa 31. 08. 2017, autorizačne overený Ing. Petrom Petrom dňa 31. 08. 2017, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa
v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemok v dlhodobom užívaní žiadateľa, na ktorom sa nachádzajú spevnené plochy k nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, v kúpnej cene 30,- EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 571 m2 v celkovej kúpnej cene 17130,- EUR, pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta, IČO: 46 198 041.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák,
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 7/1/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta (parcela č. 1038/54, 1038/56)
Uznesenie č. 1/2018 – XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny,
B. konštatuje, že
pozemky vo vlastníctve mesta, parcela registra CKN č. 1038/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1060 m2; parcela registra CKN č. 1038/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 442 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta, parcela registra CKN
č. 1038/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1060 m2, parcela registra CKN
č. 1038/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 442 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľa, na ktorom sa nachádzajú prístupové komunikácie, spevnené plochy, parkoviská a dvor k nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, v kúpnej cene 30,- EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 1502 m2 v celkovej kúpnej cene 45060,- EUR, pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta, IČO: 46 198 041.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 13
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák,
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 8/1/2018 - Ing. Mário Marko, Okružná 5, 927 01  Šaľa – žiadosť o odpustenie zvyšnej časti poplatkov z omeškania
Uznesenie č. 1/2018 – XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie zvyšnej časti poplatkov z omeškania,
B. schvaľuje
odpustenie zvyšnej časti poplatkov z omeškania z exekúcie Ex 96/2010, vedenej u súdneho exekútora JUDr. Balaška so sídlom Komárňanská 100, 947 01  Hurbanovo, vo výške 7 370,78 EUR pre Ing. Mária Marka, bytom Okružná 5, Šaľa.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 9/1/2018 - Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od jednotlivých vlastníkov
Uznesenie č. 1/2018 – XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od jednotlivých vlastníkov,
B. schvaľuje
kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od jednotlivých vlastníkov a za kúpnu cenu podľa prílohy č. 1 k tomuto uzneseniu.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 10/1/2018 - GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Uznesenie č. 1/2018 – XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
B. schvaľuje
zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1:
- parcela CKN č. 3080/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11278 m2,
- parcela CKN č. 3080/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2922 m2,
- parcela CKN č. 3080/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12399 m2,
- parcela CKN č. 3080/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2147 m2,
- parcela CKN č. 3080/210, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1356 m2,
- parcela CKN č. 3080/212, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5002 m2,
- parcela CKN č. 3080/350, zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, odčlenená a novovytvorená z pôvodných parciel CKN č. 3080/210, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1386 m2 a parcely CKN č. 3080/212, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5012 m2, v zmysle Geometrického plánu č. 91/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť
Geo Advice, s.r.o. dňa 19. 10. 2017, úradne overený katastrálnym odborom okresného úradu Šaľa dňa 26. 10. 2017 pod číslom 496/2017,
spočívajúceho v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení, vstupe, prechode a prejazde peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným z vecného bremena za účelom výkonu povolenej činnosti v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 91/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 19. 10. 2017, úradne overený katastrálnym odborom okresného úradu Šaľa dňa 26. 10. 2017 pod číslom 496/2017 a za odplatu v celkovej výške 1 040,- EUR, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 11/1/2018 - Návrh podmienok na dopredaj bytov v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948 vo vchodoch 17, 19 a 21, na pozemku parcela KN C číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa
Uznesenie č. 1/2018 – XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok na dopredaj bytov v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948 vo vchodoch 17, 19 a 21, na pozemku parcela KN C číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa,
B. ruší
- v časti B. uznesenia č. 6/2009 – VI. zo dňa 22. októbra 2009 v ods. 2. písm. b)
znenie druhej odrážky,
- v časti B. uznesenia  č. 5/2012 – VII. zo dňa 27. septembra 2012 v ods. 2. text v zátvorke,
C. schvaľuje
1. odpredaj bytov číslo 33 až 36 v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948 vo vchode 19 na prízemí, nasledovne:
- byt č. 35 odpredať vyhlásením obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení,
- byty č. 33, 34 a 36 odpredať nájomníkom za cenu vypočítanú podľa § 18, § 18a ods. 1 a § 18b ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 8/2014 o spôsobe bezúročného splácania bytu, ateliéru a pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa,
2. odpredaj bytov v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948 vo vchode 17, 19 a 21 pre nájomníkov, ktorí požiadali o prevod bytu po 31. decembri 2016
(§ 32e ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov) za kúpnu cenu ako ostatným nájomníkom, t. j. za zvýhodnené cenové podmienky s podmienkou, že budú mať vyrovnané všetky záväzky voči mestu,
3. ustanovenie odseku 2 sa primerane použije aj pre dopredaj jednotlivých bytov vo vlastníctve mesta v bytových domoch, ktoré sú určené na odpredaj a nájomník požiada  dodatočne o prevod bytu do vlastníctva. 

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 12/1/2018 - Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 18 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Slnečnej, súpisné číslo 1941, vchod číslo 3, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemkom registra C KN parcelné číslo 3080/36, 37, 38, 39 v k. ú. Šaľa“
Uznesenie č. 1/2018 – XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
1-izbového bytu číslo 18 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Slnečnej, súpisné číslo 1941, vchod číslo 3, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemkom registra C KN parcelné číslo 3080/36, 37, 38, 39 v k. ú. Šaľa“,

B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
1-izbového bytu číslo 18 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Slnečnej, súpisné číslo 1941, vchod číslo 3, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemkom registra C KN parcelné číslo 3080/36, 37, 38, 39  v k. ú. Šaľa“, podľa predloženého návrhu
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Peter Jaroš, poslanec
- Róbert Tölgyesi, poslanec
- Ing. Katarína Machová, člen komisie ekonomickej
- MUDr. Jozef Grell, člen komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
- Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
- JUDr. Margita Pekárová, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku OVS na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2018.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo F 1/1/2018 - Zmluva o dielo č. 519/2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia 4 dráh na kolkárni, ul. Horná 28, 927 01 Šaľa“

Hlasovanie o procedurálnom návrhu PaedDr. Danici Lehockej, PhD. v znení:
- o materiáloch F1 – F5 rokovať spoločne a hlasovať o nich samostatne. 

