Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.03.2018 - 09:07  //  aktualizácia: 26.03.2018 - 09:08  //  zobrazené: 1124

01/2018 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 01/2018  |  dátum konania: 26.03.2018

číslo: 01/2018 | dátum konania: 19.03.2018

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Pozvaní hostia:

 

 

Program:

 

  1. Voľná téma – stav komunikácií a chodníkov v meste – informácie o pripravovaných opravách a údržbe

  2. Prerokovanie Materiálov do MsZ  ( výber vecnepríslušných tém )

  3. Prerokovanie materiálov a návrhu VZN – Územný plán Centrálnej mestskej zóny, zmeny a doplnky č.

  4. Voľná téma – podľa uváženia členov

     

     

Bod 1:

Voľná téma – stav komunikácií a chodníkov v meste – informácie o pripravovaných opravách a údržbe

 

Komisia konštatovala, že komunikácie a chodníky sú v zlom technickom stave. Na komisiu bol pozvaný p. Miroslav Políček. Členovia komisie chceli vedieť, ktoré komunikácie a chodníky sa budú opravovať. Ako prvý sa bude opravovať chodník na Dolnej ul, od Polície po parkovisko. Ďalej chodník na Nitrianskej ul. pri kruhovej križovatke. Jamy na všetkých chodníkoch v celom meste sa  budú lokálne opravovať asfaltovou zmesou. Tento rok by chcel M.Políček  dať opraviť kratšie ulice napr. ul. Krátku. Budúci rok pravdepodobne ul. B. Němcovej, Vajanského, Okružnú.

V diskusii sa hovorilo o nebezpečnom povrchu zásobovacej cesty pri Jednote Večierka na Šafárikovej ul. Na ceste sú  veľké jamy, nebezpečne trčí oceľová výstuž. M.Políček povedal, že to nie je mestská komunikácia. Cesta má slúžiť len na zásobovanie Večierky-COOP Jednota. Avšak tam  parkujú aj obyvatelia susedných bytoviek. Členovia sa pýtali, kam sa má občan obrátiť, aby sa dovolal opravy cesty? Musí sa čakať až kým sa nestane úraz, aby sa veci pohli k lepšiemu? Obdobná situácia je pri rozkopávkach, ktoré nedá realizátor do pôvodného stavu. Spomenula sa Družstevná ul., kde sa robil teplovod približne pred rokom. Dodnes nie je dokončený asfaltový povrch. Rozkopávka je zabetónovaná, chýba asfaltový kryt, zostal výškový rozdiel, ktorý hrozí nebezpečenstvom úrazu. M. Políček vravel, že to väčšinou zostane na meste, aby sa dali poškodené plochy do poriadku, t.j. do pôvodného stavu. Znovu sa diskutovalo o zlej dopravnej situácii pri škôlkach na Družstevnej ul, kde sa nedajú odparkovať autá, keď nesú rodičia deti do škôlky. Autá stoja všade, blokujú dopravu, stoja pred garážami, z ktorých sa nedá vyjsť. Ďalej sa hovorilo o problémovom parkovaní pred ZŠ J. Murgaša na Hornej ul., kde rodičia majú problém zastaviť a vyložiť deti pred školou. Jedno z riešení by bolo, dať pred školu značku s obmedzením parkovania v čase napr. od 7.30h do 13.30h. Na druhej strane treba brať do úvahy, že je v celej lokalite  akútny nedostatok parkovacích miest. Preto treba porozmýšľať komplexne, ako vyriešiť problém aj s parkovaním obyvateľov, aj  s dovozom detí autami do školy.

Otázka Rekonštrukcie ul. Horná je zatiaľ otvorená, hoci cesta je v dezolátnom stave a parkovanie je kritické. Na stavbu Rekonštrukcia komunikácie na Hornej ul. je vydané stavebné povolenie, ktoré ešte  nenadobudlo právoplatnosť. Začiatok výstavby zatiaľ nie je istý, nakoľko niektorí občania mali pripomienky v procese konania k riešeniu parkovacích miest, ktoré sú navrhnuté z priestorových dôvodov, čiastočne na trávnatých plochách. Záber časti trávnatých plôch sa v projekte rieši náhradnou výsadbou zelene.

