Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 21.03.2018 - 12:08  //  aktualizácia: 23.03.2018 - 12:19  //  zobrazené: 999

01/2018 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 01/2018  |  dátum konania: 29.01.2018

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Úvod

2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

3. Vyhodnotenie plnenia úloh z Koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa 2013-2017 a príprava dodatku 2018-2022

4. Rôzne

5. Záver.

 

Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za mesiac december:

Mgr. Martinček informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste za mesiac január. Informoval prítomných o prípadoch, ktoré za toto obdobie riešila mestská polícia – rušenie nočného kľudu, podmienky držania psov (bez vôdzky),  problematiku zákazového státia na trávnikoch,   rušenie verejného poriadku bezdomovcami pod vplyvom alkoholu, výtržníctvo, krádeže bicyklov, občianske spolunažívanie. Ďalej informoval o incidente na ZŠ Bernolákovej-sprejeri spôsobili znehodnotenie majetku školy.  Ing. Andráši požiadal o zabezpečenie preventívnych kontrol v nemocničnom parku.

UZNESENIE č.X/2:

Komisia berie na vedomie bezpečnostnú situáciu v meste.

 

Vyhodnotenie plnenia úloh z Koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa 2013-2017 a príprava dodatku 2018-2022

PhDr. Šperka zhodnotil nesplnené úlohy z koncepcie a navrhuje vytvoriť pracovnú skupinu, ďalej vytvoriť funkciu preventistu. Ďalej informoval o prijatom štatúte školského parlamentu.

UZNESENIE č.X/3:

Komisia berie na vedomie informáciu o vyhodnotených úlohách z koncepcie prevencie kriminality.

 

 

Rôzne

Na komisii sa za verejnosť zúčastnil Mgr. Stranovský, ktorý sa informoval ohľadom označených 15 ks topoľov na pláži. Predseda komisie RSDr. Gomboš informoval, že sa jedná o pozemok, ktorý spravuje Pozemkové spoločenstvo – Urbariát a nie mesto.  Ďalej sa na komisii zúčastnila poslankyňa Verešová, ktorá sa tiež informovala o stromoch na pláži.

 

 

 

RSDr. Peter Gomboš

Predseda komisie

Zapísala: Ing. Braníková