Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 03.02.2017 - 13:57  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:13  //  zobrazené: 1280

01/2017 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 26/01/2017

číslo: 01/2017  |  dátum konania: 26.01.2017  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Úprava programu zasadnutia – stiahnuť z rokovania materiál B 3/1/2017 - Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ 

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý,


Hlasovanie č. 2
Program ako celok

Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý,


Hlasovanie č. 3
Návrhová komisia

Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Gabriela Lacková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý,


Hlasovanie č. 4
Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 2
Miroslav Gera, Ing. Marián Krištof,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý,


Materiál číslo A 1/1/2017 - Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2016

Uznesenie č. 1/2017 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2016,
B. berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2016.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý,

Uznesenie bolo prijaté.

 


Materiál číslo A 2/1/2017 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 1/2017 – II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov následnými finančnými kontrolami v roku 2016,
B. berie na vedomie
správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov následnými finančnými kontrolami v roku 2016.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Miroslav Gera, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo A 3/1/2017 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 1/2017 – III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
C. schvaľuje 
zmenu termínu plnenia úlohy vyplývajúcej z Uznesenia č. 3/2012 – VII. zo dňa
28. júna 2012 v časti C. bod 2. tak, že materiál bude predkladaný za jednotlivé štvrťroky na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva konanom po spracovaní štvrťročnej účtovnej závierky.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo A 4/1/2017 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa
k 31. 12. 2016

Uznesenie č. 1/2017 – IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2016,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2016.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý,

Uznesenie bolo prijaté.


Bod číslo B 1/1/2017 - Prerokovanie pozastaveného výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 9/2016 – VI. zo dňa 1. decembra 2016 (uznesenie prijaté
k materiálu č. A 6/9/2016 – Správa o stave hospodárenia spoločnosti, o plánoch rozvoja so zameraním sa na dosiahnutie cieľa – zníženie ceny tepla pre domácnosti pripojené na centrálne tepelné hospodárstvo MeT Šaľa, spol. s r.o.)

Hlasovanie o Uznesení č. 9/2016 – VI., ktoré bolo prijaté na 9. MsZ dňa 01. 12. 2016 v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o stave hospodárenia spoločnosti, o plánoch rozvoja so zameraním sa na dosiahnutie cieľa – zníženie ceny tepla pre domácnosti pripojené na centrálne tepelné hospodárstvo MeT Šaľa, spol. s r.o.,
B. berie na vedomie
správu o stave hospodárenia spoločnosti, o plánoch rozvoja so zameraním sa na dosiahnutie cieľa – zníženie ceny tepla pre domácnosti pripojené na centrálne tepelné hospodárstvo MeT Šaľa, spol. s r.o.
C. žiada
1. odvolanie súčasnej dozornej rady a vymenovanie novej dozornej rady,
2. vykonať audit spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. nezávislou audítorskou spoločnosťou.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 4
RSDr. Peter Gomboš, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Róbert Andráši, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 8
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý,

MsZ   n e p o t v r d i l o   uznesenie č. 9/2016 – VI. zo dňa 1. decembra 2016 a uznesenie stráca platnosť.


Materiál číslo B 2/1/2017 - Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa

Hlasovanie o prvom návrhu zmeny (lokalita č. 1 – mestská časť Veča, Nitrianska ulica č. 70)
Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 9
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 6
Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Gabriela Lacková,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý,

Prvý návrh zmeny nebol schválený. 


Hlasovanie o druhom návrhu zmeny (doplnenie textu v záväznej časti územného plánu mesta Šaľa)
Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 18
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý,

Druhý návrh zmeny bol schválený. 