 

Komisia  k bodu 1) nehlasovala

 

 

Bod 2:

Prerokovanie Materiálov do MsZ  ( výber vecne  príslušných tém )

 

Prítomní členovia komisie sa oboznámili v krátkosti  s materiálmi, ktoré sa budú prerokovávať na mestskom zastupiteľstve. Diskusia sa zaoberala prevodmi pozemkov vo vlastníctve mesta, do vlastníctva súkromných podnikateľských subjektov. Diskutovalo sa o tom, prečo mesto ponúka na predaj pozemky za najnižšiu cenu podľa hodnotovej mapy, ktorá vôbec nevystihuje reálnu trhovú cenu. A nakoniec sa predajú pozemky na návrh poslancov, ešte za nižšiu cenu ako je cena podľa hodnotovej mapy. Kritika sa dotkla tiež skutočnosti, že sa neberie do úvahy, pri rozhodovaní  na mestskom zastupiteľstve, stanovisko odborných komisií. Komisia má len poradný hlas, ktorý sa neberie do úvahy. Členovia komisie ďalej navrhli, aby sa predaje mestských pozemkov  uskutočňovali verejnou súťažou. Ďalší problém, ktorý sa riešil v diskusii bol, že ak súkromný investor stavia na prenajatom mestskom pozemku, trhová cena za pozemok by mala byť dohodnutá ešte pred výstavbou. Ak sa cena dohodne až pred kolaudáciou stavby, mesto ťahá pri stanovení predajnej ceny, za kratší koniec. Diskutujúci konštatovali, že verejnosť predaje mestských pozemkov výrazne pod trhovú cenu, vníma ako neseriózne... Diskusia sa ukončila tým, že mesto by nemalo svoje pozemky predávať pod trhovú cenu, lebo tým sú  zvýhodnení iba niektorí občania a ukrátení a znevýhodnení všetci ostatní.

 

Komisia  k bodu 2) nehlasovala

 

 

Bod 3:

Prerokovanie Územného plánu Centrálnej mestskej zóny - zmeny a doplnky č. 3.

a návrhu VZN mesta Šaľa o vyhlásení záväznej časti Územného plánu Centrálnej mestskej zóny - zmeny a doplnky č. 3.

 

Komisia sa oboznámila so Zmenami a doplnkami č.3  Územného plánu centrálnej mestskej zóny a návrhom VZN, v ktorom sú doplnené nové zmeny a doplnky.

Navrhovaná zmena sa dotýka stanovenia zásad umiestňovania exteriérových sedení na pešej zóne pred jednotlivými prevádzkami. Na pozemkoch, vo vlastníctve mesta, ktoré sa nachádzajú na pešej zóne, bude možné si prenajať plochu na vytvorenie celoročných  letných terás a prístreškov, ktoré nebudú pevne spojené so zemou a budú demontovateľné. Pre umiestnenie a realizáciu terás sú stanovené regulatívy.

Komisia Zmeny a doplnky č.3 prerokovala a súhlasí s obstaraním ÚPN CMZ ZaD č.3. a návrhom VZN, ktoré je doplnené o nové podmienky umiestňovania exteriérových terás a prístreškov.

 

Komisia hlasovala k bodu 3)

Otázka 1 :

Súhlasíte  s tým, aby komisia odporučila mestu schváliť Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa – Zmeny a doplnky č. 3 ?

Prítomní : počet členov komisie 7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa:0

 

Otázka 2 :

Súhlasíte  s tým, aby komisia odporučila mestu schváliť návrh VZN mesta Šaľa o vyhlásení záväznej časti Územného plánu CMZ Šaľa v znení ZaD č.3 ?

Prítomní : počet členov komisie 7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa:0

 

Uznesenie komisie k bodu 3.1, 3.2)

Komisia odporúča mestu  schváliť ÚPN CMZ ZaD č.3 a schváliť návrh VZN mesta Šaľa o vyhlásení záväznej časti Územného plánu Centrálnej mestskej zóny - zmeny a doplnky č. 3

 

 

 

Bod 4:

Voľné témy – podľa výberu poslancov

V meste Šaľa je problém s parkovaním. Členovia diskutovali o tom, že nové bytové jednotky, alebo stavby pre vybavenosť, by nemali byť povolené bez vybudovania nových parkovacích miest, ktoré budú plniť normovú potrebu parkovania pre konkrétnu stavbu. Ako príklad uviedol arch. Becker, ktorý viac rokov pracuje pre investorov v Šamoríne, kde nie je povolená žiadna stavba bez vybudovania podzemných garáží. Táto zásada platí v Šamoríne viac rokov,  hoci je Šamorín menšie mesto ako Šaľa.

 

Komisia k bodu 4) nehlasovala.

 

 

 

 

Za správnosť : Ing. Vladimír Vicena, Ing. Zuzana Hrubá