Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.01.2016 - 12:41  //  aktualizácia: 22.01.2018 - 12:43  //  zobrazené: 399

01/2016 zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

číslo: 01/2016  |  dátum konania: 18.01.2016

Dátum: 12.1.2016
Miesto: zasadačka na prízemí MsÚ
Prítomní: Ing. Ivan Kováč, Miroslav Gera, Ing. Marián Krištof, Vojtech Halász, Ladislav Jaroš, Ing. Erik Kováč, Jana Majdlenová, Bc. Patrik Ščasný, Ing. Martina Čižmáriková
Neprítomní: Peter Szalay – ospravedlnený, Ing. Michael Angelov – neospravedlnený

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhlásenie najlepších športovcov mesta a okresu Šaľa za rok 2015
3. Návrhy nominantov
4. Schválenie návrhov
5. Rôzne

Priebeh zasadnutia:
K bodu 1. Otvorenie
Predseda komisie, Ing. Ivan Kováč, privítal členov komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia. Skonštatoval uznášaniaschopnosť komisie na základe prítomných 8 členov.

K bodu  2. Vyhlásenie najlepších športovcov mesta a okresu Šaľa za rok 2015
Hlavnou témou bolo pripravované kultúrno-spoločenské podujatie Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2015, ktoré sa uskutoční dňa 21. marca 2016 o 17,00 hod.  v kinosále Domu kultúry v Šali.

K bodu 3. Návrhy nominantov
Komisia na zasadnutí sa zaoberala návrhmi ocenených v jednotlivých kategóriách. Zhodla sa na tom, že každý člen komisie podľa svojho zváženia dodatočne doplní svoje návrhy do 18.1.2016, ktoré budú doručené Asociácii telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa. Člen komisie, Ladislav Jaroš, mal požiadavku, aby na slávnostnom podujatí Vyhodnotenia úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov v Dome kultúry Šaľa odzneli v kultúrnom programe piesne v slovenskom jazyku.

K bodu 4. Schválenie návrhov
Komisia sa jednohlasne zhodla na všetkých menách nominovaných, ktoré odzneli na zasadnutí dňa 12.1.2015.

K bodu 5. Rôzne
Komisia sa zhodla na zverejnení výzvy o registrácii športových klubov pôsobiacich na území Šaľa na internete, na základe ktorej mesto Šaľa získa prehľad o všetkých športových klubov, mieste ich pôsobenia a počte ich členov v našom meste.
Na záver predseda komisie, Ing. Ivan Kováč, poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zaželal im veľa pracovných a osobných úspechov v roku 2016.


Zapísala:  Ing. Martina Čižmáriková    Ing. Ivan Kováč
  tajomníčka KMaŠ     predseda KMaŠ

Dátum: 18.1.2016