Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 15.02.2013 - 12:59  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:23  //  zobrazené: 1911

01/2013 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 14/02/2013

číslo: 01/2013  |  dátum konania: 14.02.2013  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Doplniť do programu rokovania:
do písmena F. Právne záležitosti:
- materiál číslo F 3/1/2013 - Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov medzi Mestom Šaľa a Shin Heung Precision Slovakia s.r.o., so sídlom smer Šaľa – Duslo 7236, Šaľa – Veča a Euro Dabo s.r.o., so sídlom Výrobno-technický objekt 7240, Šaľa,
 a tento materiál prerokovať pred materiálom C 1/1/2013.

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 2
Program ako celok

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 3
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar,
Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 4
Voľba volebnej komisie

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 5
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 1/1/2013 - Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2012

Uznesenie č. 1/2013 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2012,

B. berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2012.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo A 2/1/2013 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 1/2013 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
C. schvaľuje
predkladať v roku 2013 materiál „Vývoj rizík rozpočtu mesta na rok 2013, plnenie opatrení a dlhodobých cieľov“ v členení:
1. spôsob informovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií – neposlancov v rozsahu tabuliek č. 1 až č. 4 s komentárom o rozhodujúcich faktoroch a prípadných opatreniach mesačne elektronicky,
2. predkladanie v rozsahu predchádzajúceho bodu, vrátane vývoja rizík, plnenia opatrení a dlhodobých cieľov, na každé rokovanie mestského zastupiteľstva zvolaného
vo vopred dohodnutých termínoch,
3. spôsob podrobného informovania o príjmoch a výdavkoch prostredníctvom systému
e-sam.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo A 3/1/2013 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 01. 2013

Uznesenie č. 1/2013 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 01. 2013,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 01. 2013.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo A 4/1/2013 - Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení Dodatku č. 2

Uznesenie č. 1/2013 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 2,
B. berie na vedomie
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ účinného od
01. 05. 2012 v znení Dodatku č. 2.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo B 1/1/2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Šali

Uznesenie č. 1/2013 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Šali,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2013 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Šali v predloženom znení.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo B 2/1/2013 - Návrh Organizačného poriadku Mestskej polície Šaľa

Uznesenie č. 1/2013 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Organizačného poriadku Mestskej polície Šaľa, 
B. schvaľuje
Organizačný poriadok Mestskej polície Šaľa.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo B 3/1/2013 - Návrh interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh interného predpisu mesta ,,Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“,
B. schvaľuje
interný predpis mesta ,,Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ v predloženom znení.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 5
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 8
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo B 4/1/2013 - Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka – § 6 bod 1 písm. c) naformulovať nasledovne: automaticky po troch neúčastiach za sebou mimo práceneschopnosti

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 13
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Helena Psotová,
Zdržalo sa: 1
Mgr. Alena Demková,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor,

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Uznesenie č. 1/2013 – VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh novelizácie interného predpisu mesta „Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“,
B. schvaľuje
novelizáciu interného predpisu mesta „Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“ v predloženom a upravenom znení.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Mgr. Alena Demková, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo B 5/1/2013 - Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2013 – 2017

Uznesenie č. 1/2013 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Koncepciu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2013 – 2017,
B. schvaľuje
Koncepciu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2013 – 2017.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo F 3/1/2013 - Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov medzi Mestom Šaľa a Shin Heung Precision Slovakia s.r.o., so sídlom smer Šaľa – Duslo 7236, Šaľa – Veča a Euro Dabo s.r.o., so sídlom Výrobno-technický objekt 7240, Šaľa

Uznesenie č. 1/2013 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov so spoločnosťou
Shin Heung Precision Slovakia s. r. o., so sídlom smer Šaľa – Duslo 7236, Šaľa – Veča (IČO: 35 889 519) a spoločnosťou Euro Dabo s. r. o., so sídlom Výrobno-technický objekt 7240, Šaľa (IČO: 36 714 259) za účelom zabezpečenia finančného krytia realizácie stavby „Výstavba chodníka cesta III/50811“,
B. schvaľuje
návrh zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov so spoločnosťou
Shin Heung Precision Slovakia s. r. o., so sídlom smer Šaľa – Duslo 7236, Šaľa – Veča (IČO: 35 889 519) a spoločnosťou Euro Dabo s. r. o., so sídlom Výrobno-technický objekt 7240, Šaľa (IČO: 36 714 259) za účelom zabezpečenia finančného krytia realizácie stavby „Výstavba chodníka cesta III/50811“,

C. odporúča
primátorovi mesta podpísať zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov so spoločnosťou Shin Heung Precision Slovakia s. r. o., so sídlom smer Šaľa – Duslo 7236, Šaľa – Veča 927 01 (IČO: 35 889 519) a spoločnosťou Euro Dabo s. r. o., so sídlom Výrobno-technický objekt 7240, Šaľa (IČO: 36 714 259) za účelom zabezpečenia finančného krytia realizácie stavby „Výstavba chodníka cesta III/50811“.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo C 1/1/2013 - Vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 12. 2012

Uznesenie č. 1/2013 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 12. 2012,
B. berie na vedomie
vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 12. 2012.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo C 2/1/2013 - Návrh rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – upraviť rozpočet nasledovne:
- príjmová časť plus 45 tis. z MeT Šaľa spol. s r. o. na základe úpravy rozpočtu,
výdavková 45 tis. priamo na ZŠ Hollého na opravu okien,

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Poslanecké návrhy Ing. Petra Andrášiho – upraviť rozpočet nasledovne:
1. mzdové prostriedky pre mestskú políciu ponechať vo výške z minulého roku pri zachovaní personálneho obsadenia a zvýšiť kapitolu ošatenie na 7 000 EUR,

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Marián Antal, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

2. aktualizovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu ul. Hospodárskej, Gorkého a Komenského s ohľadom na stav, vyčleniť na to 15 000 EUR z predaja Komenského a dať tieto investície do plánu na rok 2014,

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Zdržalo sa: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

3. vyškrtnúť (cit. „vyhodiť“) príjem z COV vo výške 100 000 EUR a výdaj - rekonštrukcia Dolnej vo výške 30 000 EUR,

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 6
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

Poslanecké návrhy Ing. Petra Andrášiho boli prijaté.

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho – upraviť rozpočet nasledovne:
 zaradiť do programu výdavky na rok 2013, program č. 12 Prostredie pre život - pripraviť likvidáciu starého domu smútku a pripraviť priestor pre hrobové miesta v tomto roku,

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Július Bujdák, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Mareka Vrbovského – v nasledovnej úprave rozpočtu zaradiť do rozpočtu na rok 2013 napojenie kanalizácie futbalového štadiónu Veča a navýšenie výdavkov na prevádzku na úroveň predchádzajúceho roku.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

Poslanecký návrh Ing. Mareka Vrbovského bol prijatý.

Poslanecký návrh Mgr. Aleny Demkovej – otvoriť rozpočet v programe č. 9 Vzdelávanie, podprogram 9.4.2 Centrum voľného času Šaľa za účelom zhodnotenia možností dofinancovania tohto školského zariadenia a úpravy jeho rozpočtu,

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

Poslanecký návrh Mgr. Aleny Demkovej bol prijatý.

Hlasovanie o návrhu uznesenia:

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

Znenie uznesenia po zapracovaní prijatých vyššie uvedených poslaneckých návrhov:

Uznesenie č. 1/2013 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa  na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015,
B. schvaľuje
1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2013 nasledovne:

Bežné príjmy:                                            11 690 737 EUR
Bežné výdavky:                                         11 360 324 EUR
Rozdiel:                                                          330 413 EUR

Kapitálové príjmy: 4 311 701 EUR
Kapitálové výdavky:  4 345 900 EUR
Rozdiel: -34 199 EUR

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 16 002 438 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:   15 706 224 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:  296 214 EUR

Príjmové finančné operácie: 521 000 EUR
Výdavkové finančné operácie:             745 714 EUR
Rozdiel: - 224 714 EUR

Rozpočet na rok 2013 celkom:
Príjmy celkom: 16 523 438 EUR
Výdavky celkom: 16 451 938 EUR
Rozdiel celkom: 71 500 EUR

2. výšku príspevku pre OSS na rok 2013 v celkovej sume 513 430,- EUR 
3. prijatie bankového úveru v maximálnej výške 400 000,- EUR na financovanie investičných akcií schválených v rozpočte mesta na rok 2013,
4. ručenie za prijatý úver zmenkou,
C. berie na vedomie
1. výhľadový rozpočet na rok 2014 a 2015,
2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015,
D. odporúča
primátorovi mesta uzatvoriť dodatky k nájomným zmluvám, v súlade s ktorými mesto Šaľa ako prenajímateľ uhrádza náklady súvisiace s prevádzkou športovísk len do výšky schváleného rozpočtu.

Materiál číslo C 3/1/2013 - Plán verejného obstarávania na rok 2013

Uznesenie č. 1/2013 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
plán verejného obstarávania na rok 2013,
B. schvaľuje
plán verejného obstarávania na rok 2013.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 1/1/2013 - Fotoklub Šaľa, o.z. – žiadosť o odpustenie ročného nájmu za nebytové priestory a režijných nákladov v Spoločenskom dome v Šali - Veči

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – navrhla režijné náklady vo výške 1,00 EUR/rok

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Kántor,
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka – doplniť do uznesenia bod D. odporúča v znení:
- primátorovi mesta uzavrieť s občianskym združením Fotoklub Šaľa o. z. dohodu
o nefinančnom plnení za práce Fotoklubu Šaľa. o. z. pre mesto Šaľa, vo výške 200,- EUR ročne.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Uznesenie č. 1/2013 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie ročného nájmu za nebytové priestory a režijných nákladov v Spoločenskom dome v Šali - Veči,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v záujmovo-spoločenskej a kultúrno-vzdelávacej činnosti Fotoklubu Šaľa, o. z.,
2. zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 7
ods. 8 VZN č. 11/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení
VZN č. 3/2012 a VZN č. 6/2012 a zverejnený dňa 30. 01. 2013,
C. schvaľuje 
nájomné za prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome v Šali - Veči, t. j.
1,00 Eur/rok pre Fotoklub Šaľa, o. z. na obdobie jedného roka, od 01. 01. 2013 do
31. 12. 2013 a režijné náklady vo výške 1,00 Eur/rok,

D. odporúča
primátorovi mesta uzavrieť s občianskym združením Fotoklub Šaľa o. z. dohodu
o nefinančnom plnení za práce Fotoklubu Šaľa. o. z. pre mesto Šaľa, vo výške 200,- EUR ročne.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 2/1/2013 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Staničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zdenka Malcha, Záhradnícka 26, Šaľa

Uznesenie č. 1/2013 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Staničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku na Staničnej ul. v Šali, vedeného v reg. C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parc. č. 2879/23, zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere 1 640 m2, v katastrálnom území Šaľa, v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN
č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že žiadateľ pozemok dlhodobo užíva ako oplotený dvor pri firemnej budove, v cene 46,471 Eur/m2, v celkovej cene 76 212 Eur, pre Zdenka Malcha, trvale bytom Záhradnícka 26, Šaľa.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Antal,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 3/1/2013 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Petra Juriša a PaedDr. Eriku Jurišovú, PhD., Gagarinova 443/13, Šaľa

Uznesenie č. 1/2013 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku na Záhradníckej ul. v Šali, časť par. registra C katastra nehnuteľností č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta spočívajúceho v:
1. predchádzajúcich predajoch pozemkov v tejto lokalite za rovnakým účelom
2. znížení kúpnej ceny z dôvodu predchádzajúcich predajov pozemkov v tejto lokalite za rovnakým účelom.
V zmysle geometrického plánu č. 29/2012, overeného Správou katastra Šaľa pod
číslom 452/2012, ide o parcelu č. 663/42, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2, v cene 4,979 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 547,69 Eur pre Ing. Petra Juriša a PaedDr. Eriku Jurišovú, PhD., trvale bytom Gagarinova 443/13, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 4/1/2013 - MÁHRMONT, s.r.o., Nitrianska 72, Šaľa – prevod pozemku na Kúpeľnej ul. v Šali, parc. č. 1038/61

Uznesenie č. 1/2013 – XVI. (na základe poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Varsányiho)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Kúpeľnej ul. v Šali, parc. č. 1038/61,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku na Kúpeľnej ul. v Šali, vedený v reg. C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parc. č. 1038/61, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 715 m2, v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta spočívajúceho v tom, že žiadateľ vybudoval príjazdovú komunikáciu na vlastné náklady, v celkovej cene 35 000 Eur, pre spoločnosť MÁHRMONT, s. r. o., Nitrianska 72, Šaľa, IČO: 36 555 576, zastúpená konateľom Mgr. Ladislavom Máhrom.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marek Vrbovský,
Zdržalo sa: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 5/1/2013 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Dezidera Klincka a spol., Dolná 522/10, Šaľa -

Uznesenie č. 1/2013 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku na Dolnej ul. v Šali, časť par. registra C katastra nehnuteľností č. 582, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 127 m2 (výmeru spresní geometrický plán), v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, spočívajúceho v efektívnom využití zanedbaného a nevyužívaného pozemku, v cene 49,790 Eur/m2 t. j. v celkovej cene cca 6 323,33 Eur pre:
1. časť parc. č. 582, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 22 m2, v cene cca 1 095,38 Eur, pre Ing. Františka Jurášeka a Janu Juráškovú, obaja trvale bytom Šaľa, Dolná ul. 522/10, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
2. časť parc. č. 582, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 21 m2, v cene cca 1 045,59  Eur, pre Dezidera Klincka a Kláru Klinckovú, obaja trvale bytom Šaľa, Dolná ul. 522/10, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
3. časť parc. č. 582, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 21 m2, v cene cca 1 045,59 Eur, pre Ing. Oldřicha Svobodu a Máriu Svobodovú, obaja trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
4. časť parc. č. 582, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 21 m2, v cene cca 1 045,59 Eur, pre Alojza Jóbu a Julianu Jóbovú, obaja trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
5. časť parc. č. 582, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 21 m2, v cene cca 1 045,59 Eur, pre Jána Wetzlera, trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10, v celosti,
6. časť parc. č. 582, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 21 m2, v cene cca 1 045,59 Eur, pre Stanislava Petráša a Mariannu Petrášovú, obaja trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 6/1/2013 - HP centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, Šaľa – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, parc. č. 890/4

Uznesenie č. 1/2013 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, parc. č. 890/4,
B. konštatuje,
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,

C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, vedený v reg. C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parc. č. 890/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 418 m2 v katastrálnom území Šaľa, v cene 82,984 Eur/m2, v celkovej cene
34 687,31 Eur, pre spoločnosť HP centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, Šaľa, IČO 36 273 295, zastúpená konateľom Slavomírom Prílepkom.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 7/1/2013 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov na ul. L. Novomeského v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Patrika Poláka, Októbrová č. 1186/72, 924 01  Galanta

Uznesenie č. 1/2013 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevodu pozemkov na ul. L. Novomeského v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemkov na ul. L. Novomeského v Šali, vedených v reg. C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parc. č. 1611/113, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 78 m2 a parc. č. 1611/114, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
55 m2, spolu o výmere 133 m2, v katastrálnom území Šaľa, v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku
vo vlastníctve mesta, z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom,
že žiadateľ pozemky dlhodobo užíva ako vchod a zásobovací vstup do svojej prevádzky,
v cene 49,790 Eur/m2, v celkovej cene 6 622,07 Eur, pre Patrika Poláka, trvale bytom Októbrová č. 1186/72, 924 01 Galanta.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 8/1/2013 - Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytových priestorov č. 3-1 a 12-2 v objekte COV Šaľa, ul. Hollého, súp. č. 1854 s pozemkom a príslušenstvom (priestory Mestskej polície Šaľa a bankomatu)“

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytových priestorov č. 3-1 a 12-2 v objekte COV Šaľa, ul. Hollého, súp. č. 1854, s pozemkom a príslušenstvom (priestory Mestskej polície Šaľa a bankomatu)“,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytových priestorov č. 3-1 a 12-2 v objekte COV Šaľa, ul. Hollého, súp. č. 1854, s pozemkom a príslušenstvom (priestory Mestskej polície Šaľa a bankomatu)“,
2. súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v predložených súťažných podkladoch,

