Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.01.2017 - 15:05  //  aktualizácia: 23.01.2017 - 15:06  //  zobrazené: 736

01/2017 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 01/2017  |  dátum konania: 23.01.2017

Dátum: 12. 1. 2017

Miesto: zasadačka na prízemí MsÚ

Prítomní: Ing. Ivan Kováč, Miroslav Gera, Vojtech Halász, Ladislav Jaroš, Bc. Patrik Ščasný,
 Ing. Martina Čižmáriková

Neprítomní: Jana Majdlenová – ospravedlnená, Ing. Marián Krištof – ospravedlnený,
 Ing. Michael Angelov – ospravedlnený, Peter Szalay – ospravedlnený, Ing. Erik Kováč – zánik členstva

Program:
1.Kontrola prijatých uznesení


2.Vyhlásenie najlepších športovcov mesta a okresu Šaľa za rok 2016 – návrhy komisie


3.Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť športu

4.Ing. Martina Čižmáriková informovala členov komisie mládeže a športu o žiadosti Ing. Erika Kováča, ktorú dostala mailom dňa 12. 1. 2017, o zrušenie členstva v komisii z dôvodu pracovného vyťaženia. Zároveň dodala, že podľa rokovacieho poriadku komisií MsZčlenstvo Ing. Erika Kováča v komisii automaticky zaniklo z dôvodu jeho troch neúčastiach za sebou.

Uznesenie 1/5/2017: Komisia berie na vedomie zánik členstva Ing. Erika Kováča v komisii mládeže a športu a zhodla sa, že Ing. Erik Kováč nebude nahradený ďalším novým členom.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.Ladislav Jaroš vyjadril svoju nespokojnosť voči neupravenému areálu FK Slovan Duslo Šaľa z dôvodu snehom zasypaných komunikácií a príslušných priestranstiev. Dodal, že je potrebné nevyhnutne riešiť túto nepriaznivú situáciu a zlepšiť zimnú údržbu.

Uznesenie 2/5/2017: Komisia odporučila riešiť problém zasnežených areálov športových klubov v Šali a zlepšiť ich zimnú údržbu.

 

 


2.Miroslav Gera uviedol, aby tí žiadatelia, ktorí žiadajú o dotáciu zároveňaj v oblasti športu aj v oblasti kultúry, nedostali dve dotácie, ale iba jednu a to buď dotáciu v oblasti kultúry alebo v oblasti športu.

Uznesenie 3/5/2017: Komisia sa zhodla, aby dotácie z rozpočtu mesta boli poskytnuté len v oblasti kultúry alebo v oblasti športu v prípade tých žiadateľov, ktorí žiadajú o dotácie v obidvoch oblastiach.

 


3.Ing. Ivan Kováč odporúča prehodnotiť VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií. Uviedol, že v súčasnosti je VZN zložité a je potrebné ho zjednodušiť.

Uznesenie 4/5/2016: Komisia mládeže a športu odporúča zjednodušiť platné VZN č. 2 o podmienkach poskytovania dotácií.


K bodu 6. Záver

Na záver predseda komisie, Ing. Ivan Kováč, poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil. Dodal, že nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční v prvej polovici februára v Mestskej športovej hale v Šali.

 

Zapísala:              Ing. Martina Čižmáriková                                                            Ing. Ivan Kováč

                        tajomníčka KMaŠ                                                      predseda KMaŠ

Dátum:            18. januára 2017