Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 09.03.2018 - 10:51  //  aktualizácia: 09.03.2018 - 10:52  //  zobrazené: 953

01/2018 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 01/2018  |  dátum konania: 09.03.2018

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

Dátum a miesto: 5. marca 2018 (pondelok) o 15,30 h v DK Šaľa

Prítomní: Mgr. Július Morávek,  Ing. Peter Jaroš,  Mgr. Ivan Aľakša, Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová, Jozefína Karlubíková,   Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková, Mgr. Erika Kollerová
Neprítomní: Peter Hlavatý – ospravedlnený, Marek Molnár – ospravedlnený

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
3. Žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti kultúra na rok 2018 – Ing. Čižmáriková
4. Kultúrno-spoločenské podujatia – marec 2018 – zást. MsKS
5. Partnerská spolupráca s mestom Leszno v Poľsku - predseda komisie
6. Propagačné predmety mesta Šaľa – predseda komisie
7. Príprava publikácie o F. Kollárovi – predseda komisie
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Ukončenie

Prizvaní:

- Ing. Čižmáriková, MsÚ
- Ing. Botka, MsKS
- Mgr. Kollerová, MsÚ

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie
Predseda komisie Mgr. Július Morávek otvoril zasadnutie, privítal prítomných členov komisie a prizvaných: Ing. Františka Botku, Ing. Martinu Čižmárikovú a Mgr. Eriku Kollerovú. Prezentovalo sa osem členov komisie. Program rokovania bol členom komisie doručený elektronicky. Prítomní členovia odsúhlasili program uvedený v pozvánke, predseda komisie viedol rokovanie v súlade s ním.

2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
Kontrola prijatých uznesení bude vykonaná na budúcom zasadnutí komisie.

3. Žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti kultúra na rok 2018 – Ing. Čižmáriková
Uviedla, že na základe výzvy o poskytnutie dotácie v oblasti kultúra na rok 2018 doručilo žiadosti 13 žiadateľov. Požiadali spolu o finančné príspevky na 18 rôznych projektov v celkovej hodnote 22350,-- EUR. Výška dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry na rok 2018 bola schválená v hodnote 10000,-- EUR. Ing. Čižmáriková oboznámila prítomných so všetkými žiadosťami uchádzačov, údaje spracovala do prehľadnej tabuľky. Uviedla v nej údaje: názov žiadateľa, účel dotácie, celkové náklady, požadovanú sumu  a  odporúčanú sumu. Skonštatovala, že všetky podané žiadosti spĺňajú podmienky vyhlásenej výzvy. Ku každému projektu uviedla krátku charakteristiku účelu dotácie a  tiež informáciu o minuloročných príspevkoch. Zoznam žiadateľov s odporúčanou výškou príspevkov na jednotlivé projekty, ako ich prítomní členovia komisie odsúhlasili,  je uvedený v bode č. 1 schvaľovacej časti unesenia.

4. Kultúrno-spoločenské podujatia – marec 2018 – zást. MsKS
Ing. František Botka prezentoval kultúrny program na mesiac marec 2018, ktorý je spracovaný v letáku Kam v Šali. Členom komisie bol zaslaný elektronicky tajomníčkou komisie a do domácností bol distribuovaný prostredníctvom Slovenskej pošty. Uviedol, že marec je bohatý na kultúrno-spoločenské podujatia: Javiskový škriatok 2018, vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach“, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Najlepší športovci za rok 2017, divadelné predstavenie „Pyžamo pre šiestich“, súťaž pre školy „Ukáž čo vieš?...

5. Partnerská spolupráca s mestom Leszno v Poľsku - predseda komisie
Materiál k tomuto bodu poslala elektronicky Ing. Eliška Vargová, členom komisie bol na preštudovanie doručený tajomníčkou komisie dňa 30.1.2018. O nadviazanie spolupráce požiadalo mesto Leszno z  Poľska v súvislosti s projektom, ktorý mesto realizuje s  finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí „Lokálne v prospech spolupráce národov“.
Ďalej Ing. Eliška Vargová poslala v elektronickej forme na prerokovanie do komisie informáciu o meste Šaľa v Rusku, ktoré nás prostredníctvom veľvyslanectva SR v Moskve  oslovilo s návrhom na spoluprácu. Členom komisie bol materiál na preštudovanie doručený tajomníčkou  komisie dňa 28.2.2018.
Stanovisko komisie je uvedené v bodoch č. 1,2,3 a 4 odporúčacej časti uznesenia.

6. Propagačné predmety mesta Šaľa – Mgr. Erika Kollerová
Informovala prítomných, že aj vďaka MsZ, ktoré schválilo viac financií na výrobu reklamných, je ich sortiment pestrejší ako v minulosti. Uviedla, že je jej cťou dávať týmto predmetom šaliansku dušu. Predmety sú určené na darovanie delegáciám, hosťom, návštevám, športovcom, iným úspešným reprezentantom mesta, turistom, širokej verejnosti... Predmety sú k dispozícii na predaj v pokladni mesta. Dostáva sa jej spätná väzba, že o predmety je veľký záujem.
Na zasadnutie komisie priniesla na ukážku propagačné predmety, napr. šálky, sviečky, ručne vyrábané mydlá, drevené a keramické magnetky, brožúry, knihy, perá, mapy, pohľadnice, tašky, sypané čaje...
Mgr. Július Morávek:
- propagačné predmety sa mu páčia
Mgr. Ivan Aľakša:
- predaj propagačných predmetov aj v iných priestoroch nielen v pokladni mesta

7. Príprava publikácie o F. Kollárovi – predseda komisie
Na zasadnutie priniesol k nahliadnutiu pripravovanú publikáciu o Františkovi Kollárovi, na ktorej spolupracuje s p. Igorom Boháčom. Texty sú dvojjazyčné: slovenčina, francúzština. 

8. Rôzne
Ing. František Botka:
- Detský divadelný súbor Úsmev pod vedením Mgr. Romana Hatalu a p. Veroniky Mondočkovej získal na regionálnej prehliadke a súťaži detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti „Javiskový škriatok 2018“ krásne druhé miesto a postúpil na krajskú prehliadku
Mgr. Alena Demková:
- na regionálnej súťažnej prehliadke „Javiskový škriatok“ porota pochválila DDS Úsmev,
- vyslovila poďakovanie Mgr. Romanovi Hatalovi a p. Veronike Mondočkovej za úspešné vedenie  DDS Úsmev
Mgr. Anikó  Sárkányová:
- pozvala prítomných na koncert učiteľov a bývalých žiakov ZUŠ k 65. výročiu školy dňa 19.3.2018,
členovia komisie zablahoželali škole k peknému výročiu,
Ing. Martina Čižmáriková:
- pozvala prítomných na Vyhodnotenie súťaže najlepších športovcov za rok 2017 dňa 27.3.2018, Kladenie vencov dňa 28.3.2018 a Odbornú degustáciu víno TERRA WAG dňa 5.4.2018,
- poďakovala ZUŠ za nácvik hymnickej piesne žiackym spevokolom na pietne akty kladenia vencov
Mgr. Miroslav Demín:
- navrhol členom komisie do budúceho zasadnutia komisie porozmýšľať nad témou fotosúťaže na rok 2018

 

9. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prítomní členovia komisie schválili. Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice.

10. Ukončenie
Na záver predseda komisie poďakoval prítomným členom komisie za účasť na rokovaní.


Šaľa, 5.3.2018

 

zapísala: Jozefína Karlubíková    Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie     predseda komisie

 


Na vedomie:
1. primátor mesta
2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
3. predseda a členovia komisie
4. tajomníčka komisie
5. vedúci MsKS - Ing. Botka
6. referent kultúry a cestovného ruchu - Ing. Čižmáriková
7. referent pre komunikáciu – Mgr. Kollerová
8. referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy - Ing. Vargová

 

 

 

 

 

 


U Z N E S E N I E
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 5.3.2018


Komisia kultúry a cestovného ruchu

 

berie na vedomie

1. informáciu o pripravovaných podujatiach v mesiaci marec 2018
2. informáciu o propagačných predmetoch mesta Šaľa
3. informáciu o pripravovanej publikácii o Františkovi Kollárovi
4. informáciu o možnosti nadviazania kontaktoch s mestom Leszno v Poľsku a mestom Šaľa v Rusku

 

schvaľuje

1. dotácie v oblasti kultúra na rok 2018 nasledovne:

1. OZ LeGrácia         300 €
2. Divadlo ASI        1000 €
3. OZ Večania na 4 podujatia á 250 €- spolu   1000 €
4. Divadlo Materinky      1600 €
5. OZ Maceva          500 €
6. Spoločnosť Petra Pázmánya       500 €
7. Divadlo ŠOK         700 €
8. Rodičovské združenie pri ZUŠ       600 €
9. Csemadok, ZO Šaľa      1500 €
10. Kristián Rehák         400 €
z toho Party Gallery  ´00s        200 €
z toho Party Gallery  ´10s       200 €
11. Materské centrum Mamy mamám    1000 €
12. Rodičovské združenie ZŠ Jána Hollého     300 €
13. MO Matice slovenskej Šaľa       600 €
––––––––
Spolu   10000 €

 

 

odporúča

1. pri nadviazaní nových partnerských kontaktoch prioritne riešiť kontakty s národnostnou menšinou Slovákov v Srbsku
2. pri kontaktoch s Poľskom nerozširovať kontakty oficiálne s ďalším mestom v Poľsku
3. umožniť spoločenským inštitúciám, kultúrnym, športovým a iným združeniam možnosť nadviazať kontakty s partnermi v poľskom meste Leszno
4. pri nadviazaní partnerských kontaktov s mestom Šaľa v Rusku komisia potvrdzuje svoje uznesenie zo dňa 31. mája 2017

 


Šaľa, 5. marec 2018

Július Morávek
predseda komisie