3. členov súťažnej komisie:
Ing. Erika Velázquezová, poslanec
Ladislav Košičár, poslanec
Ing. František Botka, člen komisie ekonomickej
Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
Mgr. Miloslava Bartíková, zamestnanec MsÚ.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 7
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Peter Andráši, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková,
Zdržalo sa: 4
Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 9/1/2013 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru v polyfunkčnej budove COV na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali s pozemkom a príslušenstvom“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie č. 1/2013 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru v polyfunkčnej budove COV na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali s pozemkom a príslušenstvom“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru v bloku B polyfunkčnej budovy COV na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali s pozemkom a príslušenstvom III.“, podľa predloženého návrhu,
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v predložených súťažných podkladoch,
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Erika Velázquezová, poslanec
- Ladislav Košičár, poslanec
- Ing. František Botka, člen komisie ekonomickej
- Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Mgr. Miloslava Bartíková, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na 2. zasadnutí MsZ
v roku 2013.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ladislav Košičár, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 10/1/2013 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie č. 1/2013 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali – II.“, podľa predloženého návrhu,
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch,
3. členov súťažnej komisie:
- MUDr. Jozef Grell, poslanec
- Ing. Jozef Mečiar, poslanec
- Ing. Július Bujdák, člen komisie ekonomickej
- Mgr. Jozef Varsányi, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku OVS na 2. zasadnutie MsZ v r. 2013.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 11/1/2013 - Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku na Kráľovskej ul. v Šali

Uznesenie č. 1/2013 – XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku na Kráľovskej ul. v Šali,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Kráľovskej ul. v Šali – IX., podľa predloženého návrhu,
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch,
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Štefan Bartošovič, poslanec
- MUDr. Igor Bečár, poslanec
- Ing. Ondrej Moťovský, člen komisie ekonomickej
- Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku OVS na 2. zasadnutie MsZ v r. 2013.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 12/1/2013 - Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku za ČS PHM SHELL v Šali - Veči

Uznesenie č. 1/2013 – XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku za
ČS PHM SHELL v Šali - Veči,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za ČS PHM SHELL v Šali - Veči“, podľa predloženého návrhu,
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch,
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Peter Andráši, poslanec
- Ing. Marek Vrbovský, poslanec
- Ing. František Botka, člen komisie ekonomickej
- Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku OVS na 2. zasadnutie MsZ v r. 2013.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo E 1/1/2013 - Voľba nových členov komisií Mestského zastupiteľstva v Šali

Hlasovanie o bode C. predloženého návrhu na uznesenie (schválenie počtu členov jednotlivých komisií):
C. schvaľuje
1. počet členov Komisie kultúry: 9, z toho 4 poslanci a 5 neposlancov
2. počet členov Komisie mládeže a športu: 8, z toho 3 poslanci a 5 neposlancov

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

Hlasovanie o voľbe nových členov do komisií z radov poslancov a o predsedovi komisie mládeže a športu:

Komisia kultúry – Ing. Jozef Mečiar
Komisia mládeže a športu – Ing. Marián Kántor

Predseda komisie mládeže a športu: Ladislav Košičár

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

Výsledky volieb členov komisií z radov neposlancov (tajné hlasovanie) s uvedením počtu získaných hlasov:

Komisia kultúry:
Marek Molnár (15)
Martin Kőrösi, (14)
Ing. Peter Jaroš, (13)
Mária Lišková, (12) 

Komisia mládeže a športu:
Ing. Michal Malárik, (18)
Mgr. Alexandra Hazuchová, (18)
Mgr. Eduard Lacko, (17)
Ing. Erik Kováč, (13)

Uznesenie č. 1/2013 – XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh voľby nových členov komisií Mestského zastupiteľstva v Šali,
B. berie na vedomie
zánik členstva v komisiách:
Komisia kultúry, mládeže a športu: Rubin Kostov, Peter Popluhár
Komisia ekonomická: Ing. Štefan Bartošovič
C. schvaľuje
1. počet členov Komisie kultúry: 9, z toho 4 poslanci a 5 neposlancov
2. počet členov Komisie mládeže a športu: 8, z toho 3 poslanci a 5 neposlancov

D. volí
1. nových členov komisií Mestského zastupiteľstva v Šali nasledovne:
Komisia kultúry:
poslanci: Ing. Jozef Mečiar
neposlanci: Marek Molnár, Martin Kőrösi, Ing. Peter Jaroš, Mária Lišková 
Komisia mládeže a športu:
poslanci: Ing. Marián Kántor
neposlanci: Ing. Michal Malárik, Mgr. Alexandra Hazuchová, Mgr. Eduard Lacko, Ing. Erik Kováč,
2. predsedu Komisie mládeže a športu: Ladislav Košičár

Hlasovanie č. 43
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.