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 19
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Procedurálny návrh PaedDr. Danici Lehockej, PhD. bol prijatý.

Uznesenie č. 1/2018 – XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 519/2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia 4 dráh na kolkárni,
ul. Horná 28, 927 01 Šaľa“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Rekonštrukcia 4 dráh na kolkárni,
ul. Horná 28, 927 01 Šaľa“,
b) Zmluvu o dielo č. 519/2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia 4 dráh na kolkárni,  
ul. Horná 28, 927 01 Šaľa“ uzatvorenú s dodávateľom ZAKO Slovakia s.r.o., so sídlom Kollárova 7, 921 01 Piešťany,  IČO: 50261576, IČ DPH: SK2120277929.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 19
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo F 2/1/2018 - Zmluva o dielo č. 573/2017 na realizáciu diela „Výmena okien a dverí obytného domu na V. Šrobára 572/9, 11 v Šali“
Uznesenie č. 1/2018 – XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 573/2017 na realizáciu diela „Výmena okien a dverí obytného domu
na V. Šrobára 572/9, 11 v Šali“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Výmena okien dverí obytného domu na
V. Šrobára 572/9, 11 v Šali“,
b) Zmluvu o dielo č. 573/2017 uzatvorenú s dodávateľom MB EURO-MONT, s.r.o. Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa, IČO: 43 910 629, IČ DPH: SK2022525869.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo F 3/1/2018 - Zmluva o dielo č. 690/2017 na realizáciu diela „Vymaľovanie stropnej krytiny v športovej hale v Šali“
Uznesenie č. 1/2018 – XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 690/2017 na realizáciu diela „Vymaľovanie stropnej krytiny v športovej hale v Šali“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Vymaľovanie stropnej krytiny v športovej hale v Šali“,
b) Zmluvu o dielo č. 690/2017 na realizáciu diela „Vymaľovanie stropnej krytiny v športovej hale v Šali“ uzatvorenú s dodávateľom Siemens s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, IČO: 31 349 307, IČ DPH: SK2020295244.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo F 4/1/2018 - Zmluva o dielo č. 696/2017 na realizáciu diela „Stavebné úpravy športovej haly – strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“
Uznesenie č. 1/2018 – XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 696/2017 na realizáciu diela „Stavebné úpravy športovej haly – strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Stavebné úpravy športovej haly – strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“,
b) Zmluvu o dielo č. 696/2017 na realizáciu diela „Stavebné úpravy športovej haly – strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“ uzatvorenú s dodávateľom
Rafix s.r.o., Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 44504501, IČ DPH: SK2022720051.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo F 5/1/2018 - Zmluva č. 877/2017 o poskytnutí plnenia v oblasti energetickej úspory č. Z-S-2017-000168-00
Uznesenie č. 1/2018 – XXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
Zmluvu č. 877/2017 o poskytnutí plnenia v oblasti energetickej úspory
č. Z-S-2017-000168-00,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Výmena osvetlenia a využitia úsporných LED zdrojov svetla v objektoch budov mesta Šaľa“,
b) Zmluvu č. 877/2017 o poskytnutí plnenia v oblasti energetickej úspory
č. Z-S-2017-000168-00 na výmenu osvetlenia a využitia úsporných LED zdrojov svetla v objektoch budov mesta Šaľa uzatvorenú s dodávateľom Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008,
IČ DPH: SK2020106682.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo F 6/1/2018 - Rámcová dohoda o poskytovaní telekomunikačných služieb mobilného operátora č. 457/2017 na realizáciu zákazky s názvom „Mobilné telekomunikačné služby“
Uznesenie č. 1/2018 – XXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
Rámcovú dohodu o poskytovaní telekomunikačných služieb mobilného operátora
č. 457/2017 na realizáciu zákazky s názvom „Mobilné telekomunikačné služby“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Mobilné telekomunikačné služby“,
b) Rámcovú dohodu o poskytovaní telekomunikačných služieb mobilného operátora
č. 457/2017 zo dňa 30. 05. 2017 na realizáciu zákazky s názvom „Mobilné telekomunikačné služby“ uzatvorenú s poskytovateľom Orange Slovensko, a.s.,
so sídlom Metodova 8, 821 08  Bratislava, IČO: 35697270, IČ DPH: SK2020310578.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo F 7/1/2018 - Informácia o Rámcovej dohode o poskytnutí poisťovacích služieb, ktorej predmetom je poistenie majetku, havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Uznesenie č. 1/2018 – XXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o poistení majetku mesta,
B. berie na vedomie
rámcovú dohodu o poskytnutí poisťovacích služieb, ktorej predmetom je poistenie majetku, havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo H 1/1/2018 - Návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na vyradenie Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským – Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, ul. P. Pázmaňa 48/1, Šaľa, zo siete škôl a školských zariadení
Uznesenie č. 1/2018 – XXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej        republiky na vyradenie Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským – Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, ul. P. Pázmaňa 48/1, Šaľa,  zo siete škôl a školských zariadení,
B. schvaľuje
návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej        republiky na vyradenie Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským – Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, ul. P. Pázmaňa 48/1, Šaľa,  zo siete škôl a školských zariadení.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS