Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.01.2018 - 13:59  //  aktualizácia: 26.01.2018 - 14:03  //  zobrazené: 1255

01/2018 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 01/2018  |  dátum konania: 16.01.2018

 

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali
zo dňa 16. 1. 2018

 

 

 

 

Zápisnica obsahuje: Prezenčnú listinu
            Pozvánku

 

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali
(01/2018)

Dátum: 16. 1. 2018
Miesto: Mestská športová hala v Šali
Prítomní: Ing. Ivan Kováč, Jana Majdlenová, Ladislav Jaroš, Ing. Marián Krištof, Vojtech Halász, Ing. Patrik Ščasný,  Miroslav Gera, Ing. Martina Čižmáriková
Neprítomní: Ing. Michael Angelov - ospravedlnený, Peter Szalay - ospravedlnený  
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrhy na ocenenia úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2017
4. Celonárodný športový projekt s názvom Floorball SK Liga
5. Rôzne
6. Záver

Priebeh zasadnutia:
K bodu 1. Otvorenie
Predseda komisie Ing. Ivan Kováč privítal členov komisie športu a mládeže a oboznámil ich s programom zasadnutia. Odprezentovalo sa 7 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 10. 1. 2018.
K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení
Ing. Ivan Kováč informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 19. 12. 2017. Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.
K bodu 3. Návrhy na ocenenia úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2017
Tajomníčka komisie informovala členov, že dňa 22. 12. 2017 bola na webovej stránke www.sala.sk a na Facebooku uverejnená Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2017. Na základe výzvy športové kluby a občianske združenia pôsobiace v oblasti športu, ktoré nie sú členmi Asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa, mohli do 12. 1. 2018 posielať svoje návrhy v nasledujúcich kategóriách: Dospelí – kolektívy, Dospelí – jednotlivci, Mládež – kolektívy, Mládež – jednotlivci, Tréneri, Funkcionári a Osobitné ocenenie. Predtým, ako sa komisia mládeže a športu začala venovať jednotlivým návrhom na ocenenia, Ing. Martina Čižmáriková prečítala list, ktorý bol adresovaný komisii od predsedu Asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa, JUDr. Ľudovíta Marinčáka. V liste bolo zdôraznené, že Asociácia zodpovedá za návrhy klubov organizovaných v Asociácii telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa a mesto Šaľa zodpovedá za návrhy z klubov mimo Asociácie a zo športových podujatí organizovaných mestom a taktiež za návrhy významných športovcov – reprezentantov SR, ktorí sú členmi klubov mimo Šale. JUDr. Ľudovít Marinčák uvádza vo svojom liste, že „každý rok sa stretávame s tým, že niektoré kluby, či už z nepochopenia alebo zo špekulácie, dávajú návrhy k nám i do mesta.“ Vo svojom liste žiadal, aby sa komisia nezaoberala návrhmi, ktoré dali TJ Slávia SOUP Šaľa, TK Jumping a Miestny kynologický klub Šaľa, nakoľko už svoje návrhy predložili Asociácii. Komisia túto požiadavku vzala na vedomie a návrhmi spomenutých troch klubov sa nezaoberala.

