Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 04.02.2018 - 16:59  //  aktualizácia: 04.02.2018 - 17:00  //  zobrazené: 1351

01/2018 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 01/2018  |  dátum konania: 30.01.2018

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Irina Kostová, Mgr. Klaudia Hátašová, Ing. Róbert Andráši,  RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Renáta Zelezníková, Mgr. Ildikó Jarošová.
 
Neprítomná: PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená)


Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Žiadosť Monika o. z. Močenok o dofinancovanie sociálnych služieb
4. Príprava komunitného plánu sociálnych služieb
5. Rôzne
6. Záver

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie  8 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková.

            Uznesenie č. 23/2017 – Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020. Komisia odporučila predložiť materiál na rokovanie MsZ. Splnené. Návrh bol predložený a prerokovaný              na 9. zasadnutí MsZ dňa 30. 11. 2017. 
Uznesenie č. 24/2017 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady                      za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia. Komisia odporučila predložiť materiál       na rokovanie MsZ. Splnené. Návrh bol predložený a prerokovaný na 9. zasadnutí MsZ dňa    30. 11. 2017. 
Uznesenie č. 25/2017 -  Informovať členov komisie o postupe riešenia sociálnej situácie        p. Róberta Kurucza a jeho rodiny. Splnené. Členov komisie informovala tajomníčka komisie. 


Uznesenie č. 26/2017 – Návrh na odpredaj bytu č. 35 na Narcisovej ul. s. č. 1948,  vchod         č. 19  v Šali – Veči formou obchodnej verejnej súťaže a návrh na odpredaj ostatných bytov    na uvedenej adrese (č. bytov 33, 34 a 36) za zvýhodnené cenové podmienky. Komisia odporučila  návrh na odpredaj touto formou. Plní sa. Návrh bude predložený na rokovanie MsZ.
3. Žiadosť Monika o. z. Močenok o dofinancovanie sociálnych služieb.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8;
Uznesenie č. 1/2018
a) komisia prerokovala žiadosť Monika o. z. o dofinancovanie sociálnych služieb,  
b) komisia neodporúča vyhovieť tejto žiadosti, nakoľko žiadosť nespĺňa kritériá v zmysle § 75 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
4.  Príprava komunitného plánu sociálnych služieb – Prítomných členov komisie informovala tajomníčka komisie o potrebnej aktualizácii Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa v zmysle § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7;
Uznesenie č. 2/2018
a) komisia odporúča aktualizovať Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa v zmysle platnej legislatívy,
b) komisia odporúča vyhodnotiť plnenie opatrení zo súčasného Komunitného plánu mesta Šaľa a predložiť na zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky,
c) komisia navrhla do riadiaceho tímu na prípravu komunitného plánu prizvať     PhDr. Silviu Straňákovú, vedúcu pracoviska Šaľa, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky; RSDr. Ľubora Gálla, riaditeľa Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa a RSDr. Petra Gomboša, vedúceho Krízového strediska  Šaľa,
d) komisia odporúča realizovať dotazníkový prieskum hodnotenia sociálnych služieb občanmi žijúcimi na území mesta.    
5. Rôzne
V bode rôznom nebol prerokovaný žiadny materiál.
6. Záver

P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.     

 

             MUDr. Jozef Grell                                             predseda komisie

 

V Šali dňa 31. 01. 2018

Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie