Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 03.02.2012 - 11:46  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:23  //  zobrazené: 2778

01/2012 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 26/01/2012

číslo: 01/2012  |  dátum konania: 26.01.2012  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Doplnenie materiálu číslo A 5/1/2012 – Správa z kontroly realizácie uznesenia č. 4/2009 – XII. a uznesenia č. 6/2010 – VII., pri príprave rozpočtu na rok 2012, s výhľadom na roky 2013 a 2014

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 2
Doplnenie materiálu číslo C 3/1/2012 - Návrh na doplnenie kategórie „nekorčuľujúci“ do cenníka vstupného pre Zimný štadión mesta Šaľa, s platnosťou od 27. 01. 2012

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 3
Doplnenie bodu číslo E 1/1/2012 - Návrh na zvýšenie počtu členov Komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti a voľba člena komisie

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 4
Zmena predkladateľa materiálu C 1/1/2012 na Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 5
Program ako celok

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 6
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 7
Voľba volebnej komisie

Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Alena Demková,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 8
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 12
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo A 1/1/2012 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011

Uznesenie č. 1/2012 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2011,
B. berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2011.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo A 2/1/2012 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – doplniť do uznesenia bod C. odporúča v znení:
- primátorovi mesta vypracovať internú smernicu mesta Šaľa pre prácu s uzneseniami mestského zastupiteľstva a predkladanie materiálov mestskému zastupiteľstvu a zosúladiť ju s existujúcimi predpismi.
T: 2. zasadnutie MsZ v roku 2012 

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Poslanecký návrh Ing.  Heleny Psotovej bol prijatý.

Uznesenie č. 1/2012 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ,
C. odporúča
primátorovi mesta vypracovať internú smernicu mesta Šaľa pre prácu s uzneseniami mestského zastupiteľstva a predkladanie materiálov mestskému zastupiteľstvu a zosúladiť ju s existujúcimi predpismi.
T: 2. zasadnutie MsZ v roku 2012 

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo A 3/1/2012 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 12. 01. 2012

Uznesenie č. 1/2012 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 12. 01. 2012,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 12. 01. 2012.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo A 4/1/2012 - Návrh na rozdelenie komisie mestského zastupiteľstva a zmenu rokovacieho poriadku komisií

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na rozdelenie komisie mestského zastupiteľstva a zmenu rokovacieho poriadku komisií,
B. rozdeľuje
Komisiu kultúry, mládeže a športu na:
- Komisiu kultúry,
- Komisiu mládeže a športu,
C. schvaľuje
zmenu rokovacieho poriadku komisií,
D. volí
predsedu Komisie mládeže a športu .........................................................................
E. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu:
1. pripraviť voľbu členov komisií
T: druhé zasadnutie MsZ v roku 2012                                            
2. informovať verejnosť o možnosti prihlásiť sa za člena komisie
T: ihneď 

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Proti hlasovalo: 9
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,
Zdržalo sa: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo A 5/1/2012 - Správa z kontroly realizácie uznesenia č. 4/2009 – XII. a uznesenia č. 6/2010 – VII., pri príprave rozpočtu na rok 2012, s výhľadom na roky 2013 a 2014

Uznesenie č. 1/2012 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z kontroly realizácie uznesenia č. 4/2009 – XII. a uznesenia č. 6/2010 – VII.
pri príprave rozpočtu na rok 2012, s výhľadom na roky 2013 a 2014,
B. berie na vedomie
správu z kontroly realizácie uznesenia č. 4/2009 – XII. a uznesenia č. 6/2010 – VII.
pri príprave rozpočtu na rok 2012, s výhľadom na roky 2013 a 2014.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo B 1/1/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach

Uznesenie č. 1/2012 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach, 
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach v predloženom znení. 

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo B 2/1/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012 o symboloch mesta Šaľa, ich používaní a ochrane

Uznesenie č. 1/2012 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012 o symboloch mesta Šaľa, ich používaní a ochrane,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2012 o symboloch mesta Šaľa,
ich používaní a ochrane v predloženom znení.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 9
Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo C 1/1/2012 - Návrh rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012
s výhľadom na roky 2013 a 2014; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka – hlasovať o jednotlivých bodoch v schvaľovacej časti návrhu na uznesenie samostatne

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský

Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – doplniť do uznesenia nasledovné body v znení:
- do bodu schvaľuje:
- vyradenie nákladov na digitalizáciu kina vo výške 70 000 EUR z kapitálových výdavkov,
- zaradenie nákladov na nevyhnutnú rekonštrukciu ZŠ s MŠ s VJM Pázmanya vo výške 66 000 EUR v zmysle Uznesenia č. 9/2011 – XVI. z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 22. septembra 2011 do kapitálových výdavkov,
- ponechanie vlastných príjmov školám a školským zariadeniam v plnej výške,
- príspevok pre OSS v sume 500 000 EUR, 
- odporúča
primátorovi mesta:
digitalizáciu kina riešiť hľadaním prenajímateľa a úhradou aj z mimorozpočtových zdrojov,

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 7
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Hlasovanie neplatné z dôvodu vznesenia námietky o nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.

Hlasovanie o vznesenej námietke:

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 8
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej sa opakovalo.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Poslanecký návrh Ing.  Heleny Psotovej bol prijatý.

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka – doplniť do uznesenia bod odporúča v znení:
- korekciu rozpočtu mesta na rok 2012 podľa programov /výdavková časť/

Program  Návrh EUR  Korekcia  Návrh II. EUR
1      205 146  - 20 000      185 146
2        19 715  -   5 000        14 715
3      287 671  - 25 000      262 671
4        30 700  +  5 000        35 700
5      772 600  - 10 000      762 600
6      681 300  - 25 000      656 300
7      986 984              0      986 984
8        70 000   0        70 000
9   5 444 756  + 50 000   5 494 756
10      733 605  -  25 000      708 605
11      521 000  -  35 000      486 000
12   2 003 475    0   2 003 475
13   1 716 320  + 50 000   1 766 320
14      429 653    0      429 653   
15   1 648 510  -  25 000   1 623 510
                - 170 000
                +105 000
                                                                -   65 000  

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marek Vrbovský
Zdržalo sa: 4
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana – doplniť do uznesenia body v nasledovnom znení:
- do písmena A. prerokovalo, doplniť ako bod č. 2 Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014,
- konštatuje   
1. nedodržanie interného predpisu mesta „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“ pri príprave návrhu rozpočtu mesta, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014,
2. nesplnenie niektorých uznesení mestského zastupiteľstva pri príprave návrhu rozpočtu mesta, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014,
- schvaľuje
1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 nasledovne:
Bežné príjmy:                                            11 501 530 EUR
Bežné výdavky:                                         11 000 000 EUR
Rozdiel:                                                          501 530 EUR

Kapitálové príjmy: 3 645 820 EUR
Kapitálové výdavky:  3 755 875 EUR
Rozdiel: -110 055 EUR

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 147 350 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     14 755 875 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:  391 475 EUR

Príjmové finančné operácie: 560 000 EUR
Výdavkové finančné operácie:             654 770 EUR
Rozdiel: - 94 770 EUR

Rozpočet na rok 2012 celkom:
Príjmy celkom: 15 707 350 EUR
Výdavky celkom: 15 410 645 EUR
           Rozdiel celkom: 296 705 EUR
- žiada
primátora mesta:
1. o zabezpečenie premietnutia všetkých schválených zmien oproti predloženému návrhu do všetkých programov a tabuľkových častí rozpočtu,
2. o predloženie informácie o splnení predchádzajúceho bodu na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva,
3. o prijatie ďalších konkrétnych opatrení na elimináciu rizík rozpočtu,
- berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014,

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Marek Vrbovský
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Kántor,

Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

Poslanecký návrh RSDr. Petra Gomboša – v znení:
- v príjmovej časti dane za psov, v tabuľke č. 4 riadok č. 7 daň za psa, navýšiť zo sumy 14 500 EUR na sumu 17 000 EUR, v časti výdavkovej program č. 12 Prostredie pre život - údržba verejných priestranstiev položka „sáčky a tabule psi“ sumu 1 000 EUR zmeniť na sumu 3 500 EUR,

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo:
Zdržalo sa:
Nehlasovalo:
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Poslanecký návrh RSDr. Petra Gomboša bol prijatý.

Poslanecký návrh Mileny Veresovej – doplniť do uznesenia bod ukladá v znení:
- zverejniť na oficiálnej webovej stránke mesta Šaľa všetkých evidovaných psov v meste, v štruktúre: adresa držania psa (ulica a evidenčné číslo) a plemeno psa; tento zoznam aktualizovať raz za tri mesiace,

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 1
Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Poslanecký návrh Mileny Veresovej bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho – doplniť do uznesenia do bodu žiada:
- aby príslušné komisie a mestské zastupiteľstvo boli pravidelne mesačne informované o čiastkových výsledkoch pri riešení opatrení uvedených v bode 1.1 E dôvodovej správy (viď. prílohu),

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Zdržalo sa: 4
Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

Hlasovanie o jednotlivých bodoch navrhnutého uznesenia:
schvaľuje
- prijatie bankového úveru v maximálnej výške 430 000,- EUR na financovanie investičných akcií schválených v rozpočte mesta  na rok 2012,

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Július Morávek,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

schvaľuje
- ručenie za prijatý úver zmenkou,

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

schvaľuje
- prijatie kontokorentného úveru vo výške max. 664 000 EUR, 

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

schvaľuje
- ručenie za kontokorentný úver blankozmenkou,

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

schvaľuje
- doplnenie „Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov
a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ o bod 10 v § 6 Spoločné ustanovenia: „Odmeny priznané podľa týchto zásad za rok 2012 budú stanovené z priemerného mesačného zárobku v národnom hospodárstve SR za kalendárny rok 2010“,

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

ruší
Komunitnú nadáciu Šaľa, register MV SR č. 203/Na-2002/894, IČO 42118883,

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

schvaľuje
- vystúpenie mesta Šaľa zo združenia ZMOS k 01. 01. 2012,

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 6
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 8
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,
Zdržalo sa: 5
Ing. Peter Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Hlasovanie o bode č. 1 písmena C. schvaľuje:
1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 nasledovne:

Bežné príjmy:                                            11 504 030 EUR
Bežné výdavky:                                         11 002 500 EUR
Rozdiel:                                                          501 530 EUR

Kapitálové príjmy: 3 645 820 EUR
Kapitálové výdavky:  3 755 875 EUR
Rozdiel: -110 055 EUR

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 149 850 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     14 758 375 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:  391 475 EUR

Príjmové finančné operácie: 560 000 EUR
Výdavkové finančné operácie:             654 770 EUR
Rozdiel: - 94 770 EUR

Rozpočet na rok 2012 celkom:
Príjmy celkom: 15 709 850 EUR
Výdavky celkom: 15 413 145 EUR
Rozdiel celkom: 296 705 EUR

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie č. 1/2012 – VII. (úplné znenie)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014,
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014,
B. konštatuje
1. nedodržanie interného predpisu mesta „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“ pri príprave návrhu rozpočtu mesta, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014,

2. nesplnenie niektorých uznesení mestského zastupiteľstva pri príprave návrhu rozpočtu mesta, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014,
C. schvaľuje
1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 nasledovne:

Bežné príjmy:                                            11 504 030 EUR
Bežné výdavky:                                         11 002 500 EUR
Rozdiel:                                                          501 530 EUR

Kapitálové príjmy: 3 645 820 EUR
Kapitálové výdavky:  3 755 875 EUR
Rozdiel: -110 055 EUR

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 149 850 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     14 758 375 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:  391 475 EUR

Príjmové finančné operácie: 560 000 EUR
Výdavkové finančné operácie:             654 770 EUR
Rozdiel: - 94 770 EUR

Rozpočet na rok 2012 celkom:
           Príjmy celkom: 15 709 850 EUR
           Výdavky celkom: 15 413 145 EUR
           Rozdiel celkom: 296 705 EUR

2. vyradenie nákladov na digitalizáciu kina vo výške 70 000 EUR z kapitálových výdavkov,
3. zaradenie nákladov na nevyhnutnú rekonštrukciu ZŠ s MŠ s VJM Pázmanya vo výške 66 000 EUR v zmysle Uznesenia č. 9/2011 – XVI. z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 22. septembra 2011 do kapitálových výdavkov,
4. ponechanie vlastných príjmov školám a školským zariadeniam v plnej výške,
5. príspevok pre OSS v sume 500 000 EUR, 
6. prijatie bankového úveru v maximálnej výške 430 000,- EUR na financovanie investičných akcií schválených v rozpočte mesta  na rok 2012,
7. ručenie za prijatý úver zmenkou,
8. prijatie kontokorentného úveru vo výške max. 664 000 EUR, 
9. ručenie za kontokorentný úver blankozmenkou,
10. doplnenie „Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov
a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ o bod 10 v § 6 Spoločné ustanovenia: „Odmeny priznané podľa týchto zásad za rok 2012 budú stanovené z priemerného mesačného zárobku v národnom hospodárstve SR za kalendárny rok 2010“,
D. odporúča
primátorovi mesta:
1. digitalizáciu kina riešiť hľadaním prenajímateľa a úhradou z mimorozpočtových zdrojov,

2. korekciu rozpočtu mesta na rok 2012 podľa programov /výdavková časť/
Program  Návrh EUR  Korekcia  Návrh II. EUR
1      205 146   - 20 000      185 146
2        19 715   -   5 000        14 715
3      287 671   - 25 000      262 671
4        30 700   +  5 000        35 700
5      772 600   - 10 000      762 600
6      681 300   - 25 000      656 300
7      986 984              0      986 984
8        70 000              0        70 000
9   5 444 756  + 50 000   5 494 756
10      733 605  -  25 000      708 605
11      521 000  -  35 000      486 000
12   2 003 475              0   2 003 475
13   1 716 320  + 50 000   1 766 320
14      429 653              0      429 653  
15   1 648 510  -  25 000   1 623 510
           - 170 000
                 +105 000
    -   65 000  

E. ruší
Komunitnú nadáciu Šaľa, register MV SR č. 203/Na-2002/894, IČO 42118883.
F. žiada
primátora mesta:
1. o zabezpečenie premietnutia všetkých schválených zmien oproti predloženému návrhu do všetkých programov a tabuľkových častí rozpočtu,
2. o predloženie informácie o splnení predchádzajúceho bodu na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva,
3. o prijatie ďalších konkrétnych opatrení na elimináciu rizík rozpočtu,
4. aby príslušné komisie a mestské zastupiteľstvo boli pravidelne mesačne informované o čiastkových výsledkoch pri riešení opatrení uvedených v bode 1.1 E dôvodovej správy (viď. prílohu),
G. ukladá
zverejniť na oficiálnej webovej stránke mesta Šaľa všetkých evidovaných psov v meste, v štruktúre: adresa držania psa (ulica a evidenčné číslo) a plemeno psa; tento zoznam aktualizovať raz za tri mesiace,
H. berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014.

Materiál číslo C 2/1/2012 - Návrh na priznanie odmeny zástupcovi primátora

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na priznanie odmeny zástupcovi primátora,

B. schvaľuje
mesačnú odmenu zástupcovi primátora vo výške priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve v roku 2010 za obdobie január 2012 – december 2012.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 9
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Zdržalo sa: 8
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo C 3/1/2012 - Návrh na doplnenie kategórie „nekorčuľujúci“ do cenníka vstupného pre Zimný štadión mesta Šaľa, s platnosťou od 27. 01. 2012

Uznesenie č. 1/2012 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na doplnenie kategórie „nekorčuľujúci“ do cenníka vstupného pre Zimný štadión mesta Šaľa, s platnosťou od 27. 01. 2012,
B. schvaľuje
upravený cenník vstupného pre Zimný štadión mesta Šaľa v predloženom znení,
s platnosťou od 27. 01. 2012.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo D 1/1/2012 - AGIL, spol. s r.o., Čierna Voda 434, IČO: 31 448 585 – zmena nájomcu pri prenájme pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2012 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zmenu nájomcu Nájomnej zmluvy na pozemok č. 5/97-maj. zo dňa 20. 02. 1997 v znení dodatkov,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene vlastníka nehnuteľností vedených na LV č. 4916,
b) zámer zmeny nájomcu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa
11. 01. 2012,
C. schvaľuje
zmenu nájomcu Nájomnej zmluvy na pozemok č. 5/97-maj. zo dňa 20. 02. 1997 v znení dodatkov, v užívaní pozemku vo vlastníctve mesta, zo spoločnosti AGIL, spol. s r.o., Čierna Voda 434, IČO: 31 448 585, na spoločnosť GG BUILDING, s.r.o., Galanta, Šafárikova 429, IČO: 46 198 041, z dôvodu zmeny vlastníka nehnuteľností evidovaných na LV č. 4916.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo D 2/1/2012 - František Gál, Veľká Mača č. 886 – žiadosť o  odpustenie poplatkov z omeškania na nedoplatku za nájom bytu na ul. Rímskej 2138/3 v Šali

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania na nedoplatku za nájom bytu,
B. schvaľuje
odpustenie poplatkov z omeškania vo výške 100 %, t. j. 277,50 Eur pre Františka Gála, Veľká Mača 886, s tým, že náklady na vymáhanie vo výške 22,91 Eur uhradí žiadateľ.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 0
Proti hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Zdržalo sa: 4
Ing. Marián Antal, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 3/1/2012 - Igor Rác, Rímska 2138/3, Šaľa – žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania na nedoplatku za nájom bytu na ul. Rímskej 2138/3 v Šali

Uznesenie č. 1/2012 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania na nedoplatku za nájom bytu,
B. schvaľuje
odpustenie poplatkov z omeškania vo výške 100 % pre Igora Ráca, ul. Rímska 2138/3, Šaľa.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo D 4/1/2012 - Spôsob určenia nakladania s majetkom mesta – schválenie zámeru priameho predaja majetku mesta, garsónky č. 30, v obytnom dome súp.
č. 378/15 na parc. č. 524/6,ul. P. J. Šafárika v Šali, s požiadavkou na predkladanie cenových ponúk

