Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 31.01.2018 - 13:30  //  aktualizácia: 31.01.2018 - 13:31  //  zobrazené: 1255

01/2018 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 01/2018  |  dátum konania: 29.01.2018

Prítomní:  Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Radovan Braník,  Ing. František Botka, Róbert Tölgyesi, Bc.Elza Melegová, Miroslav Gera, Ondrej Moťovský, Ing.Katarína Machová

Ďalej boli prítomní: Mgr. Miloš Kopiary,  Ing. Alžbeta Sedliačiková, Ing. Jana Nitrayová
 

Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2018


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2018
a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 262
ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť plán verejného obstarávania na rok 2018

 


Ján Iľaščík, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Iľaščíka, Budovateľská 542/6, Šaľa, pozemok na parc.č. 789/107 o výmere 241 m2  v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 263
ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prevod pozemkov v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ na Jazernej ul. v Šali, parcela registra CKN číslo 789/107, ostatná plocha o výmere 241 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v podiele 1/1 k celku a parcela registra CKN číslo 789/105, ostatná plocha o výmere 285 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8775 v podiele 20/285-ín k celku, v celkovej kúpnej cene 1 766,03 EUR pre Jána Iľaščíka, trvale bytom Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa
Zuzana Iľaščíková, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zuzanu Iľaščíkovú, Budovateľská 542/6, Šaľa, pozemok na parc.č. 789/106 o výmere 244 m2  v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 264

ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prevod pozemku v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ na Jazernej ul. v Šali, parcela registra CKN číslo 789/106, ostatná plocha o výmere 244 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v podiele 1/1 k celku, v celkovej kúpnej cene 1 719,72 EUR pre Zuzanu Iľaščíkovú, trvale bytom Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa

 

 

Zuzana Iľaščíková, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa – prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa   

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  pre Zuzanu Iľaščíkovú, Budovateľská 542/6, Šaľa, novovytvorená parcela registra CKN číslo 789/135, ostatná plocha o výmere 23 m2, odčlenená od pôvodnej parcely CKN číslo 789/1, ostatná plocha o výmere 1752 m2  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 265

ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra CKN číslo 789/135, ostatná plocha o výmere 23 m2, odčlenená od pôvodnej parcely CKN číslo 789/1, ostatná plocha o výmere 1752 m2, podľa Geometrického plánu č. 55/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS – geodetické služby s.r.o. dňa 20. 09. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18. 10. 2017 pod číslom 481/2017, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 pre Zuzanu Iľaščíkovú, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa, v cene 0,663 EUR/m2/rok, t.j. v celkovej sume 15,25 EUR/rok, na dobu neurčitú.
 

 

Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Július Benkő, Okružná 1024/2, Šaľa


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Benkő Júliusa, Okružná 2, Šaľa, parcela číslo 2522/77, záhrada o výmere 285 m2  v celosti; parcela číslo 2519, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 15 m2 v celosti; parcela číslo 2522/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1550 m2 v podiele 35/2174  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 266

ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta, parcela číslo 2522/77, záhrada o výmere 285 m2  v celosti; parcela číslo 2519, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 15 m2 v celosti; parcela číslo 2522/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1550 m2 v podiele 35/2174, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustan. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v odpredaji pozemku súčasnému nájomníkovi Júliusovi Benkőovi, Okružná 1024/2, 927 01  Šaľa, v celkovej kúpnej cene 1 905,73 EUR.

 

 


Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre G & G. s.r.o., Šafárikova 429, 924 01  Galanta


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre G & G. s.r.o., Šafárikova 429, 924 01  Galanta, parcela č. 1038/39, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1513 m2 , spočívajúci v skutočnosti, že ide  pozemok  dlhodobom užívaní žiadateľa, na ktorom sa nachádzajú prístupové komunikácie a parkoviská k čerpacej stanici pohonných hmôt vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 267

ekonomická komisia odporúča MsZ stiahnuť uvedený materiál z rokovania MsZ a rokovať so žiadateľom o odpredaji pozemku za cenu v zmysle aktuálnej hodnotovej mapy mesta Šaľa

 


Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta (parcela č. 1038/68)


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta (parcela č. 1038/68) a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 268

ekonomická komisia odporúča MsZ stiahnuť uvedený materiál z rokovania MsZ a rokovať so žiadateľom o odpredaji pozemku za cenu v zmysle aktuálnej hodnotovej mapy mesta Šaľa

 

 

Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta (parcela č. 1038/54, 1038/56)

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta (parcela č. 1038/54, 1038/56)
a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 269
ekonomická komisia odporúča MsZ stiahnuť uvedený materiál z rokovania MsZ a rokovať so žiadateľom o odpredaji pozemku za cenu v zmysle aktuálnej hodnotovej mapy mesta Šaľa

 

 

 

 

 

 


Ing. Mário Marko, Okružná 5, 927 01  Šaľa – žiadosť o odpustenie zvyšnej časti poplatkov z omeškania


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o odpustenie zvyšnej časti poplatkov z omeškania z exekúcie Ex 96/2010, vedenej u súdneho exekútora JUDr. Balaška so sídlom Komárňanská 100, 947 01  Hurbanovo, vo výške 7 370,78 EUR a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 270

ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť odpustenie zvyšnej časti poplatkov z omeškania z exekúcie Ex 96/2010, vedenej u súdneho exekútora JUDr. Balaška so sídlom Komárňanská 100, 947 01  Hurbanovo, vo výške 7 370,78 EUR pre Ing. Mária Marka, bytom Okružná 5, Šaľa

 


Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od jednotlivých vlastníkov


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od jednotlivých vlastníkov  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 271

ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od jednotlivých vlastníkov a za kúpnu cenu podľa prílohy č. 1 k tomuto uzneseniu.

 

GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava pre GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 272

ekonomická komisia odporúča MsZ  schváliť zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1:
parcela CKN č. 3080/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11278 m2,
parcela CKN č. 3080/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2922 m2,
parcela CKN č. 3080/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12399 m2,
parcela CKN č. 3080/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2147 m2,
parcela CKN č. 3080/210, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1356 m2,
parcela CKN č. 3080/212, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5002 m2,
parcela CKN č. 3080/350, zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, odčlenená a novovytvorená z pôvodných parciel CKN č. 3080/210, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1386 m2 a parcely CKN č. 3080/212, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5012 m2, v zmysle Geometrického plánu č. 91/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť
Geo Advice, s.r.o. dňa 19. 10. 2017, úradne overený katastrálnym odborom okresného úradu Šaľa dňa 26. 10. 2017 pod číslom 496/2017,

spočívajúceho v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení  a ich odstránení, vstupe, prechode a prejazde peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným z vecného bremena za účelom výkonu povolenej činnosti v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 91/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 19. 10. 2017, úradne overený katastrálnym odborom okresného úradu Šaľa dňa 26. 10. 2017 pod číslom 496/2017 a za odplatu v celkovej výške 1 040,- EUR, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518


Návrh podmienok na dopredaj bytov v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948 vo vchodoch 17, 19 a 21, na pozemku parcela KN C číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh podmienok na dopredaj bytov v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948 vo vchodoch 17, 19 a 21, na pozemku parcela KN C číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 273

ekonomická komisia odporúča MsZ  schváliť

odpredaj bytov číslo 33 až 36 v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948 vo vchode 19 na prízemí, nasledovne:
byt č. 35 odpredať vyhlásením obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
byty č. 33, 34 a 36 odpredať nájomníkom za cenu vypočítanú podľa § 18, § 18a ods. 1 a § 18b ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 8/2014 o spôsobe bezúročného splácania bytu, ateliéru a pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa,
odpredaj bytov v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948 vo vchode 17, 19 a 21 pre nájomníkov, ktorí požiadali o prevod bytu po 31. decembri 2016
(§ 32e ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov) za kúpnu cenu ako ostatným nájomníkom, t. j. za zvýhodnené cenové podmienky s podmienkou, že budú mať vyrovnané všetky záväzky voči mestu,
ustanovenie odseku 2 sa primerane použije aj pre dopredaj jednotlivých bytov vo vlastníctve mesta v bytových domoch, ktoré sú určené na odpredaj a nájomník požiada  dodatočne o prevod bytu do vlastníctva. 

 

Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 18 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Slnečnej, súpisné číslo 1941, vchod číslo 3, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemkom registra C KN parcelné číslo 3080/36, 37, 38, 39 v k. ú. Šaľa“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 18 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Slnečnej, súpisné číslo 1941, vchod číslo 3, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemkom registra C KN parcelné číslo 3080/36, 37, 38, 39 v k. ú. Šaľa“  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 274

ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
1-izbového bytu číslo 18 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Slnečnej, súpisné číslo 1941, vchod číslo 3, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemkom registra C KN parcelné číslo 3080/36, 37, 38, 39  v k. ú. Šaľa“, podľa predloženého návrhu

podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch
členov súťažnej komisie:
Ing. Peter Jaroš, poslanec
Róbert Tölgyesi, poslanec
Ing. Katarína Machová, člen komisie ekonomickej
MUDr. Jozef Grell, člen komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
JUDr. Margita Pekárová, zamestnanec MsÚ
predložiť informáciu o výsledku OVS na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2018.

 

 

 

 

 

 

        Ing. Tibor Baran
        predseda komisie
  


Zapísala: Anita Petkovová