Uznesenie č. 1/2017 – V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa,
B. schvaľuje
obstarať spracovanie návrhu zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu       prerokovaného materiálu so schválenými lokalitami,
C. odporúča
primátorovi zabezpečiť obstaranie spracovania obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 6    územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich     pripomienok a požiadaviek.
T: II. polrok v roku 2017

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo C 1/1/2017 - Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2017

Uznesenie č. 1/2017 – VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh plánu verejného obstarávania na rok 2017,
B. schvaľuje
plán verejného obstarávania na rok 2017.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 1/1/2017 - Július Benkő, Okružná 1024/2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2017 – VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania záhradky; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 11. januára 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov – záhradky, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta, parcely číslo 2522/77, záhrady o výmere 285 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok; parcely číslo 2519, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 15 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, spolu v sume 49,50 Eur/rok a podiel na parcele číslo 2522/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1550 m2, vo výške 35/2174 na spoločnom chodníku (o výmere 25 m2) v cene
0,099 Eur/m2/rok , v sume 2,48 Eur/rok, t.j. v celkovej sume 51,98 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Júliusa Benkő, Okružná 1024/2, 927 01  Šaľa.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,


Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 2/1/2017 - ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41  Lužianky – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2017 – VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo verejnoprospešnej činnosti nájomcu – vývoz a hospodárenie s odpadmi na území mesta; zámer prenájmu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 11. januára 2017,
C. schvaľuje
 prenájom nehnuteľností, pozemkov na Dolnej ulici v Šali, vedených v registri
C KN katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a k.ú. Šaľa na liste vlastníctva č. 1, a to konkrétne:
1. parcely číslo 791/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4578 m2, v cene
0,663 Eur/m2/rok, teda v sume 3 035,21 Eur/rok,
2. parcely číslo 791/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2, v cene
4,315 Eur/m2/rok, teda v sume 353,83 Eur/rok,
v celkovej výške nájomného 3 389,04 Eur/rok, na dobu 10 rokov, pre nájomcu
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., IČO: 31 434 347, so sídlom: Korytovská 20, 951 41  Lužianky, zastúpená konateľom spoločnosti Doc. Ing. Štefanom Sklenárom, CSc.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 3/1/2017 - Bc. Attila Kurucz, Diakovce č. 731 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Poslanecký návrh Ing. Mariána Krištofa – navrhol doplniť do časti C. schvaľuje text v znení:
„..s povinnosťou zachovať prejazdnosť prístupovej komunikácie k COV, k bloku „C“ počas celej doby výstavby, pre zabezpečenie prístupu hasičským, záchranárskym zložkám
a zásobovacím vozidlám majiteľov nebytových priestorov a počas doby výstavby parkovacích miest na parcele č. 3080/335 oplotiť pozemok maximálne na päť mesiacov doby výstavby parkoviska; po ukončení realizácie výstavby zachovať umiestnenie chodníkov a prístupovej komunikácie k bloku „C“ COV na pôvodnom mieste.“

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 16
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Andráši, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý,

Poslanecký návrh Ing. Mariána Krištofa bol prijatý.


Uznesenie č. 1/2017 – IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dostavbe rozostavanej stavby; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 11. januára 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 1,   v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 3080/210, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 128 m2, a časť parcely číslo 3080/212, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 618 m2 (v zmysle predloženého Geometrického plánu č. 14-02/2016 vyhotoveného realitnou a geodetickou kanceláriou a Geometrického plánu č. 57/2016 vyhotoveného spoločnosťou GEOS – geodetické služby s.r.o.), spolu o výmere 746 m2,
v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 123,09 Eur/rok, pre Bc. Attilu Kurucza,
č. 731, Diakovce, na dobu určitú do 31. 03. 2025, s povinnosťou zachovať prejazdnosť prístupovej komunikácie k COV, k bloku „C“ počas celej doby výstavby, pre zabezpečenie prístupu hasičským, záchranárskym zložkám a zásobovacím vozidlám majiteľov nebytových priestorov a počas doby výstavby parkovacích miest na parcele
č. 3080/335 oplotiť pozemok maximálne na päť mesiacov doby výstavby parkoviska;
po ukončení realizácie výstavby zachovať umiestnenie chodníkov a prístupovej komunikácie k bloku „C“ COV na pôvodnom mieste.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 16
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef
Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 4/1/2017 - Alexander Körösi – ALEX, Fr. Kráľa 6792, 927 05  Šaľa – žiadosť  o  prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2017 – X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v  doterajšom užívaní nehnuteľnosti žiadateľom; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 11. januára 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1 v registri C KN, časť parcely č. 860/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, v cene 8,298 Eur/m2/rok, v celkovej sume 141,07 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Alexandra Körösiho – ALEX, Fr. Kráľa 6792, 927 05  Šaľa, IČO: 17 687 292.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 16
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 5/1/2017 - ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA, Hviezdoslavova 2, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a stanovenie individuálnej ceny nájmu