Uznesenie č. 1/2012 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
spôsob nakladania s majetkom mesta - schválenie zámeru priameho predaja majetku mesta, garsónky č. 30, v obytnom dome súp. č. 378/15, na parc. č. 524/6 v Šali,
B. schvaľuje  
zverejniť zámer priameho predaja majetku mesta, garsónky č. 30, v obytnom dome súp.
č. 378/15, na parc. č. 524/6, P. J. Šafárika v Šali, s nasledovnými kritériami na podanie cenových ponúk:
1. ponúknutá cena za garsónku č. 30, v obytnom dome súp. č. 378/15, vrátane podielu
na spoločných častiach a zariadeniach v bytovom dome a podielu na pozemku parc.
č. 524/6, musí byť minimálne vo výške ZP, t. j. 17 100 Eur,
2. záujemca predloží čestné vyhlásenie, že nemá evidované žiadne záväzky po lehote splatnosti voči Mestu, štátu, daňovému úradu a poisťovniam,
C. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu:
1. uverejniť oznam o zámere priameho predaja s požiadavkou na predkladanie cenových ponúk na odkúpenie garsónky č. 30, v obytnom dome súp. č. 378/15 na pozemku parc. č. 524/6, v zmysle schválených kritérií,
T: do 20. februára 2012                          
2. doručené cenové ponuky predložiť na vyhodnotenie na zasadnutie MsZ.
T: 2. zasadnutie MsZ v r. 2012 (predpokladaný termín 19. 04. 2012)       

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo D 5/1/2012 - Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali – IV.“

Uznesenie č. 1/2012 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku
na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali – IV.“,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali - IV.“, podľa predloženého návrhu,
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch,
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Helena Psotová, poslanec
- Mgr. Július Morávek, poslanec
- Ing. Tibor Baran, člen komisie ekonomickej
- Ing. František Botka, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ
C. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu:
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť OVS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali IV.“,
T: do 6. februára 2012                          
2. informovať MsZ o výsledku OVS.
T: 2. zasadnutie MsZ v r. 2012       

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marek Vrbovský
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Bod číslo E 1/1/2012 - Návrh na zvýšenie počtu členov Komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti a voľba člena komisie

Uznesenie č. 1/2012 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zvýšenie počtu členov Komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti a voľbu člena komisie,
B. schvaľuje
zvýšenie počtu členov Komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
o jedného člena z radov neposlancov, t. j. zloženie komisie je:
- počet členov 8, z toho 4 poslanci a 4 neposlanci,
C. volí
člena Komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti:
Ing. Róbert Andráši (neposlanec).

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Antal,
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo F 1/1/2012 - Kúpna zmluva na dodávku a montáž kamier vrátane prevádzkovej údržby a Zmluva o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby

Uznesenie č. 1/2012 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Kúpnu zmluvu na dodávku a montáž kamier, vrátane prevádzkovej údržby a Zmluvu
o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – podprahová zákazka s názvom „Prevencia kriminality v Šali – Monitorovací kamerový systém“,
b) Kúpnu zmluvu na dodávku a montáž kamier, vrátane prevádzkovej údržby,
číslo 666/2011 a Zmluvu o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby
číslo 667/2011 s predávajúcim a poskytovateľom služieb SALAMON INTERNET, s.r.o., Partizánska 18, 927 00  Šaľa, IČO: 34 149 139, DIČ: 2020371540, IČ DPH: SK2020371540.

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo F 2/1/2012 - Zmluva o službách vo verejnom záujme – výkon mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa

Uznesenie č. 1/2012 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zmluvu o službách vo verejnom záujme – výkon mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa,
B. berie na vedomie
výsledok verejného obstarávania – po zrušení použitého postupu zadávania podlimitnej zákazky – rokovacie konanie bez zverejnenia na predmet zákazky Poskytovanie služieb vo verejnom záujme – výkon mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa, ako aj uzatvorenú zmluvu s dopravcom Slovenská autobusová doprava Nové Zámky,
Považská 2, 940 14 Nové Zámky, IČO: 36 545 317, DIČ: 2020145050, IČ DPH: SK2020145050.

Hlasovanie č. 43
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo F 3/1/2012 - Informácia o Rámcovej dohode, predmetom ktorej je poistenie majetku, havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

Uznesenie č. 1/2012 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o Rámcovej dohode, predmetom ktorej je poistenie majetku, havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel,
B. berie na vedomie
Rámcovú dohodu, predmetom ktorej je poistenie majetku, havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel.

Hlasovanie č. 44
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský

Prílohy