Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 27.01.2011 - 11:03  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:28  //  zobrazené: 1473

01/2011 zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 01/2011  |  dátum konania: 20.01.2011  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Doplnenie bodu číslo H 2/1/2011 – Ústna informácia primátora mesta o obsadení postu zástupcu primátora a prednostu mestského úradu

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Antal,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 2
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Antal,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 3
Voľba mandátovej komisie

Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 4
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 5
Voľba volebnej komisie

Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 6
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský

Ústna informácia číslo A 1/1/2011 - Správa mandátovej komisie

Uznesenie č. 1/2011 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Šaľa,
2. vystúpenie novozvoleného primátora mesta Šaľa MUDr. Martina Alföldiho,
B. konštatuje, že
1. novozvolený primátor mesta Šaľa MUDr. Martin Alföldi zložil (na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. decembra 2010) zákonom predpísaný sľub primátora mesta,
2. novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Šali zložili (na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. decembra 2010) zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva: Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
3. novozvolený poslanec Mestského zastupiteľstva v Šali Ing. Jozef Husárik zložil
(na 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. januára 2011) zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo A 2/1/2011 - Návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 1/2011 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva,
B. poveruje
poslanca Ing. Tibora Barana zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Tibor Baran,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo A 3/1/2011 - Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov

Hlasovanie o bodoch A., B. predloženého návrhu na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov,
B. zriaďuje
- Komisiu pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
- Komisiu kultúry, mládeže a športu
- Komisiu ekonomickú
- Komisiu územného plánovania, výstavby a dopravy
- Komisiu životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
- Komisiu školstva

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie o bode C. navrhnutého uznesenia bolo uskutočnené tajným hlasovaním s nasledovným výsledkom:
C. volí
predsedu Komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky MUDr. Jozefa Grella
predsedu Komisie kultúry, mládeže a športu Mgr. Júliusa Morávka
predsedu Komisie ekonomickej Ing. Tibora Barana
predsedu Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy Ing. Ivana Kováča
predsedu Komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti RSDr. Petra Gomboša
predsedu Komisie školstva Ing. Helenu Psotovú

Hlasovanie o bode D. predloženého návrhu uznesenia (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča):
D. ukladá
1. predložiť novelizáciu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali so zapracovaním nasledovných princípov:
a/ materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva budú pripravené a preukázateľne poskytnuté poslancom najneskôr 14 dní pred zasadnutím tak, aby ich mohli prerokovať výbory mestských častí a komisie,
b/ stanovisko komisie prednesie v rámci prerokovania bodu v mestskom zastupiteľstve predseda alebo poverený člen komisie,
c/ bez stanoviska komisie, ktorá materiál prerokovala, nemožno materiál prerokovať v mestskom zastupiteľstve (okrem prípadov, ak komisia materiál neprerokuje pre neúčasť členov),
d/ rozpočet, správu o čerpaní rozpočtu za minulý rok, ako aj zmeny rozpočtu mesta nemožno prerokovať bez stanoviska komisie ekonomickej,
           T: 2. zasadnutie MsZ v roku 2011                  Z: prednosta MsÚ
2. pripraviť voľbu členov komisií
T: 2. zasadnutie MsZ v roku 2011                                            Z: prednosta MsÚ
3. informovať verejnosť o možnosti prihlásiť sa za člena komisie
T: ihneď                                                                                             Z: prednosta MsÚ
4. predložiť novelizáciu Štatútu mesta Šaľa a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali
T: 2. zasadnutie MsZ v roku 2011         Z: prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský

Uznesenie č. 1/2011 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov,
B. zriaďuje
- Komisiu pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
- Komisiu kultúry, mládeže a športu
- Komisiu ekonomickú
- Komisiu územného plánovania, výstavby a dopravy
- Komisiu životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
- Komisiu školstva
C. volí
predsedu Komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky MUDr. Jozefa Grella
predsedu Komisie kultúry, mládeže a športu Mgr. Júliusa Morávka
predsedu Komisie ekonomickej Ing. Tibora Barana
predsedu Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy Ing. Ivana Kováča
predsedu Komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti RSDr. Petra Gomboša
predsedu Komisie školstva Ing. Helenu Psotovú
D. ukladá
1. predložiť novelizáciu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali so zapracovaním nasledovných princípov:
a/ materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva budú pripravené a preukázateľne poskytnuté poslancom najneskôr 14 dní pred zasadnutím tak, aby ich mohli prerokovať výbory mestských častí a komisie,
b/ stanovisko komisie prednesie v rámci prerokovania bodu v mestskom zastupiteľstve predseda alebo poverený člen komisie,
c/ bez stanoviska komisie, ktorá materiál prerokovala, nemožno materiál prerokovať v mestskom zastupiteľstve (okrem prípadov, ak komisia materiál neprerokuje pre neúčasť členov),
d/ rozpočet, správu o čerpaní rozpočtu za minulý rok, ako aj zmeny rozpočtu mesta nemožno prerokovať bez stanoviska komisie ekonomickej,
            T: 2. zasadnutie MsZ v roku 2011                   Z: prednosta MsÚ
2. pripraviť voľbu členov komisií
      T: 2. zasadnutie MsZ v roku 2011                                                 Z: prednosta MsÚ
3. informovať verejnosť o možnosti prihlásiť sa za člena komisie
T: ihneď                                                                                            Z: prednosta MsÚ
4. predložiť novelizáciu Štatútu mesta Šaľa a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali
T: 2. zasadnutie MsZ v roku 2011         Z: prednosta MsÚ

 

 

Materiál číslo A 4/1/2011 - Návrh na zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – hlasovať o predsedovi komisie a členoch komisie verejne.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský

Poslanecký návrh Ing.  Heleny Psotovej bol prijatý.


Uznesenie č. 1/2011 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
B. zriaďuje
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
C. volí
1. za členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov poslancov:
Ing. Jozef Mečiar
Ing. Július Bujdák
Ing. Peter Andráši
RSDr. Peter Gomboš
Ing. Tibor Baran
Gabriela Talajková
2. predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Ing. Petra Andrášiho.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo A 5/1/2011 - Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach

Uznesenie č. 1/2011 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zriadenie výborov v mestských častiach,
B. zriaďuje
- Výbor mestskej časti č. 1, ktorý je totožný s volebným obvodom č. 1, a ktorého členmi sú poslanci: MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
- Výbor mestskej časti č. 2, ktorý je totožný s volebným obvodom č. 2, a ktorého členmi sú poslanci: Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
- Výbor mestskej časti č. 3, ktorý je totožný s volebným obvodom č. 3, a ktorého členmi sú poslanci: Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
C. ukladá
zvoliť predsedov jednotlivých výborov a o výsledku voľby informovať mestské zastupiteľstvo.
T: 2. zasadnutie MsZ v roku 2011                               Z: predsedovia jednotlivých výborov

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo A 6/1/2011 - Návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia), návrh na určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – vynechať v písmene C. návrhu uznesenia časť textu uvedeného v zátvorke, a to vynechať „okrem termínu Šalianskych slávností“,

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 15
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský

Poslanecký návrh Ing.  Heleny Psotovej bol prijatý.


Poslanecký návrh Ing. Eriky Velázquezovej – aktom sobášenia poveriť len troch sobášiacich,

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 13
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský

Poslanecký návrh Ing.  Eriky Velázquezovej bol prijatý.


