Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 04.02.2014 - 09:19  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:20  //  zobrazené: 1431

01/2014 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 04/02/2014

číslo: 01/2014  |  dátum konania: 04.02.2014  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Program ako celok

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 8

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 2

Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 10

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 8

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

 

Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.

 

Hlasovanie č. 3

Za hlasovalo: 12

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

MUDr. Jozef Grell,

 

 

Počet neprítomných: 8

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

 

 

Hlasovanie č. 4

Voľba overovateľov zápisnice

 

Za hlasovalo: 12

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 9

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 1/1/2014 - Správa o činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK mesta Šaľa za rok 2013 

 

Uznesenie č. 1/2014 – I.  

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.   prerokovalo

správu o činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK mesta Šaľa za rok 2013,

 1. B.   berie na vedomie

správu o činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK mesta Šaľa za rok 2013.

 

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 6

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 2/1/2014 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

 

Uznesenie č. 1/2014 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. A.   prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. B.   berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

 

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 12

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 6

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.
Materiál číslo A 3/1/2014 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 20. 01. 2014

 

Uznesenie č. 1/2014 – III. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča)

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.   prerokovalo

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 20. 01. 2014,

 1. B.   berie na vedomie

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 20. 01. 2014,

 1. C.   odporúča

primátorovi mesta zrušiť prebiehajúcu verejnú súťaž na akciu „Modernizácia verejného osvetlenia  v meste Šaľa – 1. etapa“.

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Mečiar,

 

Počet neprítomných: 6

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.
 

Materiál číslo B 1/1/2014 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o spôsobe použitia celkovo vyčlenených finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa  

 

Uznesenie č. 1/2014 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.   prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o spôsobe použitia celkovo vyčlenených finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa,

 1. B.   schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2014 o spôsobe použitia celkovo vyčlenených finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa v predloženom znení.

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.
 

Materiál číslo B 2/1/2014 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o organizácii miestneho referenda

 

Uznesenie č. 1/2014 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.   prerokovalo   

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o organizácii miestneho referenda, 

 1. B.   schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2014 o organizácii miestneho referenda v predloženom znení.

 

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 11

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 5

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Erika Velázquezová,

Počet neprítomných: 5

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Marek Vrbovský,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo B 4/1/2014 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2014, ktorým sa zrušuje  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2012
o symboloch mesta Šaľa, ich používaní a ochrane  

 

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – doplniť do návrhu na uznesenie bod C. odporúča vypracovať interný predpis o zásadách používania symbolov mesta.

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,

Počet neprítomných: 3

Ing. Július Bujdák, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková,

 

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

 

Uznesenie č. 1/2014 – VI. 

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.   prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2012 o symboloch mesta Šaľa, ich používaní a ochrane,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2014, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2012 o symboloch mesta Šaľa, ich používaní
a ochrane v predloženom znení,

 

 1. odporúča

vypracovať interný predpis o zásadách používania symbolov mesta.

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 12

MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 6

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Počet neprítomných: 3

Ing. Július Bujdák, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 
Materiál číslo B 5/1/2014 - Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 8/2000 o udržiavaní všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách,
o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene na území mesta Šaľa v znení jeho zmien
a dodatkov

 

Uznesenie č. 1/2014 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.   prerokovalo

protest prokurátora Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch č. Pd 193/13-10 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 8/2000 o udržiavaní  všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách, o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene na území mesta Šaľa v znení jeho zmien a dodatkov,

 1. B.   vyhovuje

protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch č. Pd 193/13-10 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 8/2000 o udržiavaní všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách, o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene na území mesta Šaľa v znení jeho zmien a dodatkov, ktorým navrhuje napadnuté všeobecne záväzné nariadenie zrušiť.

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 3

Ing. Július Bujdák, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo B 6/1/2014 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2014, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2000 zo dňa 28. 09. 2000, Dodatok č. 1 zo dňa 08.09.2005 k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 8/2000, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2012 zo dňa 27. 09. 2012

 

Uznesenie č. 1/2014 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.   prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2000 zo dňa 28. 09. 2000, Dodatok č. 1
zo dňa 08. 09. 2005 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2000, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2012 zo dňa 27. 09. 2012,

 1. B.   schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2014, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2000 zo dňa 28. 09. 2000, Dodatok č. 1 zo dňa
08.09.2005 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2000, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2012 zo dňa 27. 09. 2012.

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 3

Ing. Július Bujdák, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo B 7/1/2014 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Šaľa  

 

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka – stiahnuť materiál z rokovania.

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 10

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

RSDr. Peter Gomboš,

Nehlasovalo: 7

Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 3

Ing. Július Bujdák, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková,

 

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Materiál číslo B 8/1/2014 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

 

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej – stiahnuť materiál z rokovania.

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 8

Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Marián Antal, Ing. Marek Vrbovský,

Zdržalo sa: 3

MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar,

Nehlasovalo: 6

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 2

Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková,

 

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Materiál číslo B 9/1/2014 - Návrh Programu odpadového hospodárstva mesta Šaľa na roky 2011 – 2015

 

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana – stiahnuť materiál z rokovania.

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 12

Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Ing. Helena Psotová,

Zdržalo sa: 3

Ing. Marián Antal, Ladislav Košičár, Milena Veresová,

Nehlasovalo: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor,

 

Počet neprítomných: 2

Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková,

 

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

 

 

Materiál číslo B 10/1/2014 - Koncepcia rozvoja informačných systémov

 

Uznesenie č. 1/2014 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.   prerokovalo

návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov mesta Šaľa,

B.   schvaľuje

Koncepciu rozvoja informačných systémov mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 2

Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo C 1/1/2014 - Vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 12. 2013

 

Uznesenie č. 1/2014 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.   prerokovalo

vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 12. 2013,

B.   berie na vedomie

vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 12. 2013.

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Nehlasovalo: 1

Milena Veresová,

Počet neprítomných: 1

Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo C 2/1/2014 - Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2014
s výhľadom na roky 2015 a 2016; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

 

Uznesenie č. 1/2014 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.   prerokovalo

návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016,

B.   schvaľuje

 1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových      organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti      mesta Šaľa na rok 2014 nasledovne:

 

Bežné príjmy:                                                   11 693 206 EUR

Bežné výdavky:                                               11 434 342 EUR

Rozdiel:                                                                  258 864 EUR

 

Kapitálové príjmy:                                              4 456 943 EUR

Kapitálové výdavky:                                          5 449 861 EUR

Rozdiel:                                                                - 992 918 EUR

                                                                                                                     

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:                16 150 149 EUR

Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:           16 884 203 EUR

Rozdiel bez finančných operácií:                     -734 054 EUR

 

Príjmové finančné operácie:                            1 303 744 EUR

Výdavkové finančné operácie:                           568 346 EUR

Rozdiel:                                                                  735 398 EUR

 

Rozpočet na rok 2014 celkom:

Príjmy celkom:                                                  17 453 893 EUR

Výdavky celkom:                                              17 452 549 EUR

Rozdiel celkom:                                                        1 343 EUR

 

 1. výšku príspevku pre OSS na rok 2014      v celkovej sume 513 430 EUR,
 2. prijatie bankového úveru vo výške      650 000 EUR a jeho viazanie na financovanie investičných akcií      výstavby domova dôchodcov, ochrany životného prostredia, revitalizácie      centrálnej mestskej zóny a financovanie investičnej akcie rekonštrukcie      vykurovacieho systému na ZŠ VVJM,
 3. ručenie za prijatý úver zmenkou,
 4. reštrukturalizáciu úverov číslo 051280 a číslo 050768      do jedného úveru bez jeho navýšenia,
 5. ručenie za reštrukturalizovaný úver      blankozmenkou,
 6. vyčlenenie finančných prostriedkov vo      výške 2 000 EUR na rekonštrukciu kaplnky Feketeházyho,
 7. predloženie návrhu úpravy rozpočtu v      Programe 9. Vzdelávanie, pre školstvo so zapracovaním:

a)    výšky aktuálnych dotácií na prenesené kompetencie,

T: 2. zasadnutie MsZ dňa 10. 04. 2014

b)    navýšenia rozpočtu škôl v originálnych kompetenciách,

 1. zapracovanie      všetkých poslaneckých návrhov v jednotlivých programoch rozpočtu,

  C.   berie na vedomie
 2. výhľadový rozpočet na rok 2015 a 2016,
 3. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016.