Uznesenie 1/3/2018: Komisia mládeže a športu odporučila nasledovné návrhy na Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2017:
1) Paulína Ložiová – Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Slovakia – (kategória dospelí – jednotlivci)
2) Michal Marček, ml. - Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Slovakia – (kategória mládež – jednotlivci)
3) Štefan Galanko, ml. - Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Slovakia – (kategória dospelí – jednotlivci)
4) Ing. Jaroslav Hambalko, st. - Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Slovakia – (kategória - tréner)
5) Ján Tabaček in memoria – osobitné ocenenie
6) PhDr. Radka Aľakšová – Nordic walking team Šaľa – (kategória – tréner)
7) Mária Gabalcová – TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel nevidiacich a slabozrakých - (kategória dospelí – jednotlivci)
8) Miroslav Machálik – TJ Tatran Šaľa - (kategória dospelí – jednotlivci)
9) Ing. Ivan Lazor – Centrum zdravia, prevencie, civilizačných chorôb a Športový klub mládeže Atlanta - (kategória dospelí – jednotlivci)
10) Lucia Veselá – Jazdecký klub Rusty - (kategória dospelí – jednotlivci)
11) Sebastian Martin - Jazdecký klub Rusty - (kategória mládež – jednotlivci)
12) Sarah Martin - Jazdecký klub Rusty - (kategória mládež – jednotlivci)
13) Andrea Bičová - Jazdecký klub Rusty - (kategória tréner)
14) Ing. Zoltán Barczi - Jazdecký klub Rusty - (kategória - funkcionár)
15) Viktor Csemez – Triton Racing - (kategória mládež – jednotlivci)
16) JUDr. Ľudovít Marinčák – (kategória – osobitné ocenenie)


K bodu 4. Celonárodný športový projekt s názvom Floorball SK Liga
Ing. Martina Čižmáriková oboznámila členov komisie o liste z Nadácie TV JOJ adresovaný primátorovi mesta Šaľa, v ktorom nadácia žiada Mgr. Jozefa Belického o prevzatie záštity nad mestskou/oblastnou časťou kvalifikácie školských tímov chlapcov a dievčat v celonárodnom športovom projekte s názvom Floorball SK Liga v nasledujúcom školskom roku 2018/2019. Snahou podujatia je týmto školám a školským tímom nájsť finančnú podporu na rozvoj ich školskej športovej činnosti, nákup potrebného športového vybavenia, či krytia elementárnych nákladov športového tímu. Nadácia žiada primátora, aby prevzal záštitu nad týmito školami a aby každá florbalovo aktívna škola zo Šale a okolia získala z regionálnych zdrojov v školskom roku 2018/2019 dotáciu 200,00 EUR. Členovia komisie sa zhodli na tom, že na tento účel nie sú narozpočtované financie v rozpočte mesta v tomto roku a úroveň florbalu zatiaľ stačí na školskej úrovni. Miroslav Gera uviedol, že chýba mu koncepcia celého projektu a dodal, že nie sú v meste kompetentní ľudia a ani deti, ktorí sa pravidelne venujú florbalu.
Uznesenie 1/4/2017: Komisia mládeže a športu skonštatovala, že školy na území Šaľa už florbal hrajú na úrovni okresu, súťaž takéhoto charakteru medzi školami prebieha, a preto ďalší takýto turnaj by už bol duplicitný.

K bodu 6: Rôzne
1) Ladislav Jaroš navrhol, či mesto Šaľa neuvažuje nad spoločnou údržbou všetkých športových zariadení na území mesta Šaľa. Uviedol, že by to vyriešilo mnoho problémov, s ktorými sa jednotlivé športové zariadenia musia zaoberať a zároveň ich aj riešiť.

Uznesenie 1/6/2017: Komisia mládeže a športu berie na vedomie návrh o spoločnej údržbe športových zariadení na území mesta Šaľa.

2) Miroslav Gera pozval členov komisie mládeže a športu na podujatie Gera Cup, ktorý sa uskutoční 19. a 20. januára 2018. Zdôraznil, že je to už 10. ročník Gera Cupu a návštevníci podujatia budú mať možnosť vidieť silné hádzanárske mužstvá. Očakávajú športové tímy aj zo zahraničia (Maďarsko, Poľsko).

Uznesenie 2/6/2017: Komisia berie na vedomie hádzanársky turnaj Gera Cup 2018.

Na záver predseda komisie Ing. Ivan Kováč poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Zapísala:  Ing. Martina Čižmáriková    Ing. Ivan Kováč
                     tajomníčka KMaŠ           predseda KMaŠ
Dátum: 19. 1. 2018