Uznesenie č. 1/2017 – XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v  doterajšom užívaní nehnuteľnosti žiadateľom; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 11. januára 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov – poľnohospodárskej pôdy podľa prílohy č. 1, v katastrálnom území Šaľa, o výmere 14 532 m2, v individuálnej cene 100,00 Eur/ha/rok, t.j. 0,01 Eur/m2/rok,
v celkovej sume 145,32 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA, Hviezdoslavova 2, 927 14  Šaľa, IČO: 00 192 180, zastúpené predsedom predstavenstva Ing. Júliusom Miškovičom.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 6/1/2017 - TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o., 925 83  Žihárec 287 – žiadosť o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a stanovenie individuálnej ceny nájmu

Uznesenie č. 1/2017 – XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v  doterajšom užívaní nehnuteľnosti žiadateľom; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 11. januára 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov – poľnohospodárskej pôdy podľa prílohy č. 1, v katastrálnom území Šaľa, o výmere 29 751 m2, v individuálnej cene 100,00 Eur/ha/rok, t.j. 0,01 Eur/m2/rok,
v celkovej sume 297,51 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o., 925 83  Žihárec 287, IČO: 36 538 078, zastúpenú konateľom spoločnosti Ing. Ladislavom Vráblikom.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 7/1/2017 - RNDr. Jana Gabaríková a RNDr. Milan Gabarík, Družstevná 1975/42, 927 01  Šaľa -   úprava nájomného vzťahu

Uznesenie č. 1/2017 – XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
úpravu nájomného vzťahu na pozemok vo vlastníctve mesta uzatvorením novej nájomnej zmluvy na pozemok,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v nutnosti upraviť nájomný vzťah k pozemku vo vlastníctve mesta, ktorý je využívaný ako verejné parkovanie a prístupová komunikácia; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 11. januára 2017,
C. schvaľuje
 úpravu nájomného vzťahu k pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri C KN, časť parcely č. 2338/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 81 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v celkovej sume 53,70 Eur/rok, uzatvorením novej nájomnej zmluvy na pozemok na dobu neurčitú, pre RNDr. Janu Gabaríkovú a RNDr. Milana Gabaríka, Družstevná 1975/42, 927 01  Šaľa.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Marek Molnár,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 8/1/2017 - Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa – návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov a plôch v areáli Mestskej športovej haly na ulici Hornej v Šali

Poslanecký návrh Miroslava Geru – navrhol vyčleniť z nájmu Hádzanárskeho klubu Slovan Duslo Šaľa posilňovňu.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Marek Molnár,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,

Poslanecký návrh Miroslava Geru bol prijatý. 


Uznesenie č. 1/2017 – XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
podmienky prenájmu bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli Mestskej športovej haly na ulici Hornej v Šali,
B. ruší
Uznesenie č. 6/2016 – XIX. zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
23. júna 2016,
C. konštatuje, že
1. v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v športovej činnosti nájomcov a záujmovo-športovej činnosti pre deti a mládež v meste,
2. zámer bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov a zverejnený dňa 11. 01. 2017,

D. schvaľuje
1. uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov s nájomcom Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa, IČO: 17643929, so sídlom: Horná 30, 927 01  Šaľa, na nebytové priestory v celkovej podlahovej výmere 378,71 m2 v Mestskej športovej hale, súpisné číslo 921 na ulici Hornej v Šali, na pozemku registra C KN parcela č. 2424/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3779 m2, a plôch v areáli Mestskej športovej haly, na ulici Hornej v Šali, hádzanárskeho ihriska a spevnených plôch na parcele
č. 2424/3, ostatná plocha o výmere 4494 m2 a na parcele č. 2424/13, ostatná plocha o výmere 1040 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec
a k. ú. Šaľa na liste vlastníctva č. 1 a hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta, nachádzajúci sa v týchto nebytových priestoroch, na dobu neurčitú, za ročné nájomné 0,40 Eur/rok,
2. náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia) hradí nájomca. V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN č. 2/2016 o dotáciách) mesto poskytne dotácie na úhradu nákladov za služby spojené s užívaním.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Marek Molnár,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 9/1/2017 - HKM Slovan Duslo Šaľa – návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali

Uznesenie č. 1/2017 – XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
podmienky prenájmu nebytových priestorov v areáli Mestskej športovej haly na ulici Hornej v Šali pre HKM Slovan Duslo Šaľa,
B. konštatuje, že
1. v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v športovej činnosti nájomcov a záujmovo-športovej činnosti pre deti a mládež v meste,
2. zámer bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov a zverejnený dňa 11. 01. 2017,


C.  schvaľuje
1. uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov s nájomcom HKM Slovan Duslo Šaľa, zapísaný v Registri organizácií ŠÚ SR, IČO: 42120063, so sídlom: Švermova 1136/31, 927 01  Šaľa, na nebytové priestory v celkovej podlahovej výmere 182,92 m2
v Mestskej športovej hale, súpisné číslo 921 na ulici Hornej v Šali, na pozemku registra C KN parcela č. 2424/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3779 m2, a spevnených plôch na parcele č. 2424/3, ostatná plocha o výmere 4494 m2 a na parcele č. 2424/13, ostatná plocha o výmere 1040 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a k. ú. Šaľa na liste vlastníctva č. 1 a hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta, nachádzajúci sa v týchto nebytových priestoroch, na dobu neurčitú, za ročné nájomné 0,40 Eur/rok,
2. náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia) hradí nájomca. V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN č. 2/2016
o dotáciách) mesto poskytne dotácie na úhradu nákladov za služby spojené s užívaním.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 10/1/2017 - Telovýchovná jednota SLOVAN DUSLO ŠAĽA – návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali

Uznesenie č. 1/2017 – XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v športovej činnosti nájomcu a záujmovo-športovej činnosti pre deti a mládež v meste,
2. zámer bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov a zverejnený dňa 11. 01. 2017,


C. schvaľuje
1. uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s nájomcom Telovýchovná jednota SLOVAN DUSLO ŠAĽA, Horná 30, 927 01  Šaľa, na nebytové priestory, jednu miestnosť, kanceláriu v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali, o výmere 18,21 m2, na poschodí budovy Mestskej športovej haly na ulici Hornej v Šali, súpisné číslo 921, na pozemku parcela č. 2424/4, zastavaná plocha a nádvoria vo výmere
3779 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa v registri C KN pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 a hnuteľný majetok nachádzajúci v týchto nebytových priestoroch na dobu neurčitú, za ročné nájomné
0,40 Eur/rok.
2. náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia) hradí nájomca. V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN č. 2/2016 o dotáciách) mesto poskytne dotácie na úhradu nákladov za služby spojené s užívaním.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 11/1/2017 – Alexander Boltenkov, Nešporova 1007/3, 927 01  Šaľa – návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
z dôvodu hodného zreteľa

