Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.02.2016 - 08:00  //  aktualizácia: 22.02.2016 - 11:30  //  zobrazené: 961

01/2016 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 01/2016  |  dátum konania: 22.01.2016

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Renáta Zelezníková Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová 

Neprítomní: PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená), Ing. Róbert Andráši (ospravedlnený), RSDr. Peter Gomboš (ospravedlnený),  Aneta Szilágyiová (ospravedlnená)

Prizvaní: Mária Szabová (Mesto Šaľa); Mgr. Denisa Keszeliová a Sylvia Braunová (Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky, pobočka Šaľa)


Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Riešenie problematiky nájomníkov mestských nájomných bytov
4. Bytové otázky
5. Rôzne
6. Záver

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 5 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková.
Uznesenie č. 37/2015: komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky  2015 – 2020“ v navrhovanom znení. Splnené: Mestské zastupiteľstvo v Šali na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2015 prerokovalo návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020 a schválilo
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020                        v predloženom znení s pozmeňujúcim návrhom Mgr. Júliusa Morávka.
Uznesenie č. 38/2015: komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť „Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach nájmu a užívania bytov a bytov sociálneho určenia          vo vlastníctve mesta Šaľa“ v navrhovanom znení.  Splnené: Mestské zastupiteľstvo v Šali
na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2015 prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia     vo vlastníctve mesta Šaľa a schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2015        o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa.  
Uznesenie č. 39/2015: komisia uložila tajomníčke komisie prizvať na najbližšie zasadnutie komisie zamestnankyne spoločnosti Bytkomfortu, s.r.o. pobočka Šaľa, zamestnankyňu mesta Šaľa Máriu Szabovú a za verejnosť nájomníčku nájomného bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Ivanu Ďurovkovú. Splnené: tento bod programu bol predmetom dnešného rokovania komisie a všetci zainteresovaní dostali pozvánku na dnešné rokovanie komisie. Nájomníčka mestského nájomného bytu Ivana Ďurovková ospravedlnila svoju neúčasť na zasadnutí komisie.    
3.  Riešenie problematiky nájomníkov mestských nájomných bytov
 
Prítomných členov komisie nájomníčka nájomného bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Ivana Ďurovková písomne informovala o problémoch, s ktorými sa ako nájomníčka stretáva. Po rozsiahlej diskusii členov komisie a prizvaných zamestnankýň Bytkomfortu, s. r. o. Nové Zámky, pobočka Šaľa a zamestnankyne mesta Šaľa komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 5; za: 5
Uznesenie č. 1/2016
komisia ukladá zamestnankyni oddelenia správy majetku a zariadení mesta Šaľa           Márii Szabovej písomne odpovedať nájomníčke mestského nájomného bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Ivane Ďurovkovej na jej písomne predložené otázky.
 
4. Bytové otázky

1.) Žiadosť o obsadenie uvoľneného dvojizbového bytu č. 1 na prízemí na ul. Rímskej 2137/1 v Šali - Veči po nájomníkovi Mgr. Babincovi. Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 5; za: 4, proti: 1
Uznesenie č. 2/2016
a) komisia prerokovala obsadenie dvojizbového bytu č. 1 na prízemí na ul. Rímskej 2137/1  v Šali - Veči,
b) komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt na ul. Rímskej 2137/1 )uchádzačom z  aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č. 4/2012 a Smernicou MV a RR č. 2/2003 a VZN č.19/2011 Petre Kollárovej, trvale bytom Šaľa, Narcisová 2, Eve Mrllákovej a Jánovi Mrllákovi (formou spoločného nájmu),
c) v prípade, ak uvedení uchádzači nebudú mať záujem o nájomný byt – na ul. Rímskej 2137/1 v Šali - Veči, komisia odporúča prideliť predmetný byt ďalším uchádzačom z aktuálneho poradovníka Miroslavovi Pálinkášovi a Helene Pálinkášovej, trvale bytom Šaľa, Novomeského 12.
  
2.) Žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 8 na prízemí na ul. Rímskej 2139/5 v Šali - Veči po nájomníčke Bedečovej. Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 5; za: 5
 Uznesenie č. 3/2016
a) komisia prerokovala obsadenie trojizbového bytu č. 8 na prízemí na ul. Rímskej 2139/5  v Šali - Veči,
b) komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt na ul. Rímskej 2139/5 )uchádzačom z  aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č. 4/2012 a Smernicou MV a RR č. 2/2003 a VZN č.19/2011 Róberte Tománkovej a Matejovi Vörösovi, trvale bytom Šaľa, Narcisová 32, 
c) v prípade, ak uvedení uchádzači nebudú mať záujem o nájomný byt – na ul. Rímskej 2139/5 v Šali - Veči, komisia odporúča prideliť predmetný byt ďalším uchádzačom z aktuálneho poradovníka Tomášovi Morovičovi, trvale bytom Šaľa, Novomeského 6 a Simone Púpavovej.   

5. Rôzne

V tomto bode programu prítomní členovia komisie diskutovali o novom Domove dôchodcov  Šaľa. 

6. Záver
     
P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.     

 

             MUDr. Jozef Grell                                             predseda komisie


V Šali dňa 18. 02. 2016
Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie