Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 31.01.2017 - 13:28  //  aktualizácia: 31.01.2017 - 13:29  //  zobrazené: 734

01/2017 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 01/2017  |  dátum konania: 31.01.2017

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

Dátum a miesto: 23. januára 2017 (pondelok) o 16,00 h v KS Večierka

Prítomní: Mgr. Július Morávek, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár,  Mgr. Miroslav Demín, Ing. Milica Kováčová Karlubíková  Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková, Katarína  Gáborová

Neprítomní: Mgr. Ivan Aľakša - ospravedlnený, Mgr. Alena Demková - ospravedlnená,  Jozef Bari - neospravedlnený

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci február 2017 – zást. MsKS
4. Návrh plánu práce komisie na 1. polrok 2017 – predseda komisie
5. Zverejnenie výzvy na poskytnutie dotácií v programe kultúra – ref. MsÚ
6. Rôzne
7. Prehliadka výstavy fotografií na tému Váh a priestorov keramickej dielne
8. Návrh na uznesenie
9. Ukončenie


Prizvaní:

- Ing. Botka, vedúci MsKS
- Ing. Čižmáriková, ref. kultúry MsÚ
- K. Gáborová, KS Večierka


Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie
Predseda komisie Mgr. Július Morávek privítal prítomných členov komisie a prizvaných: vedúceho MsKS Ing. Františka Botku,  referentku kultúry  MsÚ Ing. Martinu Čižmárikovú a referentku KS Večierka p. Katarínu Gáborovú  a zaželal prítomným všetko najlepšie v novom roku. Program rokovania bol členom komisie zaslaný tajomníčkou komisie elektronicky dňa 17.1.2017, členovia komisie ho odsúhlasili bez pripomienok, predseda komisie viedol rokovanie v súlade s ním.


2. Kontrola prijatých uznesení
Predseda komisie informoval o plnení úlohy z uznesenia zo dňa 13.12.2016. Úloha uvedená v schvaľovacej časti uznesenia bod č.1  bola splnená, resp. jej plnenie pokračuje do 3.2.2017.

3. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci február 2017 – zást. MsKS
Vedúci MsKS Ing. František Botka prezentoval kultúrny program, ktorý pripravilo MsKS na február 2017. Program bude vo forme mesačníka Kam v Šali distribuovaný do domácností prostredníctvom Slovenskej pošty a členom komisie elektronicky.

4. Návrh plánu práce komisie na 1. polrok 2017 – predseda komisie
Rámcový plán činnosti komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ na 1. polrok 2017 vypracoval predseda komisie Mgr. Július Morávek. Členom komisie bol doručený tajomníčkou komisie elektronicky dňa 19.1.2017. Schválili ho bez pripomienok – schvaľovacia časť uznesenia bod 1.

5. Zverejnenie výzvy na poskytnutie dotácií v programe kultúra – ref. MsÚ
Ing. Martina Čižmáriková pripravila výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 v oblasti kultúry v zmysle VZN 2/2016 - odporúčacia časť uznesenia bod 1. Po podpísaní primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým  dá výzvu zverejniť.   V rozpočte mesta je na tento účel vyhradených 5000,-- EUR. Navrhla termín uzávierky podávania žiadosti na  deň 31.3.2017 do 14,00 h, s čím členovia komisie súhlasili – schvaľovacia časť uznesenia bod 2.
Cimbalová hudba Kotlárovci pod vedením Ivana Kotlára sa chce uchádzať o dotáciu v programe kultúra – nie sú nikde registrovaní, pokiaľ sa nezaregistrujú ako napr. OZ alebo iný právny subjekt, platné predpisy odsúhlasenie dotácie fyzickej osobe nedovoľujú.

6. Rôzne
Mgr.  Július Morávek:

- poďakoval všetkým pracovníkom MsKS, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii mestského plesu, výzdoba bola veľmi pekná a na vysokej úrovni, vidí však hrozbu v oblasti bezpečnosti práce – pracovníci MsKS pracovali vo výškach, zvážiť do budúcna zabezpečenie výzdoby profesionálnou firmou, resp. zabezpečiť dodržanie BOZP, ohlasy na ples boli pozitívne, viď odporúčacia časť uznesenia bod 2.
- zúčastnil sa na vernisáži výstavy „Váh – rieka, ktorá spája“, súčasťou bolo aj oceňovanie fotografov, akcia bola perfektná, z diskusie vyplynula členom komisie úloha pripraviť na budúce zasadnutie komisie témy, z ktorých by sa vybrala jedna téma na vyhlásenie fotografickej súťaže v roku 2017 - odporúčacia časť uznesenia bod 3,
- pochválil a poďakoval MsKS, OZ Colours a ZUŠ za vianočné a adventné koncerty, ZUŠ - zvážiť usporiadanie koncertov vo väčšom priestore,
- niektoré hodnotné akcie sa časovo prekrývajú, inštitúcie by mali komunikovať a dohodnúť sa,
- informácia: p. Zoltán Kőrös spracoval v knižnej podobe  a následne natočil vojnový film „Zajatci v Rusku“, vlastnú tvorbu prezentoval v Čajovni na konci vesmíru v Šali,

Ing. František Botka:

- výstavu „Váh – rieka, ktorá spája“ po skončení v KS Večierka navrhuje inštalovať s DK Šaľa a SD Veča,
- informoval, že MsKS už na 80 – 90 % zabezpečilo program Večianskych slávností a Šalianskeho jarmoku,

Peter Hlavatý:

- uviedol postreh z návštevy kina počas uplynulej nedele – pokiaľ MsKS očakáva vysokú návštevnosť niektorého filmu, zvážiť možnosť zabezpečenia šatne pre návštevníkov,
- dal do pozornosti prítomných Ples učiteľov a priateľov škôl, ktorý sa uskutoční dňa 4.2.2017 v DK Šaľa,

Mgr. Miroslav Demín:

- navrhol v budúcnosti zvážiť možnosť zakúpenia fotobanky pre MsKS  a sprístupnenie fontov pre tvorbu plagátov, 
- jednať s primátorom mesta Šaľa o termínoch Večianskych slávností a Šalianskeho jarmoku v roku 2018,

Katarína Gáborová:

- informovala prítomných, že Mesto Šaľa - MsKS podalo 2 projekty na získanie finančných prostriedkov na vybavenie keramikárskej dielne v KS Večierka, obidva projekty boli úspešné, získaná finančná čiastka činí spolu 2800,-- EUR, hrnčiarsky kruh a rôzny potrebný materiál je už kúpený a po zakúpení keramikárskej pece bude zriadená keramikárska dielňa  plne k dispozícii na tvorivú umeleckú činnosť obyvateľom mesta,

7. Prehliadka výstavy fotografií na tému Váh a priestorov keramickej dielne
Pri prehliadke výstavy fotografií a keramickej dielne prítomných sprevádzala referentka KS Večierka p. Katarína Gáborová.


8. Návrh na uznesenie
Členovia komisie schválili návrh na uznesenie. Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice.

9. Ukončenie
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil.


Šaľa, 23.1.2017


zapísala: Jozefína Karlubíková    Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie     predseda komisie

 

Na vedomie:
1. primátor mesta
2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
3. referát kultúry a cestovného ruchu MsÚ - Ing. Čižmáriková
4. predseda a členovia komisie
5. tajomníčka komisie
6. vedúci MsKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 


U Z N E S E N I E
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 23.1.2017

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu


berie na vedomie

1. informáciu o plnení uznesenia z decembra 2016
2. informáciu o kultúrno-spoločenských podujatiach v mesiaci február 2017
3. informáciu o zverejnení výzvy na poskytnutie dotácií z programu kultúra


schvaľuje

1. návrh rámcového plánu činnosti komisie na 1. polrok 2017
2. termín podania projektov na dotácie z programu kultúra do 31.3.2017


odporúča

1. ref. kultúry a športu posúdiť súlad VZN a Smernicu upravujúcu postup pri poskytovaní dotácií
2. vedúcemu MsKS dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri pracovnej činnosti zamestnancov MsKS
3. členom komisie pripraviť na zasadnutie komisie v mesiaci február návrh témy na fotografickú súťaž 2017


informuje

1. zasadnutie komisie v mesiaci február sa bude konať 20. februára 2017 (pondelok)

 

Šaľa, 23.1.2017
Július Morávek
predseda komisie

 


Rámcový plán činnosti komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ

na 1. polrok 2017


Január

1. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci február 2017
2. Návrh plánu činnosti komisie na 1. polrok 2017
3. Zverejnenie výzvy na poskytnutie dotácií v programe kultúra na rok 2017
4. Rôzne
5. Prehliadka výstavy fotografií a priestorov keramickej dielne v KS Večierka


Február

1. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci marec 2017
2. Návrh operačného plánu koncepcie kultúry na rok 2017
3. Úlohy PHSR mesta v oblasti kultúry a cestovného ruchu v roku 2017
4. Rôzne


Marec

1. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci apríl 2017
2. Spolupráca partnerských miest v oblasti kultúry v roku 2016 a rámcový plán spolupráce v roku 2017
3. Informatívna správa o činnosti MsKJJ v roku 2016
4. Rôzne


Apríl

1. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci máj 2017
2. Informatívna správa o činnosti MsKS v roku 2016
3. Večianske slávnosti 2017
4. Formy a obsah propagácie mesta so zameraním na cestovný ruch
5. Rôzne

 

 

Máj

1. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci jún 2017
2. Šalianske slávnosti 2017
3. Divadelná prehliadka Zlatá priadka 2017
4. Objektív Františka Kollára
5. Organizácia MDD
6. Rôzne


Jún

1. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiacoch júl a august 2017
2. Kultúrne leto 2017
3. Plnenie operačného plánu rozvoja kultúry v 1. polroku 2017
4. Hodnotenie činnosti komisie za 1. polrok 2017
5. Rôzne


Rámcový plán činnosti komisie je otvorený dokument, ktorý možno v priebehu roka dotvárať a upravovať podľa aktuálnej situácie v oblasti kultúry a cestovného ruchu.

Šaľa, 20.1.2017

návrh spracoval Július Morávek