Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 04.05.2017 - 10:42  //  aktualizácia: 04.05.2017 - 10:43  //  zobrazené: 710

01/2017 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 01/2017  |  dátum konania: 02.05.2017

Zápisnica č. 15
zo zasadnutia ekonomickej komisie
zo dňa 2. mája 2017

Prítomní:  Ing. Peter Andráši, Miroslav Gera, Ondrej Moťovský,  Ing. Tibor Baran, Ing. Katarína Machová

Neprítomní:  Ing. Radovan Braník Ing. Peter Andruška,

Ďalej boli prítomné: JUDr. Pekárová Margita, Ing. Alena Kiácová, Ing. Jana Nitrayová
 

1. Vývoj hospodárenia mesta k 31.03.2017

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vývoj hospodárenia mesta k 31.03.2017  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 205
• ekonomická komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Vývoj hospodárenia mesta k 31.03.2017

 

2. Návrh na reštrukturalizáciu úverov mesta Šaľa
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu reštrukturalizácie úverov mesta


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na reštrukturalizáciu úverov mesta Šaľa, Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu reštrukturalizácie úverov mesta a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 206

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť
1. prijatie nového úveru za účelom prefinancovania existujúcich úverov v UniCredit
    bank Czech Republik and Slovakia, a. s., vo výške súčtu existujúcich úverov
2. ručenie za prijatý úver blankozmenkou.
• ekonomická komisia odporúča vytvoriť účelovú rezervu  z ušetrených finančných prostriedkov na úrokoch, o ktorej sa bude rozhodovať v zmysle rozpočtových pravidiel

3. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť športu

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť športu a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 207

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške
2 860,00 EUR nasledovne:
- Športovo strelecký klub Šaľa, IČO 31196314, na zakúpenie streliva a terčov pre talentovanú mládež vo výške 300,00 EUR
- Telovýchovná jednota Tatran, IČO 31827063, na tréningovú a súťažnú činnosť, organizovanie turnajov vo výške 300,00 EUR
- Občianske združenie Rada Šport, IČO 42366411, na Beh nočnou Šaľou 2017 vo výške 400,00 EUR
- Telovýchovná jednota Slávia SOUP Šaľa, IČO 31824480, na Slovenský voltížny pohár vo výške 400,00 EUR
- Rondis, s.r.o., IČO 36366056, na Streetbal Cup 2017 vo výške 300,00 EUR
- TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel karate, IČO 17643953, na Majstrovstvá Slovenska
v karate a kobudo pre deti, mládež a dospelých vo výške 300,00 EUR
- Futbalový klub Veča, IČO 00892301, na Medzinárodný futbalový turnaj, Medzinárodný deň detí a Memoriál Jozefa Kubíka a Dušana Takáča vo výške
300,00 EUR
- Tanečný klub Jumping, IČO 36107921, na materiálno technické zabezpečenie klubu - tatami vo výške 300,00 EUR
- Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Šaľa, IČO 36107701 na letné športové sústredenie 0,- a na materiálno technické zabezpečenie klubu vo výške 260,00 EUR

 

 

4. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok  2017 pre oblasť kultúry

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok  2017 pre oblasť kultúry a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 208

• ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške
4 650,00 EUR nasledovne:
- OZ Večania, IČO 42202205, na organizáciu Večianskych hodových slávností vo výške 500,00 EUR, na podporu kultúrno-spoločenského podujatia Family Day vo výške 500,00 EUR a na podporu III. ročníka Lečo festival vo výške 0,- EUR
- Dana Janebová, IČO 33891664, na podporu krstu knihy poézie Vibrácie neba
vo výške 0,- EUR
- OZ Maceva, IČO 42041406, na podporu Džezákov Šaľa 2017 – 5. šalianskeho džezového festivalu vo výške 350,00 EUR
- Petra Sudorová - Magazín, IČO 40510468, na zakúpenie valcovacieho stola a prenosného hrnčianskeho kruhu vo výške 850,00 EUR
- Rodičovské združenie pri ZUŠ v Šali, IČO 37862251, na reprezentáciu žiakov školy
na celoslovenskej súťaži v hre na klavíri, na celoslovenskej a medzinárodnej súťaži v sólovom speve a na školskej súťaži vo vedomostiach z hudobnej náuky vo výške 400,00 EUR
- Csemadok - Základná organizácia Šaľa, IČO 37861832, na zaobstaranie ženských a mužských úborov vo výške 0,- EUR
- Spoločnosť Petra Pázmanya, IČO 36109100, na podporu výstavy Vplyv reformácie
na vývoj regiónu – 500. výročie začiatku reformácie v Európe vo výške 400,00 EUR
- Tanečný klub Jumping, IČO 36107921, na podporu účasti členov klubu
na Majstrovstvách sveta street dance show a Svetový pohár disco dance v Českej republike vo výške 650,00 EUR
- Divadlo Šok, IČO 36098191, na podporu účasti na prehliadke amatérskych súborov
v Prahe pod názvom Činoherní klub uvádí vo výške 1 000,00 EUR


5. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebňa biochémie a polytechnická učebňa v ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa“


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebňa biochémie a polytechnická učebňa v ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa“  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 209

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Učebňa biochémie a polytechnická učebňa v ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2- SC222-2016- 13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným programom rozvoja mesta Šaľa;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 6 181,55 EUR t. j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 123 631,00 EUR a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

6. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C. Hronského, Šaľa“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C. Hronského, Šaľa“ a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 210

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C. Hronského, Šaľa“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2- SC222-2016- 13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným programom rozvoja mesta Šaľa;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 3 685,25 EUR t. j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 73 705,00 EUR a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

7. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP narealizáciu projektu „Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP narealizáciu projektu „Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa“  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 211
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ J.Murgaša, Šaľa“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2- SC222-2016- 13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným programom rozvoja mesta Šaľa;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 3 192,66 EUR t. j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 63 853,20 EUR a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

8. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa“ a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 212

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2- SC222-2016- 13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným programom rozvoja mesta Šaľa;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 2 989,15 EUR t. j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 59 783,00 EUR a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.


9. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebne jazykov a IKT v ZŠ J. Hollého, Šaľa“
 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebne jazykov a IKT v ZŠ J. Hollého, Šaľa“ a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 213

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Učebne jazykov a IKT v ZŠ
J. Hollého, Šaľa“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným programom rozvoja mesta Šaľa;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 2 178,30 EUR t. j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu   43 566,00 EUR a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.


10. SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – žiadosťo prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť žiadosťo prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného od SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, parcela číslo 3048/328, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1079 m 2 , parcela číslo 3048/339 ostatné plochy o výmere 58 m 2 , parcela číslo 3048/340 ostatné plochy o výmere 65 m 2 , parcela číslo 3048/341 ostatné plochy o výmere 646 m 2 , parcela číslo 3048/342 ostatné plochy o výmere 544 m 2 , parcela číslo 3048/343 zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m 2 , parcela číslo 3048/344 zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m 2 , parcela číslo 3048/345 zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m 2 , parcela číslo 3048/346 zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m 2 a parcela číslo 3048/347 zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m 2 (ďalej ako „nehnuteľnosti“), ktoré vznikli rozdelením pôvodnej parcely číslo 3080/328 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2972 m 2 , za účelom vybudovania a prevádzky čerpacej stanice pohonných látok s doplnkovými službami a vedľajším zariadením a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 214

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta, vedených v registri C katastra nehnuteľností, časti parcely číslo 3080/328, zastavané plochy a nádvoria, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, ako novovzniknuté parcely v zmysle Geometrického plánu č. 13/2017 vyhotoveného geodetkou Ing. Katarínou Nývltovou dňa 31. 03. 2017:
- parcela číslo 3048/328, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 079 m 2 ,
- parcela číslo 3048/339, ostatné plochy o výmere 58 m 2 ,
- parcela číslo 3048/340, ostatné plochy o výmere 65 m 2 ,
- parcela číslo 3048/341, ostatné plochy o výmere 646 m 2 ,
- parcela číslo 3048/342, ostatné plochy o výmere 544 m 2 ,
- parcela číslo 3048/343, zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m 2 ,
- parcela číslo 3048/344, zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m 2 ,
- parcela číslo 3048/345, zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m 2 ,

- parcela číslo 3048/346, zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m 2 ,
- parcela číslo 3048/347, zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m 2 ,
spolu o výmere 2 972 m 2 , pre SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava,IČO: 31 361 081, v celkovej sume 4 558,66 Eur/rok, na dobu určitú do 30. 05. 2026.


11. Ing. arch. Viktor Becker a Mgr. Andrea Becker, bytom Švermova 30, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. arch. Viktor Becker a Mgr. Andrea Becker, bytom Švermova 30, Šaľa, časť parc. č. 4143/1zastavaná plocha a nádvorie o výmere 99 m 2, pozemok sa nachádza na Švermovej ul. v Šali v tesnej blízkosti rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov a trafostanice a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 215

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Švermovej ul. v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, novovzniknutá parcela č. 4143/80, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 98 m 2 , odčlenená od parcely č. 4143/1, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 11/2017 vyhotoveného spoločnosťou GeoAdvice s.r.o., v cene 11,00 Eur/m 2 , t.j. v celkovej cene 1 078,00 Eur, pre Ing. arch.Viktora Beckera a Mgr. Andreu Becker, obaja trvale bytom Švermova 30, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov


12. MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MTM PLAST s.r.o., Hlavná 73/A, Šaľa, pozemok  parc. reg. C katastra nehnuteľností č. 1038/49 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 340 m 2 , ktorý sa nachádza na Hlavnej ul. v Šali pri budove MTM PLAST-u, budova nachádzajúca sa medzi predajňou Lidl a čerpacou stanicou pohonných hmôt G&G  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 216

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Hlavnej ul. v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parcela č. 1038/49, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 340 m 2 , v cene 20,00 Eur/m 2 , t.j. v celkovej cene 26 800,00 Eur, pre spoločnosť MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa, IČO: 36 552 186, v celosti.


13. MUDr. Pavol Miček, Hlavná 69, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MUDr. Pavol Miček, Hlavná 69, Šaľa, ide o spätnú kúpu pozemku parcela číslo 1381/45 orná pôda o výmere 3126 m2 v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 8/24-in, ktorú kúpnou zmluvou č. 18/2011 zo dňa 17.2.2011 odpredal Mestu Šaľa na účel výstavby nového cintorína v celkovej cene 5534,06 Eur s odôvodnením, že nehnuteľnosť nebola využitá na účel, na ktorý bola vykúpená – výstavba nového cintorína a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 217
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Murgašovej ul. v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 7150, parcela č. 1381/45, orná pôda o výmere 3 126 m2, v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 8/24-in, v cene 5,311 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 5 534,06 Eur pre MUDr. Pavla Mičeka, trvale bytom Hlavná 69, Šaľa

 


14. Anna Hrajnohová, ul. Kráľovská 828/2, Šaľa – prevod pozemku z dôvoduhodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku z dôvodu hodného osobitnéhgo zreteľa pre Anna Hrajnohovú, Kráľovská 828/2, Šaľa, ide o spätnú kúpu pozemku parcela číslo 1381/45 orná pôda o výmere 3126 m 2 v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 5/48-in, ktorú kúpnou zmluvou č. 17/2011 zo dňa 17.2.2011 odpredala mestu Šaľa na účel výstavby nového cintorína v celkovej cene 1729,39 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 218

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Murgašovej ul. v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 7150, parcela č. 1381/45, orná pôda o výmere 3 126 m 2 v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 5/48-in, v cene 5,311 Eur/m 2 ,t.j. v celkovej cene 1 729,39 Eur pre Annu Hrajnohovú, trvale bytom Kráľovská 828/2,Šaľa.

