Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 23.02.2010 - 09:17  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:30  //  zobrazené: 1423

01/2010 riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva (pokračovanie)

číslo: 01p/2010  |  dátum konania: 18.02.2010  |   zápisnica (pdf)

Materiál číslo D 5/1/2010 - GEOS - GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., Šaľa, Jesenského 652/12 – žiadosť o prenájom pozemku

Uznesenie č. 1/2010 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku,
B. schvaľuje
vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže v zmysle § 281 až  288 Obchodného zákonníka o najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemku parc. č. 791/23 o výmere 2 127 m2.
T: 2. zasadnutie MsZ                                                   Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 1
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 8
Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Hlasovanie č. 2
Skúšobné hlasovanie z dôvodu preskúšania funkčnosti hlasovacieho zariadenia.
Za hlasovalo: 11
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Zdržalo sa: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. Peter Hollý, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 8
Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Materiál číslo D 6/1/2010 - ZSE Distribúcia a.s., Bratislava – žiadosti o prenájom pozemkov za účelom výstavby trafostaníc

Uznesenie č. 1/2010 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosti o prenájom pozemkov za účelom výstavby trafostaníc,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci vo výstavbe elektroenergetického zariadenia vo verejnom záujme,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov za účelom výstavby kioskových transformačných staníc pre ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave, Čulenova 6, v cene za prenájom pozemkov podľa § 7 bodu 6.5 VZN č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN
č. 4/2008 a 16/2008 nasledovne:
1. na ul. SNP v Šali, parc.č. 1678 o celkovej výmere 80 m2, v celkovej cene 61 Eur/ročne
2. na Nábrežnej ul. v Šali, v CKN parc. č. 134/2, v PK stave parc. č. 30/1 o celkovej výmere 63 m2, v celkovej cene 28 Eur/ročne.

Hlasovanie č. 3
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo D 7/1/2010 - Roman Runák a manž. Beáta, Rímska 3, Šaľa – žiadosť
o odpustenie poplatku z omeškania na nedoplatku za nájom bytu a o odpustenie trov konania

Uznesenie č. 1/2010 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania na nedoplatku za nájom bytu,
B. schvaľuje
odpustenie poplatku z omeškania vo výške 100 %, trovy konania uhradiť vo vyčíslenej výške.

Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, Ing. 
László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo D 8/1/2010 - Róbert Horváth a manž. Oľga, Šaľa, Jaseňová 15 – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku na Jaseňovej ul. v Šali

Uznesenie č. 1/2010 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku na Jaseňovej ul. v Šali,
B. konštatuje,
1. že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 4 bodu 1 písm. d) 2 novelizovaného VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v znení dodatku č.1 a VZN č. 10/2009, t.j. ide o prevod pozemku, ku ktorému má nadobúdateľ s mestom uzatvorený nájomný vzťah a zrealizoval na ňom drobnú stavbu súvisiacu so stavbou v jeho vlastníctve,
2. že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. zníženie kúpnej ceny z dôvodu predchádzajúcich predajov pozemkov v tejto lokalite za rovnakým účelom,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, parc. č. 614/116 o výmere 281 m2, v cene
4,979 Eur/m2, t.j. v celkovej sume 1 399,09 Eur do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Róberta Horvátha a Oľgy Horváthovej rod. Devátovej, obaja trvale bytom Šaľa, Jaseňová 15, s vecným bremenom spočívajúcim v práve pešieho prechodu cez uvedenú parcelu v pásme širokom 1,5 m v prospech vlastníkov pozemkov parc.č. 614/107 až 614/115.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Gabriela Talajková,
Zdržalo sa: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 2
Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo D 9/1/2010 - Vyhodnotenie cenových ponúk na odkúpenie pozemku na Javorovej ul. v Šali

Uznesenie č. 1/2010 – XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
podané cenové ponuky na odkúpenie pozemku na Javorovej ul. v Šali,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v znížení kúpnej ceny z dôvodu znehodnotenia pozemku uloženými inžinierskymi sieťami, 
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 614/97 o výmere cca 265 m2 (výmeru upresní GP), v cene 15 Eur/m2, t.j. v celkovej sume cca 3 975 Eur, pre Bohumila Sýkoru a manželku Beátu Sýkorovú, rod. Maťavkovú, obaja trvale bytom Šaľa, Javorová 2097/18, s vecným bremenom uloženia inžinierskych sietí.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo D 10/1/2010 - Vyhodnotenie ponukového konania na predaj pozemkov na Záhradníckej ul. v Šali 

Uznesenie č. 1/2010 – XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
výsledok ponukového konania na predaj pozemkov č. 1 a č.2 na Záhradníckej ulici v Šali, časť parc.č. 614/46 a 614/40,
B. schvaľuje
1. zmluvný odplatný prevod pozemku č.1 na individuálnu výstavbu rodinného domu na Záhradníckej ulici v Šali, parc.č. 614/46 o výmere 797 m2, v cene 56 Eur/m2, t.j. v celkovej sume 44 632 Eur pre víťazov ponukového konania:
- Ing. Dalibora Hajdučíka, trvale bytom Žiar n/Hronom, A. Štefanku 8, v podiele ½
- Mgr. Silviu Hajdučíkovú rod. Lovászovú, trvale bytom Šaľa, Dózsová 65, v podiele ½
2. zmluvný odplatný prevod pozemku č.2 na individuálnu výstavbu rodinného domu na Záhradníckej ulici v Šali, parc.č. 614/40 o výmere 796 m2, v cene 50,26 Eur/m2, t.j. v celkovej sume 40 006,96 Eur pre víťazov ponukového konania:
- Ing. Lukáša Gremeňa, trvale bytom Šaľa, Partizánska 4, v podiele ½ a
- Ing. Michaelu Lőbbovú, rod. Lőbbovú, trvale bytom Šurany, Sládkovičova 11, v podiele ½
s tým, že v kúpnej zmluve bude zakotvená podmienka dodržania účelu odkúpenia pozemku – individuálna výstavba rodinného domu a podmienka zmluvnej pokuty pre prípad nedodržania účelu odkúpenia pozemku.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo H 1/1/2010 - Východiská pre vypracovanie plánu komunitného rozvoja sociálnych služieb zameraného na ľudí v akútnej núdzi

Procedurálny návrh MUDr. Jozefa Grella – stiahnuť materiál z rokovania MsZ.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,

Procedurálny návrh MUDr. Jozefa Grella bol prijatý a materiál bo stiahnutý z rokovania MsZ.

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaP

Prílohy