Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 09.03.2017 - 11:26  //  aktualizácia: 10.03.2017 - 13:22  //  zobrazené: 753

01/2017 zasadnutie komisie školstva

číslo: 01/2017  |  dátum konania: 28.02.2017

Prítomných členov KŠ privítal a rokovanie otvoril predseda komisie, Ing. Marián Krištof. Zároveň skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členom komisie bola doručená pozvánka aj materiály elektronicky. Na zasadnutie KŠ bola pozvaná vedúca Spoločného školského úradu, Ing. Erika Velázquezová.

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie

 2. Návrh plánu práce Komisie školstva pri MsZ na rok 2017

 3. Hodnotenie aktivít SŠÚ za 1. polrok 2016/17

 4. Informácia o projektoch v oblasti škols

 5. Aktuálne informácie

 6. Záver

    

  K bodu 2  Návrh plánu práce Komisie školstva pri MsZ na rok 2017

   

  Plán práce KŠ na rok 2017 bol elektronicky zaslaný členom KŠ. Návrh plánu práce KŠ na rok 2017 je rozpísaný na jednotlivé mesiace, ktorý bude operatívne doplnený o aktuálnu problematiku a prerokovanie materiálov určených na zasadnutie MsZ.

  Uznesenie č. 1/1/2017:  KŠ pri MsZ v Šali schvaľuje Plán práce na rok 2017.

  Za: 9     Proti: 0   Zdržali sa: 0

   

  K bodu 3  Hodnotenie aktivít SŠÚ za 1. polrok 2016/17

   

  Členovia dostali k dispozícii materiál: Hodnotenie aktivít SŠÚ za 1. polrok školského roka 2016/17, ktorý spracovali odborní zamestnanci SŠÚ - Ing. Erika Velázquezová, Mgr. Monika Hamarová a Mgr. Andrea Rusznáková.

  Uznesenie č. 2/1/2017: KŠ pri MsZ v Šali berie na vedomie.

  Za: 9     Proti: 0   Zdržali sa: 0

   

  K bodu 4  Informácia o projektoch v oblasti školstva

   

  Vedúca SŠÚ, Ing. Velázquezová, podrobne informovala prítomných členov KŠ o projektoch v oblasti školstva. Projekt s názvom „Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí do MŠ“ sa týka MŠ Družstevnej. Bol podaný dňa 19. 1. 2017 a v súčasnosti je v posudzovaní. V návrhu projektu je navýšenie kapacity MŠ až o 53 miest, t. j. zo súčasných 133 detí na 186.  Celkové náklady tohto projektu predstavujú 930 300 Eur, z toho príspevok z fondov EÚ 655 595 Eur, rozdiel je 274 705 Eur (5 % spolufinancovanie + neoprávnené náklady).

  MŠ VVaŠ SR vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, termín: 9. 3. 2017.  Zapojených bude 5 mestských základných škôl s cieľom zriadiť 9 učební (z toho 3 odborné učebne fyziky, 1 učebňa chémie, 1 učebňa IKT, 1 učebňa techniky a 3 jazykové učebne). V súčasnej dobe sa pripravujú potrebné podklady na projektový zámer, vizualizácia a rozpočet.

MŠ VVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s názvom V základnej škole úspešnejší.
Žiadateľmi tohto projektu sú základné školy s právnou subjektivitou. Je zameraný na asistentov učiteľov, resp. inkluzívne tímy – školský psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, pedagogický asistent. Termín podávania žiadostí v 1. kole je 22. 3. 2017 (zatiaľ otvorená výzva), trvanie projektu je 12 – 36 mesiacov. Celková výška zdrojov z EÚ na projekt je 50 000 000 Eur. Minimálna výška príspevku na projekt je 11 457 €.                                                  Maximálna výška príspevku na projekt je 424 440 € (závisí od počtu žiakov školy, podľa ktorého je určený aj počet odborných zamestnancov).

Národné projekty Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ponúkajú financovanie zamestnancov  v školstve vo veku do 25 rokov, 29 rokov, nad 50 rokov. V rámci tohto projektu už niektroé školy a školské zariadenia zamestnávajú pracovníkov na školách.

Ďalej spomenula aj grantové programy bánk, firiem aj obchodných reťazcov.