Uznesenie č. 1/2017 – XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v komplexnom usporiadaní vzťahov k majetku vo vlastníctve mesta slúžiaceho na verejnoprospešné účely; zámer bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov a zverejnený dňa 11. 01. 2017,
C. schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s nájomcom Alexander Boltenkov, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Šaľa č.: 450-12155, IČO: 46 994 335, miesto podnikania: Nešporova 1007/3, 927 01  Šaľa, na nebytové priestory, dve miestnosti v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali, v celkovej podlahovej výmere 19,71 m2, na prízemí budovy Mestskej športovej haly na ulici Hornej v Šali, súpisné číslo 921, na pozemku parcela č. 2424/4, zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 3779 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa v registri C KN pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v cene 23,235 Eur/m2/rok, t.j. pri výmere 19,71 m2 v sume 457,96 Eur/rok a režijné náklady paušálne vo výške
600,00 Eur/rok za účelom ich užívania na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu – prevádzkovanie zariadenia na regeneráciu a rekondíciu a masérske služby, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 12/1/2017 – ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41  Lužianky – prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2017 – XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo verejnoprospešnej činnosti nájomcu – vývoz a hospodárenie s odpadmi na území mesta; zámer prenájmu
z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 11. januára 2017,
C. schvaľuje
 prenájom nebytových priestorov na ulici Dolnej v Šali, a to konkrétne:
1. dve kancelárie v celkovej podlahovej výmere 63,74 m2 nachádzajúce sa na prvom nadzemnom podlaží v administratívnej budove na ulici Dolnej v Šali, súpisné číslo 1959, na pozemku parcela č. 791/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 450 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa v registri C KN pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v cene 60,412 Eur/m2/rok, t.j. pri výmere 63,74 m2 v sume 3 850,66 Eur/rok,
2. príslušný podiel na spoločných priestoroch v administratívnej budove na ulici Dolnej
v Šali vo výmere podielu 14,89 m2, v cene 20,912 Eur/m2/rok, t.j. pri výmere 14,89 m2 v sume 311,38 Eur/rok,
3. päť garážových stojísk s celkovou podlahovou výmerou 164,25 m2 v garáži, budove bez súpisného čísla na ulici Dolnej v Šali, na parcele č. 791/26 o výmere 359 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa v registri C KN pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 6937, v cene 37,177 Eur/m2/rok, t.j. pri výmere 164,25 m2 v sume 6 106,32 Eur/rok,
4. sociálne priestory v budove bez súpisného čísla s celkovou podlahovou výmerou 70,35 m2, na pozemku parcela č. 791/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa v registri C KN pre obec
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v cene 20,912 Eur/m2/rok, t.j. pri výmere 70,35 m2 v sume 1 471,16 Eur/rok,
v celkovej výške nájomného 11 739,52 Eur/rok, na dobu 10 rokov, s nájomcom
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., IČO: 31 434 347, so sídlom: Korytovská 20, 951 41  Lužianky. Nájomca sa zaväzuje k úhrade záloh na príslušné náklady za služby spojené s užívaním
a k úhrade celkových nákladov (nájomné a režijné náklady) formou mesačných splátok v zodpovedajúcej výške.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 13/1/2017 – Ing. Wail Zibak, Hlavná 1028, 925 81  Diakovce – prevod pozemku za Hotelom Centrál v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2017 – XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku za Hotelom Centrál v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. ruší
časť B. Uznesenia č. 9/2016 – XXI. z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 1. decembra 2016,
C. konštatuje, že
1. pozemok, parcela registra E katastra nehnuteľností  č. 12, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 73 m2, vedená na liste vlastníctva č. 1 a parcela registra E katastra nehnuteľností  č. 8/2, záhrada o výmere 11 m2, vedená na liste vlastníctva č. 1
v katastrálnom území Šaľa, sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh  v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení bočného vstupu do prevádzky Hotela Centrál,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 11. januára 2017,
D. schvaľuje
1. zmluvný odplatný prevod pozemku za Hotelom Centrál v Šali, parcely registra E katastra nehnuteľností č. 12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73 m2, vedenej na liste vlastníctva č. 1 a parcely registra E katastra nehnuteľností č. 8/2, záhrada
o výmere 11 m2, vedenej na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Šaľa, ako novovytvorenej parcely registra C KN č. 2293/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 84 m2 podľa geometrického plánu č. 58/2016, vyhotoveného spoločnosťou GEOS - geodetické služby s.r.o., v cene 66,387 Eur/m2, t.j. za celkovú cenu
5 576,50 Eur, pre Ing. Waila Zibaka, Hlavná 1028, 925 81  Diakovce, obchodné meno Ing. Wail Zibak - HOTEL CENTRÁL ZIBAK COMPANY, adresa Nám. Sv. Trojice 3, 927 01  Šaľa, IČO: 32361769, s tým, že kupujúci uhradí kúpnu cenu do 10 dní od podpísania kúpnej zmluvy,
2. časť parcely registra E katastra nehnuteľností č. 1318, ostatná plocha o výmere cca 307 m2 vedenej na liste vlastníctva č. 7266 ponechať v nájomnom vzťahu.
[(cez predmetný pozemok prechádzajú inžinierske siete – kanalizačné potrubie (DN 300), vodovodná prípojka k stavbe na parcele registra C katastra nehnuteľností č. 2296 (vo vlastníctve žiadateľa)].