 

 

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 1

Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 1/1/2014 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov na Vinohradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Ladislava Gálla a Ing. Zuzanu Gállovú, bytom Vinohradnícka 149/1, Šaľa – opätovná žiadosť

 

Uznesenie č. 1/2014 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.   prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov na Vinohradníckej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.   schvaľuje

zverejniť zámer prevodu pozemkov v k. ú. Šaľa, vedených v KN reg. E na LV č. 7266, na Vinohradníckej ulici v Šali, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 2 ods. 5
písm. d1) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, spočívajúci v zosúladení skutkového a právneho stavu užívanej časti pozemku, ktorý sa nachádza pri oplotení stavby vo vlastníctve žiadateľov, v zmysle geometrického plánu č. 02 – 07/2012, overeného Správou katastra pod
č. 327/2012 dňa 12. 09. 2012, parc. reg. EKN č. 1418/102, orná pôda o výmere 16 m2, parc. č. 1418/103, orná pôda o výmere 40 m2, parc. č. 1418/104, orná pôda o výmere
40 m2, parc. č. 1418/105, orná pôda o výmere 40 m2, časť parc. č. 1418/106, orná pôda o výmere 9 m2 a časť parc. č. 1418/107, orná pôda o výmere 71 m2, spolu o výmere
216 m2 (ako novovytvorená parc. reg. CKN č. 2833/72), v cene 5,00 Eur/m2, t. j. v cene 1 080,00 Eur, pre Ing. Ladislava Gálla a Ing. Zuzanu Gállovú, obaja bytom Šaľa, Vinohradnícka 149/1, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 14

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 5

Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 1

Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

Materiál číslo D 2/1/2014 - Matej Vrzala, Kráľová nad Váhom 243 – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 1/2014 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje,

že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa      spočívajúci v športovej, kultúrnej a výchovnej činnosti mládeže a v      oživení tanečnej komunity v Šali,
 2. zámer prenájmu z dôvodu hodného      osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 7
       ods. 8 VZN č. 11/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení      VZN
       č. 3/2012 a VZN č. 6/2012 a zverejnený dňa 20. 01. 2014,
 1. schvaľuje

pridelenie nebytových priestorov o výmere 98,11 m2, v objekte na ulici Dolná 5 v Šali, zapísané na LV č. 1 v katastrálnom území Šaľa ako časť nehnuteľnosti na parcele
č. 791/17, za nájomné vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera a paušálne režijné náklady spojené s užívaním vo výške 50,00 Eur/mesiac pre Mateja Vrzalu, Kráľová nad
Váhom 243.

 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 6

Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 1

Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 3/1/2014 - Peter Tóth, trvale bytom Lužná 2355/13, 927 05  Šaľa - Veča – prevod pozemku na Bernolákovej ulici v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho – stiahnuť materiál z rokovania.

 

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Július Bujdák,

Zdržalo sa: 2

Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,

Nehlasovalo: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Helena Psotová,

Počet neprítomných: 2

Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč,

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

Materiál číslo D 4/1/2014 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – pozemok na Jesenského ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Iľaščíka, trvale bytom Budovateľská 542/6, 927 01  Šaľa

 

Uznesenie č. 1/2014 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.   prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – pozemok na Jesenského ulici z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. B.   odporúča

ponechať v platnosti prijaté Uznesenie č. 5/2013 – XXVII. z pokračovania 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 2. júla 2013.

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Helena Psotová,

Počet neprítomných: 2

Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 5/1/2014 - Ing. Ivan Chromek, Cintorínska 1859/17, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 1/2014 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.   prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta,

B.   konštatuje,

že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

a)    ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní spevnenej plochy
- dvoch parkovacích státí na vlastné náklady a v zabezpečení údržby počas celej doby nájmu na vlastné náklady, vlastníkom bytu číslo 9 v bytovom dome súpisné číslo 2113,

b)    zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 20. januára 2014,

C.   schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 1077, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok,
t. j. v celkovej sume 13,26 Eur/rok, za účelom zrealizovania spevnenej plochy – dvoch parkovacích státí zo zatrávňovacích tvárnic na vlastné náklady a údržby počas celej doby nájmu na vlastné náklady, na dobu neurčitú, pre Ing. Ivana Chromeka, Šaľa, Cintorínska 1859/17.

 

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 3

Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Nehlasovalo: 2

Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič,

Počet neprítomných: 2

Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 6/1/2014 - Iveta Koczóová, Hlavná 2115/89, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 1/2014 – XVI. 

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.   prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta,

B.   konštatuje,

že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

a)    ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zriadení dvora vlastníkom bytu číslo 9 na prízemí, v bytovom dome súpisné číslo 2115 a jeho údržby na vlastné náklady počas celej doby nájmu,

b)    zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 20. januára 2014,

C.   schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 1038/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok,
t. j. v celkovej sume 11,93 Eur/rok, za účelom užívania oploteného dvora a jeho údržby na vlastné náklady počas celej doby nájmu, na dobu neurčitú, pre Ivetu Koczóovú, Šaľa, Hlavná 2115/89.

 

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 5

Ing. Štefan Bartošovič, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

Počet neprítomných: 2

Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 7/1/2014 - H – 3M, spol. s r.o., Hollého 26, Šaľa, IČO: 31 105 343 – návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a návrh na jej odpis z účtovnej evidencie

 

Uznesenie č. 1/2014 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.   prerokovalo

návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a návrh na jej odpis z účtovnej evidencie,

B.   schvaľuje

upustiť od vymáhania pohľadávky a návrh na odpis z účtovnej evidencie voči spoločnosti H – 3M, spol. s  r.o., Hollého 26, Šaľa, zastúpená konateľom spoločnosti Miroslavom Horváthom, IČO: 31105343, v sume 253,60 Eur, z dôvodu výmazu spoločnosti z Obchodného registra Slovenskej republiky dňa 21. 09. 2005 ex offo. 

 

Hlasovanie č. 26

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Počet neprítomných: 2

Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 8/1/2014 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru č. 1-10 v polyfunkčnej budove COV, na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali, s pozemkom a príslušenstvom“

 

Uznesenie č. 1/2014 – XVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.    prerokovalo

informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru č. 1 - 10 v polyfunkčnej budove COV, na ulici Hollého súp. č. 1854
v Šali, s pozemkom a príslušenstvom“,

 1. B.     berie na vedomie

informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru č. 1 - 10 v polyfunkčnej budove COV, na ulici Hollého súp. č. 1854
v Šali, s pozemkom a príslušenstvom“.

Hlasovanie č. 27

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Počet neprítomných: 2

Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 9/1/2014 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu  ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali – IV.“ formou elektronickej aukcie

 

Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča – stiahnuť materiál z rokovania.

 

Hlasovanie č. 28

Za hlasovalo: 4

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Erika Velázquezová,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 12

Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Počet neprítomných: 3

Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová,

 

Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.

 

Hlasovanie č. 29

Za hlasovalo: 6

Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák,

Zdržalo sa: 4

MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

Nehlasovalo: 6

Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,

 

Počet neprítomných: 3

Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová,

 

Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča nebol prijatý.

 

Uznesenie č. 1/2014 – XIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. A.   prerokovalo

informáciu komisie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali – IV.“,

 1. B.   konštatuje,

že obchodná verejná súťaž bola neúspešná, 

 1. C.   schvaľuje

predložiť návrh na opätovné vyhlásenie a súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže na 2. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2014.

 

Hlasovanie č. 30

Za hlasovalo: 10

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Mgr. Július Morávek,

Nehlasovalo: 7

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 3

Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 10/1/2014 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod nehnuteľností na Dolnej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť GEOS – GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., Jesenského 652/12, Šaľa

 

Uznesenie č. 1/2014 – XX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod nehnuteľností na Dolnej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť GEOS – GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., Jesenského 652/12, Šaľa,

B.     schvaľuje

zverejniť zámer prevodu nehnuteľností v k. ú. Šaľa, vedených v KN reg. C na LV č. 1, v areáli na Dolnej ul. v Šali, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. d1) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, spočívajúceho vo vytvorení technicky vhodnejšieho tvaru stavebného pozemku tak, že sa pričlení časť dvora na Dolnej ul. k výmere pozemku, ktorý má žiadateľ v nájme od roku 2010, v zmysle geometrického plánu č. 01/2014 zo dňa
10. 01. 2014, novovytvorená parcela reg. C KN č. 791/23, zastavaná plocha o výmere
2 636 m2 (odčlenená z pôvodných parciel reg. C KN č. 791/1, zastavaná plocha o výmere 4 578 m2 a parc. č. 791/23, zastavaná plocha o výmere 2 127 m2), ďalej stavba bez súpisného čísla (pôvodne kotolňa na vykurovanie skleníkov) na parcele č. 791/24, vrátane parcely reg. C KN č. 791/24, zastavaná plocha o výmere 265 m2, v cene podľa ZP, pozemky za 29,04 Eur/m2, stavba za 7 000 Eur, spolu v cene 91 245 Eur, pre spoločnosť GEOS – GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., Jesenského 652/12, Šaľa, za účelom realizácie priestorov pre sídlo spoločnosti.

 

Hlasovanie č. 31

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Nehlasovalo: 4

Ladislav Košičár, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Počet neprítomných: 3

Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo F 1/1/2014 - Zmluva o dielo a Dodatok č. 1 – „Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali – Výsadba izolačnej zelene“

 

Uznesenie č. 1/2014 – XXI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

zmluvu o dielo uzatvorenú na „Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali – Výsadba a regenerácia izolačnej zelene“ a dodatok č. 1 k zmluve o dielo,

B.     berie na vedomie

a)   výsledok verejného obstarávania – verejná súťaž – podlimitná zákazka s názvom „Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali – Výsadba izolačnej zelene“,

b)   Zmluvu o dielo č. 607/2013 uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na poskytnutie služieb a dodávok s názvom „Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali – Výsadba izolačnej zelene s AB Facility s.r.o., so sídlom Einsteinova 21,
851 01  Bratislava, IČO: 44390823,

c)    Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 607/2013 zo dňa 09. 12. 2013 č. 614/2013 uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

Hlasovanie č. 32

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Mgr. Alena Demková, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Počet neprítomných: 3

Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo F 2/1/2014 - Zmluvy na poskytovanie služieb – Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení a bleskozvodov, plynových a tlakových zariadení, komínov a dymovodov objektov v majetku mesta Šaľa

 

Uznesenie č. 1/2014 – XXII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

zmluvy na poskytovanie služieb na odbornú prehliadku a skúšku elektrických zariadení a bleskozvodov, plynových a tlakových zariadení, komínov a dymovodov objektov v majetku mesta Šaľa,

B.     berie na vedomie

a)    výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení Šaľa“,

b)    Zmluvu č. 608/2013 na poskytovanie služieb súvisiacich s vykonaním odbornej prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov uzatvorenú so spoločnosťou ÁBEL, s.r.o., 925 84  Vlčany č. 1591, IČO: 36269905,

c)    Zmluvu č. 590/2013 na poskytovanie služieb súvisiacich s vykonaním odbornej prehliadky a skúšky technických zariadení plynových, vyhradených technických zariadení tlakových uzatvorenú so spoločnosťou REVIT-NITRA, s.r.o., Hurbanova 4, 949 12  Nitra – Čermáň, IČO: 36364967,

d)    Zmluvu č. 589/2013 na poskytovanie služieb súvisiacich s vykonaním odbornej prehliadky a skúšky komínov a dymovodov uzatvorenú s Františkom Nagyom,
1. mája 900/3, 927 01  Šaľa, IČO: 34452214.

 

Hlasovanie č. 33

Za hlasovalo: 12

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 6

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 3

Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo F 3/1/2014 - Kúpna zmluva č. 484/2013 zo dňa 23. 10. 2013 – na dodávku
a montáž  kamier v rámci projektu Prevencia kriminality v Šali – zvyšovanie bezpečnosti mesta

 

Uznesenie č. 1/2014 – XXIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.     prerokovalo

Kúpnu zmluvu č. 484/2013 zo dňa 23. 10. 2013 na dodávku a montáž kamier v rámci projektu Prevencia kriminality v Šali – zvyšovanie bezpečnosti mesta,

B.      berie na vedomie

Kúpnu zmluvu č. 484/2013 zo dňa 23. 10. 2013 uzatvorenú podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien.

 

Hlasovanie č. 34

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Počet neprítomných: 3

Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.