Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 07.02.2018 - 08:47  //  aktualizácia: 07.02.2018 - 08:48  //  zobrazené: 1102

01/2018 zasadnutie komisie školstva

číslo: 01/2018  |  dátum konania: 22.01.2018

Dátum a miesto konania: 22. 01. 2018 o 16,00 hod.
                                            v zborovni ZŠ J. C. Hronského v Šali

Prítomní: Ing. Marián Krištof, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Marek  Molár, Mgr.  Jarmila Husáriková, Ing. Helena Psotová, Ing. Michal Malárik, Mgr. Alica Michalková, Mgr. Zita Zaťková, Ing. Erika Sedlárová, Ing. Erika Velazquezová

Neprítomní: PaedDr. Dagmar Mesárošová (ospravedlnená)

Prizvaní:      Mgr. Peter Rafaj, Mgr. Síkoriaková
 
Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Informácia o možnosti zriadenia súkromnej ZUŠ a súkromnej ZŠ s MŠ
3. Plán práce komisie školstva na rok 2018
4. Informácia o podmienkach zriadenia športovej triedy
5. Aktuálne informácie
6. Záver
Prítomných členov KŠ privítal a rokovanie otvoril predseda komisie, Ing. Marián Krištof. Zároveň skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členom komisie bola doručená pozvánka aj materiály elektronicky. Na zasadnutí KŠ bola prítomný Mgr. Peter Rafaj, štatutárny zástupca OZ Chameleon Studio. Mgr. Síkoriaková sa ospravedlnila.

K bodu 2
Mgr. Peter Rafaj v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve podal žiadosť na Mesto Šaľa o udelenie súhlasu so zriadením Súkromnej umeleckej školy na území mesta Šaľa. Komisiu školstva informoval o štruktúre a lokalizácii SZUŠ, ktorá by mala byť zaradená do siete škôl a školských zariadení SR. Vyučovanie má prebiehať v 5 odboroch: výtvarný, literárno-dramatický, tanečný, hudobný a odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Začiatok vyučovania je naplánovaný na september 2018 ( v prípade, že toto zariadenie dostane výnimku od MŠ VVaŠ SR).
SZUŠ by bola lokalizovaná v mestskej časti Šaľa – Veča, v priestoroch ZŠ J. Hollého.                Mgr. Rafaj predložil komisii aj kladné stanovisko riaditeľa ZŠ J. Hollého, k poskytnutiu priestorov ZŠ. Vyučovanie vo všetkých piatich odboroch bude prebiehať pod vedením skúsených odborníkov z praxe. Cieľom OZ Chameleon Studio je po otvorení školy nadviazať aktívnu spoluprácu so základnými školami vo Veči, so ZUŠ v meste Šaľa a poskytovať talentovaným žiakom vhodné podmienky a zázemie na rozvíjanie ich talentu a osobnosti.
Miloš Rehák sa spýtal na výšku školného v SZUŠ. Mgr. Rafaj odpovedal, že suma sa bude pohybovať v rozsahu 25 – 40 Eur za polrok podľa náročnosti odboru.
(Pozn. mesačná úhrada v mestskej ZUŠ je v súčasnosti podľa VZN 5/2016 5 Eur za individuálne vyučovanie, 4 Eurá za skupinové vyučovanie. )
Ing. Psotová podporuje zriadenie SZUŠ v našom meste, v okolitých mestách funguje aj niekoľko súkromných ZUŠ, iba v meste Šaľa ešte nie. Tieto školy dosahujú dobré výsledky a ponúkajú netradičné odbory. Potešujúce je, že bude SZUŠ lokalizovaná vo Veči a podchytí deti aj v tejto časti mesta. Vytkla neúplný rozpočet, ktorý poskytli žiadatelia.
Mgr. Michalková upozornila na zabezpečenie priestorov proti krádeži a vandalizmu, keďže sa bude jednať o nákladnejšiu techniku. Ocenila, že aj detí zo sociálne znevýhodneného prostredia budú mať možnosť sa zapojiť, lebo nebudú musieť cestovať do Šale.
Mgr. Rafaj reagoval, že zatiaľ nevidel konkrétne priestory, ale  riaditeľ ZŠ Mgr. Ján Minár ponúkol učebňu technickej a výtvarnej výchovy a na tanečný odbor uvažujú o priestoroch telocvične. Na základe predbežnej dohody bude vyučovanie prebiehať od 14,30 do 16,45. hod. Informoval, že zatiaľ nemajú materiálno-technické vybavenie na nový odbor, ale po úspešnom ukončení zriaďovacieho procesu vlastnými prostriedkami zabezpečenia vybavenie učebne.
Ing. Velazquezová informovala o záujme vedenia  mestskej ZUŠ zriadiť elokované pracovisko tiež v priestoroch ZŠ J. Hollého.

Uznesenie 1/1/2018:
Komisia školstva berie na vedomie informáciu o zriadení SZUŠ v Šali a podporuje jej vznik k 1.9.2018.
Za: 10                    Proti: 0                           Zdržali sa: 0

K bodu 3
Uznesenie 2/1/2018:
Komisia školstva súhlasí s navrhovaných plánom činnosti KŠ na rok 2018.
Za: 10                   Proti: 0                           Zdržali sa: 0

K bodu 4
Ing. Velazquezová informovala o legislatívnom rámci zriaďovania športových tried                                     ( Usmernenie MŠ SR č. 151/2002-71). Športové triedy zriaďuje riaditeľ školy na základe predchádzajúceho súhlasu zriaďovateľa po dohode s príslušným telovýchovným subjektom a po zaradení do siete ministerstvom školstva. Škola musí mať priestorové, personálne a materiálne podmienky. Zatiaľ zo strany škôl nie je záujem takéto triedy zriaďovať, predovšetkým z dôvodu priestorového zabezpečenia, ale aj na základe skúseností z predchádzajúcich rokov, kedy boli športové triedy zriadené na ZŠ Bernolákova a ZŠ J. Hollého.
Ing. Krištof uviedol, že návrh zriadiť športové triedy vyplynul zo zasadnutia komisie mládeže a športu, aby bola splnená podmienka účasti športových klubov v 1. lige. Navrhuje hovoriť s riaditeľom ZŠ s MŠ J. Murgaša, aby v budúcnosti boli zriadené športové triedy. Táto škola bola vytypovaná z toho dôvodu, že sa nachádza v blízkosti mestského štadióna, kde by mohli žiaci trénovať.

K bodu 5
- Ing. Velazqezová informovala o tom, že v priebehu mesiacov január – február sa kontrolná činnosť SŠÚ zameria na školské stravovanie v 2 ŠJ pri ZŠ a v 2 ŠJ pri MŠ.
- termín zápisu do 1. ročníka ZŠ bude v dňoch 9. 4. – 11. 4. 2018.
- v rámci projektu AISEC  sa uskutoční návšteva zahraničných študentov na  ZŠ s MŠ Bernolákova v dňoch 29.1. – 1. 2. 2018 (1x Indonézia, 1x Rusko, 1x Brazília, 1x Mexico)
-  McDONALD´s CUP 2017 - v kategórii U10 chlapci – si ocenenie prevzal  Nathan Udvaroš zo ZŠ s MŠ J. Murgaša, ktorý  bol na Majstrovstvách Slovenska 19. ročníka McDonald´s Cupu 2016/2017 v Poprade vyhlásený za najlepšieho hráča finálových dní
-  23. januára 2017, sa v rámci cezhraničnej spolupráce v projekte eTwinning  ZŠ Ľ. Štúra  zúčastní partnerského stretnutia so Základnou školou a materskou školou na Merhautovej ulici v Brne -  v tomto roku už po dvanásty raz
- Ing. Malárik informoval KŠ o založení mládežníckeho parlamentu mesta Šaľa, ktorého predsedom je Aleš Maliniak zo Spojenej školy, Nivy. CVČ je zaradené do projektu Moderné centrum a v rámci projektu Erasmus + sa 3 členný tím zo Šale zúčastní školenia o práci s mládežou na lokálnej úrovni.
Na záver predseda komisie poďakoval prítomným členom komisie za aktívnu účasť.
                                                                                                         
                                                                                          Ing. Marián Krištof  
                                                                                            predseda komisie                                                                                                                                                                                

Zapísala: Ing. Erika Velazquezová