 

 

 

15. Arpád Kuki, Vydrany 132 a Nina Kuki Petkovová, Hurbanova 4, Šaľa–prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Arpád Kuki, Vydrany 132 a Nina Kuki Petkovová, Hurbanova 4, Šaľa, pozemok o výmere 12 m 2 , žiadatelia si však nechali vyhotoviť na vlastné náklady geometrický plán, ktorým bola od parcely č. 2091/45, zastavaná plocha a nádvorie odčlenená a novovytvorená parcela č. 2091/46, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m 2 , ktorá má byť predmetnom prevodu  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 219

• ekonomická komisia odporúča MsZ  schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Štúrovej ul. v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, novovzniknutá parcela č. 2091/46, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m 2 , odčlenená od parcely č. 2091/45, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 14/2017 vyhotoveného Ing. Marcelou Varinskou, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod číslom 131/2017, zo dňa 12. 04. 2017, v cene 53,11 Eur/m 2 , t.j. v celkovej cene 690,43 Eur

 


16. Dušan Babka a Eva Babková, bytom Jazerná 576/6, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Dušan Babka a Eva Babková, bytom Jazerná 576/6, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 220

• ekonomická komisia odporúča MsZ  schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Jazernej ul. v Šali, pozemky vedené v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1:
- časť parcely č. 942/90, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu
č. 4/2017, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod číslom 97/2017, dňa 22. marca 2017, ako novovytvorené parcely č. 942/96, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 29 m 2 , č. 942/98, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m 2
a č. 942/99, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m 2 , 
- parcela č. 942/78, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m 2 ,
- časť parcely č. 961/1, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 4/2017, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod číslom 97/2017, dňa 22. marca 2017, ako novovytvorená parcela č. 961/7, zastavaná plochaa nádvorie o výmere 9 m 2 , spolu o výmere 88 m 2 , v cene 5,00 Eur/m 2 , t.j. v celkovej cene 440,00 Eur pre Dušana Babku a Evu Babkovú, obaja trvale bytom Jazerná 576/6, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov
17. MUDr. Marián Vagovič a MUDr. Martina Vagovičová, bytom Jazerná 575/4, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  pre MUDr. Marián Vagovič a MUDr. Martina Vagovičová, bytom Jazerná 575/4, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 222

• ekonomická komisia odporúča MsZ  schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Jazernej ul. v Šali, pozemky vedené v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1,
- časť parcely č. 942/90, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 4/2017, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod číslom 97/2017, dňa 22. marca 2017, ako novovytvorené parcely č. 942/101, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m 2 a č. 942/100, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m 2 , - parcela č. 789/61, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m 2 , spolu o výmere 88 m 2 , v cene 5,00 Eur/m 2 , t.j. v celkovej cene 440,00 Eur, pre MUDr. Mariána Vagoviča a MUDr. Martinu Vagovičovú, obaja trvale bytom Jazerná 575/4, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

 


18. Erika Miškovičová, Kráľovská 46, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, zastavaná plocha a nádvorie odčlenená novovytvorená parc. č. 4143/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m 2 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 223

• ekonomická komisia neodporúča MsZ  schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Hlbokej ul. v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, novovzniknutá parcela č. 2181/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m 2 , odčlenená od parcely č. 2181/1, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 19/2017 vyhotoveného spoločnosťou GEOS – geodetické služby s.r.o., v cene 46,47 Eur/m 2 , t.j. v celkovej cene 2 509,38 Eur pre Eriku Miškovičovú, trvale bytom Kráľovská 46, Šaľa, v celosti.

 

 


19. Zámena pozemkov, časť parcely č. 82/3 vo vlastníctve mesta Šaľa za časťparcely č. 3440/2 vo vlastníctve Gabriela Pápaya a Dany Pápayovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala zámenu pozemkov, časť parcely č. 82/3 vo vlastníctve mesta Šaľa za časťparcely č. 3440/2 vo vlastníctve Gabriela Pápaya a Dany Pápayovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 224

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa, v zmysle Geometrického plánu č. 45/2016, vyhotoveného Viktorom Mesárošom, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod číslom 576/2016, dňa 15. 12. 2016, nasledovne:
1. vo vlastníctve mesta Šaľa pozemok, časť parcely registra E katastra nehnuteľností č. 82/3, zastavaná plocha a nádvorie, vedený na liste vlastníctva č. 7266, v zmysle GP ako novovytvorená parcela registra C č. 3440/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 87 m², v cene 29,87 Eur/m², t.j. v celkovej cene 2 598,69 Eur,
       2. vo vlastníctve Gabriela Pápaya a Dany Pápayovej za pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 3440/2, záhrada, vedený na liste vlastníctva č. 55, v zmysle GP ako novovytvorená parcela registra C č. 3440/5, záhrada o výmere 84 m², v cene 29,87 Eur/m², t.j. v celkovej cene 2 509,08 Eur. Cenový rozdiel medzi zamieňanými pozemkami vo výške 89,61 Eur doplatí nadobúdateľ Gabriel Pápay a Dana Pápayová, obaja trvale bytom Pod Kalváriou 1880/5, Močenok.


20. BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď – žiadosť o zmenu nájomcu – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o zmenu nájomcu – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď, časť parcely číslo 3080/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 489 m2  za účelom vybudovania pripojovacej komunikácie, umiestnenia vodomernej šachty, parkovacích miest pre verejnosť, zveľadenie zelene v okolí plánovaného areálu polyfunkčného objektu a  schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 225

• ekonomická komisia odporúča MsZ  schváliť prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcely číslo 3080/322, zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m 2 ; parcely číslo 3080/323, zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m 2 ;parcely číslo 3080/324 zastavané plochy a nádvoria o výmere 188 m 2 , parcely číslo 3080/325, zastavané plochy a nádvoria o výmere 210 m 2 ; parcely číslo 3080/326,zastavané plochy a nádvoria o výmere 760 m 2 a časť parcely číslo 3080/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 043 m 2 , za účelom užívania predmetných pozemkov ako spevnených plôch a zelene, spolu o výmere 2 487 m 2 , v cene 0,663 Eur/m 2 /rok, t.j. v sume 1 648,88 Eur/rok a časť parcely číslo 3080/13 o výmere 2 m 2 , v cene 4,315 Eur/m 2 /rok, t.j. v sume 8,63 Eur/rok, za účelom umiestnenej vodomernej šachty, v celkovej sume 1 657,51 Eur/rok za prenajaté pozemky pri obchodnom centre na ulici Fr. Kráľa v Šali-Veči, na dobu neurčitú, pre BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, 926 01 Sereď, IČO: 50 160 800

 

21. Relax CAVE s.r.o., P. J. Šafárika 373/6, Šaľa – žiadosť o zníženie ceny nájmu za prenajatý pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o zníženie ceny nájmu za prenajatý pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Relax CAVE s.r.o., P. J. Šafárika 373/6, Šaľa, Žiadateľ vo svojej žiadosti vyjadril požiadavku znížiť cenu prenájmu na 10,00 Eur/m 2 /rok. Vo svojej žiadosti uvádza, že ich spoločnosť nie je zisková, ale skôr prospešná a aj z tohto dôvodu žiada o zníženie ceny nájmu  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 226

• ekonomická komisia neodporúča MsZ  schváliť zníženie ceny prenajatého pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa, časť parcely č. 587/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m 2 , na 10,00 Eur/m 2 /rok, t.j. v celkovej cene 250,00 Eur/rok, pre spoločnosť Relax CAVE s.r.o, so sídlom P. J. Šafárika 373/6, 927 01 Šaľa, IČO: 50 096 991.


22. Zoltán Karas a Darina Karasová, trvale bytom Hliník 1903/20, Šaľa – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali pre Zoltán Karas a Darina Karasová, trvale bytom Hliník 1903/20, Šaľa, časť parc. reg. C katastra nehnuteľností č. 871 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m 2 , ktorý sa nachádza na Budovateľskej ul. v Šali  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 227

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 871, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 73/2016, vyhotoveného Ing. Marcelou Varinskou, overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom, dňa 21. 12. 2016, pod č. 590/2016, ako novovytvorená parcela č. 871/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m 2 , v katastrálnom území Šaľa, v cene 43,15 Eur/m 2 , t.j. v celkovej cene 172,60 Eur pre Zoltána Karasa a Darinu Karasovú, obaja trvale bytom Hliník 1903/20, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
23. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Fr. Kráľa v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre BRM 78 DEVELOPMENT s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Fr. Kráľa v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre BRM 78 DEVELOPMENT s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď, pozemok, časť parc.č. 3080/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 043 m 2. Pozemok sa nachádza na ul. Fraňa Kráľa v Šali, mestská časť Veča pri novovybudovanom polyfunkčnom objekte S 1 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 228

• ekonomická komisia neodporúča MsZ zverejniť zámer prevodu pozemku na ul. Fraňa Kráľa v Šali, časť parcely registra „C“ katastra nehnuteľností č. 3080/13, zastavaná plocha a nádvorie, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v užívaní pozemku, v zmysle Geometrického plánu č. 7-3/2017 ako novovytvorená parcela č. 3080/336, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 043 m 2 v cene 29,87 Eur/m 2 , v celkovej cene 31 154,41 Eur pre BRM 78 DEVELOPMENT s.r.o., Šulekovská 2112/34B, 926 01 Sereď, IČO 50 160 800, v celosti.


24. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa pod plánovanou stavbou „Cyklotrasa do Dusla“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa pod plánovanou stavbou „Cyklotrasa do Dusla“  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 229

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť
1.  návrh na kúpu pozemkov od jednotlivých vlastníkov podľa prílohy č. 1 a vypracovanie Zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách,
2. návrh na prenájom pozemkov od jednotlivých vlastníkov podľa prílohy č. 2 a vypracovanie Zmlúv o budúcich nájomných zmluvách,
3. návrh na prijatie daru vo forme nehnuteľného majetku podľa prílohy č. 3 a vypracovanie Zmlúv o budúcich darovacích zmluvách.

 


25. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov na nároží ulíc Kollárova a Nešporova v Šali“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov na nároží ulíc Kollárova a Nešporova v Šali“ a
schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 230

• ekonomická komisia odporúča MsZ  schváliť na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, zmluvný odplatný prevod nehnuteľností, pozemkov registra C katastra nehnuteľností, ktoré boli geometrickým plánom č. 33/2016, vyhotoveným geodetom Viktorom Mesárošom dňa 28. 10. 2016, overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 10. novembra 2016 pod č. 507/2016, odčlenené z pôvodnej parcely registra C katastra nehnuteľností parcely č. 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 536 m 2 , vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, a to nasledovne:
a) parcela č. 2667/30, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m 2 , pre Mgr. Mareka Slišku, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa, za cenu 166,00 Eur/m 2 , v celkovej kúpnej cene
3 154,00 Eur, v celosti,
b) parcela č. 2667/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m 2 , pre Mgr.Mareka Slišku, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa, za cenu 166,00 Eur/m 2 , v celkovej kúpnej cene
2 988,00 Eur, v celosti,
c) parcela č. 2667/32 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m 2 , pre Mgr.Mareka Slišku, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa, za cenu 166,00 Eur/m 2 , v celkovej kúpnej cene
2 988,00 Eur, v celosti.


26. Zmluva o dielo č. 267/2017 (ext. č. D/16/615/486001) na uskutočnenie stavebných prác „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa -3. etapa.“
Ekonomická komisia na svojom zasadnutí prerokovala Zmluva o dielo č. 267/2017 (ext. č. D/16/615/486001) na uskutočnenie stavebných prác „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa -3. etapa.“ a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 231
• ekonomická komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3. etapa“,
b) Zmluvu o dielo č. 267/2017 (ext. č. D/16/615/486001) uzatvorenú v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3. etapa.“ s dodávateľom SIEMENS s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 8/41 04 Bratislava, IČO: 31349307, DIČ: 2020295244, IČ DPH: SK2020295244.

27. Vstup mesta Šaľa do občianskeho združenia Smart Cities klub

Ekonomická komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vstup mesta Šaľa do občianskeho združenia Smart Cities klub a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 232
• ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť vstup mesta Šaľa do občianskeho združenia Smart Cities klub, IČO 42174775.

 

 

 

 


        Ing. Tibor Baran
        predseda komisie
  


Zapísala: Anita Petkovová