- Raiffeisen Bank – Skvalitnenie prírodného a sociálneho prostredia, projekt  ZŠ s MŠ  P. Pázmánya, podaný 10. 2. 2017 – týka sa revitalizácie predzáhradky (v r. 2016 v rámci tohto projektu bola získaná vypaľovacia pec do keramikárskej dielne),

- Nadácia Slovenskej sporiteľne – grantový program 2017 pre MŠ do výšky 4 000 Eur, termín podania žiadostí je od 1. 3. do 31. 5. 2017,

- Volkswagen Slovakia – „Projekty zamestnancov“ v termíne do 24. 2. 2017 (v hodnote 1000 Eur)

- Nadácia VW Slovakia – projekt s názvom „Bezpečne na cestách“ pre MŠ až do výšky 3 000 Eur, je potrebné prihlásiť sa do 10. 3. 2017,

- Nadácia Tesco – projekt s názvom „Vy rozhodujete, my pomáhame“ v celkovej sume 1 300 Eur, ktorý podala MŠ Hollého.

Ing. Krištof sa pýtal, či mesto je nápomocné pri ich podaní a spracovaní. Mgr. Husáriková pozitívne hodnotila skutočnosť, že mesto sa zapája do viacerých projektov a SŠÚ je nápomocný pri ich príprave i realizácii. Ing. Eliška Vargová aktívne spolupracuje so školami v danej oblasti, riaditelia s ňou častokrát konzultujú jednotlivé výzvy. Dodala však, že projekt zameraný na asistentov i inkluzívne tímy je z hľadiska spracovania žiadosti, celkovej realizácii a následného monitoringu veľmi náročný.

 

K bodu 5 Aktuálne informácie

 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania dňa 23. 11. 2016 uskutočnil celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnilo 201 žiakov 5. ročníka mestských ZŠ (aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami). Žiaci ZŠ s MŠ J. Murgaša absolvovali uvedené testovanie elektronickou formou, výhodou ktorého je okamžitá spätná väzba žiakovi o predbežných výsledkoch po absolvovaní testov. Všetky školy dosiahli vyšší priemer z vyučovacieho jazyka a ZŠ s MŠ Bernolákova nižší priemer z matematiky v porovnaní s celoslovenským priemerom. Cieľom testovania piatakov je monitorovanie ich vedomostí a zručností, získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie.

Testov. žiakov 5.roč. Vyučovací predmet  
ŠKOLA T5-2016       Priemerná úspešnosť v SR   
Matematika Slovenský jazyk a literatúra Maďarský jazyk a literatúra  
62,30% 63,10% 55,50%  
úspešnosť školy počet bodov počet úsp. žiak. 90-100% úspešnosť školy počet bodov počet úsp. žiak. 90-100% úspešnosť školy počet bodov počet úsp. žiak. 90-100% Elektronické testovanie
ZŠ s MŠ Bernolákova  57,6 17,3 0 z 11 ž. 65,8 19,7 1 z 11 ž.       nie
ZŠ J. Hollého 67,6 20,3 7 z 34 ž. 63,7 19,1 3 z 34 ž.       nie
ZŠ s MŠ J. Murgaša 66,6 20 8 z 62 ž. 63,9 19,2 4 z 63 ž.       áno
ZŠ J.C. Hronského 68 20,4 7 z 30 ž. 65,2 19,6 4 z 30 ž.       nie
ZŠ Ľ. Štúra 75,3 22,6 11 z 44 ž. 71 21,3 9 z 44 ž.       nie
ZŠ s MŠ P. Pázmánya 78,1 23,4 4 z 19 ž.       72,5 21,7 2 z 19 ž. nie


Zápis detí do 1. ročníka podľa školského zákona sa koná od 1. apríla do 30. apríla. Podľa platného VZN mesta Šaľa č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé ZŠ sa zápis  koná v prvý pondelok, utorok a stredu v týždni po 1. apríli kalendárneho roku. Presný časový harmonogram a miesto zápisu pre jednotlivé základné školy určí zriaďovateľ po prerokovaní s riaditeľmi základných škôl. Do 15. júna vydá riaditeľ rozhodnutie o prijatí dieťaťa. Na základe uvedeného zápis v mestských ZŠ sa uskutoční v termíne od 3. apríla do 5. apríla 2017 na školský rok 2017/18 nasledovne:

ZŠ s MŠ Bernolákova 1, Šaľa                 od 03. 04. 2017 do 05. 04. 2017

                                                                 v čase od 13.00 hod.  do 17.00 hod. v budove ZŠ

ZŠ J. Hollého, Hollého 48, Šaľa             od 03. 04. 2017 do 05. 04. 2017

                                                                   v čase od 13.00 hod.  do 17.00 hod. v budove ZŠ

ZŠ s MŠ  J. Murgaša, Horná 22, Šaľa   od 03. 04. 2017 do 05. 04. 2017

                                                                 v čase od 13.00 hod.  do 17.00 hod. v budove ZŠ

ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa      od 03. 04. 2017 do 05. 04. 2017