Hlasovanie o poverení poslankyne Ing. Heleny Psotovej vykonávaním aktu  sobášenia pre volebné obdobie 2010 – 2014

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský
Hlasovanie o poverení poslanca Ing. Jozefa Husárika vykonávaním aktu  sobášenia pre volebné obdobie 2010 – 2014

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 19
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský


Hlasovanie o poverení poslanca Mgr. Júliusa Morávka vykonávaním aktu  sobášenia pre volebné obdobie 2010 – 2014

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marián Antal,
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský


Hlasovanie o poverení poslankyne Mileny Veresovej vykonávaním aktu  sobášenia pre volebné obdobie 2010 – 2014

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 5
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Proti hlasovalo: 4
Mgr. Alena Demková, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský


Uznesenie č. 1/2011 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia), návrh na určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti,
B. poveruje
vykonávaním aktu  sobášenia pre volebné obdobie 2010 – 2014 poslancov Mestského zastupiteľstva v Šali: Ing. Helenu Psotovú, Ing. Jozefa Husárika, Mgr. Júliusa Morávka,
C. schvaľuje
sobášne dni, sobášne hodiny a sobášnu miestnosť na volebné obdobie 2010 – 2014 nasledovne:
- sobášne dni: každý piatok a každá sobota (okrem štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja vymedzených v § 1 a § 2 zákona č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch)
- sobášne hodiny: piatok od 14.00 h do 17.00 h
   sobota od 13.00 h do 18.00 h
- sobášna miestnosť: Obradná miestnosť Mestského úradu v Šali.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Kántor,
Nehlasovalo: 3
Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo A 7/1/2011 - Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2011

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho – doplniť do plánu kontrolnej činnosti:
- vykonanie kontroly verejného obstarávania na dodávateľa, financovania (vrátane NFP), zmluvných vzťahov a realizácie prác v rámci rekonštrukcie MŠ Hollého,
T: 2. zasadnutie MsZ v roku 2011

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho bol prijatý.


Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – doplniť do plánu kontrolnej činnosti:
1. kontrola vyúčtovania finančných prostriedkov mesta poskytnutých v roku 2010 z rozpočtu mesta v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta,
T: marec, apríl 2011
2. kontrola dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru
T: máj 2011

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský

Poslanecký návrh Ing.  Heleny Psotovej bol prijatý.


Uznesenie č. 1/2011 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2011,
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011.
 
Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo C 1/1/2011 - Určenie platu primátora mesta v rozsahu úväzku určenom mestským zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie

Uznesenie č. 1/2011 – VIII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka – zmeniť písmeno B. navrhnutého uznesenia na „berie na vedomie“, a to z dôvodu, že primátorovi mesta plat prislúcha zo zákona a nie je žiadne navýšenie platu)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
materiál „Určenie platu primátora mesta v rozsahu úväzku určenom mestským zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie“,
B. berie na vedomie
zákonný nárok (podľa zákona č. 253/1994 Z. z.) mesačného platu primátora mesta Šaľa, MUDr. Martina Alföldiho, vo výške „súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca       v národnom hospodárstve vyčíslenej za predchádzajúci kalendárny rok a 3,21 násobku podľa počtu obyvateľov mesta Šaľa“, s účinnosťou od 16. 12. 2010.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo C 2/1/2011- Návrh na prijatie kontokorentného úveru

Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča – stiahnuť materiál z rokovania MsZ

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 6
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský

Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.


Materiál číslo F 1/1/2011 - Návrh Zmluvy o dielo „Futbalový štadión – umelý trávnik“

Uznesenie č. 1/2011 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Zmluvy o dielo „Futbalový štadión – umelý trávnik“,
B. schvaľuje
návrh Zmluvy o dielo „Futbalový štadión – umelý trávnik“,
C. poveruje
primátora mesta podpísať Zmluvu o dielo „Futbalový štadión – umelý trávnik“ so spoločnosťou SPORTER s.r.o., so sídlom Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava, IČO:              35 935 979.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo:
Zdržalo sa:
Nehlasovalo:
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo H 1/1/2011 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2011

Uznesenie č. 1/2011 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2011,
B. súhlasí  
s predloženým návrhom na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva
na 1. polrok 2011 s tým, že budú mať záväznosť vysokého stupňa:
2. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 10. 02. 2011
3. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 24. 03. 2011
4. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 19. 05. 2011
5. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 30. 06. 2011

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský

Prílohy