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 14/1/2017 – EL.P.M, s.r.o., Murgašova 27, 927 01  Šaľa – prevod pozemku na ul. Vlčanská v Šali

Uznesenie č. 1/2017 – XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov na ul. Vlčanská v Šali,


B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vrátane priľahlej plochy vo vlastníctve nadobúdateľa,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod pozemkov na ul. Vlčanská v Šali, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 915/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2 v celosti
a parcela číslo 916/16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 611 m2 v podiele 68902/73402-tín v pomere k celku, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v cene 59,75 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 37 674,88 Eur pre spoločnosť EL.P.M. s.r.o., sídlo: Murgašova 27, 927 01  Šaľa, IČO 36 815 535, zastúpenú konateľom spoločnosti Petrom Karasom.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 18
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 15/1/2017 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov, záhradiek v záhradkárskej osade „Pri železnici“ v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2017 – XXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov, záhradiek
v záhradkárskej osade „Pri železnici“ v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. ruší
Uznesenie č. 4/2014 – XVI. zo dňa 26. 06. 2014 v časti B. bod 1.,
C. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených v registri
C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemkov a znížení kúpnej ceny, pre jednotlivých nájomcov záhradiek v zmysle prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.

 

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 16/1/2017 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Jazernej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Helenu Takáčovú a spol., Ul. Jazerná 574/2, Šaľa

Procedurálny návrh Petra Hlavatého – spoločné prerokovanie a hlasovanie k materiálom D16, D17, D18.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,

Procedurálny návrh Petra Hlavatého bol prijatý. 


Uznesenie č. 1/2017 – XXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Jazernej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok KN registra C parcela č. 942/94, záhrada o výmere 67 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Šaľa, sa stáva  trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
 zverejniť zámer prevodu pozemku na Jazernej ul. v Šali, pozemok KN registra C parcela č. 942/94, záhrada o výmere 67 m2, v katastrálnom území Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní dlhodobo užívaného priľahlého pozemku – záhrady, za zníženú cenu 5,00 Eur/m2 (zohľadňujúcu vynaložené náklady žiadateľov na využiteľnosť pozemku), t.j. v celkovej cene 335,00 Eur nasledovne:
- pre Helenu Takáčovú, trvale bytom Jazerná 574/2, Šaľa, v podiele 5/8,
- pre Tibora Takáča, trvale bytom Jazerná 574/2, Šaľa, v podiele 1/8,
- pre Renátu Trochovú, trvale bytom Jazerná 590/11, Šaľa, v podiele 1/8,
- pre Ingrid Bartíkovú, trvale bytom Hlboká 1059/1, Šaľa, v podiele 1/8.


Materiál číslo D 17/1/2017 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Jazernej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MUDr. Mariána Vagoviča a MUDr. Martinu Vagovičovú, Ul. Jazerná 575/4, Šaľa

Uznesenie č. 1/2017 – XXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Jazernej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok KN registra C časť parcely č. 942/90, zastavaná plocha o výmere cca 70 m2 (na upresnenie výmery je potrebný geometrický plán) a pozemok KN registra C parcela
č. 789/61, zastavaná plocha o výmere 16 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1  v katastrálnom území Šaľa, sa stávajú  trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemkov na Jazernej ulici vedených vo vlastníctve mesta Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Šaľa nasledovne:
- časť parcely KN registra C č. 942/90, zastavaná plocha o výmere cca 40 m2 (časť záhrady), na upresnenie výmery je potrebný geometrický plán,
- časť parcely KN registra C č. 942/90, zastavaná plocha o výmere cca 30 m2 (priestor medzi garážami), na upresnenie výmery je potrebný geometrický plán,
- parcela KN registra C č. 789/61, zastavaná plocha o výmere 16 m2, ktorá sa nachádza pred rodinným domom na Ul. Jazernej,
spolu o výmere cca 86 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní dlhodobo užívaných priľahlých pozemkov v zníženej cene 5,00 Eur/m2 (zohľadňujúcej vynaložené  náklady žiadateľov na využiteľnosť pozemku), t.j. v celkovej cene 430,00 Eur, pre MUDr. Mariána Vagoviča a MUDr. Martinu Vagovičovú, trvale bytom Jazerná 575/4, Šaľa, v podiele 1/1 (v režime BSM).

 

 

 

Materiál číslo D 18/1/2017 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Jazernej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Dušana Babku a Evu Babkovú, Ul. Jazerná 576/6, Šaľa

Uznesenie č. 1/2017 – XXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Jazernej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok KN registra C časť parcely č. 942/90, zastavaná plocha o výmere cca 62 m2 (na upresnenie výmery je potrebný geometrický plán), pozemok KN registra C parcela
č. 942/78, zastavaná plocha o výmere 20 m2 a pozemok KN registra C časť parcely
č. 961/1, zastavaná plocha o výmere cca 8 m2 (na upresnenie výmery je potrebný geometrický plán) vedené na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Šaľa, sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemkov na Jazernej ulici vedených vo vlastníctve mesta Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Šaľa nasledovne:
- časť parcely KN registra C č. 942/90, zastavaná plocha o výmere cca 22 m2 (časť záhrady), na upresnenie výmery je potrebný geometrický plán,
- časť parcely KN registra C č. 942/90, zastavaná plocha o výmere cca 40 m2 (priestor medzi garážami), na upresnenie výmery je potrebný geometrický plán,
- parcela KN registra C č. 942/78, zastavaná plocha o výmere 20 m2 (priestor medzi garážami),
- časť parcely KN registra C č. 961/1, zastavaná plocha, o výmere cca 8 m2 (pred rodinným domom na Ul. Jazernej), na upresnenie výmery je potrebný geometrický plán,
spolu o výmere cca 90 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní dlhodobo užívaných priľahlých pozemkov v zníženej cene 5,00 Eur/m2 (zohľadňujúcej vynaložené  náklady žiadateľov na využiteľnosť pozemku), t.j. v celkovej cene 450,00 Eur, pre Dušana Babku a Evu Babkovú, trvale bytom Jazerná 576/6, Šaľa, v podiele 1/1 (v režime BSM).

Hlasovanie č. 32 (spoločné hlasovanie k materiálom D16, D17, D18):
Za hlasovalo: 13
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Marián Krištof,
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 2
Miroslav Gera, Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenia k materiálom D 16/1/2017, D 17/1/2017, D 18/1/2017 boli prijaté.


Materiál číslo D 19/1/2017 – Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa

Uznesenie č. 1/2017 – XXV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
 žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa,
B. schvaľuje
 uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho v uložení elektrických vedení, prípojok a iných súvisiacich stavieb v zmysle zákona
č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších zmien, na pozemky vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa:
- v registri E katastra nehnuteľností, vedené na liste vlastníctva č. 7266, parcela č. 1319, ostatná plocha; parcela č. 478/2, lesné pozemky; parcela č. 389, zastavaná plocha
a nádvorie,
- v registri C katastra nehnuteľností, vedené na liste vlastníctva č. 1, parcela č. 1678/3, zastavaná plocha a nádvoria; parcela č. 2056/1, zastavaná plocha a nádvorie,
v celkovej dĺžke cca 440 m, v prospech budúceho oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 916 47  Bratislava, odplatne za cenu v zmysle znaleckého posudku vyhotoveného po realizácii stavby.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 20/1/2017 – COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, 924 14  Galanta – žiadosť o úpravu Nájomnej zmluvy na pozemok č. 172/2016 zo dňa 14. 04. 2016

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o úpravu Nájomnej zmluvy na pozemok č. 172/2016 zo dňa 14. 04. 2016,
B. schvaľuje
odpustenie nájmu za pozemky z Nájomnej zmluvy na pozemok č. 172/2016 zo dňa
14. 04. 2016 do dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vydaného k stavbe „Parkovisko pre NS Olympia“ t.j. nájomná zmluva zostáva v platnosti, pre COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, 924 14  Galanta, IČO: 00 168 840, zastúpené Ing. Júliusom Belovičom, predsedom predstavenstva, s tým, že nedoplatok v sume 462,87 Eur zaplatí na účet mesta Šaľa v termíne do 15. 02. 2017.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 3
Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Krištof,
Proti hlasovalo: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 7
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 2
Miroslav Gera, Róbert Tölgyesi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 21/1/2017 – Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 4-izbového bytu číslo 47 s príslušenstvom
a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici  Jazernej, súpisné číslo 584, vchod č. 22, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN registra C parcelné číslo 985/3 v k.ú. Šaľa“