                                                                 v čase od 13.00 hod.  do 17.00 hod. v budove ZŠ

ZŠ Ľ. Štúra, Pionierska 4, Šaľa              od 03. 04. 2017 do 05. 04. 2017

                                                                 v čase od 13.00 hod.  do 17.00 hod. v budove ZŠ

ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM, Pázmaňa 48, Šaľa     03. 04. 2017

                                                                   v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod. v budove ZŠ

 

 

Informovanosť zákonných zástupcov prostredníctvom webového sídla mesta, ZŠ a MŠ, oznamom v tlači, výveskami s informáciami v budovách základných škôl, materských škôl a na verejnosti prístupných miestach zabezpečí SŠÚ a riaditelia ZŠ a MŠ.

Plán podujatí na marec s termínmi bude zaslaný školám začiatkom mesiaca. Pripravované akcie: Deň učiteľov - celookresné oslavy, predmetové olympiády a postupové súťaže, príprava a zaslanie 5. záverečnej monitorovacej správy v rámci projektu Historicko-náučný chodník.

Mgr. Morávek sa pýtal, či má SŠÚ informácie o zriadení novej súkromnej MŠ vo Veči. Ing. Velázquezová odpovedala, že nie sú známe žiadne informácie o zriadení MŠ vo Veči. Minulý rok sa informovali jeden subjekt o možnosti zriadenia súkromnej MŠ v Šali, ale v tomto roku sa neozvali. Za prioritné však pokladá navýšenie kapacít mestských MŠ z dôvodu zapojenosti do vyššie uvedeného projektu. Ďalej informoval o bezplatnom divadelnom projekte NATÁLKA, ktorý je určený pre stredné školy, prípadne pre 9. ročník ZŠ. Edukačný projekt kladie naliehavé otázky o tom, kde sú korene myslenia extrémistov, aká naliehavá je potreba o týchto otázkach hovoriť, aká dôležitá je súdržnosť a spolupatričnosť ľudí. Pán Miroslav Demín komunikuje s autormi a organizátormi projektu o možnosti účinkovania súboru v Šali. Ing. Velazquezová sľúbila, že SŠÚ zabezpečí informovanie stredných a základných škôl a organizáciu podujatia.

Pán Rehák sa pýtal:

- na problematiku recyklovania na školách. Ing. Velázquezová odpovedala, že pani poslankyňa Ing. Lacková sa dňa 16. 02. 2017 zúčastnila porady riaditeľov mestských škôl, na ktorej sa venovali aj tejto problematike. V súčasnosti problematika separovania je v štádiu riešenia z dôvodu nedostatku kontajnerov na školách i zmeny príslušnej legislatívy. Spolupracuje s Ing. Haládikovou, ktorá komunikuje so spoločnosťou Envigeos Nitra o možnosti navýšenia 10 kontajnerov na plast a 4 kontajnerov na papier pre ZŠ a MŠ.   

- ďalej poukázal na neuskutočnenie výmeny svietidiel v MŠ, ktorá sa mala realizovať už minulý rok. Vedúca SŠÚ odpovedala, že výmena sa týka všetkých mestských budov. Uskutoční  sa po verejnom obstarávaní, ktoré doteraz neprebehlo.

- nakoniec aj na opravu plastových okien v MŠ, kto realizuje ich opravu, z čoho sa to bude financovať. Ing. Velázquezová sa vyjadrila, že servis sa realizuje na základe zmluvných podmienok  s dodávateľom plastových okien a dverí na vybraných školách a školských zariadeniach. V rozpočte mesta sú rezervované prostriedky na celý rok 2017 na servis a opravy vo výške 3 000 Eur.

 

Prítomní členovia KŠ sa dohodli na tom, že ďalšie stretnutie sa uskutoční po celookresnej oslave Dňa učiteľov dňa 28. 3. 2017.

 

Záver:  Predseda komisie poďakoval prítomným členom KŠ za účasť a zasadnutie ukončil.

                                                                                                     Ing. Marián Krištof  

                                                                                                       predseda komisie

 

 

Za správnosť:  Mgr. Monika Hamarová

                         tajomníčka komisie