Uznesenie č. 1/2017 – XXVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
4-izbového bytu číslo 47 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Jazernej, súpisné číslo 584, vchod
č. 22, vrátane  spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN registra C parcelné číslo 985/3, v k. ú. Šaľa“, 
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
4-izbového bytu číslo 47 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Jazernej, súpisné číslo 584, vchod č. 22, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN registra C parcelné číslo 985/3 v k. ú. Šaľa“, podľa predloženého návrhu
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Peter Jaroš, poslanec
- Róbert Tölgyesi, poslanec
- Ing. Katarína Machová, člen komisie ekonomickej
- MUDr. Jozef Grell, člen komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
- Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
- JUDr. Margita Pekárová, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku OVS na marcovom zasadnutí MsZ v r. 2017.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 22/1/2017 – MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 927 01  Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch
v k. ú. Šaľa na ulici Kukučínova 6

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka – vyňať parcely č. 863, č. 917, č. 918.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.


Uznesenie č. 1/2017 – XXVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
 žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa,

B. schvaľuje
 uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia nového teplovodu, jeho užívania, prevádzkovania, vykonávanie opráv a vstupu osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie teplovodu, na pozemky vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v registri C KN na liste vlastníctva č. 1 katastra nehnuteľností a to parc. č. 818/1, parc. č. 878, parc. č. 874, parc. č. 871, parc. č. 868, parc. č. 852/1, parc. č. 865, parc. č. 861/1, parc. č. 861/14, parc. č. 861/12, parc. č. 879, parc. č. 928/1, parc. č.  922/1, parc. č. 920, parc. č. 915/1, parc. č. 888/1, v celkovej dĺžke cca 950 m, v prospech budúceho oprávneného MENERT – THERM, s.r.o. Hlboká 3, 927 01  Šaľa, IČO 31420991, odplatne za cenu v zmysle znaleckého posudku vyhotoveného po realizácii stavby.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 23/1/2017 – MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 927 01  Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch
v k. ú. Šaľa na ulici P. Pázmaňa 24

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka – vyňať parcelu č. 37.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Uznesenie č. 1/2017 – XXVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
 žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa,
B. schvaľuje
 uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia nového teplovodu, jeho užívania, prevádzkovania, vykonávanie opráv a vstupu osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie teplovodu, na pozemky vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v registri C KN na liste vlastníctva č. 1 katastra nehnuteľností a to parc. č. 2310/1, parc. č. 2338/1, parc. č. 2338/62, parc. č. 2305, parc. č. 2338/12, parc. č. 2338/11, parc. č. 43, parc. č. 39/7, parc. č. 39/8, parc. č. 39/1, parc. č. 8/15, parc. č. 8/1, parc.
č. 8/20, parc. č.  39/3, parc. č. 8/12, parc. č. 8/13, parc. č. 8/1, v celkovej dĺžke cca 750 m, v prospech budúceho oprávneného MENERT – THERM, s.r.o., Hlboká 3, 927 01  Šaľa, IČO 31420991, odplatne za cenu v zmysle znaleckého posudku vyhotoveného po realizácii stavby.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Gabriela Lacková,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo E 1/1/2017 – Návrh na odvolanie konateľa spoločnosti MeT Šaľa
spol. s r.o.

Uznesenie č. 1/2017 – XXIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na odvolanie konateľa spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o.,
B. odvoláva
konateľa spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o. Ing. Karola Mikloša ku dňu 31. 03. 2017.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo E 2/1/2017 – Návrh na odvolanie a voľbu člena dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o.

Uznesenie č. 1/2017 – XXX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na odvolanie a voľbu člena dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o.,
B. odvoláva
Máriu Sliškovú – zástupcu spoločnosti z členstva v dozornej rade spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o.,
C. volí
za člena dozornej rady p. Eriku Marekovú – zástupcu spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o.

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo F 1/1/2017 – Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami

Uznesenie č. 1/2017 – XXXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
zmluvu uzavretú na zabezpečenie služieb v nakladaní s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami, 
B.  berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – nadlimitná zákazka s názvom „Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Šaľa“,
b) Zmluvu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami č. 799/2016 zo dňa          28. 11. 2016 uzatvorenú v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/91 Z.z.  Obchodného zákonníka a v súlade s § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.